PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Duizenden bannelingen betoogden in Londen tegen Russisch bezoek „Bliksemoffensief" aan Zeeuwse aardappelfront gaf overwinning deBILT ACHTJARIG MEISJE BIJ FELLE BRAND IN WOUW OMGEKOMEN HADIE PRINS! RIEP JONGEN IN PEDOLOGISCH INSTITUUT VERWACHT... 199e jaargang - no. 96. Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 23 april 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van li—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 5 i, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26. STOET VAN ANDERHALVE KILOMETER Boelganin en Kroesjtsjew door koningin Elizabeth ontvangen Vyf en dertig duizend vluchtelingen uit Polen en andere landen achter het IJzeren Gordijn hebben gisteren in Londen een stilzwijgende pro testmars gehouden naar de cenotaaf, om tegen het bezoek van Boel ganin en Kroesjtsjew te betogen. Een grote politiemacht was op de been; onder meer hielden 48 agenten te voet en drie te paard de wacht aan die zijde van de cenotaaf, waar zich nog de reusachtige krans bevond, die daar donderdag door de beide Russische leiders was neergelegd. De bannelingen handhaafden echter een voorbeeldige discipline. Boelganin en Kroesjtsjew waren zelf niet in Londen. Zij waren nog in conferentie met de Engelse premier sir Anthony Eden op Chequers, het buitenverblijf van de Engelse premiers. Later werden zij in Wind- sort Castle ontvangen door koningin Elizabeth. De stoet van bannelingen in Londen was ongeveer anderhalve kilometer lang. Aan het hoofd er van liepen generaal Wladyslaw Anders, de vroegere opperbevel hebber van het vrije Poolse leger en generaal Edward Bor-Komo- rawski, die in 1944 de bloedige op stand van Warschau tegen de na zi's leidde. Wagens gingen aan de kop van de stoet met opschriften, die luidden „Vrijheid voor Polen". Een delegatie van vier werd, door de politie begeleid, naar Downing- street doorgelaten om daar een verzoekschrift te overhandigen, dat door 40.000 Poolse bannelingen was ondertekend. Het vroeg om vrijheid en onafhankelijkheid voor Polen. Op de krans die by de cenotaaf werd neergelegd, stond te lezen „ter herinnering aan onze landgenoten, die omkwamen voor de zaak van de vrijheid onder communistische ty- rannie". De Engelse menigte aan de kant juichte luide een groep van Poolse luchtmachtveteranen toe, die meege vochten hadden in de Battle of Bri tain en leden van de Poolse parachu tistenbrigade, die zich heeft onder scheiden bij Arnhem. Ook 2500 Oekraïeners legden een krans bij de cenotaaf. Toen zij voor hun theevisite bij ko ningin Elizabeth de poort van Wind sor Castle binnenreden, werden de Russische bezoekers daar door een menigte van tienduizenden Engelsen hartelijker begroet dan totdusver het geval was, zodat zij reden hadden om te glunderen en te wuiven. An ders was het zaterdag toen de Rus- RNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Een tikkend pakje... H De agenten, die belast zijn met de bescherming van de Russische leiders Boelganin en H Kroesjtsjew tijdens hun bezoek aan Engeland, hebben zaterdag een angstig ogenblik beleefd. Kort voor het vertrek van de M Russische leiders naar Harwell werd aan het Londense Clarid- H ge-hotel 'n pakje bezorgd voor maaschalk Boelganin. Een lid H van het secretariaat van de M Russische delegatie wilde het p openmaken, toen hij getik hoor- s de. Hij riep terstond agenten H er bij, die het pakje in een em- P mer deponeerden en er zand - over stortten. Het pakketje p werd op een veilige plaats met n grote voorzichtigheid open ge- H maakt en bleek.... 'n oude wek- n ker te bevatten. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllR Te Waarde werd zaterdagmiddag een nieuw Groene Kruiswijkgebouw an nex badhuis in gebruik genomen. De opening werd verricht door de echt genote van de burgemeester mevrouw Lokker. (Foto P.Z.C.) sen niet alleen het atoomcentrum Harwell, maar ook het historische centrum Oxford bezochten, waar duizenden studenten hun een luid ruchtig welkom brachten en ver scheidene incidenten veroorzaakten, die de goede stemming evenwel niet verstoorden. De studenten wierpen tot grote schrik van de politiemensen een reusachtige voetzoeker op de weg en plaatsten de Russen van aan gezicht tot aangezicht met de werke lijkheid, door in de hall, die zij moes ten passeren, twee enorme portretten van Josef Stalin en van Beria op te hangen. Zij maakten de politie zo in de war, dat een vluchtelingengroep erin slaagde, om de Russen on der anti-communistische pam fletten te bedelven. De minister van buitenlandse zaken. Selwyn Lloyd en de andere officiële"per- sonen l isten niet goed hoe zij kijken moesten en legden het ge val uit als „een voorjaarsmop van de studenten. Een groep Amerikaanse vakbonds leiders heeft een beroep op Boelga nin en Kroesjtsjew gedaan, 245 so cialistische en vakbewegingsleiders uit communistische gevangenissen vrjj te laten. In het verzoekschrift, dat naar de Sowjet-ambassade in Londen is gezonden, staan de na men van voormalige vakbondsleiders in Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Hon garije, Polen, Roemenië en de Sow- jet-Ünïe. Veeg uit de pan voor Wysjinsky De Russische regering heeft gis teren een aanval gedaan op de juri dische theorieën van Andrei Wysjin- ski, de vroegere minister van buiten landse zaken, die openbaar aankla ger was ten tijde van de grote zui veringsacties in de dertiger jaren. Het tijdschrift „Staat en wet" kri tiseerde op scherpe wijze de opvatting van Wysjinski, dat „een volledige waarheid" niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van een overtuiging. „Sowjet staat en wet" beperkt zijn kritiek niet tot Wysjinski, die in 1954 in New York aan een hartaanval overleed, toen hij daar verbleef als leider van de Russische delgatie bij de V.N.. maar had het blijkbaar voor zien op het hele systeem van de rech terlijke vervolging in Rusland. Het beschuldigde organen der rech terlijke vervolging van de gerechts hoven van „flagrante schending van het beginsel der socialistische legali teit en van de basis van de juridische wetenschap", doordat het schuld en verantwoordelijkheid voor misdaden erkent op de grondslag van de beken tenissen der beklaagden. (United Press). Margaret Truman getrouwd met journalist Margaret Truman, de dochter van de Amerikaanse oud-president Harry Truman, is zaterdag getrouwd met Clifton Daniel van de „New York Ti mes". Het huwelijk werd ingezegend in 't ker je van Independence (Missouri), waar 37 jaar geleden Margaret ou dei's trouwden. Margaret Truman is 32 jaar, Clifton Daniel 42. Aantal mensen in Spanje door instorting bedolven Zaterdag zijn 21 mensen bedolven door het instorten van enkele hutten aan de oever van de rivier de Beiro, aan de rand van Granada (Spanje). De fundamenten van de woningen waren waarschijnlijk verzwakt door de aardschokken, 'die zich de laatste tijd in dit gebied hebben voorgedaan. OUDERS WAREN NIET THUIS Sirene van de brandweer werkte niet. In de nacht van zaterdag op zon- ig is het achtjarig meisje Bientje van M., in Wouw om het leven ge komen, toen het huis waar zij woon de door een uitslaande brand geheel werd verwoest. Zeven andere kinde ren konden in nachtgewaad uit de wo ning, die als een fakkel brandde, ont snappen. Toen de brand uitbrak, wa ren de ouders van de kinderen niet thuis. De vader was naar een feestje, maar zijn vrouw zou op de kinderen passen. Toen deze rustig