PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaanse deskundigen zullen Russische demobilisatie bezien Sneldienst Vlissingen-Rotterdam 1 uur en 36 minuten m Drie straaljagers neergestort BILT DEMONSTRANTEN BESTORMDEN TROEPENTREIN VOOR ALGERIJE Vandaag... DE VERWACHT.. 199e jaargang - no. 118 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 mei 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 régel») 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adre» Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. rr. Vllssingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 548 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstraat 2. telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee. N. Bogeiclstraat 21^ telef.J6. VERKLARING VAN STASSEN Sow jet-eenheden uit Oostzone Harold E. Stassen, de speciale adviseur van Eisenhower in ontwape ningskwesties, heeft op een persconferentie verklaard, dat de aankon diging van de Sowjet-Unie, dat zij haar strijdkrachten met 1,200.000 gaat verminderen, erop duidt, dat Moskou wenst voort te gaan „met ernstige onderhandelingen" over de ontwapening. Acht speciale groepen van Amerikaanse deskundigen zullen op 29 mei in vergadering bijeen komen om de Russische bekendmaking te be studeren en om nieuwe stappen uit te stippelen, welke de V.S. op het gebied van de ontwapening zullen moeten nemen. jet-eenheid vertrokken uit het plaats- Deze „task forces" zouden vol gens Stassen de aangekondigde Sowjetplannen onder de loep ne men en tevens het volledig verloop van de onderhandelingen, welke in Londen hebben plaatsgevonden, opnieuw bestuderen. Het Amerikaanse leger zal in het komende fiscale jaar, dat in juli begint, met vijf procent, van zijn totale sterkte worden inge krompen. Het leger zal met ingang van 1 juli a.s. in totaal uit 1.032.100 man bestaan. De Oost-duitse radio heeft bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unle in het kader van de aangekondigde inkrim ping der Russische strijdkrachten met 1,200.000 man haar eerste mili taire eenheid uit Oost-Duitsland te ruggetrokken heeft. Volgens radio-Berlijn was een Sow- Ambonezen brengen exploot uit Tegen minister van maatschappelijk werk De minister van maatschappelijk- werk heeft, via de procureur-gene raal bij de Hoge Raad der Nederlan den, een op verzoek van de Ambone- se organisatie „B.P.R.M.S." uitge bracht exploot ontvangen, waarbij door deze organisatie van Ambone zen kennis wordt gegeven, dat zij de op 13 mei 1956 in werking getreden „Uitkeringsregeling Ambonezen" on verbindend acht eh zich voorbehoudt om de te dezer zake nodige rechts maatregelen te nemen of proefgedin- gen aanhangig te maken. Meer consumptie In iedere familie is wel een oude tan te of oom, die bij zonneschijn waar schuwt voor regen en die in dagen van voorspoed met felle droefenis de komst van donkere tijden voorspelt. Als men maar lang genoeg wacht krijgen deze mensen steeds weer ge lijk. Ze kunnen uiteindelijk met grote voldoening constateren, dat ze het bij het rechte eind gehad hebben, hoewel hun voorzeggingen vrijwel waardeloos waren. Zo zijn er op het ogenblik in Neder land nogal wat zwartkijkers, die me nen, dat het Nederlandse volk teveel consumeert, dat het teveel van de wel vaart profiteert, dat men de lonen te sterk opvoert en dat er eigenlijk een zekere lichtzinnigheid zou heersen. Deze mensen zullen uiterst ver schrikt zijn, wanneer ze uit het jongste Statistisch bulletin verne men, dat in het eerste kwartaal van 1956 de consumptie per hoofd van de bevolking 8 procent hoger is geweest dan hetzelfde kwartaal van het