PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vele ongelukken op grimmige Mont Blanc De visserij biedt voor Breskens meer mogelijkheden BILT Arabisch blok zal desnoods met de wapenen Egypte steunen WERVELSTORM EIST DUIZENDEN SLACHTOFFERS IN CHINA VERWACHT... 199e jaargang - no. 185 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 7 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4, Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vlisslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 504): Middelburg, Markt 51, telef. 38< Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen. B rouwerljstr. 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr. 24. telef. 28. Irak dreigt met nationalisatie van de rijke oliebedrijven De laatste ontwikkelingen in de crisis rond de naasting van het Suez-kanaal wijzen onmiskenbaar in de richting van een hechte solida riteit tussen de Arabische staten en Egypte. Alle Arabische staten hebben min of meer openlijk te kennen gegeven, dat ze niet alleen Egypte volkomen gelijk geven, maar dat ze ook bij een eventueel ge welddadig westers optreden met de wapenen in de hand zich aan de kant van Nasser zullen pk~tsen. Het meest opzienbarend is in dit ver band wel de verklaring van het Iraakse kabinet. Irak, Engelands bes te bondgenoot in het Midden-Oosten, het land dat zulke enorme olie rijkdommen bezit, verklaarde dat „naasting het recht van iedere na tie is". Dit houdt een verhuld doch onmiskenbaar dreigement in wat betreft de westerse oliebelangen in het land en wat betreft de pijplei dingen, die reusachtige hoeveelheden olie door Syrië en de Libanon brengen. Het is duidelijk, dat de conferen tie die de zestiende augustus ii Londen begint en waarvoor de Ne> derlandse regering thans ook offi cieel de uitnodiging heeft aanvaard van groot belang moet worden ge acht. Het zal van de resultaten van deze bespreking afhangen of de be trekkelijke vrede in het Midden- Oosten geprolongeerd zal worden, of dat het tot zeer ernstige uit barstingen zal komen. Zowel Egypte als de Sowjet-Unie hebben op de uitnodiging nog altijd niet gereageerd. Het wordt mogelijk geacht, dat Nasser met tegenvoorstel len zal komen, bijvoorbeeld voor een conferentie in Zwitserland. Hij zou dan mogelijk garanties willen geven voor de vrije doorvaart. Bovendien wordt geopperd, dat Rusland en Egyp te weieens zouden kunnen voorstellen, het Panamakanaal onder internatio naal toezicht te stellen, hetgeen een scherpe tegenzet zou betekenen. Overigens is de Egyptische poten taat op het ogenblik „kind in buis" bij de Russische ambassadeur in Cairo, Kisselvew. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de beide heren militaire Onze glorie H Roep van louter vreugd vieto- j£ rie, als ik jou zie aan vreem- ii de kustDat zongen we uit volle borst, vroeger op de lagere school, en mét de hele klas vonden we het een schoon en indrukwekkend lied. Want Hollands vlag was onze glorie en met een miniatuur-uitgave van dit dundoek zwaaiden we dapper bij allerlei feestelijkheden; de jaardag van de koningin, de installatie van de nieuwe burgemeester, een serenade aan een jubilaris in de straat en het zaklopen van de buurtvereniging. „Onze glorie" en „onze lust", dét was inderdaad Hollands vlag, precies zo als het in het lied stond. Maar tegenwoordig is niet iedereen in de stemming om een dergelijk vers aan te heffen, zeker niet de fruitver- kopers langs de rijksweg bij Kapelle- Biezelingen. In die gemeente name lijk is sinds enige tijd een nieuwe be paling aan de politieverordening toe gevoegd, waarbij het verboden wordt de nationale vlag te gebruiken blikvanger voor handelswaar, daarom moest het rood-wit-blauw wijken voor allerlei andere kleuren... Over deze aangelegenheid hebben ons nu allerlei brieven bereikt, afkeu rend en enthousiast, zodat blijkbaar over het gebruik van de Nederlandse vlag nogal uiteenlopend wordt ge dacht. „De vlag is het symbool van het vaderland", aldus een briefschrij ver, „als mij militairen passeren met de vlag voorop, dan neemt ik mijn hoed af". En een ander betoogt: „Het rood-wit-blauw is geen reclame-mid del voor fruit of nieuwe haring!" De kwestie is niet nieuw. Reeds enkele jaren geleden