Anti-communistische actie onder Russen ging voort na uitwijzing Ramp „Andrea Doria" LANGER: L ei tfvoie hïgmws vak ^parijs KLANKBORD IN EERSTE HALFJAAR 1956 7300 TON SLA DOORGEDRAAID VRIJDAG 27 JULI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 DRIE MATROZEN GEARRESTEERD Bekende tekenaar Louis Raemakers overleden In de ouderdom van 87 jaar is te Scheveningen overleden de tekenaar en schilder dr. Louis Raemakers. Louis Raemakers werd op 6 april 1869 te Roermond geboren. Hij stu deerde aan de normaalschool voor te kenonderwijzers in Amsterdam en aan de academie van schone kunsten in Brussel. Hij werd eerst leraar aan de ambachtsschool te Tilburg en in 1895 directeur. Louis Raemakers heeft sfrote be kendheid verworven als tekenaar van politieke prenten in dagbladen. Van 1907 tot 1909 werkte hij mee aan het „Algemeen Handelsblad", en na 1909 aan „De Telegraaf". In 1913 wijdde hij zich geheel aan de journalistiek. De tekeningen die hij tijdens de eerste wereldoorlog maakte maakten diepe indruk. Gedurende de jaren 1914-'18 werden ongeveer 1200 tekeningen van hem gepubliceerd. Ook door allerlei buitenlandse bladen werden zrj opge nomen en albums tekeningen van Louis Raemakers zijn in achttien ta len uitgegeven. In 1917 behaalde hij alleen al in de Verenigde Staten met zijn tekeningen een oplage van een miljard exemplaren. In 1924 werd hem door de Universiteit van Glas gow het doctoraat honoris causa ver- leend; De koningin benoemde hem tot Officier in de Orde van Oranje Nas sau. ONDERZOEK NODIG. De hoofdcom missaris van politie in de Braziliaan se stad Sao Paulo heeft dezer dagen een vreemd verzoek om inlichtingen ontvangen. De 53-jarige handelaar Julio Muller vroeg hem n.l., hoeveel jaar hij zou krijgen, als hij een vrouw van wier attenties hij niet gediend was, zou vermoorden. Ook wilde hij weten, hoe de voeding in de gevange nis was en of de gevangenen over een springveren matras kunnen beschik ken. De vrouw in kwestie heeft in middels laten weten, dat zij Muller verder met rust zal laten. Naar Mul- lers geestelijke vermogens zal een onderzoek worden ingesteld, RAADGEVING. Mevrouw Payne be klaagde zich bij de rechter te Chicago in de Verenigde Staten, dat haar man haar 1600 klappen had gegeven en on geveer 800 blauwe ogen had bezorgd gedurende de zestien jaar van hun uwelijk. De rechter zei: „U had er beter aan gedaan met een beroeps bokser te trouwen, Die had zich dan de kosten voor een sparring-partner kunnen besparen". PROPAGANDIST. Stuart Keate werd door de rechter veroordeeld tot 15 dollar boete, omdat hij met zijn auto de maximum snelheid had overschre den. De heer Keate verklaarde tegen over het hof: „Edelachtbare heren, ik was onderweg naar een zitting van de Gecombineerde Kamers van Koop handel, waar ik een rede zou uitspre ken ter ondersteuning van een resolu tie om de maximum snelheid terug te brengen tot 85 km per uur". tact niet was te verhinderen. Op 23 juli heeft hij, volgens de mededelin gen van de heer Krikorian, een onder zoek doen instellen op de kruiser Protest van Comité Vrij Europa tegen optreden van regering Namens de anti-communistische organisatie N.T.S., die haar cen trum heeft in West-Duitsland heeft de heer S. Krikorian op een in Den Haag gehouden persconferentie mededelingen gedaan met betrekking tot het optreden van deze organisatie tijdens het Russische vlootbe- zoek aan ons land. De vier Russen, die zaterdag door de politie in een hotel te Rotterdam zijn gearresteerd en daarna over de Westduitse grens zijn geleid, wilden volgens de mededelingen van de heer Kriko rian contact opnemen met de Sowjet-Russische soldaten en matrozen. Zjj hadden een speciale brochure bij zich, die geen politieke strekking had. Na hun uitwijzing zijn leden van de N.T.S. uit West-Duitsland en België naar