PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Ernstig treinongeluk bij Dalfsen twee doden, drie zwaar gewonden Beperking binnenlands verbruik van olie; zondagsrijverbod Hoe de Zeeuwse bedrijven werken FABRIEKEN IN HONGARIJE LIGGEN NAGENOEG STIL 199e jaargang - no. 276 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; t 6.50 p. kw.; fr. p.p. t 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE^BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 21 nov. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—. ..Brieven of adres bureau v. <1. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z C.. Middelburg. Bureau's: VUssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2: Zierlkzee, N. BogercUtr. 24. telef. WACHTENDE TREIN DOOR LOCOMOTIEVEN AANGEREDEN. Twintig reizigers liepen lichte verwondingen op Gisteravond omstreeks halfacht zijn op het enkelsporig baanvak tussen Ommen en Dalfsen twee aan elkaargekoppelde diesel-locomotieven in botsing gekomen met een personentrein. De gevolgen waren ontstellend. Zowel de machinist van de locomotieven als die van de personentrein kwamen om het leven. Drie passagiers werden ernstig en een twintigtal licht gewond. De materiële schade is aanzienlijk. Onder het licht van schijnwerpers was men gisteravond bezig de verwrongen treinstellen uit elkaar te trekken. Het baanverkeer Dalfsen-Ommen is versperd. Ter ver vanging van treinen worden autobussen ingeschakeld. Verwacht werd, dat de opruimingswerkzaamheden hedenochtend beëindigd kunnen wor den. Omstreeks halfacht stond de passagierstrein, bestaande uit twee stel zogenaamde „Blauwe Engels", een kilometer voor Dalf sen te wachten voor een onveilig signaal. Deze trein was om 18.21 uur uit Emmen vertrokken en om 19.22 uur uit Ommen, op weg naar Dalfsen en Zwolle, in welke laatst genoemde plaats hij om 19.45 had moeten aankomen. Terwijl de trein Paard Onze gedachten gaan in deze da gen uit naar het paard. Niet naar het stoere landbouwpaard, dat zich steeds minder vertoont op de akkers. En ook niet naar de ele gante klepper, die in het gareel of onder het zadel de huppelende lust was van ons motorloze voorgeslacht. Neen, onze gedachten gaan uit naar het sprookjespaard.... dat trippeltrap- pelend over de daken de goede ga ven van Sinterklaas vervoert. jJat sprookjespaard kunnen we moeilijk missen in ons leven. Het geeft ons gelegenheid een keer per jaar te vluchten uit de werkelijkheid naar een wereld van fantasie. Het Sinterklaaspaard is ons overi gens liever dan andere sprookjes- paarden. Bijvoorbeeld dan het drie maal levensgrote paard, waarop de vier. Aymons kinderen gewapend door het land trekken. De vier Ay- mon's kinderen houden een blank zwaard in de hand en dat is in deze tijd van oorlogen onaantrekkelijk. Het herinnert ons teveel aan de har de werkelijkheid. Speelgoed en kleine geschenken liggen ons beter. Ze pas sen in de wereld van onze vredige fantasie. Vredig moeten ook de overwegin gen van de Haagse wethouders geweest zijn toen ze in deze vóórdagen van het Sinterklaasfeest besloten een delegatie naar Italië te zenden om daar een sprookjespaard te bekijken voor aankoop. Dat paard is van brons, het is 10 meter «oog, het werd gemaakt door de beeldhouwer Marini. Het staat thans te koop. Per vliegtuig zijn onder leiding van een Haagse wethouder vier he ren naar Italië gevlogen om het paard te keuren. Op zijn geschiktheid voor een ver blijf in de nieuwe Haagse wijk „Bouwlust", op de mogelijkheid om dit Italiaanse sprookjespaard te la ten „leven" op "een Haags plein en misschien zelfs om het te keuren op de prijs, die voor zo'n kolossaal beest wel pittig zal zijn. Het is jammer, dat de aankoop commissie wat laat is vertrok ken. want nu zal de Haagse ge meenteraad niet meer vóór Sinter klaas 1956 kunnen besluiten tot aan koop en het is dus uitgesloten, dat dit Italiaanse ros reeds vóór of op vijf december de sprookjespaarden- vreugd van de Haagse jeugd zal be vorderen. Dat is jammer, maar actief was het Haagse gemeentebestuur wèl en het is ook niet flauw geweest met de reiskosten van de aankoopcom missie. Als men zoiets doet, moet men dat op voorname wijze doen. Bovendien