voor gaande jaar. Die schrik zal nog toenemen, wan neer ze daarna beseffen, dat het twee de kwartaal van 1956 een nog sterkere consumptiestijging zal te zien geven, omdat we nu al weten, dat in het twee de kwartaal veel extra-geld- in omloop is gekomen. De verhoogde welvaart komt boven op de consumptiestijging van ongeveer 10 procent, die zich voltrok van 1953 tot 1955. Er zit dus een behoorlijke vaart in de welvaartsspreiding en toch behoeft men zich daarover niet diep bezorgd te maken. Gebleken is namelijk al, dat het Ne derlandse volk volstrekt niet tot verkwisting is vervallen. Er wordt meer gespaard dan ooit tevoren en in het algemeen worden de hogere lonen nuttig besteed. De grootste stijgirlg van de consump tie voltrekt zich op het gebied van duurzame goederen zoals meubelen, elektrische apparaten, naaimachines, rijwielen, enz., waarvan men voor lan gere tijd profijt van kan trekken. Het gaat hier om een prijzenswaardige be zitsvorming en zeker niet om lichtzin nig uitgeven van het verdiende geld. Wanneer de Nederlandse regering en haar economische adviseurs straks moeten nagaan of verdere consumptie stijging nog toelaatbaar is, dan zal die nuttige besteding van het verdiende geld mede een punt van overweging moeten uitmaken. En dan zal men zeker niet te haas tig mogen overgaan tot maatregelen, welke de consumptie beperken, want dan brengt men een klap toe aan de „kleine" bezitsvorming, die voor de trote massa van het Nederlandse volk 8 enig mogelijke is. je Falkenberg nabij Cottbus, maar in het bericht werd niet gezegd of het hier een leger- of een luchtmachteen heid betrof. In de bekendmaking van Moskou enige dagen geleden werd gezegd, dat drie Russische luchtmachtdivisies en verscheidene brigades welke in Oost- Duitsland gestationeerd zijn, gede mobiliseerd zullen worden. Als ter mijn voor de voltooiing van deze in krimping der strijdkrachten in de Sowjet-unie en Oost-Duitsland werd 1 mei 1957 gesteld. Schot in Zweedse parlement Philippica tegen regering Toen vrijdagmiddag de conservatie ve afgevaardigde Elis Haastad tij dens het debat over de grondwet in het Lagerhuis van de Zweedse Rijks dag (parlement) het spreekgestoelte wilde bestijgen, werd er plotseling van de publieke tribune af een schot afgevuurd, dat donderend in de grote zaal na-echode. Hierop verrees op de publieke tri bune een grijze, oude heer, die van de stilte gebruik maakte om zonder in terrupties de volgende korte, maar felle philippica tegen de socialistisch- agrarische regering te houden: „Ik beschuldig de regering van verval sing en vernietiging van de waarde van het geld. Ik vertegenwoordig het gehele Zweedse volk. Onze valuta moet op vaste en onveranderlijke grondslag gevestigd zijn". Na zijn ar restatie bleek, dat hij slechts een los se flodder had afgevuurd. Hij had een 6.5 mm Duits pistool in zijn bezit, welks kamer geheel met losse patro nen was gevuld. Ernstige ongeregeldheden in Grenoble In de Franse stad Grenoble is het de afgelopen nacht tot een hevige botsing gekomen tassen een woedende menig te en politia. Ongeveer 300 demon stranten bestormden het hoofdstation van de stad om het vertrek te beletten van een troepentreïn, die reservisten naar Marseille zon brengen. In Mar seille zouden de reservisten voor Al gerije worden ingescheept. Vijf demonstranten werden ernstig gewond in de botsing met de politie: een man verloor een voet, doordat een granaat van de politie vlak bij hem ontplofte. is het in Vlaardingen, ij M Scheveningen, Katwijk en IJmuiden „vlaggetjesdag" in verband met het uitvaren van de Nederlandse haringvloot op H 22 mei. In Scheveningen wordt een vlootrevue gehouden, waar --- ongeveer 30 loggers aan deel- p nemen. 