PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Franse nationale vergadering debatteert over Algerije m Inbreuk op stilstand in wapen- Korea Weer enkele goede resultaten Schouwen bij opgravingen op Studentenrelletjes Rio de Janeiro de BILT Vandaag... 199e jaargang - no. 128 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 23 cent p«r mm Minimum p. advertentie. 4^—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Ktelne advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuze'n, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N. Bogerdstraat 24, telef. 26. VOORBEELD VAN INDO-CH1NA VOOR OGEN Mollet wil moreel beschermen In de Franse Nationale Vergadering is donderdag het debat over Noord-Afrika begonnen, dat tot dinsdag a.s. wanneer er over een motie van vertrouwen zal worden gestemd zal duren. Reeds 37 afgevaardigden hebben zich als sprekers laten inschrijven. De eerste spreker was de vroegere Gaullistische afgevaardigde Ray mond Dronne, die verklaarde dat de Noordafrikaanse opstandeilngen hulp uit Tunesië en Oost-Marokko ontvangen. „Onze brave Angelsaksische vrienden hebben thans kunnen con stateren dat de Sowjet-Unïe en Egypte met elkander in het Midden- Oosten wedijveren. Maar de heer Foster Dulles blijft, met de fijne neus, die hem eigen is, in luitenant-kolonel Nasser de leider van de Arabische liga zien", aldus Dronne, die voorts verklaarde, dat de wapens, die de Franse regering naar Egypte heeft gezonden, in de naaste toekomst tegen het Franse leger zullen worden gebruikt. Alle communistische afgevaardigden juichten de conservatieve afgevaardig de Pierre Garet toe, toen deze een communistisch pamflet voorlas, waar in de Franse actie in Algerije werd aangevallen. Garet en na hem andere sprekers deden een beroep op de regering op krachtige wijze af te rekenen met bin nenlands verraad. „Het Franse leger mag niet opnieuw, zoals ten tijde van de oorlog in Indo-China geschiedde, een dolkstoot in de rug krijgen", ver klaarden zij. Toen dit gezegd was vroeg premier Mollet onmiddellijk het woord. „De regering heeft bepaalde beslissingen genomen om het moreel van het leger te beschermen. Wij streven er met kracht naar de vrijheid van spreken te handhaven en tezelfdertijd alle aanvallen op het mo reel der natie te straffen", verklaar^ de hij. Bij geen der partijen overheerst thans een streven om de regering- Mollet te doen vallen. Men verwacht echter wel dat het debat in de Franse Nationale Verga dering de regering er toe zal brengen haar „doelen" in Algerije duidelijker te omschrijven. Sommige afgevaar digden zijn van mening dat de rege ring thans dient te verklaren welke politieke hervormingen zij in Algerije zou willen toestaan. Eigen huis Het Nederlandse volk moge dan in de laatste jaren de wind hebben meegehad en een stevige brok welvaart hebben gegrepen, in één op zicht heeft men lelijk gefaald, namelijk met de bestrijding van de woningnood. In het centrum van het land zal die nood nog tenminste tien jaren duren; pessimisten spreken zelfs van 15 a 20 jaar. Vermoedelijk staat de provincie Zee land er iets gunstiger voor, nu er se dert kort een regeling is, waarbij men altijd werkgelegenheid mag bieden aan de beschikbare bouwvakarbeiders. Daardoor kan er thans in Zeeland heel wat meer gebouwd worden. Er is nog een nieuw lichtpuntje, waarop wel even speciaal de aan dacht gevestigd mag worden. Gis teren is een regeringsbesluit gepubli ceerd, waardoor het bouwen van een eigen huisje financieel heel wat ge makkelijker wordt. Het is met het bezit van eigen huis jes in Nederland niet bijster goed ge steld. Wanneer men weet, dat in Frankrijk circa 42 van de mensen in een eigen huis woont en dat Neder land ver van de 30 blijft, dan hapert er iets. Dat is vroeger anders geweest. Het streven naar het bezit van een eigen huisje was in de negentiende eeuw en het begin van.de twintigste eeuw veel algemener dan thans. Die gezonde toestand kan thans te rugkeren. Dank zij de jongste overheidsmaat regelen kan nagenoeg iedereen de bouw van een