is het algemeen be kend, dat er in Nederland een ernstig gebrek bestaat aan bronzen paarden van formaat. Dit moet men dan nog zien tegen de ach tergrond van een eeuwenoud tekort aan monumentale beeldhouwwerken langs de 'Nederlandse straten en we gen, hoewel ons volk hunkert naar standbeelden en bronzen paarden! Alles bijeen dus redenen om bijzon der ingenomen te zijn met het Haag se initiatief. Dit zou er misschien toe kunnen leiden, dat de Nederland se beeldhouwers, die naar opdrachten zitten te snakken, zich ook eens op de bronzen paarden wérpen. Een raad moet dan aan deze kun stenaars wel gegeven worden: laten ze vooral letten op de prijs van het Italiaanse ros, en die prgs handha ven. Prïjsbederf dient op het gebied van bronzen paarden vermeden te wor den. De cliëntèle zal dat moeten zien in de sprookjessfeer, want daar gaat 't om in de bronzen-paarden-handel! stond te wachten werd hij aange reden door twee aan elkaar gekop pelde diesellocomotieven die van Zwolle naar Emmen zouden gaan om daar een trein met olie geladen tankwagens bestemd voor Pernis te halen. Het station Dalfsen heeft in de richting Zwolle wel een uitrij-signaal, maar in de richting Ommen niet. De machinist van de twee locomo tieven, de circa 60-jarige G. A. van Munster uif. Zwolle, heeft, evenals zijn jeugdiger collega en stadsge noot L. Belles, die de personen trein bestuurde, tengevolge van de botsing het leven verloren. De lo comotieven drongen een eind in het eerste stel van de personen trein. Uit de ravage heeft men de stoffelijke overschotten van de machinisten geborgen. Zij zijn overgebracht naar het r.-k. zie kenhuis te Zwolle. Met ziekenauto's, partiouiere auto's en taxi's is een twintigtal gewonden v,oor het merendeel naar het Sophia- ziekenhuis te Zwolle vervoerd. Daar zijn drie vrij ernstig gewonden opge nomen, nl. een reiziger uit Amsterdam een uit Zutphen en een uit Zwolle. In het r.-k. ziekenhuis te Zwolle is een dame uit Driebergen ter verpleging opgenomen. Zij heeft een onderbeen- breuk. De andere gewonden konden, na verbonden te zijn, naar huis gaan. VOORALSNOG GEEN BONNENRANTSOENERING De vermindering van de aanvoer van ruwe aardolie en aardoliepro- dukten als gevolg van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maakt het noodzakelijk, het binnenlandse verbruik te beperken, zo deelt het ministerie van binnenlandse zaken mee. Deze beperking, die voor zo ver thans valt te voorzien gemiddeld tien procent dient te bedragen, betreft benzine, gas- en dieselolie en, stookolie. In verband hiermee is het noodzakelijk, de aflevering van benzine te verminderen met vijftien procent, en van huisbrandolie met twintig procent. De beperking van stookolie bedraagt tien procent. Teneinde het normale vervoer op werkdagen zo weinig mogelijk belemmeringen in de weg te leggen, zal de beperking van het totale benzineverbruik met vijftien procent gedeeltelijk worden gerealiseerd door een zondags- rijverbod voor motorrijtuigen, dat met ingang van zondag 25 novem ber a.s. in werking zal treden. In de Staatscourant van gisteren is een beschikking gepubliceerd van de minister van economische zaken, waarbij op grond van de aardolie- distributiebeschikking zulk een zondagsrijverbod wordt ingesteld dat geldt van 's morgens 5 uur tot 's avonds 12 uur voor motorrijtuigen, die benzine als brandstof gebruiken. Het geldt niet voor militair verkeer, politieverkeer, brandweerauto's, zie kenauto's, taxi's en huurauto's met chauffeur, invalidewagens, autobus sen zowel cp lijndiensten als voor gxoepsvervoer, motorrijtuigen, die blijkens hun kenteken aan het Ko ninklijk Huis, buitenlanders of bui tenlandse missies toebehoren en bromfietsen. Auto's die gebruikt worden ten be hoeve van het vervoer van goederen en krachtens artikel 4, 2e lid, van het rijtijdenbesluit op zondag mogen rij den, vallen evenmin onder het verbod. Ook huisartsen, artsen-specialisten, verloskundigen en veeartsen mogen op zondag, voor de uitoefening van hun beroep, van hun motorrijtuig ge bruik maken, mits zij zich bij controle ter plaatse kunnen legitimeren. Andere bezitters van motorrijtui gen, die menen om bijzondere rede nen aanspraak te kunnen