1 MORGEN is het 450 jaar geleden, dat H Cristoforo Colombo, de ont- dekker van Amerika, te Valla- p dolid overleed. 1 OVERMORGEN ...is het 10 jaar geleden, dat p p door de K.L.M. als eerste Eu- ropese luchtvaartmaatschappij p p 'n transatlantische luchtdienst tussen Europa en Amerika =f werd geopend. p De nieuwe burgemeester van Zierilc- zee, mr. F. Th.- Dyckmeester, tijdens het uitspreken van zijn installatie rede, waarbij ook zijn echtgenote aan dachtig toeluisterde. Rechts van de burgemeester wethouder A. M. den Boer en de gemeentesecretaris, de heer E. H. Mulder. (Foto: P.Z.C.) De demonstranten hielden verschrik kelijk huis op het station. Aan slaap wagens werd ernstige schade toege bracht, de bouten van de rails wer den losgeslagen en overal werden rui ten en deuren ingetrapt. De trein met reservisten stoomde reeds langzaam het station 'Uit, toen demonstranten op de lokomotief klom men en de machinist' dwongen, terug te keren. De politie vocht met knup-. pels en traangasbommen. Nederlandse ambtenaar naar Japan gestuurd. Raden Soetanto ontslagen Het hoofd van het bureau voor buitenlandse handel, Raden Soetan to, is van zijn functie ontheven, al dus is door het instituut voor de buitenlandse handel van het ministe rie van financiën en de directie van de Indonesische centrale bank me degedeeld. Dit ontslag was het gevolg van 'n f;eschil van Soetanto met de autori- eiten over een beslissing van Soe tanto om de Nederlandse adviseur Groothuis naar Japan te sturen voor het bestuderen van de mogelijkheid van het kopen van boekhoudmachi nes, teneinde de efficiëntie te verho gen en corruptie te voorkomen. De centrale bank had bezwaar tegen het aanwijzen van een vreemdeling in deze zaak. Toen Soetanto weigerde zijn be slissing te herzien, werd hij ontsla gen. Piloten gered door schietstoel Drie straaljagers van de Koninklijke Nederlandse luchtmacht zyn vrijdag omstreeks half twaalf boven het oosten des lands verongelukt. De bestuurders van de drie toestellen konden zich allen met behulp van de schietstoel redden. Vier straaljagers van het type „Thunderstreak f84f" van de vlieg basis Volkel waren bezig met een oefen vlucht boven Oost-Nederland en West-Duitsland, toen zij door nog niet bekende oorzaak moeilijk heden kregen wegens gebrek aan brandstof. Zij zetten koers naar de vliegbasis, doch drie van de toestellen konden de basis niet meer ha len. Alleen de leider van de formatie, luitenant-vlieger J. Cosijn, wist zijn „Thunderstreak" nog net op het nippertje op Volkel veilig aan de grond te zetten. lijkheden, die zowel betrekking kun nen hebben op de vliegtuigen zelf als op de grondorganisatie. Bekend is in ieder geval, dat op grote hoogte 25.000 voet zeer sterke westelijke winden stonden. Hangende het onderzoek, aldus de voorlichtingsdienst, valt over de uit eindelijke oorzaak geen definitieve uitspraak te geven. De drie andere toestellen moesten door de bestuurders, luitenant-vlie ger Cornaat, vaandrig Van Lindert en sergeant Van Heel, worden verla ten. Een toestel kwam neer in een wei land te Wijnbergen, in de.gemeente Bergh. Het raakte de grond op een meter of dertig van een paar boerde rijen. Het toestel spatte uiteen toen het de grond raakte. De piloot kwam neer in de gemeente Doetinchem, waar hij zich bij de politie heeft ge meld. Het tweede toestel stortte neer in de buurtschap Markvelde van de ge meente Diepenheim. Het toestel raakte bij de weg van Hengeveld naar Neede een boom en boorde zich in de grond. De piloot kwam terecht