huisje financie ren als hij slechts over 10 V» van de kosten beschikt De rest kan geleend worden. Vooral voor het platteland lig gen hier goede kansen, omdat in kleine gemeenschappen meestal wel een bouwpatroon te vinden is, die met zijn mensen een paar huisjes per jaar kan bouwen zonder dat personeel van el ders aangetrokken behoeft te worden. De regeling wordt zó, dat men op een nieuw te bouwen huisje een nor male hypotheek kan nemen tot 60 °/o van de kosten en dat gemeente en rijk garant zijn voor nog 30 hypotheek. Daarmee wordt dan mogelijk ge maakt, dat ook de kleine man het ideaal van een eigen huisje kan verwe zenlijken. Hetgeen tot nog toe vrijwel uitgesloten was. Tenslotte wil de regering ook nog de jaarlijkse bijdrage, die de regering geeft aan de bouwer en bewoner van een premiebouw-woning ineens uitbe talen als toeslag op de premie, waar door deze premie 25 tot. 30 procent ho ger komt. Ook deze maatregel zal het bouwen van een eigen huisje verge makkelijken. Mollets uitlating over „zekere be slissingen" om het moreel van het le ger te beschermen, wordt te Parijs gezien als een aanwijzing, dat de re gering besloten heeft krachtig op te treden tegen anti-nationale activiteit van communisten en hun medestan ders. Dit blijkt ook uit tal van arres taties. In het communistische vlugschrift, dat de afgevaardigde Garet voorlas en dat te Amiens was verspreid naar aanleiding van een daar te houden massa-bijeenkomst, wordt gesproken van de „smerige oorlog" in Algerije. Kritiek op de hertog van Kent Wildebras in Londense society In het Engelse Lagerhuis ls vry felle kritiek geleverd op de buiten sporige gedragingen van de twintig jarige hertog van Kent die de zevende troonopvolger in directe lijn van ko ningin Elisabeth is. Zo dreef er een jacht in de Theems in Chelsea vanwaar gegil en rauwe kreten klonken. Verschillende jonge heren vielen overboord. De hertog van Kent die de heren overboord had ge holpen wierp hen reddingsboeien toe. Hierna gingen de feestgangers naar Curzonstreet, waar men enige tijd la ter de hertog vah Kent en nog een aantal officieren van de guards kon zien, bezig ir ?t het klimmen langs ge vaarlijke richels aan de gevels van de huizen, terwijl glazen champagne naar beneden werden geworpen. „Is de geachte ondersecretaris het met mij eens dat dergelijke voorvallen karakteristiek zijn voor de stijl van de meer gefortuneerde dwaze jonge mannen en vrouwen van de Londense society?", aldus hetLabourlid Thom son. „Zouden voetbal-supporters uit de arbeidersklasse ook verschoond zijn?" vroeg Thomson; „Er waren geen incidenten die rfet ingrijpen van de politie noodzakelijk maakten", zei de secretaris. „Deze incidenten waren het in het water .werpen van officieren van de guards, het werpen van stoelen en het gebruik van brandspuiten, het werpen van champagneflessen", zei Thomson. Er ging een gebrul op in het parle ment. Ter ere van de verjaardag van koningin Elizabeth van Enge- land werd te Londen een para- de gehouden. De telefoto toont de koningin op weg naar de parade. Ernstige ontwikkeling in Brazilië President Juscelino Kubitschek heeft donderdag eenheden van land- zee- en luchtmacht posities in Rio de Janeiro laten innnemen teneinde te voorkomen, dat het tot nieuwe on geregeldheden zal komen in verband met studentendemonstraties tegen de voorgenomen verdubbeling van de tram- en bustarieven. Alle- radiostations zijn onder cen suur geplaatst met het speciale ver bod berichten over de studentende monstraties uit te zenden tenzij het officiële mededelingen betreft. Dit verbod geldt echter niet voor de kranten. H is het 75 jaar geleden, dat M Jules Verne op zjjn stoomjacht M Saint Michel vanuit Londen koers zette naar Nederland. Het H feit, dat hg in Vlissingen te M veel moest betalen voor bun- H kerkolen is er vermoedelijk de oorzaak van, dat hij deze plaats M als een gat beschreef en dat hij H in zijn latere werken, als het over een Nederlander ging, de- ze een minder sympathieke rol f| toebedacht. In Nicosia op het eiland Cyprus is tussen