maken op ontheffing van het zondagsrij verbod dienen zich schriftelijk te wenden tot het bureau der rijks verkeersinspectie in de provincie waar zij wonen. het verbruik in verhouding tot de in de aanhef ge noemde aardotieprodukten is, zowel als smeerolie en vetten, vallen buiten de nieuwe maatregelen. De regering streeft ernaar in het belang van het openbare vervoer, liet binnenlandse vrachtvervoer en van andere vitale verbruikers de voorziening met gas- en dieselolie voor deze sectoren zo veel mogelijk op peil vau het huidige verbruik te handhaven. Gezien de mate der genoemde be perkingen en het belang gedetail leerde administratieve maatrege len zoveel mogelijk te vermijden, heeft de regering er vooralsnog van afgezien de noodzakelijke ver mindering van het verbruik tot stand te brengen dooi- èen systeem van bonnenrantsoenering. Zoals bekend zijn voorbereidingen ge troffen om daartoe, indien nodig, op zeer korte termijn over te gaan. Het (Vervolg op pagina 3). |llli!!!lllllllllllllllll!!IIIIIIIIÉlÉ Al haar spaarcentjes p voor de Hongaren g p „Hier is een gave voor de Hongaren. Zelf 40-43 huis en f= haard kwijt; Mijn spaarcentjes. H Wens onbekend te blijven". Dit jj§ stond er letterlijk te lezen op -3 een klein stukje papier, dat ge- H vonden werd in een Rotter- damse collectebus en vergezeld =j ging van een bankbiljet van H duizend gulden. Men wist uit =5 welke bus de gave was ge- komen en men gelooft, dat het H geld afkomstig is van een oud vrouwtje, dat op het Noord- plein voor de Hongaren offer- M de. M iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Een luchtopname van het Suez- f| kanaal met links een deel van Port Said, hi het water ziet men op verschillende plaatsen de wrakken van de tot zinken gebrachte schepen en de mari- M nevaartuigen daaromheen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bijna 1,8 miljoen ,op giro 777 Giro 777 van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis wees gistermorgen 'n bedrag van f 1.798.763 aan. Daaronder is de belangrijke gift van prinses Beatrix begrepen. Norstad N.A.V.O.- opperbevelhebb er Generaal Lauris Norstad, zoon van een luthers predikant en met zijn 49 jaren de jongste generaal van de Amerikaanse luchtmacht, is dinsdag opperbevelhebber van de Navo-strijd- krachten geworden. Hij volgt in deze functie generaal Alfred Gruenther op, die van -juli 1953 af opperbevelhebber was van de geallieerde strijdkrachten in Europa en thans benoemd is tot voorzitter van het Amerikaanse Rode Kruis. De korte plechtigheid van de overdracht geschiedde dinsdag op het bordes van het NAVO-hoofdkwartier bij Parijs. NEDERLANDS PROTEST TEGEN DEPORTATIES. Wijken er Russen uit naar Joego-Slavië De vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties, mr. C. W. A. Schuer- mann, heeft gisteren in de algemene vergadering een beroep op de volke renorganisatie gedaan nieuwe maat regelen te nemen, indien de Sowjet- Unie zou blijven weigeren, baar troe pen uit Hongarye terug te trekkên er een einde te maken aan de deporta ties. Hij verklaarde dat. de Nederland se delegatie, „alle maatregelen zal steunen", die er toe kunnen leiden dat op doelmatige wyze een eind wordt gemaakt aan de Sowjet-Russische gruwelen. Denemarken probeert steun In Amerika heeft men proeven ge nomen met het afwerpen van zwaar dere lasten en voertuigen, dan voor. heen met parachutes werd gedaan. Lag voor korte tijd terug het maxi- mum bij een jeepnu is men al zo ver, dat ook een vrachtauto van 2,5 ton met een parachute neergelaten kan worden. Op de foto ziet men een vrachtauto naar moeder aarde zwe ven. De auto staat op een plankier, dat de schok van het ueerkomen nog aanzienlijk absorbeert. Gegevens uit Kamer van Koophandel Er zijn op Walcheren 6 schoon- heidsverzorgingsbedrijven, op Zuid-Beveland 4 en op Schouwen 2. Op Noord-Beveland, Tholen en Sint Philipsland daarentegen laat men de schoonheidsverzorging uit sluitend over aan moeder natuur. Op Walcheren wandelen 25 hande laren in gebruikte goederen rond, op Zuid-Beveland 13, op Schou- weu-Duiveland 5 en op Tholen 1. Deze gegevens zijn zo maar luk raak geput uit de administratie van de kamer van koophandel