BH PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT S8BS President Eisenhower opnieuw in een ziekenhuis opgenomen Electrische centrale stortte in Niagara Commissaris der koningin opende gemeenschapsgebouw voor Tholen Vandaag... 0EKRAINSE NATIONALISTEN VIELEN RUSSISCHE TREIN AAN den Boer. Adjunct: W. de Pagter. IB M Wf M ww m SU H M I&BWmh f*sLm E&en nM mD W W thJ? ^LJS BJB flLJS Eg^L 4mMn Uj Ing. mededelingen driemaal tarief. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. %j I Hn HMtH ARKS W"* w im ^ujf "BB 11 mn MM H Kleine advertenties (max. 8 regels) Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. 23 cent per regel met een minimum week; 5,85 p. kw.; fr. p. tf 6.10 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN "far'?.v£ ce°nft ®derecrs per kw. Losse nummers 10 cent. Bureau v. d. Biaa ja cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 1G; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogcrdstraat 24, telef. 26. VOORAANSTAANDE SPECIALISTEN ONTBODEN Ingewandsziekte zal wellicht operatie noodzakelijk maken President Eisenhower van de Verenigde Staten is gisteren met een ge deeltelijke verstopping van de dunne darm opgenomen in het Walter Reed ziekenhuis te Washington. Hij werd in de loop van gisteren daar heen overgebracht, nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag ziek was geworden. Mevrouw Mamie Eisenhower en haar zoon, majoor John Eisenhower, zijn eveneens naar het ziekenhuis vertrokken. Er is een spe ciale perskamer ingericht, waarheen de in het Witte Huis aanwezige journalisten zich begaven. Op een vraag, of de toestand van de presi dent ernstig is, antwoordde de perschef van het Witte Huis, James Ha- gerty, dat de artsen geen dergelijk woord hadden gebruikt. De ziekte van de president mani festeerde zich omstreeks zeven uur Amsterdamse tijd gistermorgen, on geveer twee uur nadat de president was thuisgekomen van een banket van het Verbond van Persfotografen waar hij nog kerngezond en opge wekt er uitzag. Eisenhower is bij herhaling inge wandpatiënt geweest. Voor hij in september ].l. een hartaanval kreeg, had hij, na bij het noenmaal uien fe hebben gebruikt, maagklachten ge had. In het ziekenhuis is inmiddels gebleken, dat het hart van de presi dent normaal functioneert. Generaal- majoor Howard Snyder, zijn lijfarts, heeft „als voorzorgsmaatregel", vier vooraanstaande dokters naar het zie kenhuis ontboden, onder wie Paul Dudley White, de wereldberoemde hartspecialist, die Eisenhower in sep tember j.l. na diens hartaanval be handelde en drie chirurgen. Men wil zich beraden, of de president geope reerd moet worden,. In een officiële verklaring werd voorts gezegd, dat het onderzoek de oorspronkelijke diagnose had bevestigd. Deze was: een aanval van ileitis - ontsteking in het onderste gedeelte van de inge wanden. is het 60 jaar geleden, dat in de toenmalige theater- zaal van het Kurhaus te Sche- veningen de eerste openbare filmvoorstelling in Nederland werd gegeven. Deze voorstel- ling duurde ongeveer 20 minu- m ten en er werd een aantal kor- te films vertoond. j= MORGEN1 is het 10 jaar geleden, dat het Italiaanse hooggerechtshof de officiële uitslag bekend M maakte van het referendum over de Italiaanse staatsvorm. Dit had tot ^evolg, dat de mo- narchie werd opgeheven en ko- ning Umberto II in balling- schap ging. H iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii P.v.d.A. wenst onderzoek naar verkiezingsincidenten Het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid heeft aan het hoofdbe stuur van de Katholieke Volkspartij een schrijven gezonden, waarin een voorstel wordt gedaan tot instelling van een gezamenlijke, onpartijdige commissie van onderzoek naar de verkiezingsincidenten, die zich on langs tussen leden van de P.v.d.A. en de K.V.P. in Venlo, Roermond en Heerlen hebben voorgedaan. Het hoofdbestuur van de P.v.d.A. verwijst in dit blad naar een artikel in een Limburgs dagblad, waarin op zulk een onderzoek wordt aangedrongen. Bondskanselier Adenauer van West-Duitsland is vrijdagavond per vliegtuig uit Bonn naar de Verenigde Staten vertrokken. Hij zou