PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT Nederland protesteert krachtig tegen handelwijze van Indonesië Russen confereren mee over Suezkanaal Westhaven biedt voor Breskens ook vele voordelen WANHOPIGE WAKE BIJ DE MIJN DUURT VOORT MISLUKTE UITBRAAKPOGING UIT LEEUWARDER GEVANGENIS Vand aag. 199e jaargang - no. 188 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 0,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen. Walstr. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841 Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierlkzee. N. Bogerdstr. 24, telef. 26. FLAGRANTE SCHENDING OVEREENKOMST Beroep op Djakarta: Annuleer niet-erkenning van schulden! De Nederlandse regering heeft haar zaakgelastigde in Djakarta, H. Hagenaar, opdracht gegeven om vandaag ten departemente van bui tenlandse zaken te Djakarta een nota te overhandigen, waarin krach tig wordt geprotesteerd tegën de flagrante schending van de door In donesië vrijwillig aanvaarde overeenkomst betreffende de gedeeltelijke overname van de overheidsschuld van het voormalige Nederlands-In- dië. De Nederlandse regering acht het in strijd met internationaal aan vaarde normen betreffende het verkeer tussen soevereine staten, dat zy door Indonesië niet officieel in kennis is gesteld van het besluit om deze verplichtingen niet langer te erkennen. De mededeling van de In donesische regering dat de heer Hagenaar officieel zou zijn ingelicht is onjuist, omdat de heer Hagenaar slechts verwezen werd naar reeds gepubliceerde berichten. De Nederlandse regering protes teert derhalve eveneens tegen de wijze waarop de beslissing der In donesische regering te harer ken nis is gekomen. Aannemende dat de in de pers ver schenen berichten juist zijn, wijst de Nederlandse regering de argu mentatie van de Indonesische re gering dat de ter R.T.C. aanvaar de schulden mede zouden zijn ont staan uit de kosten van militairs acties in de jaren 1945-1949, van de hand. In dit verband wordt er op gewe zen dat in het kader van het overleg, ter R.T.C. over de overneming van rechten en verplichtingen van het voormalige Nederlands-Indië, 'n spe ciaal daartoe gevormde commissie unaniem tot de conclusie kwam, dat door Nederland aan Indonesië een be drag van f 2 miljard diende te worden kwijtgescholden. Indonesië diende de verdere bestaande overheidsschuld over te nemen, een en ander na volle dig te hebben rekening gehouden met militaire uitgaven. In deze commissie had, naast ver tegenwoordigers van Indonesië en Nederland, ook zitting een vertegen woordiger van de Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesië. Ne derland en Indonesië hebben de voor stellen der commissie aanvaard. De Nederlandse regering doet in haar nota een beroep op de Indonesi sche regering om haar besluit te her zien en alsnog maatregelen te treffen opdat de verschuldigde renten en af lossingen die sedert maart 1956 krach tens de aanvaarde garantie tijdelijk door Nederland aan de talloze obliga tiehouders zijn betaald worden geres titueerd en in het algemeen haar ver plichtingen zullen worden gehono reerd. Het ministerie vestigt voorts de aandacht op de verklaring van de In- Juni recordraaand voor de woningbouw in ons land Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in juni 1956 6.258 nieuwe woningen opgele verd. Dat is meer dan in enige an dere junimaand sedert de bevrijding. Gerekend tot en met juni 1956 zijn sedert mei 1945 468.282 nieuwe wo ningen opgeleverd. In juni 1956 werd een aanvang gemaakt met de bouw van 9.406 