PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eerste Kamer aanvaardt ontwerp algemene ouder domsverzekering Machtsevenwicht in Algerije hersteld Plaatsing van debielen nog altijd grootste probleem voorKinderzorg BILT V erantwoordelijk- heid COMMUNISTEN EN UITERST RECHTS VERLOREN IN ITALIË Vand aag. 199e jaargang - no. 127 Dagblad uitgave van de ilrma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 31 mei '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 68—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstraat 24, telef. 26.' MET ALGEMENE STEMMEN Minister Suurhoff weerlegt de kritiek op de aanpassing (Van onze parlementaire redacteur). De wet op de algemene ouderdomsverzekering, die alle gehuwde Ne derlanders een pensioen van 1338.garandeert en alle ongehuwde Nederlanders een pensioen van 804per jaar, behoeft nog slechts de bekrachtiging van de koningin, om ingevoerd te kunnen worden. Er wordt ernstig naar gestreefd haar op 1 januari a.s. in werking te doen treden. Woensdagmiddag heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp na een uit voerig debat zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Daarmede be reikte het nagenoeg zijn eindfase. Dat was voor de aanwezige Eerste- Kamerleden aanleiding minister Suurhoff van harte geluk te wensen. Wat de minister hinderde, was de agitatie tegen de aanpassing. In ieder geval schept de wet de zekerheid, zo betoogde hij met klem, dat ieder er beter van wordt en niemand slechter. Men zal verbaasd staan van de ver beteringen, die op 1 januari 1957 wor den verkregen, zo verzekerde de heer Suurhoff, die verder de acties, die on gerustheid zaaien onder de betrokke nen, scherp veroordeelde. Een onverbrekelijk verband zag de bewindsman tussen de aanvaarding van de ouderdomsverzekering en de aanpassing van de ambtenaren-pen sioenen. Een wetsontwerp tot optrek king van deze pensioenen is de minis terraad gepasseerd. Wellicht ten overvloede verklaarde hij nog eens nadrukkelijk, dat formeel juridische argumenten niet voldoende zijn om de aanpassing van de parti culiere pensioenen aan het bodempen sioen te bestrijden. Er moet volgens hem een zekere verhouding blijven bestaan tussen het pensioen en het laatstgenoten inkomen. Cumulatie van eigen pensioen en bodempensioen behoort niet te leiden tot een inkomen, dat het laatst genoten salaris overtreft. Trouwens uit de vrij komende middelen kunnen de particu liere pensioenfondsen allerlei andere verbeteringen, zoals een weduwen- en wezenpensioen, financieren. Een weduwen- en wezenvoorziening behoren het geheel te completeren. De regering is echter niet met een noodvoorziening dienaangaande vol gens een door de K.V.P .opgesteld plan gekomen, omdat daardoor slechts wei nig weduwen en wezen buiten de ar menzorg gebleven zouden zijn. Ziekenfondspremie De heer Suurhoff deelde mee, dat hij dezer dagen het advies van de Zie kenfondsraad ontvangen heeft over een regeling van de gereduceerde zie kenfondspremie voor ouden van da gen, die van Drees of een sociale rente trekken. Met grote spoed wordt nu aan de samenstelling van een wets ontwerp gewerkt. Over de algemene kinderbïjslagver- zekering heeft het kabinet nog geen beslissing kunnen nemen, zodat niet verwacht mag worden, dat vóór de aanstaande verkiezing een wetsont werp zal worden ingediend. De vraag, wat met de verschillende sociale renten zal gebeuren, als de lo nen omhoog gaan. beantwoordde de minister als volgt: er valt nog niet te zeggen, op welk niveau de gemiddelde loonsstijging zal liggen. Dat kan pas na 1 september a.s. uitgemaakt worden en dan kan worden bezien, wat met de sociale renten en met de uitkerin gen krachtens de noodwet ouderdoms voorziening dient te geschieden. De regering kan er niet voor zor gen, zo moest de heer Suurhoff tot zijn teleurstelling mededelen, dat de door de gemeenten gesteun- den