PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Relletjes in Tunesië, stakingen in Marokko tegen Franse actie Menigte in Boedapest zong verboden lied Gasten van Zeeuwse badplaatsen zijn vaak „recidivisten". BILT Vandaag.. DE REGERINGSVERKLARING IN DE TWEEDE KAMER DE VERWACHT... 199e jaargang - no, 252 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 24 okt. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. 24. telef. 26. NA ARRESTATIE VAN ALGERIJNSE REBELLEN LEIDERS „Vredesconferentie van Ben Yoessef en Bourguiba dreigt oorlogsraad te worden" Opgewonden jonge Tunesiërs hebben dinsdag auto's in brand ge stoken en stenen naar Europeanen geworpen uit woede over de ge vangenneming van de Algerijnse rebellenleiders, die in Tunis een „vredesconferentie" tot beëindiging van de opstand in Algerije zou den bijwonen. Zoals gisteren gemeld, had de Franse luchtmacht het vliegtuig dat met 47 leiders van de Algerijnse opstand op weg was van Kabat naar Algiers, onderschept en gedwongen op het vliegveld van Algiers te landen. De Tunesische minister van voorlichting, Ben Yamed, verklaarde tegenover journalisten, dat de conferentie, die te Tunis gehouden zou worden tussen Tunesische, Marokkaanse en Algerijnse nationalistische leiders „een oorlogsraad dreigt te worden". Terwijl hij sprak braken jeugdige Tunesiërs zich door kordons van de politie heen, sleurden Europeanen uit hun wagens en staken de wagens in brand. Van de deurpost van het Franse con sulaat werd het bordje met „liberté, égalite et fratemrte" afgerukt en in stukken geworpen; passerende Euro peanen werden met de stukken beko geld. De politie meldde dat verschei dene personen gewond werden. In heel Tunesië en in de grote ste den van Marokko hebben algemene stakingen alle bedrijvigheid verlamd. In de Marokkaanse steden staakten de openbare vervoermiddelen. In Al gerije was het nog rustig, al pa trouilleerde het Franse leger er in versterkte mate. In Oran zijn de za ken van Moslems gesloten. Regerings verklaring De l-egeningsverklaring, die minis- ter-president dr. Drees gisteren in het parlement aflegde behan delt een 'kleine zondvloed van zaken. Het staatsstuk is zo uitvoerig en het vereast daarom zo'n nauwigezette be studering, dat het niet wel doenlijk is, daarover nu reeds een enigermate afgerond oordeel te geven. Er is voor die uitvoerigheid wel een oorzaak aan te wijzen. De rege ring zag zich genoopt in deze verkla ring verscheidene zaken aan de orde te stellen, die normaliter in de troon rede thuishoren, maar die door de trage kabinetsformatie niet in de troonrede opgenomen werden. Die trage Kabinetsformatie is ook de oorzaak geweest, dat de rijksbe groting voor 1957 een zuiver ambte lijk karakter droeg en dat zij geen toelichtende verklaringen bevatte over het regeringsbeleid. Die leemte moest nu via de jongste regerings verklaring worden aangevuld. Dat verklaart goeddeels de om vang van dit staatsstuk. Dan is er vermoedelijk nog een psychologi sche bijkomstigheid, die eveneens tot uitbreiding van dit staatsstuk heeft geleid: de rege ring wilde het gevoel van „politieke misère" wegnemen, dat zich tijdens de slepende kabinetsformatie mees ter maakte van vele Nederlanders. Men wilde duidelijk maken, dat Ne derland weer een besluitvaardige re gering heeft, die tal van plannen op haar programma heeft staan en die de sociaal-economische positie van Nederland krachtig zal verdedigen. Dat laatste effect zal men met de jongste regeringsverklaring wel be reiken. Er is aan goede plannen geen