PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT M. RuppertMen moet arbeiders medeverantwoordelijkheid geven Middelburgse raad ontstemd over ontwikkeling Zeeuwse gasprijzen de BILT Wateroverlast voor boeren in Drente BRANDENDE WALVISJAGER DOOR BEMANNING BEHOUDEN 199e jaargang - no. 168 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 0.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 18 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304): Middelburg. Markt 51, telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228). Oostburg. Nleuwstraai 43. «elef 20: Terneuzen Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee, N Bogerdstraat 24, telef. 26. ALGEMENE VERGADERING C.N.V. Investeringen uit de winst niet automatisch voor aandeelhouders De voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, de heer M. Ruppert, heeft tijdens de 28ste algemene vergadering van het C.N. V., die in Utrecht werd gehouden, gesproken over de huidige sociale problematiek. Hij wees als uitweg het verlenen van een grote mede verantwoordelijkheid aan de arbeider in het bedrijf. „De arbeider is niet in de eerste plaats lid van de arbeidende stand of van de grauwe arbeidersmassa, maar bedrijfsgenoot. Dit dient bij alles voorop te staan", aldus de voorzitter van het C.N.V. De heer Ruppert gaf een korte ka rakteristiek, waarin hij concludeerde, dat het er in de wereld van vandaag in de eerste plaats om gaat vast te stellen wat er zakelijk in het mense lijke gemeenschapsleven moet gebeu ren. Daarna mag ieder dan dat standpunt naar verkiezing levensbe schouwelijk funderen. Men is hard bezig de dingen om te keren. De ac tiviteit is niet meer werkelijk op de naaste gericht. Wanneer men zegt „Het gaat om de mens", dan bedoelt men zichzelf en zijn eigen belang, niet de ander. Zo wordt er ruim baan gemaakt voor een arbeidersbeweging zoals in Amerika, die steeds meer en meer vraagt. Daartegenover verrijst dan 'n werkgeversorganisatie, die alleen maar probeert de arbeiders af te remmen. Op staatkundig gebied mondt dit uit in een partij van het kapitaal, een partij van de arbeiders en een van de ondernemers. Dit alles is voortgesproten uit de ontwikkelingsgang, waarin de arbei dende mensloonarbeider is geworden en in het vervolg moet werken onder leiding van een ander en met het ge reedschap van een ander. „Ik ben van mening, dat tienduizenden arbei ders iets ontbreekt.-Niet in materiële, doch in ethische zin", zo vervolgde de heer Ruppert. Hij vroeg zich af, wat er op de duur van terecht moet komen, wanneer de arbeider slechts naar bevelen te luis teren heeft en wanneer hij geen me deverantwoordelijkheid en medezeg genschap krijgt in de onderneming. Is het inderdaad rechtvaardig, dat de arbeiders een loon ontvangen en dat de aandeelhouders een dividend krij gen en daarenboven nog eigenaar worden van steeds grotere kapitalen, die uit de winst in de ondernemingen worden geïnvesteerd? Deze winst is toch juist uit een samenwerking tus sen kapitaal en arbeid verkregen. Samenwerking Het C.N.V. is van oordeel, dat men van de onderneming zelve een ge meenschap moet maken: een orgaan van samenwerking: tussen werkne mers en kapitaalverschaffers, onder leiding van degene, die de onderne mersfunctie uitoefent. Als conse quenties zag de spreker het formeel medeverantwoordelijk worden van de arbeiders voor de gang van zaken in de onderneming. Voorts het verant woording schuldig zijn van de onder nemer niet alleen aan de kapitaal verstrekkers, maar ook aan zijn ar beiders-medewerkers. Als derde ge volg noemde hij dat het restant van de winst, dat in de onderneming ■^Aardbeving in Birma: 