in Haaksbergen, op enkele kilome ters afstand. Het derde toestel is neergestort in het Westduitse grensgebied. Het kwam neer in Hau, bij Kranenburg, niet ver van de Nederlandse grens. Het toestel kwam in het vrije veld terecht, zodat er geen schade werd aangericht. De piloot van dit toestel is in «Groesbeek neergekomen. Naar de luchtvaartvoorlichtings dienst nog mededeelt is de uiteinde lijke oorzaak van het ongeluk inder daad brandstofgebrek geweest. Maar dit gebrek moet op zijn beurt aan een meer primaire oorzaak worden toegeschreven. Deze schijnt te heb ben gelegen in navigatorische moei- President Soeharno tijdens zijn M rede voor het Amerikaanse congres. Links achter hem vice president Richard Nixon, links naast, de president zijn adju- dant, kolonel Sugandi. (Radio-telefoto) llllllllllllllllllll Congrescommissie komt terug op stopzetting hulp De commissie voor buitenlandse za ken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is in een speciale stem ming teruggekomen op haar besluit, verdere buitenlandse hulp te weige ren aan landen die strategische goede ren leveren aan communistische lan den. Het besluit, dat in de vorm van - amendement-Kelly op Eisenhowers wetsontwerp inzake de buitenlandse hulp was aangebracht, werd in een stemming-op-het-nippertje ongedaan gemaakt. Tal van commissieleden wil den er aan vasthouden, hoewel de re- gering-Eisenhower tegen een dergelijk besluit waarschuwde. Vele landen, zo vreesde de Amerikaanse regering, zou den geen genoegen hebben genomen met de „Amerik ;e dictatuur" en zouden _ich wellicht tot het commu- n'stische blok hebben gewend. IN DE LOOP VAN ZOMER 1957 Dr. Den Hollander (Nederlandse Spoorwegen) sprak in Goes IN DE LOOP VAN ZOMER 1957 zullen de Nederlandse Spoorwegen naast de gewone uurdienst een sneldienst Vlissingen-Rotterdam instellen, die dit traject zal afleggen in 1 uur _n 36 minuten. Dat deze trein niet direct bij de invoering van de zomerdienstregeling 1957 gaat rijden houdt verband met de situatie op de Zeeuwse lijn: tussen Lewedorp en Middelburg dient eerst nog dubbel spoor te worden aangelegd. Aanvankelijk had de directie van de N.S. gemeend, dat dit werk al veel eerder gereed zou zijn, maar al lerlei factoren hebben dit tot dusver verhinderd. Als in 1">7 het geëlektri- f'ceerde Zeeuwse baanvak in gebruik is genomen, dan zullen de treinen weer als vroeger lopen van Vlissingen naar Amsterdam, terwijl de reisduur verkort wordt. Zo worden op het tiaject Middelburg-Roosendaal negen mi nuten gewonnen en op het traject Vlissingen-Rotterdam twaalf minuten. Deze mededelingen deed vrijdagmiddag dr. ir. F. Q. den Hollander, presi dent-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, tijdens een bijeenkomst voor Nijverheid en Handel in „De Korenbeurs" te Goes. Dr. den Holander hield tijdens de ze bijeenkomst een interessant betoog over allerlei verkeers- en vervoers vraagstukken. Hij wees daarbij op de toenemende behoefte aan verkeer, die zelfs aanzienlijk groter is dan de toe neming der bevolking. Hij voorzag in de toekomst een grote ontwikkeling, waarvan de omvang nu nog niet is vast te stellen. Maar tegelijkertijd treden er allerlei problemen op. Zo worden de snelheden steeds groter, maar de vraag is hoe men deze maxi male snelheden binnen een bepaalde tjjd en afstand tot nul kan reduce ren. Een trein, die honderd kilome ter per uur rijdt, heeft b.v. een rem weg nodig van twee kilometer. Ove rigens brengen hoge snelheden nog meer vraagstukken met zich mee, zo als trillingen, die in het materiaal op treden en de noodzakelijkheid van uiterst moeilijk op te lossen, betoog