heeft prins Bernhard er zijn verwondering over uitgesproken, dat er zo slordig met het Nederlandse dundoek werd omgesprongen en van officiëlè zijde zijn enige malen richtlijnen" verstrekt over het gebruik van de driekleur. In het leger en de marine wordt de vlag met groot respect behandeld en wie zijn oor wel eens in deze kringen te luisteren heeft gelegd, weet hoe ver ontwaardigd men vooral op de vloot kan zijn als een burger ditzelfde res pect voor de vlag met vermag op te brengen. Nu is het inderdaad een opvallend verschijnsel, dat het Nederlandse volk weinig eerbied heeft voor nationale symbolen als vlag en volkslied. Er heerst op dit gebied soms een ontstel lende onverschilligheid, zodat het be- gTrjpelijk is dat er naar wordt ge streefd de Nederlandse burger wat meer respect bij te brengen voor de symbolen van zijn natie. Maar aan de andore kant is hier grote voorzich tigheid geboden. Immers, het rood- wit-blauw fungeert niet uitsluitend als het zinnebeeld van het koninkrijk maar is ook vaak een uiting van par ticulier of gemeenschappelijk vreug debetoon Er zijn daarvan voorbeel den te over: wanneer bij de bouw van een huis hei hoogste punt is bereikt dan gaat de driekleur in top, als in (Vervolg op pagina 3). plannen bespreken, die een tegenwicht zouden moeten vormen voor de maat regelen van de westersen. Miljoen vrijwilligers De militaire bewegingen blijven on verminderd voortduren. Uit Engeland vertrok het modernste Britse vlieg- dekschip Bulwark. In de Franse oor logshaven Toulon kwamen alle kop stukken van de Franse marine bijeen. Naar verluidt zou men daar hebben besloten een aantal Franse oorlogs schepen het Britse schip te laten ver gezellen. Tien eenheden van de mach tige Amerikaanse zesde vloot vertrok ken gisteren uit Napels naar de Mid dellandse Zee. In Egypte zijn de be ruchte studentenbataljons Onder de wapenen geroepen, ook de reserve officieren van de Nationale Garde moeten opkomen. Meer dan een mil joen jonge mannen zouden zich bereid verklaard hebben de wapenen te dra gen. Aan de gevoelens in de Arabische staten gaf onder meer president Ca- mille Chamoun van de Libanon gis teren duidelijk uiting. „Als het wes ten met de wapens Egypte te lijf gaat, zal de Arabische wereld alle betrek kingen met het westen verbreken. Alle concessies zullen worden ingetrokken en alle overeenkomsten opgezegd", al dus de president. Hij raadde het wes ten aan af te koelen en het probleem op kalme wijze op te lossen. Zo kalm is men overigens zelf in die landen niet: Sjeik Abdoelah Aboe Se ta secretaris-generaal van 't vluchte lingencomité van de zone van Gaza heeft 'n algemene mobilisatie van alle Palestijnse Arabische vluchtelingen aangekondigd. Syrische arbeiders zou den klaarstaan om oliepijpleidingen te saboteren in geval van militair optre den. De politieke commissie van de Arabische Liga gaat besprekingen be ginnen hoe men gezamenlijk een wes terse actie zou kunnen weerstaan. Ook de Mohammedaanse Broederschap maakte bekend, dat zij tot strijd be reid is Christian Pineau, de Franse mi nister van buitenlandse zaken, ont ving de ambassadeurs in Parijs van Duitsland, Nederland, Italië en Ethiopië, om hen in kennis te stel len van het Franse standpunt. Het is de bedoeling, dat deze landen het Franse standpunt bij de confe rentie zullen ondersteunen. Eden liet bekendmaken, dat hij woens dagavond via radio en televisie zich tot het Engelse volk zal rich ten. Bijna veertigduizend huizen verwoest Tengevolge van de wervelstorm „Wanda" zyn vorige week in de Chi nese provincie Tsjekiang 2000 men sen om het leven gekomen en 1200 ge wond. Dit heeft het persbureau „Nieuw China" bekendgemaakt. Bijna veertigduizend huizen wer den verwoest, terwijl veertig procent van de katoenoogst en een derde van de rijstoogst verloren zijn ge gaan. Vader en dochtertje in de Merwede verdronken. Op een zandplaat aan de zuidelijke oever van de Merwede tegenover de schutsluis te Hardinxveld zijn maan dagochtend de 40-jarige winkelier K, G. de R. .uit Giesendam en zijn 12-jarige dochter door verdrinking om liet leven gekomen. Het 12-jarig meisje liep achteruit in het water in een kuil en verdween in de diepte. Haar vader, begaf zich te water om het