29 personen gedood Een krachtige aardbeving, die een minuut aanhield heeft maandagnacht Birma getroffen. Volgens niet-officiële berichten zouden 29 doden te betreu ren zijn. Koning Feisal van Iralc brengt op het ogenblik een officieel bezoek aan En geland. De vorst met zijn koninklijke gastvrouwekoningin Elizabeth II van Engeland, tijdens de staatsierit door Londen, die in een open rijtuig met de oud-Engelse entourage werd gemaakt De heer Ruppert deelde nog mee, dat deze gedachtenwereld 't C.N.V. doet pleiten voor een meer bedrijfstaksgewijze en onderne mingsgewijze loonvorming. Hij kritiseerde de regeringsbeslissing van 19 maart, omdat de regering toch een maximumpercentage voor de loonstijging heeft be paald. Het is heel begrijpelijk, dat het noemen van een dergelijk maximum een sterke magneet werking heeft. Over de ouderdomsverzekering, die op 1 jaunari in werking treedt, merkte spreker op, dat de zaak der verplichte bedrijfspensioen fondsen daarmee niet minder ur gent is geworden. De nieuwe ver zekering biedt nog slechts 'n bo dempensioen, waarop gebouwd zal moeten worden. Er waren in de vergadering afge vaardigden van christelijke arbei dersorganisaties uit Duitsland en Frankrijk aanwezig en van de Ame rikaanse, Britse, Canadese en Duitse ambassades. Westen mag Egypte helpen bij bouw van Assoeandam De Egyptische ambassadeur te Washington. Ahmed Hoessein, heeft gisteren verklaard, dat zijn regering definitief heeft besloten hulp van het Westen voor het bouwen van een stuwdam in de Nijl bij Assoean te aanvaarden. Hij deelde mee, dat hij. de onderhandelingen over een finan ciële overeenkomst wenst te bespoe digen en zal trachten spoedig een on derhoud te hebben met de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken, Dulles. Hij voegde hieraan toe. dat het thans aan Washington en Londen is te beslissen, wat er moet worden gedaan. Zoals bekend hebben de regeringen van de Verenigde Staten en Engeland en de Wereldbank in december 195Ö aanzienlijke financiële hulp voor de bouw van de dam aangeboden. RMS-aanhangers overvielen dorp op het eiland Ceram Een uit 200 man bestaande groep aanhangers van de republiek der Zuid-Molukken hebben het dorp Atiahu in Ceram overvallen en vijf inwoners gedood en zeven gewond. Dit werd gisteren in Djakarta mede gedeeld. Zij werden geleid door Salakory, een vroegere sergeant van het K.N.I. L. Zij waren bewapend met pijl en boog. 6 aanhangers van de R.M.S, werden gevangen genomen door een eenheid van de speciale politie die onmiddellijk ter plaatse was, aldus het leger communiqué, waarin overval werd gemeld. TWEE SCHEPEN IN MOEILIJKHEDEN Machinist gered na vlucht door vlammen De bemanning van de 530 ton me tende Britse walvisjager „Wilfred Fearnhead" heeft dinsdagochtend in alle vroegte voor de kust van Durban een wanhopige, maar held haftige strijd geleverd om haar brandende schip te behouden. De blusapparatuur aan boord van het schip werkte niet meer, terwijl het schip voldoende explosieven aan boord had om vier flinke vaar tuigen op te blazen. De Noorse eerste machinist Paul Paulsen rende met de moed der wanhoop door een muur van vuur en werd op het dek door zijn ka meraden opgevangen als een leven de toorts. Zij wierpen hem onmiddellijk over boord om zo de vlammen te doven, terwijl enige leden van de in totaal 18 koppen tellende bemanning hem ach terna sprongen voor het geval Paul sen niet kon zwemmen. Nog drie andere leden van de be manning renden door de loeiende vuurzee om zich het vege lijf te red den. Terwijl de bemanning van de in brand staande walvisjager koorts achtig werkte om kruit en andere ex plosieven