PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Israël vastbesloten weerstand te bieden" Vloed verraste twee mannen op schor Sowjet-Unie gebruikte veto tegen internationalisering Suezkanaal BILT DUITS MINISTER OP DE BRES VOOR BELANGEN VAN K.L.M. 199e jaargang - no. 244 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per •week; 6.50 p. kw.; £r. p.p. 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 15 okt. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f I.— „Brieven of adres bureau v. d blad" 25 cent meer. Giro no 359M0 P Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 83, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, tglef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerikzee Bogerdstr. 24, telef. 26. SJEPILOW IN VEILIGHEIDSRAAD „NJET" Grondbeginselen voor toekomstige onderhandelingen werden aanvaard De veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft zaterdagavond zijn goed keuring gehecht aan het zestal grondbeginselen voor de komende onder handelingen inzake het Suezkanaal en sprak uit, dat de secretaris-gene raal der Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, b(j toekomstige onderhan delingen hulp verlene. Een poging van Engeland en Frankrijk met Amerikaanse steun de ,-Londense voorstellen" (internationalisering van het kanaal) en de S.C.U.A. (organisatie van gebruikers van het Suezkanaal) goedgekeurd te krygen, stuitte af op het Russische veto het 78ste dat dit land in de raad heeft uitgesproken, het eerste van Sjepilow. Hammarskjöld nam reeds zondag de eerste stappen om de onderhan delingen tussen Engeland, Frankrijk en Egypte gaande te houden. In het westelyke kamp achtte men het resultaat van de stemming 92, want Joego-Slavië stemde met de Sowjet-Unie moreel een grote overwinning, omdat Egypte hierdoor alleen de steun van communistische landen heeft, een positie die het land nauwelijks aangenaam kan zijn. Twee buitengewone avondzittingen wijdde de veiligheidsraad aan de dis cussies, waarin reeds lang voordat het tot een stemming kwam, het Rus sische voornemen aan het licht trad, het veto te gebruiken. Dit veto kwam dan ook, en het richtte zich tegen drie hoofdpunten in het westelyke standpunt: 1. Goedkeuring van de „Londen- se voorstellen" tot internationa lisering van het kanaal. 2. Vermelding, dat Egypte in ge breke gebleven was, tegenvoor stellen tegenover de Condense voorstellen te doen. 3. Erkenning van de S.C.U.A. als gerechtigd tot het incasseren van kanaalgelden van schepen, die de vlag van een der lid-staten voe ren en als een organisatie, waars- mede Egypte moet samenwerken. De BritsFranse resolutie bleek makkelijk in twee delen te splitsen. In het eerste gedeelte zyn de grond beginselen neergelegd, waarover de ministers Fawzi. Lloyd en Pineau ge durende hun geheime onderhandelm- S:n met secretaris-generaal Dag ammarskjöld, overeenstemming be reikt was. Het tweede gedeelte behelsde de bovenstaande drie punten. Egypte en Rusland hechten hun goedkeuring aan het eerste gedeelte maar verwierpen het tweede gedeelte van de resolutie. Het eerste gedeelte bevatte de vol gende punten: 1. Vrije doorvaart zonder onder scheid, bedekt of openlijk. Dit be treft zowel de politieke als de technische aspecten. 2. De soevereiniteit van Egypte wordt geëerbiedigd. 3. De exploitatie van het kanaal staat los van de politiek van welk land ook. 4. De vaststelling der tolgelden geschiedt door Egypte en de ge bruikers gezamenlijk. 5. Een billijk deel van de inkom sten wordt voor verbetering van het kanaal besteed. 