Nederland gekomen om de actie voort te zetten. De heer Krikorian sprak zijn bevreemding erover uit, dat de communisten in Nederland alle gelegenheid hebben om propaganda te voeren en dat dit de anti-communisten wordt verboden. Namens het Nederlandse Comité Vrij Europa heeft het lid van de Tweede Kamer de heer G. Goed hart een protest bekendgemaakt, waarin onder meer wordt gezegd, dat de over de grens gezette Rus sen tot de beste vrienden van de vrije wereld behoren. „Hoe kan de regering het in overeenstemming met de Navo-politiek brengen, zul ke goede bondgenoten uit het land te- verjagen en hen bij hun propa gandistische werk, dat evenzeer in het belang van de onderdrukte, vol keren achter het ijzeren gordijn als in 't belafig van de strijd voor vrij heid en democratie is, te verhinde ren en zelfs als vijanden te behan delen?" De Nederlandse regering had, aldus de heer Goedhart, het Sowjet-aanbod tot wederzijds vloot- bezoek van dc hand moeten wijzen. De heer Frikorian van de NTS zei op de persconferentie in Den Haag dat bij de voorgestelde actie van de leden van de NTS goede resultaten zijn bereikt. De Sowjet-Russische commandant heeft ingezien, dat con- „Swerdlow" naar verboden geschrif ten. Drie matrozen van die kruiser zijn gearresteerd. De mededeling over deze arrestatie wes verkregen van twee andere schepelingen. Hij vertelde verder, dat de matro zen veel interessants hadden verteld over de toestand in de Sowjet-Unie, zo, dat het prestige van de collectie ve leiding dalende is en dat de anti communistische krachten in Rusland actief zijn. Een Russische jonge vrouw, die na de arrestatie der vier Russen op 1.1. zaterdag uit. België naar Nederland was gekomen, deed ter persconferentie enige mededelin gen over gesprekken, die zij met schepelingen had gehad. Men had haar daarbij gezegd, dat de lonen te laag waren en dat deze zeker verdubbeld moesten worden, voorts, dat men in Rusland niet zo bang meer is als onder het be wind van Stalin, dat men meer vrijheid wil en vrije verkiezingen. Het was haar gebleken, dat alle sche lingen was geïnstrueerd te vertellen, dat het in Rusland goed gaat en dat het daar veel beter is dan hier. Wan neer men hun vertrouwen kon win nen dan zeiden ze niet meer wat hun was geleerd. PRODU KT SCHAP GROENTEN EN FRUIT Steun aan comité voor landelijke expositie Dr. ir. H. J. Mathot, voorzitter van het produktschap voor groenten en fruit, heeft gisteren tijdens de open bare bestuursvergadering medege deeld. dat in het eerste halfjaar van 1956 26.3 miljoen kroppen sla zijn doorgedraaid en 1815 ton stoofsla, of wel in totaal 7300 ton sla. Als oor zaak zag hij enerzijds het gelijktijdig aan de markt komen van gelichte sla en sla van de voile grond, aan de an dere kant een zekere mate van over- produktie. De cijfers van deze over- produktie ontleende hij aan de areaaltellingen voor het eerste half jaar van 1956. De oppervlakte aan geteelde aard beien en asperges is toegenomen met tien percent, die van zaaiuien met 25 percent, of wel 1.000 ha. en van vroe ge aardappelen met zes percent. On der glas is de teelt van tomaten toe genomen met 32 ha., terwijl de opper vlakte druiven onder glas verminder de met 23 ha. Ondanks de zeer grote doordraai, niet alleen van sla, maar ook van koolsoorten, zijn over het geheel ge nomen over het eerste halfjaar van 1956 de prijzen redelijk tot goed te noemen. De uitvoer is vrij aanzien lijk toegenomen. Hoewel de uitvoer van uien met 20.000 ton afnam, is bijvoorbeeld de groentenexport met 20.000 ton toegenomen, zodat aan groenten alleen al in het eerste half jaar van 1956 167.000 ton is geëx porteerd tegen 127.000 ton in de overeenkomstige periode van 1955. De gunstige uitvoercijfers staan mede in verband met de zeer zware vorstschade die in Europa geleden