overboord te werken stoomden andere schepen van de „U- nion Whaling Company" op volle kracht in het ochtendlijk duister naar het in nood verkerende schip, dat in een dichte rookwolk gehuld was. Toen de „Wilfred Fearnhead" la ter veilig en wel in de haven van Durban lag, bleek dat, drie leden van de bemanning in het zieken huis moesten worden opgenomen, terwijl de rest er ongedeerd vanaf gekomen. Op rotsen gelopen. Een Noors schip is dinsdagmorgen in 'n verblindende regen op de Russell- rotsen in Noord-Ierland gelopen. Berichten van de plaats van de schipbreuk zeggen dat alle personen aan boord van de 1400-ton metende „Douglas", onder wie drie vrouwen, zich wisten te redden met gebruikma king van de reddingsboten. De drie vrouwen aan boord en twee jongens werden uit hun reddingsboot opgepikt, het zijn de vrouw en dochter van de kapitein en een andere vrouw. Een Nederlandse sleepboot probeer- gisteravond het gestrande schip los te trekken. Een fraaie opname van de trein-met-een-legendarische naam: de Canadian Pacific. Als een enorme slang kronkelt hij M door het woeste landschap. M Twee van de door een diesel- m locomotief getrokken wagens zijn voorzien van een verhoog- de „cockpit" vanwaar de rei- H zigers een onbelemmerd uit- zicht rondom hebben. H Biiiii» Diamantdiefstal in Londen betrof Nederlandse firma De diamantslijperij Mose Wijnberg te Londen, die, naar nader wordt ver nomen een Nederlandse firma is, heeft een beloning van ongeveer 100.000 gul- den uitgeloofd voor degene, die aan- wijzingen zou kunnen geven, waar door de vermetelste en grootste dia mantdiefstal van na de oorlog, waar van deze firma maandag in Londen het slachtoffer is geworden, kan wor den opgelost. Naar de oplossing van de knap ge- ensceneerde diefstal en naar de buit (diamanten ter waarde van meer dan een miljoen) speurt intussen ook ijve rig het roemruchte Scotland Yard, dat een van haar handigste mannetjes, hoofd-detective, superintendant Ro bert Lee, achter deze zaak heeft aan gestuurd. Hoewel de Yard. gelooft, dat de buit nog in Engeland is, houdt de buiten landse politie, onder andere de Ne derlandse, een wakend oogje in het zeil. Boer uit Heerle bij val van hooiwagen gedood Maandagmiddag was de 79-jarige C. M. uit Heerle met zijn zoon op het land bezig het hooi binnen te brengen. Toen de wagen bijna geladen was gaf de zoon de laatste schoven aan waar bij de vader op een gegeven moment het evenwicht verloor en ruggelings van de wagen op de grond viel. Hij kwam hierbij op zijn hoofd terecht en werd zo ernstig gewond dat hij op slag moet zijn gedood. De dokter die gewaarschuwd was kon daarna slechts de dood vaststellen. Indonesische koprasmokkel in opdracht van het '"ger Teneinde noodzakelijke fondsen te verkrijgen. De voorzitter van de defenslecom- niissie In het Indonesische parlenieni, Moestario, heeft gisteren de persbe richten bevestigd, dat overste Wo- rang, de militaire commandant vait Noord-Celebes, de leider is geweest van de koprasmokkel in dit gebied. De koprasmokke! uit de haven Bi- toeng had de goedkeuring van de voormalige commandant van Oost-In- donesië, kolonel Warouw, die tot het gezelschap van president Soekarno behoorde op diens reis naar Amerika en Europa. Moestario zei, dat van de opbreng sten van de smokkelarij 69 Ameri kaanse motorrijtuigen, die In Japan in eikaar waren gezet, 5000 ton rijst en 400 balen textiel waren gekocht en verdeeld onder het leger en burgerlij ke agenten en onder sociale instellin gen, voorts werden zij gebruikt voor het herstel van wegen en andere op- bouwplannen. De legercommandant had besloten de smokkelactiviteiten ordelijk te organiseren, in