kind te redden, hoewel hij de zwemkunst niet machtig was. Daar het eb was, werden vader en dochtertje door de stroom meege voerd. Een 18-jarige jongen van een ander gezin heeft nog tevergeefs ge tracht de vader te redden. De vissershaven van Breskens, nu reeds druk bezocht, maar er zijn meer mogelijkheden (Foto P.Z.C.) In de provincies Hopei en Noord- Honan zijn een miljoen Chinezen in actie om te voorkomen, dat de rivier de Haiho, die tengevolge van -zware regenval sterk gezwollen is, buiten haar oevers treedt. De slagregens werden veroorzaakt door de wervel storm, die een van de hevigste was, die China sinds de eeuwwisseling heeft getroffen. Hoewel men een ge deelte van het water heeft kunnen laten afvloeien, stijgt het peil van de rivier in het gebied van Tientsin nog steeds. Hel Engelse vliegtuigmoeder- schip „Theseus" vertrekt uit de haven van Portsmouth naar p de Middellandse Zee. Op de voorgrond familieleden en vrienden van de vertrekkende militairen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ook in Steenwijkerwold zijn Ambonezen roerig De gebeurtenissen in het Ambone zenkamp Westkapelle, hebben hun weerslag gevonden in het kamp Been- deribben, bij Steenwijkerwold. In de loop van maandagmiddag heeft een aantal bewoners van dit kamp in Stcenwijk inkopen gedaan zonder hiervoor te betalen. Het betrof in hoofdzaak levensmid delen. Bedragen tot zeventig gulden werden er besteed. De Ambonezen weigerden voor de waren te betalen. Zij verklaarden dat de rekeningen naar de minister van maatschappelijk werk in 's-Gravenhage gestuurd moes ten worden. De politie heeft enige ar restaties verricht en de gekochte wa ren in beslag genomen. Verwacht wordt dat de politie tot strenge maat regelen zal overgaan in het kamp Beenderibben. Er zijn in de buurt van het kamp bij boeren nog aardappelen en kippen gestolen. Broer van prins Bernhard in ziekenhuis opgenomen. De broer van prins Bernhard, prins Aschwin, is, zo vernemen wrj, zater dag in de interne kliniek van het stads- en academisch ziekenhuis te Utrecht gedurende enkele dagen ter observatie opgenomen. Prins Asch win is, zoals men weet, conservator van een museum te New York. Europa's hoogste berg, de Mont Blanc in Zwitserland, heeft zich tij dens het afgelopen weekeinde weer van zijn grimmige zijde laten zien. Plotselinge temperatuurschommelingen en een lawine maakten de berg zeer moeilijk te beklimmen, zelfs voor ervaren bergbeklimmers. Er vielen tenminste acht dodelijke slachtoffers. Het aantal gewonden is nog niet precies vastgesteld. Talrijke reddingsp'oegen zijn naar bo ven gegaan om de klimmers in nood te helpen. Op deze wijze konden nog enkele mensenlevens worden gered. Acht toeristen vonden de dood Het zwarte weekeind begon zater dagochtend toen Gerard Otenin, 25 jaar, en Michel Ballet, 24 jaar, bei den uit Parijs, een lawine veroorzaak ten toen zij de Bosses-du-Dromadaire- rug probeerden te nemen en verplet terd werden. Korte tijd later gleden twee „Scandinavische toeristen die de steile hellingen van het massief beklommen weg en vielen. Een van hen brak een enkel. De ander verloor het leven. Twee Duitse toeristen, door een touw verbonden terwijl zij een andere zijde van de top beklommen, vielen en rolden nabij het grote pla teau een helling van 150 meter af. Zrj braken hun benen COMPENSATIE VOOR VEERHAVEN? Mits er een koelhuis zou komen In de gouden eeuwen, die Vlaanderen vele honderden jaren geleden kende en waarin vooral het huidige westelijke deel van Zeemvsch-Vlaanderen tot grote welvaart was gestegen, was de haringvisserij in die contreien een be langrijke bedrijfstak. Wie hierover zijn gedachten laat gaan denkt aan Wil lem Beukelsz van Biervliet, maar ook aan het verdwenen Hugevliet en aan de Zwinhaven. Ai vele eeuwen was van dit alles niets meer te bespeuren -behalve dat Breskens voor de garnalenvangst een belangrijk station werd toen na de oorlog de Urkers, verdreven van de Zuiderzee en daarom door het Rijk gesteund in de modernisering van hun vloot, ontdekten dat Breskens zeer gunstig lag ten opzichte van de haringvisserijgronden voor de Belgische en Franse kust. Hier vingen zij in de wintermaan den, te beginnen omstreeks november en 4 a 5 maanden