gebrek en dat pleegt altijd indruk te maken. Het maakt zelfs nog indruk als men tegelijk moet toegeven, dat niet aan alle wensen die het kabi net zelf formuleerde kan worden voldaan. Onbewolkt is de hemel overigens niet. De overheidsuitgaven stij gen en de schatkist is maar schraal gevuld. De deviezenvoorraden slinken en men ontkomt niet aan de indruk, dat het Nederlandse volk iets boven z'n stand leeft. De minister-president heeft dan ook gezegd, dat gewaakt moet wor den tegen geld-ontwaarding en dat economische en financiële omstandig heden „grotere beperking" kunnen opleggen. De regeringsverklaring is afwisse lend optimistisch en pessimistisch. Zij is optimistisch als verzekerd wordt, dat de regering de moeilijk heden op economisch en monetair terrein zal weten te ovenvinnen. Zij is pessimistisch, wanneer zij handelt over de mate van samenwerking, die het Nederlandse volk daartoe zal moeten opbrengen. Zij is optimistisch bij het opsom men van de taken, die de regering op zich wil nemen en pessimistisch als geconstateerd wordt, dat niet al les zal worden bereikt, wat als wen selijk werd aangegeven. Dat kan ook niet anders. Wanneer dit veelomvattende staatsstuk als werkprogram glorieus uitgevoerd zou worden, dan zou dat een wonder mogen heten en daarop mag men niet rekenen. Vooral niet nu de economische po sitie van Nederland geleidelijk ..bro zer" wordt en het Ln feite van de conjunctuur in het buitenland af hangt hoe lang Nederland zijn huidi ge welvaart twrjft genieten. In Algiers zelf werden de gevangen rebellenleiders voor tien minuten ge lucht, en kregen persfotografen de gelegenheid de ogenschijnlijk onbe wogen Ben Bella, een 40-jarige ex- sergeant eerste klas in het Franse le ger en zijn consorten te vereeu wigen. Te Meknes in Marokko werden drie Europeanen, onder wie een Franse politieman, gedood bij een treffen tussen de politie en een groep demon stranten. In Rabat, de hoofdstad van Marok ko, verzamelden zich duizenden be langstellenden in d_e tuin voor het pa leis van de sultairi, om diens terug keer af te wachten. Hij zou tot zater dag in Tunis verblijven, maar men zegt dat hij zijn bezoek bekorten zal nu, naar de mening van de Moslems, de besprekingen in Tunis door de ar restatie van Ben Bella nutteloos ge worden zijn. De regering van Tunis heeft de ambassadeur in Frankrijk terugge roepen. Dit moet worden gezien, zo werd verklaard, als een einde van de diplomatieke betrekkingen tussen Tunis en Frankrijk. De pre mier van Marokko, Si Bekkai, en zijn minister van buitenlandse za ken, Ahdmed Balafrej, zijn uit Belgische dame beroofd op Scheveningse strand Gistermiddag is op het strand te Scheveningen de 32-jarige ongehuw de Belgische C. L. uit Antwerpen door een tot nu toe onbekend geble ven man beroofd van een groot deel van de inhoud van haar handtasje. Verdwenen zijn 400 aan Nederlands geld, duizend Franse franken, een platina broche van 4000 en een pols horloge van eveneens 4000. Van de dader ontbreekt elk spoor. Mej. L. zat op het strand bij het Wassenaars© gedeelte, toen een man bij haar kwam zitten. Na een praatje met haar te hebben gemaakt duwde hij haar opeens met haar hoofd in het zand en deed een greep in haar hand tasje. Daarna koos hij het hazenpad. De dood op de weg Gistermorgen Is op de_ weg tussen Utrecht c Utrechtse i De Bilt de 30-jarige motorrijder F. A. H. uit Vianen en zijn duopassagier, de 16- jarige F. A. M. T. nit Utrecht op slag gedood, toen de motor bij het passe ren slipte en in volle vaart tegen 'n autobus