de Griekse en Turkse wijk een prikkeldraadversperring verrezen. De foto toont soldaten van het Strad- fordshire regiment tijdens het aanleg gen van de versperring. Leiders van dé nationale studen tenunie heb,ben gezegd dat zij een campagne van passieve weerstand tegen verhoging van de vervoerskos ten zullen gaan voeren en dat een al gemene studentenvergadering bijeen zal worden geroepen om de jongste stappen van president Kubitschek in deze te bespreken. Tijdens grootscheepse relletjes wer den donderdagavond 35 personen zo ernstig gewond, dat zij zich dhder me dische behandeling moesten stellen. Meer dan 200 betogers zijn reeds ge arresteerd. Groot wild vernielt paanakkers in Elspeet c'~eds meer begint het groot wild 'e Veluwe zich in de omgeving van 4c dorpen en stadjes te begeven. Het schijnt, dat de dieren hun natuurlijke angst en schuwheid verliezen en in plaats hiervan brutaal worden. In de omgeving van de Gelderse Vallei en de west-Veluwe, o.a. Achterveld, Bar- ncvcld en Voorthuizen komt de laat ste tijd veel grof wild vóór. De dieren zijn onbevreesd voor de mensen en zij vernielen des nachts vele akkers. Vooral op de noord-Veluwe onder vinden de kleine boeren veel last- van het wild, dat zich tegoed doet aan de gewassen op de akkers. In Elspeet ko men tegen zonsondergang de dieren uit deze bosrijke omgeving te voor schijn. De tientallen hectaren bouw land langs de bosranden, voor het grootste deel bebouwd met jonge mal se rogge, is voor dê reeën een dorado. In de naaste omgeving van de Staken- bergseweg te Elspeet ziet men elke avond een aantal reeën met hun jon gen op de roggevelden zich tegoed doen, tot grote schade van de eige naren. V.N. stuurt communisten weg Het opperbevel der Verenigde Naties in Zuid-Korea heeft donderdag meegedeeld, dat het werk van de neutrale commissie van toezicht op de wapenstilstand in Korea tijdelijk is opgeschort wegens „communistische inbreuken op de Koreaanse wapenstilstandsovereenkomst". De opschorting zal voortduren totdat de communisten alle bepalingen van de wapenstilstandsovereenkomst zullen naleven. Dit zou betekenen dat zy alle materiaal, dat „onwettig" Noord-Korea wordt binnengebracht, moeten melden en alle op die wijze binriengevoerde materiaal verwijderen. Het gedrag van de Tsecho-Slowaa kse en Poolse inspecteurs van de commissie was .schandelijk onneutr aal" geweest. De communistische inspecteurs zul len binnen een week uit Zuid-Korea worden gezet, en zij mogen niet te rugkeren, voordat de communisten de wapenstilstandsovereenkomst na komen. Generaal Dard verweet de commu nisten onder meer 400 tot 500 ge vechtsvliegtuigen, vaarvan de helft straalvliegtuigen, te hebben binnen gevoerd. Ook hadden zy troepen en materiaal binnengebracht in havens, HUIZEN UIT DE ROMEINSE TIJD Over de structuur van Zeeland rond het begin der jaartelling Op de Brabers bij Haamstede, vlak by de toren van Koudekerke en in de nabijheid van de draglines die de grenzen van het oude landschap van de Westhoek verleggen, heeft de bodem dezer dagen geheimen prijsgegeven van meer dan 2000 jaar oud. De vroeg-inheemse bewoners van de Sehouw- se duinenwal en wellicht de oudste bewoners van ons gewest hebben weinig nagelaten, dat enig inzicht geeft in hun wyze van leven, hun gewoonten en religieuze riten, maar de Rijks Oudheidkundige Bodemdienst heeft het wei nige dat de bodem behield voor de dag gehaald. Nog enkele dagen zullen de heren ir. Trimpe Burger en Van Duin van de R.O.B. op de Brabers blij ven. De aanvankelijk sobere resultaten van het eerste onderzoek zijn nn ver overtroffen door de recente vondsten, waarby zelfs drie huizen uit de Romeinse tijd werden blootgelegd. Ploegsporen, scherven en zelfs dakpan nen geven elk op eigen terrein een leidraad bij het verdere onderzoek naar onze voorouders en hun primitieve maatschappij. De kenners van de .oudheid zijn geneigd het woord „primitief" in de zin zoals wij dit gebruiken, n.l. on beholpen en dom, niet te gebruiken voor de oudste bewoners van het westen van ons land. Ook de in