is in het voorjaar van dit jaar. Het produktschap heeft na ampele discussie, deelneming tot een bedrag van 5.000 goedgekeurd in een waar borgsom van f 100.000 voor de Con tactcommissie voor het Agrarisch Tentoonstellingswezen, welke om de twee jaar een land- en tuinbouwten toonstelling wil houden in de trant van de Duitse „Grüne Woche" en de Engelse „Royal Show". Eén van de bezwaren behelsde dat een dergelijke tentoonstelling schade zou kunnen aanbrengen aan de zeer belangrijke en druk bezochte regionale demon straties van onder meer tuinbouw- vverktuigen. Het voorstel tot deelne ming in de waarborgsom werd aan genomen met elf tegen twee stem men. De Italiaanse mevrouw Teresa de Agostini de „grootmoeder van Vespolate" zoals zij in de volksmond heet. is de vie ring van haar 100e verjaardag misgelo pen. Dat feest, zo beweerde zij, zou augustus aanstaande plaats grijpen er haar zes kinderen - waren het met haar eens. Maar journalisten ontdekten, dat de krasse dame zich vergist heeft. Ze wordt n.l. 101 en dat wel op 30 december a.s. Ongeweten passeerde zij zeven maanden geleden de honderd. De 92-jarige heer P. Lagendijk met-1 voor het nieuwe tehuis voor be- selde te Vlissingen de eerste steen jaarden. (Foto P.Z.C.) (slot van pagina 1.) maarde snelle Franse oceaanreus „He de France", die net de haven van New York achter zich had ge laten en op topsnelheid varend zich naar de plaats van het onge val begaf. De „Cape Ann" was het eerst op het terrein van de ramp aanwezig. De dichte mist belemmerde het red dingswerk ernstig. Toch wisten de kranige bemanningsleden van de vrachtvaarder in de eerste uren na de aanvaring ongeveer zestig mensen te redden. Schipbreukelingen lieten zich merendeels vanuit het touwwerk in de boten opnemen. Vloot van redders Spoedig waren nu vele schepen ter plaatse aanwezig. De opgestegen vliegtuigen moesten vanwege het slechte zicht naar hun bases terug keren. Met de reddingswerkzaamhe den kon later goede voortgang wor den gemaakt. D,e „Cape Ann" nam nog ruim honderd mensen op, de „Stockholm", die ook zeer actief aan het reddingswerk deelnam, nam 425 personen aan boord. Het Amerikaanse troepentrans portschip ..William H. Thomas" red de 165 personen. De „Ile de France" tenslotte bood gastvrijheid aan meer dan 900 schipbreukelingen. Velen van hen waren gewond, of hadden een shock. Hefscnroefvliegtuigen haalden de ernstig gewonden van boord en brachten ze naar Amerikaanse zie kenhuizen. Enkele minuten over tien uur don derdagochtend ging het blijde bericht de lucht in, dat alle opvarenden wa ren gered. Later werd echter be kend, dat één der gewonden, de der tigjarige Alf Johansson, in een zie kenhuis was overleden. Een schip in de nabijheid van de „Andrea Doria". de „Evergreen" seinde bovendien in de loop van de middag, dat zich aan boord nog drie doden bevonden. De 57-jarige kapitein Piero Cal- mai, stammend uit een oud zeemans geslacht (hij bracht reeds 38 jaren op zee door) is met achttien andere mannen tot het laatst toe op zijn ge liefde schip gebleven. De Italiaanse minister van koopvaardij had hem te legrafisch bevolen als het te gevaar lijk werd het schip te verlaten. De mannen konden de pompinstal- latïe nog in werking stellen, maar konden niet verhinderen dat 't schip om negen minuten over twee weg zonk Het vaartuig was voor 20 miljoen dollar verzekerd. De bouwsom be droeg 150.000.000. Er bevonden zich geen Nederlanders aan boord. Kinderlijke reactie op blindheid Mike Sibole, een vier jarig jongetje dat reeds een door kanker aange tast oog had moeten missen, heeft, nadat ook het overgebleven oog operatief weggenomen was, met kinderlijke onverschilligheid gé- reageerd op de medede ling dat hij voor de rest van zijn leven blind zou zijn. Zijn vader, een Bap- tistisch predikant, zei hem na de