woningen, hetgeen een re cord is voor alle maanden na de be vrijding. Doordat er met meer woningen een aanvang werd gemaakt dan er gereed kwamen, steeg het aantal in aan bouw' zijnde woningen opnieuw en wel tot 87.664 aan het eind van de maand. Nog nimmer waren zoveel wo ningen tegelijk is ons land in uitvoe ring. Het derde record. Vliegende verhuiswagen in Amerika neergestort Een C-82 vliegende verhuiswagen in gebruik als pulverisator, is nabij het vliegveld van Boca Raton (Flori da) brandend neergestort. Alle vijf personen aan boord kwamen daarbij om het leven. donesische minister van financiën van 9 dezer, dat het besluit de schulden niet langer te erkennen, reeds gerui me tijd geleden door de staatscommis sie zou zijn genomen. Deze verklaring heeft bijzondere.betekenis in verband met het feit, dat de publikatie van het besluit plaats vond enkele dagen na dat het internationale monetaire fonds besloten had een lening aan In donesië te verstrekken groot 55.000.000 dollar zonder dat het fonds over dit besluit was ingelicht". Dorpje in Tirol tot de grond toe afgebrand De Piz-vallei, nabij Imst in Tirol, is tot twee maal toe door een ernstige brand geteisterd. Dinsdagavond brak brand uit in het plaatsje Roppen. Precies 24 uur later brak brand uit in het dichtbij gelegen Wenns-Oberndorf, een bekend vakan tiecentrum in de vallei. Het dorpje Wenns-Obernsdorf is tot de grond toe afgebrand, waardoor tenminste 100 personen dakloos zijn geworden. De schade wordt op onge veer 10.000.000 schilling geschat. Volgens de politie is een commissie begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de branden. Jan ter Laan, oud-lid van Tweede Kamer overleden Donderdagmorgen is op 83-jarige leeftijd in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam overleden de heer J. ter Laan, oud-lid van de Tweede Kamer. Jan ter Laan, wordt een der pio niers van het socialisnje genoemd. In 1913 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de S.D.A.P. en lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Deze beide functies, waarbij hij ook een wethoudersplaats in Rotterdam heeft bezet, heeft hij meer dan 25 jaar ver vuld. Strompelend over de hindernissen van brandslangen en puin droegen ver moeide redders lcort nadat contact was verkregen de eerste drie doden uit de mijn. Men ziet vier redders hier op weg naar de ambulance met de stoffelijke resten van een van de omgekomenen. Vrouw uit Den Haag wilde haar kinderen kwijt Dezer dagen vervoegde zich de 30- jarige mevrouw M. <1. B.-van R. uit Spoorwijk te Den Haag bij de kin derpolitie met de mededeling, dat zij haar vier kinderen kwijt wilde. Men verwees haar naar gemeente lijke instanties, doch de mogelijkhe den, die men haar daar voorlegde, waren niet naar haar zin. Maandagavond kwam de vrouw weer naar het bureau van de kinder politie, thans vergezeld van haar kinderen. Op een ogenblik ging zij de wachtkamer uit en zei tot naar kinderen, dat zij even brood ging ha len. Zij kwam noch die avond noch die nacht terug. De volgende dag vervoegde de vrouw zich weer bij de politie. Men heeft haar een proces verbaal gegeven wegens het in de steek laten van hulpbehoevenden. De vrouw wenste haar kinderen te laten opnemen in het gemeentelijk kinder tehuis om zelf te gaan werken en zo de welstand van het gezin te vergro ten. Sowjet-Unie beschouwt naasting door Nasser als wettige daad Rusland heeft de uitnodiging tot bijwoning van de conferentie in Londen over de kwestie van het Suezkanaal aangenomen. De Sowjet-Unie stelt ge