opvloog. Douane houdt wagon met Engelse uniformen vast Douaneambtenaren, die maandag in het station van Feignies aan de grens tussen België en Frankrijk een goe derentrein doorzochten, hebben in één van de wagons een hoeveelheid nieu we militaire uniformen van Engelse snit gevonden. De uniformen zouden afkomstig zijn uit Nederland en bestemd zijn voor een goederendepot in het dis trict Parijs. Naar van Nederlandse zijde gezegd wordt, gaat het hier waarschijnlijk om een partij dump-uniformen, die als lompen naar liet buitenland zijn ver kocht. Het kon overigens nog niet worden vastgesteld waar de wagon in Nederland -is uitgeklaard. ...is het 350 jaar geleden, dat graaf Ernst van Nassau het beleg sloeg voor Lochem. In juli 1506 was Lochem door de H Spanjaarden overmeesterd, maar na een beleg van vijf da- gen moesten Spinola en zijn trawanten de stad prijsgeven. 1 ...is het 600 jaar geleden, dat 3e Brusselse schepen Everaert s 't Serclaes met zijn vrienden over de wallen van de stad Brussel binnenkwam en de roepen van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, uit de stad verjoeg. tïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH Tunis naar Parijs vertrokken voor een belangrijke conferentie met de Franse regering. Voor zijn vertrek zei Balafrej: „Deze gebeurtenissen kunnen de meest ernstige gevolgen hebben". Hij wees er nadrukkelijk op, dat de vier rebellenleiders de gasten waren van de sultan, en in een Marokkaans toestel vlogen. Kolonel Mermer, bevelhebber van de werkplaatsen der Franse luchtmacht in Casablanca, is dinsdagmorgen door onbekenden ontvoerd. De raad van de Arabische liga heeft dinsdag een resolutie aangenomen waarin de le- denlanden wordt gevraagd, bij de Frainse regering protesten in te die nen om de vrijheid te verkrijgen van de gearresteerde Algerijnse leiders (die waarschijnlijk naar Parijs zullen worden overgebracht). Het Franse kabinet heeft zich gisteren bezig ge houden met de vraag, wat nu moet worden gedaan. De Marokkaanse zaakgelastigde te Washington, Achmet Ben Aboud, heeft gisteren hét Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken ver zocht, zijn goede diensten te verlenen ter verkrijging van de vrijlating van de Algerijnse rebellenleiders die door de Fransen zijn gearresteerd. Dr. Drees tijdens het uitspreken van de regeringsverklaring in de Tweede Kamér. Zittend v.l.n.r. de ministers SamkaldenKlompé en Luns. Op pagina 7 van dit nummer vindt men een uitvoerig overzicht van de gisteren door de minister-president, dr. W. Drees, in de Tweede Kamer afgelegde regerings verklaring. Enkele punten uit deze regeringsverklaring zijn: Handhaving van het monetair en budgettair evenwicht; uiterste waakzaamheid is geboden wat betreft het prijspeil. Kostprijsberekeningen voor de agrarische bedrijven zullen worden herzien. Prijsverhoging van enkele land- bouwprodukten of en/of verhoging van het nadelig saldo van het Landbouw-Egalisatiefonds zal hiervan het on vermijdelijke gevolg zijn. Voorbereid worden een kinderbijslagverzekering als volksverzekering en een wettelijke verzekering van weduwen en wezen. Bevordering van winstdeling met spaarregeling zal worden overwogen. Wat de Rijkswaterstaat betreft zal de uitvoering van het Deltaplan de bijzondere aandacht vragen. De regering zal met de Belgische regering in overleg treden over de kwesties van het Kanaal van Terneuzen naar Gent en de Stop van Ternaaien. Op korte termijn wordt een voorstel tot verhoging van de huren der vooroorlogse woningen met 25 procent aan