operatie, dat zijn oog „ziek" was ge weest en dat de dokter het weg had moeten ne men. „Waarom was het ziek?", vroeg Mike. Zijn vader antwoord de „Het had kanker, Mike". Voorlopig praatte Mi ke er niet verder over. Maar midden in de nacht werd hij wakker met de vraag: „Hoe moet ik nu kij ken?" „Met je vingers, jon gen". Vader. Sibole, die dit gesprek verhaalde, voegde er aan toe: „En meer werd er niet over gezegd". Thuisgekomen begon de jongen onmiddellijk met zijn speelgoed te spelen. Zijn vader bleef bij hem zitten en tracht te alles zoveel moge lijk onder woorden te brengen. m r Opdracht voor bouw van groot Frans passagiersschip De Compagnie Generale Transat- lantique heeft een contract getekend waarbij opdracht wordt gegeven aan een werf te St. Nazairè voor de bouw van een passagiersschip van 55.000 ton, waarvan de kosten 27,36 miljard francs zullen bedragen. Het nieuwe schip zal de naam „France" dragen en ongeveer 1961 op de transatlantische route in dienst worden gesteld. Naar verluidt zal dé kruissnelheid van het schip 31 kno pen bedragen, 2000 passagiers kun nen vervoeren en de overtocht Frank rijkNew York in vijf dagen maken. Van de bouwkosten zal de Compagnie Generale Transatlantique 19,7 mil jard betalen en zal de Franse schat kist 7,66 miljard bijdragen. De voorzitter van de Stichting H „Nieuw Walcheren", de heer H J. L. Verhagen (2e van rechts) i§ reikte gisteravond prijzen uit aan gelukkigen, die de „mijl- H paalbezoekers" van Miniatuur Walcheren" waren. V.l.n.r.: de H heer C. K. Nonnekens uit Den Haag, de half miljoenste, be- -ff i§ zoeker, diens vrouw, mej. Tlwa van Doorn uit Helmond, haar 1§ zuster Tillydie de 100.000e van dit jaar was, de heer Ver- hagen en de hoer A. C. V/a- s génsveld. (Foto P.Z.C iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Weekmarkt Bergen op Zoom bestaat veertig jaar. De vrije wekelijkse markt te Ber gen op Zoom bestaat thans veertig jaar. Dit feit zal gevierd worden met een feestmarkt welke op donderdag 9 augustus zal worden gehouden. Aan deze feestmarkt zal een groot concours voor standwerkers verbon den zijn. Voor het kopend publiek zijn verschillende attracties georga niseerd. In de loop van haar veertig levens jaren groeide dc wekelijkse markt uit tot een trekplaats van de buiten mensen. Van het eiland Tholen ko men de kooplustigen met. de bussen, evenals van de omliggende dorpen in West-Brabant. Ook bestaat voor de markt belangstelling uit België. Sinds enkele maanden komen donder dags extra bussen met kooplustigen uit Antwerpen en omgeving. (Telefonisch van een speciale verslaggeefster) Op de stoep van mon sieur Dior, onder de grijze baldakijn met gouden letters, op cle Ave nue Montaigne, hebben we het eerste mode-nieuwtje voor de komende herfst al voor u opgepikt. We stonden er samen met mademoiselle Clarisse Cap- gras, het gezelligste kwebbeltje van heel Parijs, en zij zei: „Langer". En als Clarisse Capgras „langer" zegt van de nieuwe mede, dan geloven we dat grif, zélfs al klinkt het mal. Dacht u aan „langer?" Maar Clarisse Capgras is in alle Parijse modesalons berucht als het spionnetje, dat zich eenvoudig niet weg laat. jagen: ze geeft een eigen modeblaadje uit dat .Da Note de Paris" (Het Parijse Spiekbriefje) heet. Ze kent alle mannequins van Parijs en zodoende Langer", zei ze dus daar op de stoep al en ze keek onvervaard de in-stehimig-zwart-met- goudgalon geklede portier 75 ior lanceert de ,,0/Hagneetlijvv van Christian Dior in het ernstige, zélfs wat sombere gelaat, en zei: „Of niet soms?" Hij zei niks, want monsieur Dior zou eigen handig zijn portier de gou den epauletten van de schouders rukken en hem degraderen tot gangen schrobber en glazenwasser van het modehuis, als hij ook maar iets zou zeggen. Hij zei niks, maar hij keek wel wat meewarig, dachten