de ir. Den Hollander, vooral omdat het hier een eilandengebied is. In dit verband bracht spreker het Delta- (Vervolg op pag. 5). KORTE PREDIKATIE EEN BOEKETJE PINKSTERGEDACHTEN. Ik lig op mijn bed in het zieken- huis. En aien iets te schrijven over Pinksterenhet feest van de Heilige Geest. Geen geleerde commentaren staan mij ten dienste. Alleen de klei ne wereld, waarin ik momenteel leef en de Bijbel. Met behulp van deze twee kwam ik tot de volgende over peinzingen, die ik U doorgeef als een boeketje van vier pinkstergedachten. In de kamer naast mij kreunt een maagpatiënt en aan de andere kant van de gang is de kraamafdeling. ..De hele schepping zucht en ia in barensnood" zegt Paulus. 't Is dui delijk wat Pinksteren nog niet heeft gebracht: de volle verlossing, waar we nog op wachten. Daarvan is de Geest echter het onderpand, het voorschot, het voorproefje. Merk je daar nou wat van in het gewone leven? Sommigen klagen er over, dat je van dat alles zo weinig ■merkt. Ik dachtdat dit wel mee viel. Tegenover mijn bed hangt een cru cifix. Eigenaardigna honderden ja ren en op een afstand van honderden mijlen van Jeruzalem hangt Jezus nog altijd in de huizen der R.K.-en en in de harten der Protestanten naar wij honen). Welke macht heeft Hem aan ons opgelegd? Hetzij heel aan de oppervlakte of in de diepere lagen van ons bestaan? Het antwoord moet zijn: de macht van de Geest. Van Hein sprak Jezus: „Hij zal mij ver heerlijken". Dat deed de Geest in de afgelopen eeuwen. Het is niet in te zien, dat Hij daar mee gaat stoppen. Hij is en blijft de Geest van het Woord! Danik krijg veel bezoek. Fami lie, collega'sgemeenteleden komen me tellcens opzoeken. Heeft dat nu ook iets met -Pinksteren te maken Dat is toch een algemeen-menselijk verschjnsel? Stellig, maar de Geest maakt hier gébruik "an. Hij is er nl. op uit om in onze soms zo koude wereld de broederliefde te bevorde ren. Dat er zovele n zijn ,die mij en m'n medepatiënten komen opzoe ken, daar zit de Geest achter! Verdertoen ik geopereerd moest worden was ik niet bang. Dat kan natuurlijk dapperheid of gelatenheid geweest zijn. Die is er nl. ook. Daar geeft de geschiedenis veie voorbeel den van. Maar het kan ook geweest zijn een vrucht van de Geest: zelfbe heersing (zoals Paulus in Gal. 5 die als een vrucht van de Geest opsomt). Het is moeilijk te zeggen wat het nu precies teas, dat rustige gevoel vóór de operatie. Of het een vrucht van de morfinespuit, van de eigen geest of van de Heilige Geest was. Wat ik wél weet is, dat Gods Geest een ge nezende en kalmerende werking heeft op de mensengeest. Zo verzamelde ik voor U de vier gedachten van: de Geest als onder pand; als de macht, die de boodschap van Jezus door de wereld stuwt; als de verbinding tussen ons mensen on derling en als Degene, die iets van Gods kracht in ons doet overvloeien. Stellig valt er nog veel meer te zeggen. Als het bovenstaande maar voldoende is om te bedenken, dat de Kerk morgen Pinksteren niet viert als de herdenking van een langver- vlogen feit (zoiets als over 20 jaar de 5e mei). De Kerk viert Pinksteren als het. feest van de Geest, die nu, op dit moment, dat U dit leest, een macht is, even werkelijk als de macht van het geld en van de N.A. T.O. En Die ook uw leven icil over weldigen met het zoet gewéld der liefde Gods. IJzendijke. C. Blomaard. ZELFDE WEERTYPE Veranderlijke bewolking met hier en daar enkele bnien, maar ook opklarin gen. Koude ochtend, in de middag onge veer dezelfde temperaturen als giste ren, Overwegend matige wind tussen west en noord.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1