hangig gemaakt. Het ligt in de bedoeling, het verbod van arbeid van de gehuwde vrouw in overheidsdienst te doen vervallen. De regering is voornemens verder te gaan met de afschaffing van schoolgeld en hét beurzenstelsel uit te breiden. Een wettelijke regeling van streeksgewijs vastgestelde spreiding der schoolvakanties zal worden voorbereid. Een wet op het gehele voortgezette onderwijs moet tot stand worden gebracht. Comfnunisten in spoedzitting Gisteravond om kwart voor elf on derbrak plotseling radio-Boedapest een programma van lichte muziek voor een „buitengewone mededeling", inhoudende, dat het Politburo het centraal comité der communistische partij „voor een onmiddellijke zit ting" bijeengeroepen had. Het bericht werd vijf minnten later herhaald. Dinsdagmiddag was in Boedapest een grote demonstratie gehouden, die volgens de organisatoren ten doel had, de solidariteit van de bevolking van de Hongaarse hoofdstad met de Polen tot uitdrukking te brengen, maar die in feite een nationalistische manifestatie betekende. Franse ambassadeur in Cairo teruggeroepen Pineau plotseling naar Londen Frankrijk heeft zijn ambassadeur in Cairo gisteren teruggeroepen en de vloot opdracht gegeven alle schepen in de Middellandse Zee die ervan ver dacht worden, wapens te vervoeren, aan te houden. Dit is door premier Mollet meegedeeld in de Nationale Vergadering. Eerder op de dag is door het kabi net besloten de kwestie van het jacht „Athos", dat volgens de Fransen wa pens uit Egypte naar Algerije ver voerde, aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Christian Pineau, de Franse minis ter van buitenlandse zaken, is dins dagavond naar Londen vertrokken voor een onderhoud met zijn Britse ambtgenoot Selwyn Lloyd. Onderwerp volgens het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken: Suez. ZEELAND VAKANTIELAND Helft van Nederlandse bezoekers is jonger dan 19 jaar In 1954 bezochten 125.000 Nederlandse vakantiegangers de badplaatsen ln het deltagebied, waarvan een aantal „recidivist" was! Weliswaar is dit geen prettig woord, maar het wordt hier in gunstige zin bedoeld: van deze 125.000 namelijk waren er niet minder dan 20.000, die hun vakantie al voor de zesde maal (of meer) doorbrachten. 30.000 waren hier al drie tot zes keer en 22.000 twee keer! Men zal moeten toegeven: dit zyn voor Zeeland prettige recidivisten! De 125.000 vakantiegangers brachten ln 1954 hier in totaal 1.572.000 vakantiedagen door, hetgeen per bezoeker neerkomt op een gemiddelde van 12,6 dagen. Wanneer men nu weet, dat voor Neder land als geheel dit gemiddelde 10,2 is, dan blijkt dat Zeeland voor de toerist, die graag wat langer blyft, een plezierig land is. Men kan deze cijfers terugvinden in een rapport van het Centraal Bu reau voor de Statistiek over de va kantiebesteding van de Nederlandse bevolking, een rapport dat voor Zee land nog meer opvallende gegevens bevat. Zo komen van deze reeds eer der genoemde 125.000 vakantiegan gers er 9000 uit Zeeland zelf, doch het leeuwenaandeel wordt door westelyk Nederland geleverd, namelijk 74.000, terwijl 25.000 uit het zuiden komen. Van het totaal aantal „westelijke" va kantiegangers naar binnen- en bui tenland ging 3 procent naar de delta badplaatsen, van de „zuidelijke" va kantiegangers 5 procent. Opmerkelijk Is de ieeftydopbouw van Zeelands bezoekers: voor 50 pro cent waren deze 125.000 beneden de 19 jaar, terwyl het landelijk gemiddel de 42 procent is. Zeeland blykt dus vooral by jongeren in trek als vakan tieland en uiteraard ook bij onders