sliepen is ae moeder echter bij kennissen op bezoek gegaan. Hoe de brand ontstond is nog niet bekend, maar omstreeks hi^f tien stond het huis plotseling in lichter laaie en renden zeven van de kinderen de straat op. In de consternatie werd Dientje, die boven sliep, vergeten. Het kind is waarschijnlijk door de rook bedwelmd geraakt. Toen de brand was uitgewoed werd het ver koolde lijkje geborgen. Bij het blussingswerk had men met verschillende moeilijkheden te kampen. De mensen, die de brandweersirene in werking moesten brengen, slaagden hier niet in en daarom werd de Roo- sendaalse brandweer gewaar schuwd. Toen met veel moeite enkele Wouwse spuitgasten bijeen waren ge roepen, was de Roosendaalse brand weer al aanwezig. Aan blussen viel toen echter niet meer te denken, daar de woning geheel was uitge brand. Van het huisraad kon niets worden gered. Tot overmaat van ramp raakte een elektrische kabel door het vuur defect, zodat in de ge hele straat het licht uitviel. Zaterdagavond heeft het Ne. derlands koninklijk paar in de Stadsschouwburg de opvoering M door de Nederlandse Gomedie" bijgeivoond van het stuk ..Van s de brug af gezien" van Arthur Miller, dat speciaal ter gele- genheid van het koninklijk be- zoek aan de hoofdstad wérd ge- H speeld. Deze foto geeft een beeld van de hoge gasten in de koninklijke loge. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllf Ike: Tegenover Sowjet-Unie blijft waakzaamheid nodig. „Het nieuwe Sowjet-regiem is nog steeds dictatoriaal, ondanks het col lectieve leiderschap en de veroorde ling van Stalin". Dit heeft president Eisenhower zaterdag verklaard in een toespraak te Washington voor de Amerikaanse vereniging van hoofdredacteuren. „De Sowjet-politiek zal meer fun damentele veranderingen moeten on dergaan voordat de vrije volkeren hun waakzaamheid kunnen verslap pen", vervolgde de president. „Wij moeten pogen, aldus de presi dent, om met alle vreedzame midde len, het Sowjet-blok er toe te bren gen, de bestaande onrechtvaardighe den te corrigeren en oprecht vreed zame doeleinden na te streven in zijn betrekkingen met andere landen". In hun memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de ontwerp begroting van buitenlandse zaken schrijven de Nederlandse ministers Beyeln en Luns in dezelfde geest. De verklaringen, welke tijdens net laat ste congres van de communistische partij in Moskou zijn afgelegd betref fende verschillende communistische leerstellingen, geven volgens hen geen aanleiding, een wijziging in de doelstellingen van de buitenlandse po litiek aan te nemen van de commu nistische wereldheerschappij. Indonesisch parlement aanvaardde opzegging Unie. Het Indonesische parlement heeft zaterdagmiddag met algemene stem men het wetsontwerp tot opzegging van de Nederlands-Indonesisché Unie aanvaard. De regering vulde het wetsontwerp aan met een nieuwe paragraaf, waar in het handvest van de soevereini teitsoverdracht en de briefwisseling met Nederland ten aanzien van de status-quo van Nieuw-Guinea onge daan worden gemaakt. In de toelichting wordt gezegd, dat Indonesië zichzelf als een souvereine natie beschouwd sinds 17 augustus 1945, toen president Soekarno en vi ce-president Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uitriepen. Op ongeveer 40 kilometer ten noorden van het stadje Calama in Noord-Chili is een bus, waarin ongeveer 40 arbeiders zaten, van een brug gestort. Slechts twee inzittenden hebben dit ongeluk overleefd. Zij werden zwaar gewond. KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM Prinselijke hekel aan paraplu's aangetoond. „En waar zijn nu de andere kin deren?" vroeg koningin Juliana za terdagmiddag aan de hoogleraar-di recteur van het Pedologisch