PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vandaag verwacht informateur antwoord van de heer Van Tilburg Zweedse coaster „Kare" 500 meter versleept en voor berging gered Eisenhower: westen aan winnende hand BILT NEDERLANDSE DRUKKERIJ OF CELEBES GENATIONALISEERD 17- Vandaag. 199e jaargang - no. 211 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. Abonnementsprijs 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 sent. '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p, regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vlisslngen, Walstr. 58-00, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 61, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstr. 24. telef. 26. ZAL GOUVERNEUR VAN SURINAME PREMIERSCHAP AANVAARDEN? Verwachtingen niet hoog gespannen (Van onze parlementaire redacteur.) Nog is niet bekend of de heer Van Tilburg het door prof. De Gaay Fortman aangeboden premierschap zal aanvaarden. Verwacht wordt, dat hij vandaag zijn besluit zal mededelen aan de informateur, die hem in de loop van hedenochtend verwacht. Zijn antwoord zal in hoge mate afhangen van het advies der leidende figuren uit de Partij van de Arbeid. Dit advies heeft hij inmiddels reeds gekregen, want woensdagavond wijdde „de kern" van de socialistische Tweede Kamer fractie een langdurige vergadering aan dit onderwerp. De heer Van Tilburg was bij deze bespreking aanwezig. Dus bij het verlaten van het gebouw liep hij in principe reeds met de beslissing In zijn zak. Over de aard van het genomen be sluit bewaarde men naar buiten ech ter het diepste stilzwijgen. En terecht, lijkt onsWant het zou weinig correct zijn, wanneer prof. De Gaay Fortman uit de ochtendbladen reeds zou kun nen vernemen welke boodschap de heer Van Tilburg hem enkele uren later zou brengen. In socialistische kring werd ook gisteren nog steeds de nodige reserve in acht genomen. Men betwijfelt of de heer Van Tilburg wel veel ambitie heeft om reeds na een half jaar zijn post in Suriname op te geven. In en kele socialistische bladen wordt reeds gesteld, dat hij er weinig voor voelt om onvrijwillig te worden gedwongen in de positie van tegenspeler van dr. Drees. En daar wordt dan aan toe gevoegd: „Het is duidelijk, dat hij het premierschap alleen zal aanvaarden op uitdrukkelijk verlangen van de so cialistische leiding". De dag van vandaag zal leren of bij de Partij van de Arbeid een dergelijk verlangen alsnog js ont staan. Er zou dan de laatste dagen in die kring vrij veel veranderd moeten zijn. Buiten de alles overheersende vraag naar het antwoord van de heer Van Nederland heeft 40.000 meer vrouwen dan mannen. Nederland telt 40.000 meer vrou wen dan mannen. Om precies te zijn: op 31 december 1955 telde ons land 40.259 meer vrouwelijke inwoners dan mannen. Er waren toen namelijk 5.390.751 mannen en 5.430.910 vrou wen. Van deze 10.821.661 inwoners waren er 5.526.994 ongehuwd (2.848.292 mannen en 2.678.702 -vrou wen). Er wareii er 4.746.401 gehuwd (2.370.004 mannen en 2.376.397 vrou wen) en 465.827 hadden de weduw staat (140.762 mannen en 325.065 vrouwen). Voorts waren er 82.439 ge scheiden personen (31.693 mannen en 50.746 vrouwen). Aldus wordt meege deeld in een publikatie van het cen traal bureau voor de statistiek. T.U.C. in de aanval op Brits kabinet De T.U.C., het grote Britse vak verbond, heeft woensdag op zijn jaar vergadering te Brighton een groot scheepse aanval gedaan op de econo mische politiek van Edens conserva tieve partij. Het stond namelijk zijn acht miljoen leden toe hogere lonen te eisen. Harold MacMillan, de Brit se minister van financiën, had juist de vorige week de vakbonden ervoor gewaarschuwd, dat eisen tot loons verhoging het gevaar voor inflatie zouden vergroten. Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ p De okapi, die reeds enige tijd in Artis in quarantaine is ge- houden, werd woensdagochtend „onthuld". De foto toont het fraaie dier voor het eerst in zijn kooi. Tilburg om, houden inmiddels ook weer andere vraagstukken de poli tieke gemoederen bezig. Na de speculaties over de zetelver deling, die verleden week de ronde deden, wordt nu in het rooms-katho- lieke kamp gespeeld met de gedachte, dat de VVD geen genoegen zal nemen met de haar toebedachte portefeuille van verkeer en waterstaat. Dit opent voor de KVP de mogelijkheid om te suggereren, dat de Partij van de Ar beid dan over verkeer zou kunnen „beschikken", terwijl de KVP zelf in dat geval wederopbouw zou kunnen behouden. Daarmee zou echter het evenwicht de twee grote partijen elk vijf zetels worden verstoord. Doch blijkbaar is de KVP zo op de portefeuille van wederopbouw ge brand, dat zij bereid is haar wens tot vorming van een apart ministerie voor PBO en bezitsvorming op te ge ven en te combineren met de porte feuille voor binnenlandse zaken. Bovendien wil men het beheer van deze nogal heterogene verzameling combineren met het vice-premier- schap. Voor een dergelijke post lijkt weliswaar een soort schaap met vijf poten nodig te zijn, maar daarvoor schrikt men blijkbaar niet terug. Reeds wordt voor deze monsterporte- feuille de naam van prof. mr. W. C. L. van der Grinten, van 1949 tot 1951 staatssecretaris van economische za ken, genoemd, terwijl gisteren in dit verband ook de naam van dr. Kor- tenhorst, de katholieke voorzitter van de Tweede Kamer in het nieuws kwam. Zou deze opzet verwezenlijkt wor den, dan wordt de zetelverdeling dus als volgt: Partij van de Arbeid: mi nister-president, landbouw, financiën, sociale zaken, verkeer en waterstaat; KVP: binnenlandse zaken plus pbo en bezitsvorming, buitenlandse zaken, onderwijs, wederopbouw, en maat schappelijk werk; A.R.: justitie en economische zaken; C.H.U.: oorlog en marine. In dit geval zou het aantal portefeuilles dus van zestien tot der tien worden teruggebracht. EIGENMACHTIGE DAAD Indonesisch kabinet keurt handelwijze uitgevers af Volgens woensdag in Djakarta ont vangen berichten, is de „drukkery Makassar" in Makassar op Celebes, welke Nederlands eigendom is, maan dag eigenmachtig „genationaliseerd" door een comité, dat speciaal voor dit doel was gevormd. Het comité, dat bestaat uit de uit gevers van drie dagbladen, welke bij de „drukkerij Makassar" de groot ste in oost-Indonesië worden ge drukt, heeft een communiqué uitge geven, waarin het meedeelt: „Wij heb ben alle rechten" en verplichtingen van de Nederlandse eigenaars overge nomen, in overeenstemming met de geest van de unilaterale opheffing door Indonesië van de R.T.C.-overeen- komsten met Nederland". Het Indonesische kabinet heeft de ze „nationalisatie bij verrassing" in zijn dinsdagavond gehouden zitting besproken. In een neden uitgegeven comuniqué wordt het optreden van het comité veroordeeld. Nationalisa tie van een bedrijf kan alleen door de regering worden bewerkstelligd, op basis van de wet, aldus het commu niqué. Het personeel van de „drukke rij Makassar" heeft woensdag het werk hervat, nadat het comité, dat de Nederlandse onderneming eigen-machtig had genationali- Kolonel Kawilarang moet zich verantwoorden De chef van de Indonesische land macht, generaal-m-ajoor A. H. Nasoe- tion, heeft de vroegere militaire com mandant van West-Java, kalonel Ka wilarang verzocht rekenschap af te leggen van zijn bevel tot arrestatie van de minister van buitenlandse za ken, Roeslan Abdoelgani, op 13 au gustus j.l., aldus heeft de correspon dent van het A.N.P. in Djakarta van welingelichte kringen vernomen. seerd, het daartoe had overge haald. In een aanvullende verklaring over zijn optreden zegt het comi té nog, dat de drukkerij werd ge bruikt „als een instrument van de Nederlandse propaganda" gedu rende de koloniale periode. De „drukkerij Makassar" werd on geveer veertig jaar geleden opge richt. Voorts werd gemeld, dat de aande len van het bedryf voor het groot ste deel in handen waren van de Por tugese consul in Makassar. In Djakarta heeft het bestuur van de nationale organisatie voor grafi sche kunst een bezoek gebracht aan de minister-president, Ali Sastro- amidjojo, om deze mede te delen, dat de organisatie niet kan instemmen met „de procedure van nationalisa tie" van het comité, dat zich voor dat doel zelf in het leven heeft ge roepen. _De voorzitter van deze organisatie, Notosoetardjo, bood de hulp van zyn organisatie aan om te helpen het probleem op te lossen. De woordvoerder van de Neder landse vertegenwoordiging in Dja karta was niet bereid commentaar te leveren op de nationalisatie. De Zweedse coaster Hare" werd woensdag 500 meter naar de wal gesleept en veilig gesteld voor