6. In geval van meningsverschil zullen onopgeloste kwesties tus sen de Suez-kanaalmaatschappij en de Egyptische regering door arbitrage worden geregeld. Israëlische boodschap Egypte, aldus de resolutie, heeft zich wel bereid verklaard het begin sel van georganiseerde samenwer king tussen de Egyptische kanaal maatschappij en de gebruikers te aanvaarden, maar nog geen duidelijk genoeg geformuleerde voorstellen ge daan die aan de zes beginselen vol doen. De Israëlische regering heeft zich zondag in een boodschap over het Suezkanaal tot de veiligheidsraad I van de Verenigde Naties gericht, waarin wordt gezegd, dat indien Egypte wordt toegestaan zyn discri minerende maatregelen tegen Israë lische schepen en voor Israël bestem de schepen voort te zetten dergelijke maatregelen op grotere schaal zullen worden genomen. Er wordt gewezen op twee van de beginselen waarover te New York met betrekking tot het Suezkanaal overeenstemming is bereikt, namelijk dat van de vrije doorvaart zonder dis criminatie en dat van het losmaken van het beheer van de politiek van welk land ook. IRAAKSE TROEPEN NAAR JORDANIË Het bericht, dat door Engeland aan Israël officieel werd bevestigd, name lijk, dat Iraakse troepen op het punt staan om Jordanië binnen te trekken, waar ze in zouden worden gezet aan de Israëlisch-Jordaanse grens, heeft in Israël opschudding gewekt en dc spanning tussen Israël en zijn Ara bische buurstaten opnieuw tot een toppunt doen stijgen. De Israëlische minister van buitenlandse zaken me vrouw Golda Meier, heeft officieel doen weten, dat Israël niet werkeloos zou toezien en vastbesloten is weer- Men zou een dergelijke handelswij ze beschouwen als een schending van de wapenstilstanids-overeenkomst van 1948. Uiit Bagdad wordt vernomen, dat de troepen van Irak klaar staan om op 't eerste teken de grens over te trek ken. David Ben Goerion heeft zondag het Israëlische kabinet in spoedzit ting bijeengeroepen. De Israëlische ambassadeurs in Londen, Washing ton, Parijs en Moskou werden in al lerijl naar huis ontboden voor over leg". De Iraakse kroonprins Emir Ab- doel Illaih kwam gisteren aan het hoofd van een politieke en militaire missie uit Bagdad in Amman aan voor overleg met koning Houssein en diens adviseurs. Het Jordaanse kabi net verklaarde zaterdagavond, dat Israël een grootscheepse aanval op Jordanië voorbereidt. Koning Saoed, van Saoedi Arabië, zal dezer dagen ook een bezoek aan Amman bren gen. Aan de grens van Israël met Egyp te kwamen gisteren weer schermutse lingen voor. Israël maakte officieel bekend, dat twee Egyptische com mando's in de Negeb-woestijn werden gedood en twee gewond. Engeland zou intussen Israël ge rustgesteld hebben en garanties heb ben verleend. Plan voor supertankerhaven in de Nieuwe Waterweg. Voor de verdere uitvoering van het Botlekplan, n.l. het derde gedeel te, wjllen B. en W. van Rotterdam een krediet van f 22.107.950 beschik baar stellen. B. en W. zijn van mening, dat om de ijzer- en staalfabrieken gedurende het gehele jaar te kunnen voorzien er grote erts-opslagplaatsen in West- Europa dienen te worden ingericht, waarvoor nabij de hoogovens in het algemeen niet voldoende ruimte be schikbaar is. De voor dit ertsvervoer vereiste diepe opslagterreinen kan Rotterdam in Botlek ter beschikking stellen, behoudens ministeriële goed keuring. Het wordt voorts een duide lijk belang voor de Rotterdamse ha ven geacht, dat de Nieuwe Waterweg voor grotere schepen bereikbaar wordt en dat er nabij de mond van de Nieuwe Waterweg, tegenover Hoek van Holland, een haven voor supertankers komt. Reeds heeft de minister in principe zich bereid ver klaard te bevorderen, dat de weg van Rotterdam naar zee geschikt wordt gemaakt voor schepen met een diepgang van 38 39 voet en zich ook in principe verenigd met de aanleg van de tankerhaven op de kop van Rozenburg. Zaterdag werden door koningin g Juliana drie van de