volgens een oude afspraak be sprekingen met president Eisen hower voeren. Voor zijn vertrek zei hij, dat Eisenhowers ziekte „een Ijchte ongesteldheid" en „niet noemenswaard" was. De president was toen nog niet in het zieken huis opgenomen. De berichten over de ziekte van pre sident Eisenhower veroorzaakten gis teren drie verkoopgolven op de effec ten te New-York, waardoor koers verliezen ontstonden, die in de mees te gevallen vier dollar of meer be droegen. Tegen het slot scheen het echter, dat men minder bezorgdheid over de gezondheidstoestand van de president koesterde. Er trad op de beurs een herstel in, dat de koersver liezen merendeel terugbracht tot on geveer twee dollar. De markt sloot goed prijshoudend. Rangeerder gedood op Rotterdams emplacement. De 28-jarige rangeerder P. W. B. uit Rotterdam is gistermorgen om streeks vijf uur op het emplacement Rotterdam-rechter Maasoever tijdens het rangeren bekneld geraakt tussen een diesellocomotief en een rangeer- deel. Het slachtoffer was op slag dood. Hij laat een vrouw en een kind achter. Het ongeluk ontstond, doordat de rangeerder, die op 'de treeplank van de locomotief meereed, een wissel verkeerd zou hebben omgelegd. Een wagon werd door de botsing geheel vernield en de twee daarachter rij dende wagons derailleerden én wer den zwaar beschadigd. Monteur vermist na aardverschuiving Een machtige elektrische cen trale, nog geen kilometer stroom afwaarts van de Niagarawaterval, is donderdag grotendeels verwoest door een aardverschuiving. Het grootste deel van de cen trale, die op de Amerikaanse oever stond is in de kloof van de Niagara gestort. Een monteur, die eveneens in de kloof terecht kwam, wordt vermist. De schade bedraagt miljoenen dollars. De steenmassa sleurde alles wat zij op de weg tegen kwam mee naar de snel-stromende Niagara rivier, die hier 180 voet diep is. De schade loopt volgens een woord voerder van de Niagara Mohwak Corporation „in de millioenen". De elektrische stroom voor de stad Niagara Palls werd door de lawine afgesneden. Negenendertig arbeiders die werkzaam waren in de twee af delingen van het station die door de steenmassa's werden bedolven, slaag den er in tijdig te ontsnappen. Aangenomen wordt dat "de lawine is veroorzaakt doordat het water de rots ondermijnd heeft. Ooggetuigen verklaren dat zij ste nen naar beneden zagen komen ver gezeld van grote stofwolken, die naarmate de snelheid van de lawine toenam groter werden. De stenen vielen met donderend ge raas op het gebouw van het station. Water stroomde aan alle kanten er over heen. Oranje vlammen dansten door het gebouw nadat het water was binnengedrongen. De elektrische apparatuur werd niet geraakt door de stenen maar door het water. C.A.O. kappersbedrijf opgezegd Evenals de Christelijke, hebben ook de Katholieke Bond van Kappersper- soneel en de betreffende vakgroep van de Algemene Bedrüfsgroepencen- trale de C.A.O. voor het kappersbe drijf, die tot 30 juni loopt, opgezegd. In gezelschap van koningin Juliana en prins Bernhard, weer hersteld van de keelontstekingwelke hem verhin derde het begin van het Luxemburgse vorstelijke bezoek aan Nederland mee te maken, hebben groothertogin Charlote en prins Felix van Luxem burg vrijdag op de laatste dag van hun vierdaags staatsiebezoek aan Ne derland, Aalsmeer bezocht, waar een kijkje werd genomen in de Centrale Aalsmeerse Bloemenveiling. De foto toont de beide vorstinnen in de vei- lingsbank, op het moment dat groot hertogin Charlotte een boeket bloe men in ontvangst neemt, dat zij door een druk op de knop juist had „gekocht". Sowjet-leiders naar Zweden Noorwegen en Denemarken De Sowjet-premier Boelganin en partijleider Kroesjtsjew hebben een uitnodiging tot het bezoeken van Zweden, Noorwegen en Denemar ken volgend jaar aanvaard. Dit is door het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Dodelijk ongeval in Noordoostpolder. Bij een botsing tussen een door de heer H. O. uit Zwolle bestuurde per sonenauto en een vrachtauto, op het kruispunt Kuinderweg-Oostering- weg in de Noordoostpolder, is de 44- jarige R. W. B. uit Wapenveld (Gld.) zo ernstig gewond dat