met kinderen. Dit klopt overigens met het karakter van de Zeeuwse „fami lie-badplaatsen". Onderdak De vraag is nu, hoe deze 125.000 onder dak werden gebracht en ook daarover geeft het rapport bijzonder heden: 49.000 (40 procent) logeerden bij familie en kennissen, 22.000 (17 procent) hadden een gehuurd huis of een gehuurde kamer zonder pension, 20.000 (16 procent) een kampeerhuis- je, 9000 logeerden in een hotel, 9000 gebruikten een tent, 8000 een pension en 4000 een kamphuis of een vakan. tie-oord. Vergeleken met de overige recreatiegebieden in Nederland zijn de categorieën kampeerhuisjes en ge huurde kamers relatief sterk verte genwoordigd. De oppervlakte aan recreatiegebie den in Zeeland bedraagt 3225 ha, waarvan 3 procent toegankelijk, 24 procent beperkt toegankelijk en 73 (Vervolg op pag. 10). De demonstratie was georganiseerd door de Petoefi-club, een kring van nationalistisch gezinde communisti sche intellectuelen. Een verbod van het ministerie van binnenlandse za ken om de betoging te houden, dat om één uur door radio-Boedapest was bekendgemaakt, werd om half drie een half uur voor de betoging inge trokken. De demonstranten zongen nationalistische liederen, waaronder het volkslied dat sinds vele jaren ver boden is. Men eiste een lijst van meer dan één partij, totale vrijheid van drukpers* en meningsuiting, onmiddel lijke afbraak van het monument voor Stalin, volledige reorganisatie van het economische léven, het uitsluitend ten bate van Hongarije exploiteren van de uraniumlagen in het land en her ziening van de handelsakkoorden met het buitenland. Enkele uren na de demonstratie sprak de seoretaris van de Hon gaarse communistische partij, Emoe Geroe, voor de Hongaarse radio. Hij kondigde aan, dat Hon garije vastbesloten is „het socia lisme tegen alle vijanden te ver dedigen". BOTSINGEN. Het .is dinsdag in de straten van Boedapest tot botsingen gekomen, Dit heeft het Hongaarse persbureau M.T.L dinsdag te middernacht ge meld. Er zijn „slachtoffers", aldus het persbureau, dat geen nadere gegevens gaf. Gomulka over vriendschap met de Sowjet-Unie Na nationalistische demonstraties In Polen is gisteren generaal Ka- zïmierz Witaszewski als onderminis ter van landsverdediging vervangen door generaal Marian Spychalski, die in 1949 met Gomulka werd wegge- rangeerd wegens titoïsrae. Een demonstratie ten gunste van Gomnlka door studenten te Bresiau, begon maandagavond vrij onschuldig, maar anti-Russische elementen in de menigte die zich allengs had ge vormd, schreeuwden leuzen als: „Ro- kossowsky naar Siberië". Duizenden mensen namen deel aan een demonstratie in Poznan. Gomul ka, de nieuwe leider van de commu nistische partij in Polen, heeft er bij zijn landgenoten opaangedrongen, „influisteringen", die bedoeld zijn om onze vriendschap met de Sowjet- Unie te verzwakken, krachtig af te wijzen". Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat Gomulka, Ochab en Cyrankiewicz vrijdag naar Moskou gaan. Als voorwaarde voor hun bezoek zouden zij hebben geëist, dat de Russische troepenbewegingen in Polen worden gestaakt en dat de Russische oorlogsschepen uit de-Pool se wateren worden teruggeroepen. De Russen zouden deze eis hebben ingewilligd. ZWAARBEWOLKT, zwaar bewolkt met OVERWEGEND Overwegend enige regen, in hoofdzaak in het wes ten van het l3nd. Dezelfde tempera turen of iets lagere. Matige tot krach tige zuidwestelijke wind. ZON EN MAAN 25 oktober. Zon op 7.24 onder 17.27 Maan op 22.19 onder 13.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1