PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Egyptische commando's voerden in Israël zeventien aanvallen uit Kortgeense schooljeugd hielp bij herbeplanting van Hoofdstraat Perzië eist Bahrein (Eng.) voor zich op DE BILT GRUENTHER: NEDERLAND AL DOOR NAVO TE VERDEDIGEN 199e jaargang - no. 84 Dagblad uitgave van de £lrma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 9 april 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304): Middelburg, Markt 51, telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228): O telef 16. Terneuzen Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee N Bogerdstraat 24. ten-' HAMMARSKJOLD ARRIVEERDE IN ROME Israëlisch parlement werd in spoedzitting bijeengeroepen Egyptische „doodt of sterftf'-pelotons hebben gisteren in een ge bied met een straal van 25 km aan de Israëlische kant van de demar catielijn bij Gaza zeventien aanvallen uitgevoerd op voertuigen, een immigrantenkamp, een tractorstation en op andere punten. Drie Is raëliërs, onder wie een vrouw, zijn door deze acties om het leven ge komen; zestien werden gewond. Dit was één van de berichten van Israëlische zijde over incidenten, die zich ook in het afgelopen weekeinde weer hebben voorgedaan. Van de kant van het Arabische Legioen in Jordanië is meegedeeld, dat bij een treffen met een Israëlische patrouille, die tot 15 km in Jor daans gebied was doorgedrongen, twee Israëlische soldaten en twee leden van de Jordaanse burgerwacht waren gedood. En terwijl waarnemers van de V. N. zich naar de plaatsen spoedden, vanwaar deze en andere ongere geldheden waren gemeld, besloot 't Israëlische kabinet, het ministerie van defensie machtiging te verle nen om materiaal te vorderen ten behoeve van de nationale veilig heid. Ook werd besloten, het parle ment in speciale vergadering bijeen te roepen voor het goedkeuren van een aanvullende begroting van vijftig miljoen pond, voor het aan kopen van wapens. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjöld, die zaterdag na een tussenlanding te Londen een bespreking had met de Britse minister van buitenlandse za ken, Selwyn Lloyd, verbleef gisteren voor overleg met zijn staf in Rome. Vandaag zou hjj daar worden ontvan- gen door paus Pius XII en voorts zou ij een bezoek brengen aan de Ita liaanse president Giovanni Gronchi. Het is zijn bedoeling, vanavond per vliegtuig naar Beiroet te vertrekken. Voor de eerste keer sinds het bom bardement van Gaza, vorige week woensdag, ratelde er ook kanonvuur in het noorden van Palestina. Israël beweert, dat Syrische kanonnen het vuur openden op vissers op het meer van Galilea. Geheel Marokko onafhankelijk Spaanse protectoraat afgeschaft Te Madrid is zaterdag een Spaans- Marokkaanse verklaring onderte kend, op grond waarvan het Spaanse protectoraat over Marokko, dat 44 jaar heeft geduurd, wordt afgeschaft en geheel Marokko onafhankelijk wordt. De verklaring omvat vier clausules met een protocol van zes toegevoegde clausules die betrekking hebben op de overgangsperiode, die nodig is voor de overdracht van de bestuursorga nen. Spanje verbindt zich ertoe de ter ritoriale eenheid van het Marokkaan se ryk te eerbiedigen en de sultan, na onderlinge overeenkomst, hulp te ver lenen, in het bijzonder op het gebied van de buitenlandse betrekkingen en defensie. Zaterdag heerste in de Hoofdstraat te Kortgene een levendige bedrijvig heid. Er werd hard gewerkt aan de herbeplanting! Israël protesteerde voorts by de ge_ mengde wapenstilstandscommissie der V.N. dat van Jordanië uit was ge vuurd op Israëliërs. De Franse minister van buitenland se zaken, Christian Pineau, heeft zijn bezoek aan het Midden-Oosten in verband met de ernstige toestand al daar uitgesteld. Burns sprak met Ben Goerion Generaal Burns heeft met premier Ben Goerion de middelen besproken om een verergering van de toestand langs de demarcatielijn om de kust strook van Gaza te voorkomen en middelen om de veiligheid in het ge bied te herstellen. Burns heeft Ben Goerion medege deeld, dat als het bewijs geleverd is, dat de jongste incidenten bij Gaza op last van de Egyptische regering zijn uitgelokt, Egypte zich in de positie van agressor zal plaatsen. In afwach ting van de afloop van het onderzoek, dat is ingesteld om de verantwoorde lijkheid voor de incidenten vast te stellen, had generaal Burns de hoop uitgesproken, dat Israël geen enkele offensieve actie zou ondernemen. Premier