Insti tuut te Amsterdamprof. dr. J. Wa terinkdie de koningin en prins Bern- hard rondleidde door dit 25 jaar oude observatiehuis voor kinderen met een psychisch defect. De koningin had ve le werkstukken gezien van kinderen, die al spelende tot zelfexpressie wor den gebracht, doch de vorstin wilde per sé de jongens en meisjes allen be groeten. Daarom werden ze van bui ten gehaald, waar ze een erehaag by de aankomst van de hoge gasten hadden gevormd) en langs de konink lijke gasten geleid. „Ha, die prins", riep een van de jongens spontaan en hij zwaaide ver heugd naar prins Bernhard, die vrien delijk knipoogde. Vele kinderen gaven koningin Juliana een handje, de ande ren zwaaiden enthousiast met rood- wit-blauwe vlaggetjes en riepen met de speren op een der figuren van de plaat: een man, een vrouw, een jongetje, een meisje of een dier. De prins verklaarde zich be reid, zich aan deze test te onder werpen en hij wierp agressief alle speren op de paraplu van de man op de plaat, „omdat hij zo'n hekel heeft aan paraplu's", naar hij al gooiend opmerkte. Op het programma van zaterdag stond voorts een galavoorstelling van Arthur Millers „Van de brug af gezien" door de Nederlandse Comedie in de Stadsschouwburg. Gisterochtend woonden de konin gin en de prins de jeugddiens by in de Nieuwe Kerk op de Dam. Met een rytoer door de Jordaan en de Staats liedenbuurt en met een bezichtiging van 't Joods Historisch Museum werd het vijfdaagse bezoek aan de hoofd stad beëindigd. Kinderen met agressieve neigin gen laat men in dit instituut ook wel speerwerpen op een tekening en ze richten dan al hun agressie Plechtige uitvaartdienst voor Léon Jungschlager. Verblijfplaats van stoffelijk overschot nog geheim Onder zeer -rote belangstelling werd zaterdag in de St. Servaeskerk te Maastricht een plechtige uitvaart dienst gehouden voor de heer Leon Jungschlager. Onder de vele aanwe zigen waren familieleden, vertegen woordigers van de minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns en van de minister van marine, ir. C. Staf en leden van provinciaal- en gemeentebestuur. De Koninklijke Pa- ketvaartmaatschappij was bjj de plechtigheid vertegenwoordigd door drie leden van het bestuur. In Djakarta werd zaterdag de verblijfplaats van het stoffelijk over schot van de heer Jungschlager nog steeds geheim gehouden. Men neemt aan, dat de familieleden van de over ledene nog geen beslissing hebben genomen of het stoffelijk overschot naar Nederland zal worden vervoerd of in Indonesië zal worden begraven. DE „VICTORY" KOOS ZEE Uitvoer machtigingen werden grotendeels benut Het „bliksemoffensief" aan het Zeeuwse aardappelfront is met een grote overwinning geëindigd. De „Victory", die zaterdagavond naar zee vertrok als laatste van de vier en veertig coasters, welke alleen reeds in Hansweert in zes dagen tyds met Zeeuwse aardappelen waren volgestouwd, had daar om wel een passende naam. De enorme krachtsinspanning die in de afgelo pen week werd ontplooid om vóór zaterdagavond twaalf uur nog zoveel mogeiyk aardappelen aan het ministeriële exportverbod te doen ontkomen, heeft tot een groot succes geleid. Deskundigen schatten, dat de uitvoer- machtigingen voor byna negentig procent benut konden worden. Vooral de laatste dagen is het op en rond de verlaadplaatsen in alle delen van Zee land een „heksenketel" geweest. Wat daar ten koste van hard werken én weinig nachtrust in één week is verzet, zal men kunnen begrypen als men nagaat, dat er ruwweg twintig miljoen kg aardappelen in ongeveer tachtig kustvaarders werden verladen! Toen klokslag twaalf uur het ex- i kleren waren geweest, hun overmoei- portverbod van kracht werd, hadden de lichamen reeds rustig neergevleid, de