lang de zogenaam de ijle haring. De laatste jaren volg den Scheveningen hen hierin en werd Breskens een belangrijke aanvoer- Elaats, waar jaarlijks zo'n 8 miljoen g haring werd binnengebracht en waar 50 of meer schepen hun vertrek- haven kregen. Het stichten en vergro ten van de vismijn en het verbeteren der kaden en zaten door de Rijkswa terstaat droegen hiertoe in niet ge ringe mate bij. De vraag rijst of in deze bedrijvig heid en in de uitbreiding daarvan niet een middel is gelegen om bij te dra gen in het verlies dat Breskens zal ondergaan door de aanleg van de wes telijke veerhaven. Deze vraag hangt af van een andere, n.l. of die aanvoer zo groot zal blijven Hiervoor pleit de gunstige ligging ten aanzien van de visgronden, gunstiger dan bij welke andere Nederlandse haven ook! Gun stig ik ook het arbeidesklimaat in Breskens: grote ijver en plichtsbe trachting onder de bevolking, over eenkomstig het karakter van de Zeeuws-Vlaming en heel wat beter dan in IJmuiden Maar er is iets wat ontbreekt en dat is een koelhuis en ijsfabriek, die in zo sterke mate marktvor ménd werken. Ruim een jaar gele den hebben wij reeds over plannen hiertoe bericht, plannen van het gemeentebestuur, de Provincie en (Vervolg op pag. 2) Hirosjima herdacht eerste aanval met atoombom. Sirenes loeiden gisteren in de Japan se stad Hirosjima en 20.000 mensen bogen het hoofd in stil gebed elf jaar na die vreselijke minuut toen de eerste atoombom die in een oorlog ge bruikt is deze stad bijna vernietigd heeft. De burgerij herdacht in stilte de bijna 60.000 personen die officieel ge boekt staan als gedood door de atoom bom die door een Amerikaans super- fort werd afgeworpen. Bij een ge denkteken dat voor deze oorlogsdoden is opgericht, werden 500 „vredesdui ven" losgelaten, Reddingsploegen die op weg wa ren naar twee paar gevallen klim mers van wie drie dood bleken ontdekten de twee Duitse klim mers zondagmiddag, nadat ze dus ruim een dag in de hevige kou hadden gelegen zonder zich te kunnen verroeren. Zondagmiddag om vier uur veron gelukte een vierde ploeg klimmers. De alpengids Raoul Rioult viel samen met de man die hem gehuurd had, Micha Bienensield, van een wand van 600 meter. Beiden kwamen om het le ven. De reddingspost was van plan heli kopters uit te sturen, maar door de krachtige wind ging dat niet. Elders in Zwitserland, bij Capoiago, is zaterdag de 48-jarige Rotterdam mer J. H. verongelukt. Na een familietoehtje de Generoso- berg nabij de Italiaanse grens op, stuurde de Nederlandse toerist zün vrouw en twee kinderen per trein naar Capoiago terug en ging hy te voet door de vallei terug. Doordat, ky onbekend was met de gebruikelijke route verdwaalde hij, maakte een val van 200 meter langs een rotswand en verloor onmiddellijk het leven. Meisje aangevallen. Het elfjarig meisje W. van E., wo nende aan het Spui in Den Haag is zaterdagmorgen in de Rembrandt- straat door twee onbekende jonge mannen, die op een bromfiets reden, van haar fiets getrokken. Nadat het meisje een paar klappen had gehad, o.a. op haar hoofd, zou een der jon gens 40 uit haar mantelzak hebben genomen. De jongens verdwenen daarna. Het meisje moest de kruide nier gaan betalen. Het weer in Europa jpporten van gisteravond De uur luidden: Stockholm: licht bewolkt Oslo: half bewolkt Kopenhagen: half bewolkt Aberdeen: regen Londen: motregen Amsterdam: onweer Luxemburg: regen Parijs: onweer Bordeaux: half bewolkt Grenoble: regen Nice: zwaar bewolkt Berlijn: geheel bewolkt Frankfort: regen Mlinchen: licht bewolkt Sürich: geheel bewolkt Genève: regen Locarno: geheel bewolkt Wenen: onbewolkt Inssbruck- half bewolkt Rome: onbewolkt Ajaccio: licht bewolkt 22 gr. 21 gr. 19 gr. 16 gr. 18 gr. 19 gr. 17 gr. 20 gr. 20 gr. 20 gr. 27 gr. 20 gr. 20 gr. 23 gr. 21 gr. 16 gr. 20 gr. 26 gr. 25 gr. 33. gr. 20 gr. ZON, MAAR OOK PLAATSELIJK ONWEER Vooral in het zuidoosten van het land enkele regen- of onweersbuien, maar tijdelijk ook vrij zonnig weer. Zwakke tot matige wind overwegend uit oostelijke richting, iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 8 augustus Zon op 5.14 onder 20.20 Maan op 8,07. onder 20.41 NEDERLAND NAAR CONFERENTIETAFEL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1