vier nieu- n we ministers op paleis Soest- dijk beëdigd. Tevens nam. mej. ff dr. M. A. M. Klompé, de porte feuille van het departement van Maatschappelijk werk over g van haar voorganger, de de- missionaire minister mr. F. J. g' F. M. van Tliiel. Foto onder: g v.l.n.r.: prof. dr. I Samkalden, mej. dr. M. A. M. Klompé en H. J. Hofstra, die na hun be- g ediging het paleis verlaten. Foto boven: Mr. Van Thiel, die g H voor de laatste maal als minis- g ter het departement verlaat en uitgeleide wordt gedaan door g mej. dr. Klompé. g irjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniT Gekidnapte baby gevonden. zes weken oude Amerikaanse die door een negerin, die als vriendin van de moeder voordeed, werd meegenomen, toen haar moeder haar onder de hoede van een vriendin had gesteld, is te recht. Zij is door de politie die een in lichting had gekregen aangetrof fen in de woning van een getrouwde negervrouw, die ongeveer een week geleden haar eigen zuigeling had verloren. Te Managua is een zekere Ausberto Arguello aangehouden in verband met de moordaanslag op president Anastasio Somoza van Nicaragua De 27-jarige arrestant, op wiens hoofd een hoge prijs was gesteld, zou een volledige bekentenis over zijn aan deel in de aanslag hebben afgelegd. Scheuring in de Franse radicale partij. Herriot treed! af De rechtse minderheid van de Franse radicale partij is zondag uit d i party getreden, aldus is v ernomen uit Lyon, waar hot jaarcongres van do party wordt gehouden. De kennisgevingen werden voorge lezen door de partijvoorzitter. Edou- ard Herriot, en werken met applaus door de meerderheid begroet. De uitgetredenen willen een nieuwe politieke partij oprichten. Dadelijk na de deling deelde Her riot mee, dat hij als voorzitter van de partij zal aftreden: „Ik ben lange tijd voorzitter geweest van een radi cale party die een eenheid vormde, ik wil niet de voorzitter van een par tij zijn, die in tweeën is gescheurd", zei hij, Mendes France, die kort tevoren met grote stemmenmeerderheid als tweede voorzitter herkozen was. sprong, tijdens het tumult dat ont stond na de aankondiging van Her riot op, en riep: „Wij kunnen de af valligen de slag niet vergeven, die zij ons hebben toegebracht door ons te beroven van het voorzitterschap van Edouard Herriot". Mendes France verklaarde vervol gens. dat de post van Herriot die goeddeels een eretitel is onvervuld zal blyven, in de hoop, dat Herriot er zal terugkeren. Regeringsverklaring op dinsdag 23 oktober. Naar wij vernemen worden de le den van de Tweede Kamer opgeroe pen voor een vergadering op dinsdag 23 oktober. De minister-president van het nieuwe kabinet, dr. W. Drees, zal in deze vergadering een regerings verklaring afleggen. Het debat over deze regeringsver klaring zal vermoedelijk op de daar opvolgende woensdag en donderdag worden gehouden. Farkas gearresteerd De voormalige Hongaarse minister van defensie Mihaly Farkas. aan wie in juli jl. zyn generaalsrang en rijn functies in de communistische partij waren ontnomen, is gearresteerd op beschuldiging van „schending van 't socialistische recht", aldus een be richt van het Hongaarse persbureau M.T.I. LANDINGSVERBOD OP VLIEGVELD WAHN Men moest K.LM. laten ruilen met Lufthansa. Zaterdag kwam uit Keulen het be richt, dat de KX.M. met ingang van 16 oktober geen ladingen meer zou mogen maken op het Duitse vliegveld Wahn, tussen Keulen en Bonn. Wahn is een Navo-vliegveld, waar Britse en Belgische straaljagers zijn gestatio neerd. De Sabena, de British Euro pean Airways, de Pan American Air Lines en de Lufthansa zouden wel op Wahn mogen blijven vliegen. Zondag avond is het verbod weer gedeelte lijk opgeheven, hetgeen te danken is aan het persoonlijk tussen beide ko