de berging tijdens het werk bij Hoedekenskerke. Voor de machtige bokken, waaronder de Hera cles", liggen de wakkere sleepboten, óók in volle actie. Op de foto ziet men bij wijze van illustratie een tekening van de Hare", zoals deze tussen de bokken gesleept wordt. Zrri Tarwe uit Sowjet-Unie naar Egypte De Egyptische minister van be voorrading, dr. Ramzy Stino, heeft bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unie 200.000 ton tarwe tegen betaling in Egyptisch geld zal leveren. De koop som bedraagt 5.7 miljoen Egyptische pond. Op weg naar Le Havre, waar p zij zich voor een boottocht naar de Verenigde Staten zul- M len inschepen op de „United States", verblijven prins Rai- nier III van Monaco en prinses p Gracia. De foto toont het prin- p selijk paar op het „gare de p Lyon" bij aankomst in de p Franse hoofdstad. Vrije wereld staat thans sterker President Eisenhower heeft woensdag op zijn pers-conferentie gezegd, dat de situatie van de vrije wereld ten opzichte van de communisten in vele opzichten, sedert januari 1953 is verbeterd. Hy verstond daaronder, dat hy van mening was, dat het westen de kou de oorlog aan het winnen is. Hij zei, dat de communisten de laatste drie jaren hun taktiek van ge weld en bedreiging met geweld gewijzigd hebben in economische propa- ganda-programma's, maar hij geloofde, dat zij met die nieuwe politiek niet zoveel bereikten, als zy gedacht hadden. Hij somde een aantal verbeterde si-1 niging van verdeelde landen, het tuaties op over de hele wereld: Indo- recht van eigen keuze van Europese china, Korea, Iran, Triest, Oosten- volkeren, wat hun regeringen betreft, rijk en Guatemala. Hij weigerde commentaar te leve ren op de Suez-situatle, terwijl er be- sprekir gj ren. Toen hem gevraagd werd of hij dacht, dat er enig heil was in het bijeenroepen van een „top-conferen- tie" nu het betrekkelijk rustig was in de wereld, zei hij, dat hij daar geen voordeel in zag, zolang verscheidene voorstellen, die hij op de laatste conferentie aan de Russen had ge daan niet in vervulling waren gegaan. Hij noemde als voorbeeld de here- Westduits protest in Moskou West-Duitsland heeft woensdag krachtig bij de Sowjet-Unie geprotes teerd tegen een beperkende maatre gel ten aanzien van de consulaire ac tiviteit van de Westduitse ambassade te Moskou. De Sowjet-regèring heeft de ambassade verboden, dat Westduit se consuls in de Sowjet-Unie bemoeie nis hebben met een groep Duitsers, die in het gebied van Soechoemi wonen. SPANNING EN ACTIE OP WESTER-SCHELDE Het Is geluktNa drie maanden heeft men de Zweedse coaster, die na een aanvaring met de „Dongedyk" van de HoLland-Amerikalijn zonk bij Hoedekenskerke, uit de vaargeul weten te slepen en voorlopig vastgezet: Te half vyf woensdagmiddag piepte de mast van de „Kare" uit het water. Op de machtige bergingsvloot werd de vreugde om het resultaat van al dit zwoegen nog getemperd door de spanning van deze middag, toen alles In vólle bezetting draaide. Niet minder dan 500 meter is de „Kare" versleept. Was er maar één strop gebroken, dan zou ook dit resultaat weer verloren zyn gegaan. Thans gaat het er om het schip hoger te krygen en uit het nog negentien meter diepe water verder naar de wal te brengen. Het zag er 's morgens niet naar uit dat deze poging zou gelukken. De windrichting was gunstig om 't wrak uit de geul in het ter plaatse 30 meter diepe water te slepen. Maar het duur de wel even eer de bokken weer hun juiste ligplaats hadden en men ook gebruik kon maken van de machtige Heracles (55 meter hoog, 250 ton hijsvermogen maximaal voor de hoofdkabels, de grootste bok van Ne derland), die zien gisteren voegde bij de vloot bestaande uit de Kolossus, Arend, Atlas en Condor, alsmede de Belgische bergingsboten Bull en H Maar de mannen van Tak's ber gingsbedrijf onder de energieke lei ding van de heer J. Lolker kennen hun taak. Om 8 uur woensdagmorgen: de stroom is gebroken. De politieboten R 18 en de R 4 hielden zich gereed om de westelijke helft van de vaar geul af te sluiten. Omstreeks negen uur konden de bokken, nu in een goe de positie, met hun zware werk be ginnen. Te half tien, nadat nog even was gewacht op wat minder sterke stroom, was alles In vol bedrijf. Het parool was loswrikken om het wrak uit de geul te krijgen. Maar