naast het bodempensioen het steunbedrag geheel of gedeeltelijk mogen behouden, omdat dit een zuiver gemeentelijke kwestie is. Het staat inmiddels nog niet abso luut vast, of het bodempensioen op 1 januari a.s. als gevolg van eventuele loonstijgingen hoger dan f 1338 en f 804 zal liggen. Zij, die vóór hun 65e jaar gepen sioneerd worden, zullen tot het ogen blik waarop zij 65 worden, premie moeten betalen. De bewindsman ver wachtte echter, dat de premie in die periode zal kunnen worden gecompen seerd uit het bedrag, dat vrij komt, doordat het pensioenfonds, waaruit zij hun uitkering ontvangen, wordt aan gepast aan het algemene ouderdoms pensioen. Gewetensbezwaren Voorts deelde hij mee, dat met ge wetensbezwaren tegen de algemene pensioenverzekering alleen dan reke ning gehouden kan worden, als de be trokkenen kunnen aantonen, dat zij door hun bezwaren geen financieel voordeel genieten. Sommige kerken hebben zich tegen de verplichte pensionering uitgespro ken, omdat zij geheel voor de oude dag van hun predikanten zullen zor gen. Hier stelde de minister tegenover, dat niet de kerken door de wet ver plicht worden voor de oude dag van de predikanten te zorgen, maar de pre dikanten zelf. De Kamer keurde nog het wetsont werp goed tot wijziging van de wet op de rijksverzekeringsbank en de Ra den van Arbeid. Een geacht ingezetene van ons ge. west vestigde onze aandacht er op, dat de eerste publiciteit rond het rapport-Haccou een enigs zins agressief karakter heeft gekre gen met betrekking tot de directeur- ëeneraal van de rijkswaterstaat •it nu achtte hij minder juist, om dat de heer Maris een ambtelijke functie heeft en dus geen beleidsver antwoordelijkheid draagt. Naar de mening van onze zegsman zou de Zeeuws-Vlaamse kamer van koop handel er beter aan hebben gedaan, \yanneer zij deze bijzonder moeilijke kwestie rechtstreeks bij de minister aanhangig zou hebben gemaakt. De minister Kan immers in de Staten- Generaal ter verantwoording worden geroepen en omgekeerd kan de be windsman zijn beleid op deze daartoe bestemde plaats verdedigen. In dit verband bracht ook onze zegsman evenals wij dit in onze beschouwing van gisteren deden de interpro vinciale deltadag ter sprake, die op 26 januari van dit jaar in Schevenin- gen werd gehouden en hij betoogde, dat het onjuist was om, zoals daar door twee Zeeuws-Vlaamse en één Walcherse burgemeester werd ge daan, aan ir. Maris de spreker van die dap- vragen te stellen over de afsluiting van Waterweg en Westerschelde en over een vaste oeververbinding. Dat zijn zaken, die in eerste instantie uitsluitend een ver antwoordelijk minister aangaan en niet een ambtelijk functionaris en daarom had deze dan ook beter géén antwoord kunnen geven. Tot zover de opvatting van onze zegsman. Oppervlakkig bezien lijkt het er inderdaad op, alsof de Zeeuws- Vlaamse kamer van koophandel de directeur-generaal van de rijkswa terstaat ten onrechte in de beleids- sfeer heeft willen betrekken en als of dit laatste ook is gebeurd op de interprovinciale deltadag in Scheve- ningen. Maar toch ligt deze zaak wel iets anders, dunkt ons. Ir. Maris heeft destijds in Scheveningen zelf scherpe grenzen getrokken tussen de ministeriële en de ambtelijke verant woordelijkheid. Reeds in het begin van zijn beantwoording der vragen na zijn causerie stelde hij nadrukke lijk: „U kunt moeilijk van mij ver wachten, dat ik hier de plaats ga in nemen van de minister of de Staten- Generaal". En ten aanzien van de W esterschelde-af sluiting verklaarde hij van mening te zijn, dat het bijzon, d^r verstandig was van de minister om de Westerschelde buiten de af sluiting te houden, omdat het hier om een dusdanig groot probleem gaat, dat er op korte termijn niet is uit te komen. Met deze mededeling gaat een directeur-generaal van de rijkswaterstaat géén stap buiten zijn ambtelijk boekje. En toen