men van de Duitse minister dr. See- bohm. De K.L.M. doet Wahn, sinds 8 ok tober jl., vijfmaal per week aan, 's ochtends van Amsterdam en 's avonds naar Amsterdam. De oorzaak van het plotselinge verbod was, dat de Britse vliegverkeersleiding van oordeel was, dat het oefenen met de straaljagers ongunstig beïnvloed werd door de landingen van de K.L.M. In Den Haag was men zeer ver wonderd over het besluit, aangezien de landingen van de K.L.M. op het vliegveld Wahn een recht zijn op De directeur van de ,J)e Ruyter- schooV', de heer P. Vijn, nam zater dag afscheid. De heer Vijn tijdens zijn afscheidstoespraak. (Voor verslag zie pagina 2) (Foto P.Z.C Wijziging Duiis kabinet. Morgen zal mededeling worden ge daan van wijzigingen in het West- duitse kabinet, waartoe bondskanse lier Adenauer, na besprekingen met de leiders van zijn regeringscoalitie, besloten heeft. In dit weekeinde heeft Adenauer een bespreking met bondspresident Heuss. Naar verluidt zou minister van de fensie, Theodor Blank, vervangen worden door Franz Joseph Strauss, die thans minister voor atoomenergie is. Nieuw Delhi wordt door overstroming bedreigd. Ongeveer 200.000 inwoners van Nieuw Delhi de hoofdstad van India bereiden zich er op voor. dat zij wel licht hun woningen zullen moeten verlaten wegens een sterke was van de rivier de Joemna. Zaterdagmorgen vroeg het was nog donker hebben twee inwoners uit St. Philipsland, de heren J. Ver wijs en C. van der Male, een angstig avontuur beleefd: zij raakten bij opkomende vloed verdwaald op de schorren van Steenbergen. Pas toen het daglicht gloorde werden de beide mannen, die reeds tot over hun knieën in het water stonden, opge merkt op het juist passerende schip „Altena" uit Werkendam van schip per A. Cornet. Met een roeiboot wer den de twee mannen uit hun benarde positie bevrijd. Tergend langzaam was het water rond de twee mannen gestegen, twee Fliplandse vissers, die de weg terug naar het land niet meer wisten. Zij hadden ten einde raad haastig een vluchtheuveltje opgeworpen op het glibberige en zanderige schor, maar langzaam onderspoelde het water ook deze laatste toevlucht. Een rode zak doek aan een stok en een toevallig meegenomen zaklantaarn werden de primitieve middelen voor een S.O.S.- sein. En terwijl het water centimeter na centimeter steeg en vóór hen in het Krammer schepen passeer den zonder hen op te merken, voelden de beide mannen, die, ge wend op het kompas van de wind op de schorren te lopen, zich een zaam en toch ook wel een beetje angstig. Maar gelukkig, toen het werkelijk kritiek begon te wor den, wrikte de veertienjarige schipperszoon Arie Cornet ae roeiboot van de „Altena" naar de Angstig avontuur van twee „Fliplanders". zandplaat. Even later stonden twee natte en koude Sint Philip- landers in het roefje van de „Al tena" en wisten geen woorden te vinden om schipper Cornet te danken. Het was eigenlijk maar een ple ziertochtje, dat Jan Verwijs en Kees van der Male naar de Slaakse schor ren maakten. Sinds zij twee-en-veer tig jaar geleden op de schoolbanken vriendschap sloten, is elke vrije dag voor hen beiden aan de vissport ge wijd. Voor rasechte Fliplanders heeft een schor of watertij geen geheimen meer en met zekerheid kiezen ze de plaats, waar tussen de vlietplaten de vis eigenlijk voor het opscheppen ligt. Menig maaltje bot heeft zo z'n weg naar Flipsland gevonden. Tot ze de 13e oktober werkelijk „bot vin gen", maar anders dan de opzet was. Om half vier hadden beiden de fiets genomen en door de mist en het donker van de herfstnacht de Steen- bergse vliet bereikt. Om vijf uur be gon het zoeken naar de vis, een lief hebberij waar v. d. Male en Verwijs, die bij de herverkaveling van het Goese land en op Schouwen