heemse bevolking op het natuurlijke duinzand aan de Schelde was aller minst primitief. De komst van de Romeinen was een aanvulling van hun beschaving en ook over de Romeinse troepen moet niet licht worden gedacht. Bij opgravingen in Limburg kwamen onlangs resten van een heirweg voor de dag, die twintig meter breed was. In een tijd, waarin amper het wiel was uitgevonden! Op de Brabers is na een minuti euze opgraving de plattegrond van een drietal huizen uit de Romeinse tijd blootgelegd. In de aarde is dui delijk de omtrek van deze bewoning te zien. De lengte van een huis be draagt ongeveer 18 meter. De in gang is duidelijk te onderkennen, hoewel nog geen resten gevonden zijn van stutpalen in het midden van de bewoning. Gedacht wordt dat de huizen gebouwd zijn op de zandrug- gen van volgeslibde kreken, zoals ook in Walcheren het geval is ge weest. Interessant voor het onderzoek was de vondst van dakpannen, die er op wijst dat op de Bra bers eertijds óf een zuiver Ro meinse nederzetting is geweest misschien uit strategisch oog punt? óf dat de inheemse be volking met de bezetter een han deltje heeft gedreven en in het bezit van deze dakbedekking ge komen is. Een „tonput" Het bewijs dat hier van een ne derzetting sprake is, wordt ook ge leverd door een z.g. tonput. In de tijd dat de waterleiding ontbrak, evenals gemetselde regenputten, groef men bij een dorp een meestal twee meter diepe put, waarin een wijnvat werd neergelaten. Bij re- (Vervolg op pag. 10) Remmen van autobus weigerden: tien doden Bij Huelva in Zuid-Span je is woens dag en bus omgeslagen. Tien van de 39 inzittenden kwamen om het leven. 22 werden gewond, onder wie 15 ern stig. De oorzaak van het ongeluk was het falen van de remmen van de bus, waardoor de bus een kleine brug ramde in het dorpje Granada de Rio- tinto, dat 20 kilometer van de be roemde Rio Tinto-mijnen ligt. Met ziekenauto's zijn de doden en ge wonden in de loop van de nacht naar Huelva overgebracht. die krachtens de bestandsovereen komst niet voor dit doel bestemd waren. De staten-Ieden der V.N. die in Korea tegen de communisten hebben gestreden hebben 'n door communis tisch China en Noord-Korea gedaan voorstel tot het uitschrijven van een nieuwe internationale conferentie over de wijze, waarop zou kunnen worden herenigd, verworpen. Groot-Brittannië heeft dit, namens de betrokken landen, in een nota ter kennis van de regering te Peking ge- gebracht. Hierin wordt uiteengezet dat een nieuwe conferentie geen zin heeft, tenzij de communisten tevoren instemmen met het uitschrijven van vrije verkiezingen in het gehele land. Aanval uit Moskou Radio-Moskou zeide, dat de wer kelijke reden voor het besluit van het commando der Verenigde Naties het opvoeren van de herbewapening van Zuid-Korea door „Amerikaanse militaire autoriteiten en de Syngh- man Rheekliek" was. Moskou zeide, dgt „de neutrale be- standseommissie blijkbaar een ob stakel voor de vijanden van de vrede in Korea" was geworden. Men noem de het heenzenden van de leden der commissie „een grove schending van de Koreaanse bestandsvoorwaarden". Het weer in Europa Volgens de rapporten van avond 19 uur: Stockholm: zwaar bewolkt Oslo: geheel bewolkt Kopenhagen: onbewolkt Aberdeen: regenbui Londen: licht bewolkt Amsterdam: zwaar bewolkt Luxemburg: zwaar bewolkt Parijs: geheel bewolkt Bordeaux: regen Grenoble: onweer Nice: zwaar bewolkt Berlijn: onweer Frankfort: half bewolkt München: onbewolkt Zürich: zwaar bewolkt Genève: zwaar bewolkt Locarno: onweer Wenen: licht bewolkt Innsbruck: licht bewolkt Rome: onbewolkt Ajaccio: zwaar bewolkt 21 gr. 14 gr. 21 gr. 17 gr. 22 gr. 15 gr. 21 gr. 16 gr. 18 gr. 21 gr. 20 gr. 31 gr. 24 gr. 21 gr. 20 gr. 21 gr. 23 gr. 26 gr. 27 gr. 27 gr. 21 gr. VERWACHT... BUNDER KOUD. Op de meeste plaatsen droog weer en enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen noord en west. Over het algemeen iets hogere mid- dagteinperaturen. ZON EN MAAN 2 juni Zon op 4.27 onder 20.53 Maan op 1.01 onder 13.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1