meeste leden van het grote „leger" De strijd was in de namiddag reeds handelaren, arbeiders op kaden en in ten einde. Nog slechts op enkele sorteerloodsen, keurmeesters van de plaatsen, zoals in Middelburg, moest plantenziektekundigen dienst, vracht- tot middernacht de race met de klok autochauffeurs en douaneambtenaren worden voortgezet. Onverbiddelijk die de laatste week bijna niet uit de I zouden de douanes te middernacht de Helsinki, onbewolkt Stockholm, onbewolkt Oslo, onbewolkt Kopenhagen, zwaar bewolkt Aberdeen, zwaar bewolkt Dublin, zwaar bewolkt Londen, half bewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, zwaar bewolkt Parijs, licht bewolkt Bordeaux, zwaar bewolkt scheepsruimen verzegelen, waarmee j w[ce °resèn8Êen de grens voorlopig voor aardappelen- BrelJni zwa„ bewolkt port gesloten werd. Pas in de namid- Frankfort, half bewolkt dag arriveerde in Middelburg nog een München, regen Antilliaanse wens tot aftreden mr. Struycken. „De kwestie van de advocatuur is alleen maar aanleiding geweest tot de moeilijkheden, die zich op het ogenblik voordoen in de Antilliaanse landsregering, met name tussen gou verneur Struycken en het kabinet. De oorzaak dateert al van jaren her en is thans met de kwestie van de advocatenpraktijk van mr. van der Meer (die volgens de gouverneur niet is te verenigen met de functie van minister van justitie) alleen maar in een acuut stadium getreden. Zij is gelegen in de onlust tegen het optreden van de gouverneur, die steeds de autonomie heeft bestreden. Deze uitspraak vernam het A.N.P. in Antilliaanse kringen in Den Haag, waar autoriteiten van de Antillen thans overleg plegen met de Neder landse regering. Naar de mening van genoemde zegslieden zouden de huidige moelykheden tot een oplos sing kunnen worden gebracht door een zo spoedig mogelijke vervanging van de huidige gouverneur. Man door gasverstikking om het leyen gekomen. De 31-jarige J. H. K. rook zater dagmiddag in Amsterdam een sterke gaslucht, die afkomstig bleek te zyn uit de keuken van de woning, waar zijn vader de 56-jarige marktkoop man W. K., woont. De vader was bewusteloos en te vergeefs heeft men getracht door het toedienen van zuurstof de man weer tot bewustzijn te brengen. Bij aan komst van de dokter bleek hy te zijn overleden. Het weer in Europa 10 gr. 11 gr. 13 gr. 13 gr. 12 gr. 14 gr. 17 gr. 20 gr. 9 gr. 14 gr. 7 gr. 15 gr. coaster, die geladen moest" worden. Het gelukte echter nog net op tijd het schip aan zijn lading te helpen, even als in St. Maartensdijk, waar op de laatste dag nog een coaster lek raak te, zodat in allerijl een ander kust vaartuig gerequireerd moest worden. Het was gelukt, maar toen zater dagmiddag-en -avond de arbeiders hun jasje aantrokken en de amb tenaren hun paperassen opborgen, vonden ze het dan ook meer dan welletjes. Een hele week, bijna onafgebroken dag en nacht door werken. blijft niet in de kleren zit ten. Met vermoeide lichamen en slaperi ge gezichten zaten zaterdagmiddag de mannen aan de loswal te Hansweert hun laatste formulieren In te vullen. Het optellen van de lange staten met cijfers ging ook al niet zo vlug meer. Keurmeester Balkenende van de Plantenziektekundige Dienst moest het bekennen, dat hy In zijn vyf en twintig jarige loopbaan, nog nooit (Vervolg op pag. 7.). Zürich, regen Geneve, regen Locarno, regen Wenen, regen Innsbruck, zwaar bewolkt Rome, geheel bewolkt 3 gr. 12 gr. 12 gr. 22 gr. VRIJ ZONNIG Droog en schraal weer met wat overdrijvende bewolking. Matige af en toe vrij krachtige noordoostelijke wind. Over het algemeen iets lagere middagtempera tui ZON EN MAAN 24 april Zon op 5.26 onder 19.55 Maan op 19.43 onder 4.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1