het belang van de provincie. De smokkel is nu stopgezet op bevel van kolonel Wa rouw zelf. Voorts wordt in Djakarta verno men, dat het op grote schaal smokke len van rubber en koffie uit de havens van Oost-Sumatra. volgens schattin gen iiep over een bedrag van ongeveer 50 miljoen rupiahs, geschied is op in structies van het militaire commando van Noord-Sumatra, „teneinde ae noodzakelijke fondsen te verkrijgen". Hooi wordt door stroom meegenomen Verscheidene wegen in Drente zijn wegens de bijzonder hoge water stand voor het verkeer afgesloten. Zaterdag en zondag is er een bijzon der zware regenval geweest, die in het stroomgebied van de Drentse Aa veel last veroorzaakt. Van Beilcn tot voorbii Zuidlaren staan uitgestrek te landerijen blank, hetgeen voor de boeren een grote schadenost betekent, want het hooi, dat op het land te dro gen stond, ligt nu in het water te rot ten. De koeien lieeft men uit het land moeten halen om ze elders onder te brengen. „Schots huwelijk" moest worden uitgesteld Twee achttienjarige Nederlandse jongelui, J. van der V. en Simone S., hebben van de rechter te Glasgow geen toestemming eekregen, daar gis teren te trouwen. Zij willen nu wach ten tot zaterdag. Omdat zij dan 21 dagen in Sphotland verblijf hebben gehouden, zullen zij op die dag wel mogen trouwen. De jongelui hadden gehoopt een speciale vergunning te krijgen om gisteren al in het huwelijk te treden, omdat hij kans heeft zijn betrekking in Amsterdam te verliezen, als hij daar a.s. donderdag niet terug is. De ouders van de jongelui hebben bezwaren tegen het huwelijk. Vandaar de reis naar Schotland. HOGER DAN OVERAL ELDERS TEKORTEN DREIGEN Nog hoop op een gunstige regeling inzake sterk gestegen kolenprijzen Van de hoger gelegen gebieden komt evenwel nog steeds meer water naar het stroomgebied van de Drent se Aa, zodat men de komende dagen nog geen verbetering in de toestand verwacht. De narigheid begint reeds in Assen, waar het water niet vlot ge noeg kan afstromen, waardoor de Port Natalweg geheel onder water is verdwenen. De tuinen achter de wo ningen in deze omgeving staan blank, terwijl van vele woningen de kelders ondergelopen zijn. Door de kronkeli ge loop van het Anreperdiep, welke uitmondt in de Drentse Aa, kan het water niet gauw genoeg weg, terwijl voorts obstakels worden gevormd door het hooi dat door het wild stro mende water wordt meegevoerd. Ook in de buurt van Meppel hebben de boeren met wateroverlast te kam pen. Landbouwers, die hun koeien wilden melken in het stroomgebied van het Oude Diep. zagen tot hun schrik dat de dieren in het water stonden. Ergens dreef hier een brugje op het water. Het personeel van hét waterschap Havelte houdt op verschil lende plaatsen de wacht. In Smilde zijn vele aardappelvelden onder water komen te staan. Hier is men druk bezig de waterafvoer iets vlotter te doen gaan door het gebruik van pompen, waardoor het water snel ler in de Drentse Hoofdvaart terecht komt. Veerpont bij aanvaring ernstig beschadigd Dinsdagochtend te vijf uur is tijdens zware mist de veerpont van het veer Druten-O.chten over de Waal aange varen door een met grint geladen schip „Spero" gesleept door dé sleep boot „Brisant", beide uit Zwartsluis met bestemming Amsterdam. De veerpont werd ernstig beschadigd. Tengevolge hiervan is het veer Dru- ten-Ochten voor onbepaalde tijd ge sloten. Tijdens de raadsvergadering van Middelburg, die dinsdagavond werd ge houden, zijn harde woorden gevallen over de ongunstige situatie, waarin Zeeland en met name de hoofdstad van deze provincie op het gebied van de gastarieven verkeert. Aanleiding daartoe was het voorstel van B. en