daarop dè beroemde tunnel t sprake kwam, is al evenmin het ministerieel beleid in het ffeding gebracht, want de heer Maris heeft voornamelijk op de tech nische moeilijkheden gewezen en daarbij gespróken van een „enorm, kostbaar en moeilijk project". Blijft (Vervolg pag 3, eerste kolom). NA DE VERKIEZINGEN Zege voor democratie Van deskundige zijde is woensdag avond te Rome opgemerkt dat de lich te verschuiving naar links, die zich in de verkiezingen voor plaatselijke ra den. welke in Italië zijn gehouden, heeft geopenbaard, onvoldoende is om enige ingrijpende verandering in de binnen- of buitenlandse politiek te rechtvaardigen. De linkse socialisten en de regerings partijen van 't midden consolideerden hun posities, terwijl communisten en uiterst rechtsen verliezen leden. Dit was de eerste maal in de afge lopen tien jaar, dat de Italiaanse com munistische partij verliezen leed. Bij alle andere, na de oorlog in Italië ge houden verkiezingen, was haar stem- mental steeds toegenomen. De leiders van het centrum beschou wen de verkiezingsuitslagen als een grote overwinning voor het westerse democratische stelsel en voor de Ita liaanse politiek van krachtige steun verlening aan de N.A.V.O. en de Euro pese unie. De volledige verkiezingsuitslagen zijn nog niet bekend. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft woensdag echter medegedeeld, dat de christen-democraten de meer derheid hebben behaald in 3742 steden met minder dan tienduizend inwoners. Kandidaten der linkse partijen won nen in 1328 van deze kleine steden en vertegenwoordigers van rechtse of an dere partijen wonnen in 1023 plaatsen. Bij de verkiezingen in deze kleine steden gold, dat de sterkste partij de meeste zetels ten deel vielen. In vele grote steden slaagden de christen democraten en de met hen verbonden sociaal-democraten, liberalen en repu blikeinen er niet in een meerderheid nniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi|jii Emir Abdel Krim, leider van de §f Riffs, heeft op zijn residentie te Cairo, Egypte, een Noord- p afrikaanse delegatie ontvan- gen. De foto toont de emir tweede van rechts met tul- m band) temidden van de delegatie. |i te verkrijgen. Zij zullen, willen zij in deze steden toch aan het stadsbestuur deelnemen, coalitie moeten aangaan met partijen van de rechter- of de lin kervleugel, die hier gaarne toe bereid zijn. De nationale raad der christen democratische partij zal in een zon dag a.s. te houden bijeenkomst beslis sen, of zij al dan niet met deze par tijen in zee zal gaan. Vier doden bij noodweer in Belgisch dornje Een onweer van drie uur heeft van het dorpje Dison in België een rampgebied gemaakt. Twee vrou wen en twee kinderen verdronken toen het water twee meter hoog kwam te staan. De elektriciteits voorziening i» uitgevallen. Ook in het nabijgelegen Verviers had men overlast van het water. Laaggelegen wijken kwamen blank te staan. Verscheidene textielfabrie ken liepen onder en textielvoorra- den kregen een waterschade van honderdduizenden franken. Het is nog niet mogelijk de tota le schade te schatten, maar verwacht wordt dat die miljoenen franken zal belopen. Nederlandse treiler redt bemanning van Panamees De Nederlandse treiler „Twee ge broeders" IJm. 27, heeft woensdag middag 13 opvarenden van 't 992 ton metende Panamese s.s. „Panaos" aan boord genomen. Er deed zich een ont ploffing in de machinekamer van de Panamees voor, waarbij één lid van de bemanning om het leven is geko men. Het ongeluk gebeurde op 25 mijl ten westen van het lichtschip Bor- kum. Het Panamese schip „Panaos" zonk woensdagavond. De Italiaanse gemeenteraads- verkiezingen zijn rustig verlo- §f pen behalve in het centrum van Rome waar leden van de M.S.I. ij neo-fascistische partij op het laatste moment de orde tracht- ten te verstoren. De foto toont een van de jonge demonstran- ten die hals over