lijktijdig voor de conferentie uit te stellen tot eind augustus en nog een 22- tal landen (Oosteuropese en Arabische landen en communistisch China) uit te nodigen. De aanvaarding wordt uitgesproken in een nota aan de Britse, Amerikaanse en Franse ambassades. Reeds uit de nota blijkt, dat de Russen wellicht de internationalisatie van an dere waterwegen te berde zal bren gen: „De vraag rijst natuurlijk, waarom alleen het Suezkanaal uit de wa terwegen en kanalen van even grote betekenis is gekozen", aldus de nota. De Sowjet-Unie beschouwt de naasting als wettig. Met de opvattingen van de grote drie verklaart men het oneens te zijn. De Sowjets schrijven alleen naar de conferentietafel te komen, omdat de gelegenheid wordt geboden voor een vreedzame oplossing. De omstandigheid, dat het kanaal tientallen jaren in handen is geweest van een maatschappij met overheer send Brits en Frans kapitaal, die het kanaal gebruikte om zich te verrij ken, is geen reden voor de handha ving van zulk een abnormale toe stand, vervolgt de nota van de Sow jet-Unie. De Russische regering is 'van mening dat er geen reden is voor bezorgdheid over de scheepvaart door het kanaal. De druk die Engeland en Frankrijk op Egypte uitoefenen acht men onverenigbaar met de beginselen van de Verenigde Naties en een ge vaar voor de vrede. Ook de Indonesische regering heeft gisteren de uitnodiging aan vaard. Een delegatie van dertien leden onder leiding van minister van buitenlandse zaken Roeslan Abdoelgani zal naar Londen rei zen. Perzië heeft als tweede land van het Pact van Bagdad, na Irak, de nationalisatie van het kanaal erkend. De Egyptische ambassade in Parijs heeft gisteren een verklaring uitge- Hedenmiddag zal door de president directeur van de Nederlandse Spoor wegendr. ir. F. Q. den Hollander het nieuwe station te Eindhoven worden geopend. geven, waarin staat, dat men het be sluit tot nationalisatie van het Suez kanaal nimmer zal veranderen. De eerste vrouwen en kinderen werden gisteren met gecharterde vliegtuigen geëvacueerd uit de kanaalzone in Egypte. Eden heeft gisteravond met spoed zijn minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, bij zich ontboden om onmiddellijk overleg te plegen over het Russische voorstel om de op 16 augustus te beginnen Suez-conferen- tie in Londen uit te stellen. Naar ver wacht wordt zal Engeland dit Russi sche voorstel verwerpen tezamen met de andere gisteravond in Moskou be kendgemaakte suggesties om nog 22 landen voor de conferentie uit te no digen en het conferentie-oord te ver leggen naar Cairo. Spoorwegarbeider door passerende trein gedood Donderdagochtend omstreeks 9 uur is op de spoorlijn Amsterdam-Half- weg ter hoogte van de gasfabriek bij de Zaanstraat in Amsterdam de 54- jarige lijnwerker A. W. door een pas serende ledige reizigerstrein met do delijk gevolg aangereden. Samen met nog enkele spoorwegarbeiders ver richtte de man werkzaamheden op de spoorbaan. Hij is vermoedelijk door een treeplank van de trein geraakt en was op slag dood. Besprekingen beëindigd met fractievoorzitters (Van onze parlementaire redacteur). De informateur prof. Lieftinck heeft zijn besprekingen met de fractievoor zitters beëindigd. Alle besprekingen droegen een oriën terend karakter. Prof. Lieftinck heeft de fractievoorzitters dus nog geen programma voorgelegd, al kan ge zegd worden, dat hij hen reeds over enkele min of meer omlijnde denkbeel den heeft gepolst. De informateur studeert thans op een concept-pro gram, dat hij, zodra het gereed is aan de heren