W. om deze tarieven ten dele te verhogen, waartoe het college gedwongen was door de hoge kolenprijzen. De cokesfabriek in Sluiskil, waarvandaan Middelburg en ook de Gasvoorzienings Maatschappij Midden-Zeeland voor andere Zeeuwse gemeenten het zg. lange-afstandsgas betrekken moet namelijk werken met Amerikaanse kolen. Dit betekent hoge vrachtkosten, die weer van invloed zjjn op de inkoopprijs van het gas. Indien voor dit alles geen re geling kan worden getroffen, moet Middelburg met ernstige tekorten reke ning houden. De wethouder voor de bedrijven, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer gaf een uitvoerige uiteenzetting over de stappen, die B. en W. tot dusver hebben gedaan. Hij zei o.a., dat de prijzen, waarmee men rekening moet hou den, de hoogste van het gehele land zijn. De heer B. A. Hesseliuk, die deze discussie opende, zei, dat de situatie thans „toch wel zeer slecht" is. De vrachtkosten per ton stegen vanaf 1953 van 4 dollar tot 11 dollar. „Zee land mag niet in een uitzonderings positie komen", meende hij. Daarom moet ook getracht worden een afre kening op basis van een kolenprijs van 65 per ton te bereiken, waarop B. en W. ook aanvankelijk hoopten. Men mag zich niet neerleggen bij een prijs van 80. die in de toekomst zal ontstaan, nadat de stijgingen van de vrachtkosten volledig tot uiting zul len komen. Dit raadslid knoopte hieraan de waarschuwing vast, dat niet tot ver hoging van de tarieven voor de groot verbruikers moet worden overge gaan. hetgeen B. en W. dan ook nog niet willen doen. De grootverbruikers zouden dan misschien andere midde len voor hun gasvoorziening gaan toe passen. De heer L. J. Breel (arb.) betoog de, dat Middelburg in de loop dei- jaren in een zekere dwangpositie is gekomen. Investeringen in de ei gen gasfabriek moesten worden stopgezet, waarna de gaslevering vanuit Sluiskil is opgedrongen. Deze spreker vond het jammer, dat de mogelijkheden tot het afne men van hei goedkopere mijngas niet waren aangegrepen, het mijn- gas, dat ook in Zeeland bereikbaar is, getuige het voorbeeld Tholen. Overigens waren deze sprekers het met het voorstel van B. en W. eens, evenals de heer J. S. Hoek i a.r.)Deze zei nog, dat de commissie van finan ciën het voorstel niet zonder meer een gunstig advies had meegegeven en onderstreepte de mening van anderen, dat Zeeland er in dit opzicht wel bij zonder ongunstig aan toe is. „Dit is een zaak met provinciale en zelfs landelijke aspecten", aldus de heer Schorer in zijn antwoord. Schrif- (Vervolg op pag. 7) J Het weer in Europa. Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur. Stockholm, onoewolkt 21 gr. Oslo. licht bewolkt 26 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt 22 gr. Aberdeen, licht bewolkt 19 gr. Londen, zwaar bewolkt 21 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt 20 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 19 gr. Parijs, zwaar bewolkt 21 gr. Bordeaux, licht bewolkt 24 gr. Grenoble, onbewolkt 23 gr. Nice, onbewolkt 25 gr. Berlijn, licht bewolkt 22 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 22 gr. München, licht bewolkt 13 gr. Zurich zwaar bewolkt 21 gr. Genève. onbewolkt 23 gr. Locarno, onbewolkt 2$ gr. Wenen, regenbui 20 gr. Innsbruck, hall bewolkt 22 gr. Rome. onbewolkt 31 gr. Ajaccio. onbewolkt 26 gr. Mallorca, onbewolkt 30 <»r! VERWACHT... OPKLARINGEN Opklaringen, maar ook hier en daar een regen of onweersbui. In de vroe ge ochtend plaatselijk mist. Weinig wind. Dezelfde of iets hogere tem peraturen. ZON EN MAAN 19 juli Zon op 4.45 onder 20.51 Maan op 18.25 onder 1.42

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1