voor de Zeeuwse eilanden. In het archief van deze kamer zij hnist in een gebouw aan de Seisdam te Middel burg kan men duizend en één gegevens vinden over het bedrijfs leven op de Zeeuwse eilanden, en die gegevens kunnen vrijwel a la minute verstrekt worden, omdat bij deze kamer de administratie door een verdoorgevoerde mecha nisatie zo ongeveer tot een „druk knop-bedrijf" is geworden. Wie administratie zegt, denkt ook aan boekhouding, welnu vijftien Ne derlandse kamers van koophandel zonden een afvaardiging naar Middel burg om daar bij de Zeeuwse kamer het gemechaniseerde boekhoud systeem te bestuderen, dat speciaal werd aangepast aan de eisen, welke een kamer van koophandel aan de ei gen boekhouding moet stellen. Dit systeem vormt een „brok" trots van de secretaris, de heer A. S. de Jonge en zijn naaste medewerkers, die overigens niet groot in aantal zijn, want daarom gaat het juist bij de toe passing van de mechanisatie in een bedrijf. Men wil met een minimum aan personeel een maximum aan regelma tig terugkerende handelingen verich- ten. Vraagt iemand aan de kamer te Middelburg om alle adressen van de ingeschrevenen in het Handelsregis ter, de ponsplaatjesafdeling levert ze in rond één dag. Wenst iemand de adressen van zaken in een bepaalde branche, dan produceert een afzondex-- lijk ponsplaatjesbedrijfsregister de voor die branche benodigde adressen zo nodig binnen enkele minuten! Overal vindt men bij de kamer van koophandel die ponsplaatjesadressen tei-ug ze staan op uitgaande circu- laire's, ze staan op de „kohierkaar- ten" van de contribuabelen en ook op de „stamkaarten van het Handels- ï-egister. Nieuw opgezet Heel die belangwekkende, moderne administratie begon na de Middel burgse bi-and van 1940 met w-at vellen papier en een oude keukentafel, waar op twee halfgesmolten rijksdaalders lagen. Langzaam groeide hef admini stratieve apparaat en nam 't aan tal archiefkasten toetot dat (Vervolg op pag. 2) te verkrijgen voor een voorstel om Anna Kethly, het enige lid van de re gering van Imre Nagy, dat zich bui ten het IJzeren Gordijn bevindt, toe te staan voor de algemene vergade ring te spreken. Anna Kethly verblijft nu in New York. In de verschillende kampen, die de Oostenrijkse regering thans in bedrijf heeft, zijn tot gisteren 40.198 vluchte lingen uit. Hongarije ingeschreven. De fabrieken in Hongarije lagen volgens-Reuters speciale correspon dent Ronald Tarquhar dinsdag nage noeg stil en in het bestuur heerste bijkans een chaos. Het land huiveit in de greep van een vroeg invallende winter. Tussen een derde en een kwart van de arbeiders uit Boedapest was dinsdagmorgen naar hun werk ge gaan, ongeveer eenzelfde aantal als maandag. Maai- voor het grootste deel stonden ze in gi-oepjes op de fabrieks terreinen te praten. Westelijke waar nemers zeggen dat de toestand op een ,.sitdown"-staking gelijkt. De situatie is nog ingewikkelder geworden door een gebrek aan grondstoffen. Radio Boedapest berichtte, dat ge wapende opstandelingen in het mijndistrict rondom Saljotarjan, in Noord-oost Hongarije nabij de grens met Tsjecho-Slowakije, in de nacht tot een aanval waren overgegaanHet gewapend verzet duurt blijkbaar nog voort. Een woordvoerder van het Joego-Sla- vische ministerie van buitenlandse za ken heeft, dinsdag geruchten tegen gesproken, volgens elke zes Russi sche soldaten ontwapend en aange houden zijn door Joego-Slavische grenswachten aan de grens met Hon garije bij Subotica. De Weense corres pondent van het Engelse dagblad „Daily Telegraph" heeft melding ge maakt van berichten, volgens welke verscheidene honderden Russische soldaten de Joego-Slavische grens hadden overschreden en om asiel had den gevraagd. Velen ran hen zouden hun wapens aan de Hongaarse op standelingen hebben gegeven. Het blad zei ook, dat er gewapende botsin gen waren voorgevallen tussen de ou de en de nieuwe Russische troepen in Hongarije. DE VERWACHT. Droog en tamelyk zonnig weer. Overwegend matige wind tussen oost en zuidoost. Middagtemperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 22 november Zon op 8.14 onder 16.42 Maan op 21.25 onder 11.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1