hij later in 'n sonenauto. De heer O. is ernstig ge- ziekenhuis is overleden. De heer B. zat naast de bestuurder van de per- wond. De personenauto werd zwaar beschadigd. Peter Townsend verlaat R.A.F. Kolonel Peter Townsend heeft in een interview verklaard, dat hij zijn ont slag heeft genomen bij de Royal Air Force en van plan is om alleen reis rond de wereld te maken in jeep. ONRUST IN OEKRAÏNE EN GEORGIË Munitie en explosieven werden buitgemaakt Oekrainse nationalistische ver zetslieden hebben, volgens diplo matieke zegslieden in Wenen, vori- OP THOLEN STAAT EEN „HOLLANDS HUIS" Offervaardigheid van Noordhollandse boerenstand maakte bouw mogelijk In het bijzijn van welhaast alle ver. tegenwoordigers van Tlioolse verent- gingen en organisaties, opende de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, vrijdagmiddag 't nieuwe gemeenschapsgebouw voor Tholen: liet Holland Huis" te Scherpenisse. (Foto P.Z.C.) De zeven Thoolse gemeenten, die samen 16.000 inwoners tellen, hebben thans de beschikking over een prachtig gemeenschapsgebouw: het „Hol land Huis" in Scherpenisse. Dank zij de grote offervaardigheid van een groot aantal Noordhollandse boeren kon dit gebouw vr"dagmiddag over gedragen worden aan de stichting „Gemeenschap Eiland Tholen". In aan wezigheid van vertegenwoordigers van welhaast alle verenigingen en or ganisaties op het eiland verrichtte de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de officiële opening. Met een sleutel, hem aangeboden door de kleine Erna Elenbaas, opende jhr. De Casembroot de deur van het gebouw, waarna zijn echtgenote, die een tuiltje bloemen van Erna ontvangen had, ahs eerste binnentrad. Hiervooi had mevrouw Dijksen, na mens de Noordhollandse plattelands vrouwen het naambord van het ge bouw onthuld. Nadat zij twee rood- wit-blauwe vlaggen weggetrokken had, kwam de op de buitenmuur in vergulde letters aangebrachte naam „Holland Huis" te voorschijn. Me vrouw Dijksen kreeg bloemen van Marjet Bomvense. Tijdens de receptie in het nieuwe gebouw heette de voorzitter van de stichting „Gemeenschap Eiland Tho len", burgemeester D. C. Bouwense van Sint Maartensdijk, de aanwezi gen hartelijk welkom. Speciaal richt te hij zich tot de heer en mevrouw De Casembroot, de afgevaardigden van de Noordhollandse commissies tot hulpverlening aan de rampslacht offers, de heren J. C. Dijksen, J. Th van Saase, en G. C. Knibbe, de secre taris van het Landbouwschap in het gewest Noord-Holland, ir. W. Merkx en de oud-voorzitter van de stichting, oud-burgemeester D. C. Verburg van Stavenisse en diens echtgenote. Blijvende standbeelden De heer Bouwense bracht naar vo ren, dat de littekens van de ramp langzamerhand verdwijnen. In de plaats daarvan verrijzen nu in Zee land de vele blijvende standbeelden van grote offervaardigheid. De stich ting zal al het mogelijke doen om het doel het bevorderen van de cultu rele economische en sociale vorming van de eilandbewoners na te stre ven. De voorzitter van de Z.L.M., ir. M. A. Geuze, gaf een kort historisch overzicht van het eiland Tholen. „De februari-ramp van 1953 sloeg bres sen in het geloofsvertrouwen van de Zeeuwse bevolking", aldus de heer Geuze, „maar door de krachtige hulp (Vervolg op pag. 2) ge maand een trein nabij Shepe- towka doen ontsporen en grote hoeveelheden munitie en explosie ven bemachtigd. Deze zegslieden verklaarden, hun berichten uit Moskou te hebben. Volgens deze berichten vielen de verzetslieden op 20 mei een trein aan, die voor steden in het westen bestemd was en zich tussen Lvov en Kiev bevond. Dit gebeurde gedurende de nacht. Verscheidene Sowjet-Russische solda ten, die de trein bewaakten, werden gedood. De nationalisten wisten ver volgens met grote hoeveelheden mu nitie en explosieven in de ongebaan de wouden in de omgeving te ontko men. Onmiddellijk omsingelden eenheden van de Russische geheime politie een groot gebied rondom het strijdtoneel en begonnen de bossen te doorzoeken. Volgens het bericht werd een groep zwaar bewapende nationalisten ten zuiden van Shepetowka gevangen ge nomen. Het schijnt dat de geheime Russische staatspolitie in totaal