werken, zo in opgingen dat er geen mistbank werd opgemerkt. Tot opeens Verwijs z'n maat toe schreeuwde, dat het beter was terug te gaan. Het was inmiddels half acht geworden en op de Krammer floten de schepen, die, twee dagen door mist opgehouden, probeerden in gro te getale naar Dordt op te stomen. WIND LIET VERSTEK GAAN. Wat nog nooit in de jarenlange viservaring was voorgekomen, ge beurde nude wind die feilloos de richting aangeeft en als kompas dienst doet, liet verstek gaan. In ieder geval moesten we vertrekken eer de vloed de kreken tussen de schorren had volgespoten. Een korte krijgsraad volgde, maar geen van beide wist of men links of rechts moest. Teruggaan betekende mis schien recht tegen het water inlopen: de enige mogelijkheid was om de vloed op het zand af te wachten. Het is een lang relaas dat Jan Ver wijs ons in één van de rustige dorps- 'ïuisjes van Sint Philipsland vertelde. De bange uren minuut voor minuut volgend, herinnert hij zich al vertel lend wat er voorviel op de schorren van Steenbergen, waarvan alleen de oudsten op het dorp bij overlevering hebben horen vertellen, hoe deze streek in overoude tijden het leven nam van velen, die er een eenvoudig vissersbestaan zochten. „Het was geen groot tij en daarom besloten we te blijven en de aandacht van een passerend schip te trekken. Toevallig had ik een lamp bij me, waarmee ik grote bogen in de lucht maakte, wanneer we dachten de motor van een schip te horen. Van der Male bond rijn rode zakdoek aan een stok en zwaaide gelijk met de Vervolg op nas 21 C. v. d. Male angstig avontuur grond van het tussen Nederland en de Bondsrepubliek gesloten lucht vaartverdrag. Voor de opening van de luchtlijn waardoor o.a. Keulen en Bonn in het K.L.M.-net werden opge nomen was er van geen enkele rijde bezwaar gemaakt. De Duitse minister van verkeer, dr. Seebohm is over deze zaak in onder handeling getreden met de Britse luchtstrijdkrachten, waarbij hij er van uitging, dat het verdrag met Ne derland moest worden nagekomen. De gedeeltelijke oplossing werd ge vonden door de K.L.M. te laten „rui len" met de Duitse Lufthansa. De K.L.M. zal nu driemaal per Week van en naar Wahn mogen blijven vliegen (voor de oorspronkelijk toe gestane andere twee retourvluchten, die Stuttgart tot eindpunt hebben, zal een andere oplossing moeten worden gezocht), maar de Lufthansa zal in 't vervolg op de vlucht Hamburg-Lissa- bon geen tussenlanding op Wahn meer mogen maken, maar via Dus- seldorf moeten vliegen. Sparen uit vrees voor Hitier. Twee inbrekers hebben zich H g zaterdag in het bouwvallige huis van de arme John van Huda en zyn zuster Jeannette, g resp. 53 en 64 jaar, te West- Babylon in de Amerikaanse g staat New York, meester ge- g maakt van 12.000 dollar. 1 e§ De politie, die een onderzoek g instelde, trof de broer en zus- ter, die als arm bekend ston- g den en door de gemeente on- §s derhouden werden, temidden g van theepotten, bloemenvaas- H ies, potten en pannen met dol- g larbiljetten en goud- en zilver- stukken aan. Het paar beschikt na de dief- g g stal over, naar ruwe schatting, g nog ruim 50.C00 dollar, opge- g =e pot, naar Jeannette verklaar- H g de, omdat John indertijd vrees- g de dat Hitier de hele wereld zou veroveren en ook hun geld g zou opeisen, als dat op de bank H zou staan. „Bij hun thuis zou g Hitier wel niet komen zoeken", zo dachten rij. g iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu DE VERWACHT... DROOG WEER vele plaatsen mist of laaghan- bewolking maar hier en daar ook perioden met zonneschijn. Zwak ke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 16 oktober. Zon op 7.08 onder 17.46 Maan op 16.09 onder 03.27

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1