weldra bleek dat er weliswaar bewe ging en werking was, maar dat de krachtenverdeling nog niet voor de volle honderd procent goed was. „Het „is een luie bl...", zeide een vah de bootslieden, hoofdschuddend naar 't water ziende, waar het wrak verbor gen lag onder de veertien strak ge spannen kabels.'Een van de uit volle macht trekkende sleepboten trok zyn kabel stuk. Te kwart over tien kwam de vloed opzetten en de resultaten van die morgen waren: 1. er was voldoende capaciteit om de „Kare" er uit te krygen, 2. de verdeling van de hijs- kracht van de bokken moest ónders geregeld worden. Verwisseling Bovendien kreeg de Bull van het Bel gische bedrijf Herkenbosch uit Ant werpen, die dit karwei had aangeno men, motorpech. Een 20 meter naar de kant dus, maar niettemin wat het uiteindelijk bergingsresultaat betrof nog niet zo érg veel verder. Van om streeks elf uur tot des middags drie uur duurde het werk om de Heracles en de Kolossus omgewisseld te krij gen en de reparatie van de Bull was toen ook gereed. Daarna begon er een adembe nemende actie. Tussen het geknars en gepiep van de stalen draden, in het eentonig geluid van de tegen elkaar opbotsende zware stalen gevaarten, weerklonk alléén de stem van Lolker, die zijn aanwij zingen schreeuwde. „Hoger op draaien Langzaam meedraaien En even later: „Opdraaien opdraaien". Niets was er verder te merken van de enorme spanning aan boord van deze bokken. Plotseling een losschietende kabel, die even ver traging bracht, een onregelmatig heid bij het draaien, maar verder ging alles In een bewuste, koppige regelmaat, snél tenslotte zelfs, zo dat men de afstand naar de wal zienderogen kleiner zag worden. En nu bleek weer welk een voordeel een bok als de Heracles en de andere hebben met hun torenhoge masten. Want de Bull was met zrjn Weinere kraan het zwakke punt in de schakel; het omhoog brengen kon slechts ge schieden voor zover de Buil dit óók hebben kon. Maar niettemin: het gelukte, on danks het feit, dat de Heracles éven zonder voldoende stoom zat, ondanks de bedreiging van de kabels met de wal door onnadenkende binnenschip pers, die probeerden aan het politie toezicht te ontsnappen en dóór te va- Vervolg op pag. 8) ontwapening enz. Maar hy gaf wel toe, dat niet over al de situatie verbeterd was. En als voorbeeld daarvan citeerde hij de be trekkingen tussen de Arabische lan den en Israël. Maar niettegenstaan de dat zo is, vervolgde hij, is het wes ten thans sterker dan drie en een half jaar geleden. Stalin voor de tweede maal p p naar Siberië werd verbannen. p Tevoren was hij reeds eenmaal door de Tsaristische politie ge- p arresteerd en verbannen, maar p het gelukte hem toen te vluch- p ten. p wordt tè Den Helder een vlootdag gehouden, waarop p ff Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" en p twee mijnenvegers door het pu- M bliek kunnen worden bezich- p tigd, terwijl het programma p tevens vermeldt de beëdiging van een aantal beroepsmarine- p p officieren, een uitvoering van p de Marinierskapel, duikdemon- M straties, manoeuvres met lan- ff dingsvaartuigen en het duiken p van Hr. Ms. O 21. llll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll|j||||||||||||||||j|j|illl||!lll Het weer in Europa De weerrapporten van gisteravond 7 uur luidden: Stockholm zwaar bewolkt, 15 gr. Oslo, geheel bewolkt, 15 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt, 19 gr. Aberdeen, regen, 14 gr. Londen, regen, ]g gr. Amsterdam, zwaar bewolkt, 20 gr. Luxemburg, half bewolkt, 21 gr. Parijs, zwaar bewolkt, 24 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt, 27 gr. Grenoble, geheel bewolkt, 24 gr. Nice, zwaar bewolkt, 24 gr. Berlijn.'half bewolkt, 22 gr. Frankfurt, zwaar bewolkt, 23 gr. München, onbewolkt. 23 gr. Zürich, zwaar bewolkt, 24 gr. Genève, zwaar bewolkt, 22 gr. Locarno, half bewolkt, 24 gr. Wenen, onbewolkt, 23 gr. Innsbruck, onbewolkt, 05 gr. Rome, onbewolkt, 30 gr'. Ajaccio, onbewolkt, 25 gf[ Mallorca, zwaar bewolkt, 24 gr. DE VERWACHT... MEER WIND. Enkele opklaringen, maar ook en kele buien. Matige tot krachtige en aan de kust mogelijk tijdelijk harde zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 7 september. Zon op 6.03 onder 19.16 Maan op 9.40 onder 19.57

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1