we, naar onze benen, die net als bij u een flink eind on der onze rok vandaan ko- men, zoals de zomermode aangaf. Ouderwets ineens zo'n heel stuk been? Langer, dat is het grote nieuws van Parijs. Langer veel langer zélfs. Langer althans waren de stuk of wat jurken, die Christian Dior liet tonen door Fran- goise, Catherine, Lucky en het Chineesje Allah. Een stuk of wat zeer lange jur ken en pakjes in zijn totale collectie van honderdtachtig modéllen „d la ligne mag- nétique" de Magneet- lijn". Een sensatie, een op roer bijna verwekte Dior in z\jn met vergul de stoeltjes gevulde salons: langer bijna tot de en- Jieïs. En dan met hoge tail le, vlak onder de hoge buste, en mét hoge pot- of toque- hoeden. Vooral de pakjes deden denken aan de com plets van voor de eerste we reldoorlog „1912", zsi de heer Dior er zelfs van in zijn presentatie van deze eerste herfst-collectie. Digne Magnétique" maar of die werkelijk zo magnetisch zal zijn, dat we allen meedoen? Een sensa tie, meenden sommigen en dachten daarbij aan Londen dat dndere Europese mode centrum, waar Norman Hartnell heerst. Norman Hartnell immers had, vlak voordat hij zijn herfstcollec- tie zou laten showen, nog een paar centimeters van de mantels en jurken in laten zomen om ze korter te ma ken. Gaat Dior in zijn eentje de strijd aanbinden te gen Albion? En gaat Dior in zijn eentje het op nemen tegen de jonge, doch verbazend vooruitstrevende Italiaanse mode? En boven al: durft Dior het heel al leen aan tegen alle moderne vrouwen, die de vrijheid minnen en de benen willen strekken onbelemmerd, on belemmerd door de lange rokken van hun grootje? Een sensatie lijkt het maar het kan ook een pro beersel zijnniet van Dior, maar van z'\jn broodheer Marcel Boussac stoffen- koning van heel Frankrijk. Wa>tf Boussac v:qs ook de man, die destijds achter de New Look zat v:eet u nog? Alle korte jurkjes wa ren toen toch ook in èèn klap ouderwets Het Wereldgebeuren. Bergen van kritiek Al heeft het maar een klein inwo nertal niet veel meer dan 150.000 toch doet IJsland op het ogenblik een gletsjer van proble men rijzen in de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie. Daarom werd er meer aandacht aan de reis van de nieuwe minister van buitenlandse za ken naar Noorwegen besteed, dan anders het geval zou z(jn geweest. Maar Gudmundur Gudmundsson, zo als deze minister heet, was niet bijster mededeelzaam. Al werd het wel duidelyk, dat zijn reis. aangekon digd als een privé-bezoek, toch meer om het lijf had dan zomaar een uit stapje. Misschien was het zjjn bedoe ling, om de Noorse gemoederen wat tot rust te brengen nadat ze in be weging waren gekomen door de jongste gebeurtenissen op het eiland in de Atlantische Oceaan. Hij praatte tenminste lang en breed met zijn Noorse collega Halvard Lange. Niet alleen in Noorwegen volgt men de gang van zaken op IJs land met bezorgdheid. Eigen lijk zijn al IJslandse medeleden van de NAVO ongerust geworden. En wel door de regeringswisseling. De coalitie van Onafhankelijkheidspartij en Progressieven was uiteengevallen door een resolutie van progressieve zijde in het parlement: dat er nu maar eens een eind moest komen aan de Amerikaanse basis Keflavik. De resolutie werd tegen de zin van de toenmalige Onafhankelijke premier Olafur Thors aangenomen; nieuwe verkiezingen (in juni jl.) waren no dig. Bij deze verkiezingen heeft de Onafhankelrjkheidspartij, die betoog de dat de basis voorlopig moet blij ven bestaan, wel stemmen gewonnen maar niet zoveel, dat zij in haar een tje kon regeren. De progressieven, die stemmen verloren, hebben toen een kabinet gevormd waarin met hen niet alleen socialisten, maar ook twee communisten zitten. Dit was de eer ste maai in de geschiedenis van de NAVO, dat de communisten in de re gering van een der