meer dan 100 personen gearresteerd heeft in ver-- band met ondergrondse tegen het re giem gerichte activiteiten in de Sow- jet-provincies Oekraine en Georgië. De hoofdstad van Georgië, Tiflis, is over stroomd geweest met aanplakbiljetten van nationalistische strekking. Guy Mollet wint vertrouwensstemming mg van de socialis- :eft vrijdagochtend De Franse regerm tische premier heel voor de tweede maal in een week tijds, een vertrouwensstemming gewonnen. De nationale vergadering heeft vrij dagochtend in tweede lezing een wetsontwerp van de regering om de pensioenen te verhogen, aangenomen. Mollet had aan aanvaarding van dit ontwerp de vertrouwenskwestie ver bonden. Voortzetting Amerikaanse hulp aan Joego-Slavië riet Amerucaanse huis van afgevaar digden heeft zich met 123 tegen 95 stemmen uitgesproken voor voortzet ting van de economische hulpverle ning aan Joego-Slavië, als president Eisenhower dat wenst. KORTE PREDIKATIE EEN VERKIEZING Handelingen 6 1—7 De post heeft het druk met al de circulaires en vlugschriften, waarin een bepaalde politieke partij wordt aangeprezen met het oog op de 13e van deze maand. Al de aanlokkelijk heden van de eigen party worden breed uitgestald. Waar je ook komt in ons land, overal zijn de steden en dorpen „ver sierd" met aanplakbiljetten. Een groot cijfer en dikwijls een grote af beelding van de „lijsttrekker", over wiens kwaliteiten we ook alweer breed worden ingelicht. Is het een poging om uit „de partytoch nog de enkele mens naar voren te laten komen Het komt zo uit dat er in de kerk, in de weken na Pinksteren nogal eens wordt gelezen uit de Handelin gen der Apostelen, waar in het 6ë hoofdstuk ook sprake is van een ver kiezing. Daar worden gekozen die personen, die de helpers der aposte len moeten zijn. Gewoonlijk worden ze diakenen genoemd, maar hun werkkring beperkt zich toch niet tot datgene wat u-ij kennen als het dia conale terrein. Die diakenen zullen we nu maar gemakshalve zeggen werden ge kozen omdat er in de gemeente van Jeruzalem ook al partijen vyaren. De ene partij kwam niet goed aan haar trekken. Het ging wél niet om een politieke tegenstellingzoals wij die kennen en die ook in de kerk ver deeldheid kan brengen, maar er was toch een politieke achtergrond. Toen hebben de 12 apostelen de ge meente bijeengeroepen en zij hebben voorgesteld 7 mannen te kiezen, „die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid". Zij moeten mee de eenheid van de gemeente handhavenhaar leiden en naar buiten haar woord- vc -ders zijn. Zij moeten de gemeen te haar vorm geven. Zij moeten de ze samenleving regelen. Wat heeft de verkiezing van de diakenen nu te maken met de ver kiezing var onze volksvertegenwoor diging? Is het alleen maar dat woord verkiezing waarom het gaatDat zou een aardigheidje zijn en niet meer. We zien toch meerdere pun ten van overeenkomst. Het gaat de 13e juni om niet meer of minder dan om de vormgeving van onze Neder landse samenleving. Het gaat er in Handelingen 6 om dat een ieder zijn brood krijgt: dat voor de weduwen en wezenkortom voo; ieder die zichzelf niet kan hel pen, wordt gezorgd. Het gaat °m. de samenleving van de gemeente als ge meenschap. Opdat deze goed zou fundi .leren, moesten er diakenen zijn. Daarover gaat het in wezen ook bij de verkiezing van een volksver tegenwoordiging. Achter al het poli- t:geharrewar waarvan wij wel eens beu kunnen raken ligt uiteindelijk de vraag naar de vorm van onze samenleving. Daar komt ook le vraag in het geding of het evangel'. in onze Nederlandse sa menleving nog betekenis heeft. Het heeft nog steeds een diepe zin evenals in Handelingen 6. dat de ver kiezing met gebed wordt begeleid. Wij hebben nodig niet alleen mensen die goed bekend staan. Zij mogen ook wel wijsheid hebben. En zal bok voor hen niet nodig zijn de leiding van de Heilige GeestH. AANHOUDEND KOUD Veranderlijke bewolking met plaat selijk enige buien. Matige wond, over wegend uit noordelijke richtingen. Aanhoudend koel. ZON EN MAAN. 10 juni Zon op Maan op 11 juni Zon op Maan op onder onder onder 21.01 onder 23.00 y f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1