de kop de be- nen moest nemen voor de politie. Bekorting langdurige gevangenisstraf Pleidooi van prof. Pompe „De slechte gevolgen, welke de lang durige gevangenisstraf voor de per soonlijkheidsvorming van de gevan gene heeft, doen de. wens geboren wor den om deze straf af te schaffen. In de huidige omstandigheden lijkt deze wens een droom." Dit verklaarde prof. mr. W. P. J. Pompe, hoogleraar in het strafrecht, de strafvordering en de criminologie aan de rijksuniversiteit te Utrecht, tij dens de laatste bijeenkomst van de z.g. „Meireekslczingen" van het crimino logisch instituut te Utrecht. Prof. Pompe meent, dat in de ma ximale beveiliging, zoals deze in ge vangenissen als in Breda, Hoorn enz. eenzijdig wordt beklemtoond, ernstige gevaren schuilen voor misvorming van de gevangenen en van belemmering van de menselijke verhouding tussen gevangenispersoneel en gevangenen. Prof. Pompe is van mening, dat ver betering der lange straffen kan ge schieden door de levenslange gevange nisstraf af te schaffen en het algemeen maximum van twintig jaar te redu ceren tot bijvoorbeeld tien jaar. Dit zou volgens hem, niet in strijd zijn met het beginsel der vergelding, want in het strafrecht is vergelding slechts relatief, dienstbaar aan het welzijn der gemeenschap. Vertrouwen in Lacoste Een subcommissie van de Franse Nationale Vergadering heeft na een inspectiereis in Algerije een rapport opgesteld waarin verklaard wordt dat de vooruitzichten voor de komende maanden ntet ontmoe digend zijn. De commissieleden een volksrepublikein, twee onafhankelij- ken en een radicaal-socialist verklaren dat alles in het werk moet worden gesteld om begin juni de oogst voor vernietiging door de opstandelingen te vrijwaren. Ook dient vooral gewaakt te wor den tegen wapensmokkel in het zuiden van Algerije, van de Fez- zan tot aan Zuid-Tunesië. De commissieleden menen dat de Algerijnse communisten een bijzon der soort ondergrondse beweging wil len scheppen en dat zij vooral in de industriecentra, waar zij over een be- Toefde organisatie beschikken, moei- ijkheden zullen kunnen veroorzaken. In het rapport spreken de leden hun volledige vertrouwen uit in het beleid van minister Lacoste. „Alge rije moet gepacificeerd worden", zo luidt de conclusie, „niet door onder werping, doch door herstel van het vertrouwen tussen de Mohammeda nen en de Fransen met het oog op een oprecht en duurzaam samen gaan' De Tunesische grondwetgevende vergadering heeft woensdag met al- JAARVERGADERING TE MIDDELBURG De heer C.C. Mantz, penningmeester, nam na 32 jaar afscheid Tal van interessante onderwerpen over kinderzorg en kinderbescher ming zijn woensdag ter sprake gekomen tijdens de 49e jaarvergadering van de vereniging „Kinderzorg", die in de gymnastiekzaal aan de Veer- se Singel in Middelburg werd gehouden. Hoe de stand van zaken der vere- niging momenteel is, konden de bezoekers in de morgenvergadering con stateren, toen de huishoudelijke agendapunten werden afgewerkt, 's Mid dags werd met aandacht geluisterd naar een causerie van mr. P. van Em- pel, kinderrechter te Middelburg, die sprak over het onderwerp „Onder toezichtstclling en kinderzorg". Tijdens deze 49e jaarvergadering werd af scheid genomen van de heer C. C. Mantz, die om gezondheidsredenen ge noodzaakt was te bedanken voor de functie van penningmeester. De heer Mantz was 23 jaar tweede penningmeester en negen jaar penningmeester van „Kinderzorg". Het was voor de scheidende penningmeester nog een bijzondere voldoening, dat hij juist in deze vergadering voor het eerst in de 32 jaar, dat hij zich heeft bezig gehouden met de financiën van de vereniging, een algemene verlies- en winstrekening kon aanbieden, die sloot met een batig saldo Omstreeks tien uur opende de voor zitter, ds. G. H. van Willenswaard, de vergadering. In zijn openings woord merkte hij onder meer op, dat „de weg naar volwassenheid de weg naar verantwoordelijkheid is, ook naar godsdienstige verantwoordelijk heid". Met de wens, dat „Kinder zorg" in deze taak zal slagen, open de spreker de vergadering. Hoewel het jaarverslag van de se cretaris, de heer F. H. A. van der Wind, begon met de mededeling, dat „in het afgelopen jaar geen bijzonde re gebeurtenissen de aandacht heb ben gevraagd", werden toch verschil lende belangwekkende feiten mede gedeeld. Zo maakte de heer Van der Wind onder meer bekend, dat het be stuur van „Kinderzorg" in contact staat met maatschappelijke zorg te Middelburg om een oplossing te zoeken voor het probleem van de werkende debiele jongens. Men wil onder andere de werkplaats voor minder valide arbeids krachten inschakelen. Verder deelde dit jaarverslag mee, dat er een daling in de bezetting van het jongenshuis is, maar een stij ging voor het debielenhuis en ook 'n toename voor het meisjeshuis. Het streven van „Kinderzorg" is er zo veel mogelijk op gericht de kinderen in pleeghuizen onder te brengen en in de «toekomst zullen alleen diege nen, die zich niet kunnen aanpassen in een gewoon gezin worden opgeno men. Dus voornamelijk debielen. Het aantal kinderen nam toe met zes; vier jongens .en twee meisjes Over 18 kinderen werd de voogdij aanvaard en over 28 kinderen eindig, de de voogdij. Plaatsing debielen Het jongenshuis en het debielen- huis zijn door de inspectie van het departement afgekeurd. Er zijn in middels al plannen in voorbereiding voor nieuwe huizen. Ondertussen blijft de plaatsing van debielen het grootste probleem. Door het gebrek aan arbeidskrachten worden de moeilijkheden momenteel nog wel opgelost. Vooral met het oog op een periode, waarin een vermin derde vraag naar arbeidskrachten be staat, is opgericht de Protestantse Stichting Nazorg op Walcheren, die zich met het probleem van werkge legenheid voor debielen bezig houdt. Het aantal pupillen van kinderzorg bedroeg op 31 december 1955 304, te weten 170 jongens en 134 meisjes. Het aantal verpleegdagen in 1955 (Vervolg op pag. 2) gemene stemmen een resolutie aan genomen waarin het standpunt van de Tunesische regering ten aanzien van Algerije wordt goedgekeurd. Coloradokevers aangespoeld Woensdagmiddag zijn de badplaat sen op Voorne gealarmeerd voor co loradokevers, die uit zee op het strand aanspoelden. In Nieuw Helle voet en Oostvoorne werden onmiddel lijk maatregelen genomen. Met hulp van schoolkinderen werd het strand afgezocht. Dit gebeurde ook 's avonds na de vloed. In totaal werden hon derden van deze gevreesde kevers ee- "etigdT vonden en onmiddellijk vernietig: ...is het 40 jaar geleden, dat de Engelse Grand Fleet onder Jellicoe slag leverde met de Duitse Hochseeflotte onder hst opperbevel van Von Scheer. Bij deze zeeslag verloren de Engelsen 6000 man en 115.000 ton scheepsruimte, de Duit- I sers verloren 3000 man en 61.000 ton scheepsruimte. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van woens dagavond 19 uur: Stockholm: onbewolkt 21 gr. Oslo: onbewolkt 22 gr. Kopenhagen: onbewolkt 21 gr. Aberdeen: zwaar bewolkt 14 gr. Londen: onbewolkt 23 gr. Amsterdam: zwaar bewolkt 16 gr. Luxemburg: onbewolkt 22 gr. Parijs: regen 25 gr. Bordeaux: zwaar bewolkt 23 gr. Grenoble: licht bewolkt 26 gr. Nice: Ucht bewolkt 20 gr. Berlijn: onbewolkt 27 gr. Frankfort: licht bewolkt 26 gr, München: licht bewolkt 23 gr. Zürich: onbewolkt 24 gr. Genève: zwaar bewolkt 26 gr. Locarno: half bewolkt 27 gr. Wenen: onbewolkt 26 gr. Innsbruck: licht bewolkt 28 gr. Rome: half bewolkt 29 gr. Ajaccio: zwaar bewolkt 21 gr. DE VERWACHT... IETS WARMER Vrij veel bewolking; met plaatselijk regen- en onweersbuien, maar ook opklaringen. Zwakke tot matige noordelijke wind. Iets warmer dan gisteren. ZON EN MAAN 1 juni Zon op 4.28 onder 20.52 Maan op 0.42 onder 12.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1