ledenlandcn wer den binnengehaald. Dat aan Gudmundssons bezoek aan Noorwegen veel aandacht werd geschonken, is dus te be grijpen. Zou hij op een of andere ma nier aannemelijk maken, dat de com munisten in de IJslandse regering geen kwaad konden doen? Terecht vreest men immers, dat deze commu nisten wanneer ze worden betrokken in de problemen van de NAVO, als brave boodsohappers zullen optreden voor hun grote bazen in Moskou. Het ziet zelfs er naar uit, dat het ver trouwelijk overleg tussen de aange sloten landen niet op dezelfde voet kan worden voortgezet, nu IJsland zulke bokkesprongen pleegt. In feite is de aanwezigheid van communisti sche eenden in de IJslandse bijt een groter probleem dan dat van de ba sis Keflavik. Wat de bases op vreemd grondgebied betreft hebben de Ame rikanen Immers allang duidelijk ge maakt, da,t zij door uitvindingen op het gebied van raketten, lange-at- standsbommenwerpers enzovoort steeds minder er van afhankelijk worden: op de duur kan men vol staan met oases in het moederland. Wat bekend werd over Gud mundssons woorden is niet geruststellend. Hij heeft zjjn Noorse collega Lange de verzekering gegeven, dat de coalitie met de com munisten niet meer is dan „een tacti sche manoeuvre": de sociaal-demo craten en de progressieven konden niet met zijn tweeën een regering vormen. Blijkbaar was de kloof tus sen hen en de Onafhankelijkheidspar tij van Olafur Thors te groot om met die heden sam-sam te doen. De nieu we premier. Hermann Jonasson van de Progressieve Partij, zei woensdag m een radiorede, dat hij als zijn voor naamste politieke doel zag: aan te dringen op 't vertrek van de Ameri kaanse troepen. Daartegenover wilde Gudmundsson de bondgenoten troos ten met de mededeling, dat IJsland met van plan is, uit de NAVO te stap pen. Dit is een wel bijzonder schra le troost. Totnutoe was het beschik baar stellen van de grond voor de Amerikaanse basis LJslands enige belangrijke) bijdrage tot de NAVO Als er aan die basis een eind moet komen en de regering met communisten blijft aangevuld, zal IJsland in de toekomst alleen maar een blok zijn aan het been van dege nen, cue zich nog zijn bondgenoten noemen. Overigens is de basis voorlopig nog niet ontruimd: dc opzegter- mijn van het Amcrikaans-IJs- landse verdrag is achttien maanden. En in achttien maanden kan er heel wat gebeuren. Het is nog helemaal met zeker, dat het kabinet-Jonasson stand houdt. Het IJslandse dagblad Morgunbladit vertolkte gisteren de gevoelens van de critici, toen het de premier er van beschuldigde, dat hij een gevaarlijk spel speelt en zich af vroeg of de nieuwe IJslandse politiek het land niet onder eenzijdige Russi sche invloed zal brengen. Deze kri- r.' weieens aangroeien tot een IJselijke berg, waar Olafsson niet overheen kan komen Overtreder liet dodelijk gewonde aan zijn lot over Een ernstige verkeersfout, woens dagnacht in Amsterdam begaan door een onbekend gebleven motorrijder, heeft, een andere motorrijder, dé 4i- jarige J. S. uit Amsterdam, het le ven gekost. Deze botste in volle vaart tegen een lichtmast aan de De Ruy- terkade. toen hij plotseling moest uit wijken voor «H-n motorrijder die hem rechts inhaalde en zonder veel om haal linksaf sloeg. S. werd met zijn duorijder, de 53- jarige Amsterdammer E. G. A. van zijn motor geslingerd. S. bekwam een mgedruKte borstkas, een schedelba- sisfractuur en een schouderfractuur. A. brak twee benen, en liep een her senschudding op. S. is enige uren na het ongeval in het Binnengasthuis, waarheen hij met zijn duorijder was gebracht, overleden. Van de motorrij der. wiens onverwachte manoeuvre de aanleiding is geweest tot dit dode lijk ongeval, ontbreekt ieder sDoor. Hij is doorgereden, zonder om te'zien naar zijn slachtoffers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 5