Burger, Romme, Zijlstra, Korthals en Tilanus zal toesturen ter bespreking in hun fracties. Hij heeft vooral aandacht besteed, zo vernamen wij, aan de geschilpun ten die bestaan tussen de socialisti sche en de rooms-katholieke fracties. Overigens mag worden aangenomen, dat zijn concept-program sterk zal zijn afgestemd op de financiële posi tie in ons land. Hoop op redding vervliegt snel Een Italiaans lid van de reddings ploeg, die na een moeilijke afdaling dodelijk vermoeid en zwart be smeurd weer boven kwam, deelde gisteravond om elf uur mede dat hij Straaljager zou in zee zijn gestort Bestuurder moest geluidsbarrière doorbreken Het vermoeden bestaat, dat een Hunter-straaljager van de vliegbasis Leeuwarden in zee is gestort. Bad gasten hebben gistermiddag 10 km. uit de kust ten noorden van Ameland een vliegtuig in zee zien storten. Zy hoorden'een knal en zagen een water zuil. De bestuurder van de straalja ger had opdracht gekregen op een bepaalde afstand van de kust de ge luidsbarrière te doorbreken. Van deze vlucht is de bestuurder van het vliegtuig, de 23-jarige ser geant H. J. Broer se, niet terugge keerd. Vliegtuigen, die uitgezonden waren om te zoeken, zijn zonder re sultaat teruggekeerd. Zij zullen van dag het zoeken hei-vatten. By de red dingswerkzaamheden werd zeer veel hinder ondervonden van een etherpi raat, die zich „De zwarte reus" noemt. Deze soorde de visserijband. Ontdekt op plat dak Gisteravond hebben twee gevange nen uit de strafgevangenis te Leeu warden een mislukte ontsnappingspo ging ondernomen. De vlucht is ech ter vrijwel onmiddellijk ontdekt. Schoten klonken uit de gevangenis, bewakers met gewéren bezetten de uitgangen, politie reed af en aan en groepen belangstellenden verzamel den zich rond het gebouw. Spoedig werden de mannen in het licht van een schijnwerper ontdekt op een plat dak, waar zij door een muur van vier meter hoogte in de vlucht naar de vrijheid werden te gengehouden. Zij gaven zich daarop weer aan hun bewakers over. De uit brekers waren H., die ook het vorig jaar uit de gevangenis te Leeuwar den was ontsnapt en toen na een wil de jacht buiten Leeuwarden in de wei landen weer werd gesnapt en H. in de 835 meter-gaanderij twee lij ken had gezien. Dit zou het totaal aantal slachtoffers van de mijn ramp, van wie de dood nu vast staat, op 24 brengen. In de afgelopen 24 uur is men er ondanks alle dappere pogingen niet meer in geslaagd om overlevenden of lijken aan de oppervlakte te brengen en het laatste sprankje hoop, dat de 243 vermiste mannen in de brandende Belgische mijn nog gered zullen worden, vervliegt snel. Toch gingen gisteren honderden vrouwen, kinderen en vrienden van de verloren kompels hun tweede, wanhopige nachtwake in voor het nog immer gesloten hoge. ijzeren hek, dat de mijn en de zwarte dood daar beneden scheidt van de buitenwereld, van het leven Radeloosheid heeft plaats gemaakt voor doffe wanhoop, ogen zijn droog- geschreid en de monden zwijgen. De reddingsploeg die gisteravond om elf uur boven kwam, is er niet in geslaagd dieper dan 900 meter af te dalen. De hitte was te groot. Volgens de laatste berichten heeft zich een instorting voorgedaan tussen de ver diepingen 902 en 907 meter. (Voor verdere bijzonderheden verwij zen wij naar pag. 3). GROOT VEERPLEIN EN VIER FUIKEN Betere verkeerssituatie en meer ruimte voor de vissersvloot IN BRESKENS beginnen morgen de visserijfeesten, die ongetwijfeld op gewekt gevierd zullen worden, maar waarby toch niet een ieder in onver deelde feeststemming zal zyn. In deze nijvere gemeente heerst immers niet bepaald louter vreugde, sinds de minister van Verkeer en Waterstaat bepaalde dat de nieuwe veerhaven wést zou komen. Men kent de bezwaren van veel Breskense middenstanders: zy vrezen, dat hun gemeente in verval zal raken, nu het grote verkeer er bulten om geleld zal worden. De Breskense bezwaren tegen de westhaven zijn ln deze kolommen enkele malen uitvoerig belicht. Niettemin biedt de haven ook tal van niet te onder schatten voordelen. Zo heeft men by de Rijkswaterstaat moeten die vier fuiken er komen, wil zorgvuldig nagegaan of het mogelijk zou zyn de bestaande veerhaven uit te breiden, zodat er met het oog op de te verwachten verkeersontwikke- ling in de komende jaren plaats zou komen voor vier fuiken. Er was eenvoudigweg geen ruimte voor. Toch men in de nabije toekomst niet met onoverkomelijke moeilijkheden te kampen krijgen. In de westhaven konden die fuiken geprojecteerd wor den. De westhaven biedt verder zoals bekend het met het oog op een vlot functionerende dienstregeling langrijke voordeel van de kortste vaarweg. Aanvankelijk is bij de Rijks waterstaat ook nog overwogen om de nieuwe haven oostelijk van de be staande te doen aanleggen, maar dit stuitte o.m. op het bezwaar van een langere, bochtige vaarroute. De vaar weg van Vlissingen naar de westha ven is vrijwel rechtstreeks, hetgeen een tijdwinst van vier minuten ople vert. De toegang tot de nieuwe haven zal ook veel ruimer worden dan bij de bestaande het geval is, hetgeen met name van belang wordt wanneer straks de nieuwe, aanzienlijk grotere veerboten gereed en in de vaart zul len zijn. Vooral immers bij ruw weer en bij mist is het nu vaak moeilijk manoeuvreren; ook dit bezwaar wordt dus straks ondervangen. Dank z\j de verplaatsing van de veerhaven zal men de bestaande vissers- en handelshaven zo nodig kunnen uitbreiden. Nog deze week werd in een artikel over Breskens als vissershaven gewezen op de mogelijkheden tot intensivering van de visserij voor Breskens, waarby verruiming van de haven zeker een rol zou spelen. Terloops zij nog opgemerkt, dat de westhaven vermoedelijk een novum (Vervolg op pag. 10) J j ...bestaat de radio-medische dienst voor schepen op zee van het Nederlandse Rode Kruis 25 jaar; ...is het 100 jaar geleden, dat de Nederlandse interieurschil- der, lithograaf en restaurateur Jan. H. de Haas in Utrecht n overleed; ...is het 400 jaar geleden dat de 1 bekende Duitse dichter en com- ponist van koralen ds. Philipp Nicolai te Mengeringhausen werd geboren. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Het weer in Europa De weerrapporten van donderdagavond 7 uur lulden: Stockholm: half bewolkt ig gr. Oslo: licht bewolkt 19 gr] Kopenhagen: half bewolkt 17 gr". Aberdeen: half bewolkt ia gr. Londen: geheel bewolkt 22 gr. Amsterdam: onbewolkt 22 gr. Luxemburg: onbewolkt 24 gr." Parijs: licht bewolkt 28 gr. Bordeaux: licht bewolkt 33 gr. Grenoble: onbewolkt 31 gr. Nice: onbewolkt 33 gr] Berlijn: licht bewolkt 20 gr] Frankfort: zwaar bewolkt 25 gr. München: onbewolkt 24 gr. Ztlrich: onbewolkt 26 er. Genève: onbewolkt Locarno: onbewolkt Wenen: onbewolkt Innsbruck: onbewolkt Rome: onbewolkt Ajaccio: onbewolkt Mallorca: onbewolkt 26 gr. 28 gr. 27 gr. 29 gr. 37 gr. 30 gr. 37 gr. VERWACHT... OPNIEUW IETS WARMER Tamelijk zonnig, maar vooral in het zuiden vrij veel bewolking in de ho gere niveaus. Matige wind uit oos telijke richtingen. Warm weer. ZON EN MAAN 11 augustus Zon op 5.19 onder 20.14 Maan op 12.05 onder 21.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1