Ben Goerion verklaarde, dat Israël zich zijn vrijheid van han delen voorbehoudt. Bulgaarse premier in verdrukking De Bulgaarse communistische par ty heeft premier Vulko Cherkenkow officieel verweten dezelfde fouten als Stalin te hebben gemaakt, en heeft de volledige liquidatie van de cultus van het individu gedecreteerd. Maar in het verslag dat Radio So fia vandaag deed van besluiten die door het centrale comité van de Bul gaarse communistische partij geno men zijn, werti niet onthuld of de „li quidatie" ook de baan van Cherken kow zal omvatten. Cherkenkow, die 56 is en premier sedert 1950, was door Stalin zelf ge kozen om Bulgarije stevig in Sow- jet-hand te houden nadat het nabu rige Joego-Slavië uit de Kominform was gestapt. Treinverkeer L. Zwaluwe Roosendaal stagneerde Zaterdagmiddag omstreeks 17.00 uur is, bij het vertrek uit Zevenber gen naar Roosendaal, een goederen trein met enige wagons ontspoord, waardoor een deel van de bovenlei ding werd vernield. Beide sporen tussen Lage Zwaluwe en Roosen daal waren versperd. Reizigers konden reizen tot Lage Zwaluwe, daar stapten zij over op de treinen naar Breda om vandaar met de treinen richting-Zeeland naar Roo- sendstal te reizen, en omgekeerd. Zondag was het treinverkeer weer normaal. Vrouw geëlectrocuteerd De 59-jarige inwoonster van Am sterdam, mej. P. van L., is overle den, terwijl zij in haar woning aan de Weesperzijde een bad nam. Het straalkacheltje, waarvan zij bij het baden gebruik maakte, viel in de kuip en elektrificeerde het badwa ter. De vrouw moet onmiddellijk dood zijn geweest. „Ons doel is, een voorhoede-strategie te hebben. Hetgeen betekent, dal wij het gehele Navo-gebied langs de Elbe zouden kunnen verdedigen. Bin nen drie of vier jaar, als de twaalf Duitse divisies gereed zyn, kunnen wy die voorhoede-strategie verwezenlijken. Op het ogenblik zyn wy niet sterk genoeg om zulk een garantie te geven. Doch onze troepen zullen zo ver mogelyk naar voren zich verdedigen. Wy zouden beslist in staat zijn, Neder land te verdedigen", zo sprak generaal Alfred M. Gruenther, opperbevel hebber van de Navo-strydkrachten in Europa, zaterdag in een exclusief in terview met United Press. Het grootste gevaar voor het wes ten zou volgens de generaal gelegen zijn in een overrompelende aanval. Een van de beste garanties daartegen Nederlandse gift van 10.000 boompjes Een gift van tienduizend jonge bomen zal heden in New York uit ons land arriveren. De bomen zullen in openbare parken van de steden Hartford (Conn.), Southbridge (Mass.), Trenton, New Jersey, El- lenville, East Stroudsburg en Woon- socket geplaatst worden. Deze ge meenten werden verleden jaar door overstromingen getroffen en de ga ve is een gebaar van erkentelijkheid voor de Amerikaanse hulp bij de Nederlandse stormramp in 1953. zou gelegen zyn in de uitvoering van president Eisenhowers voorstel tot wederzijdse luchtinspectie. Zelfs als er werkelijk een verrassen de Russische aanval zou komen, zou de Navo volgens Gruenther de over winning behalen. De bommenwerpers van het type B 47 en de nieuwe atoombommenwerpers van het type B 52 zouden het industriële poten tieel van de Sowjet-Unie kunnen ver nielen. „Wij hebben een belangrijke suprematie op het terrein van lange- afstand-bommenwerpers", aldus de generaal. Voor het eerst sinds lange tijd heeft Nederland op Belgisch p grondgebied weer een over- g winning bevochten (0IJ. Aanvankelijk zag het er niet naar uitdat Oranje in de „hel g van Deurne" de winst zou grij- pen want in de eerste helft speelden de Duivels agressiever en waren meer in de aanval. g Na de rust toonden de Neder- landers echter wat meer felheid en de aanvalsgolven van Oran- g je kregen hun hoogtepunt in de g 'situatie, die hier in beeld is ge- bracht: Koopal scoort het win- g nende doelpunt. Moulijn ziet toe g g wat er van het schot zal wor- den en links toont Bosselaar ee zijn belangstelling. (Voor ver- g .-lag zie pagina 8). 1 (Foto P.Z.C.). 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Film van Sil de Strandjutter Standardfilms N.V. te Leiden heeft zich de filmrechten verworven van de roman „Sil de strandjutter". Za terdag werd in Hilversum het con tract getekend door de auteur Cor Bruijn. Naar wij vernemen beschouwt men verfilming als een Neder landse aangelegenheid. Voor de op namen, die eind augustus/begin september op Terschelling zullen beginnen, zal men samenwerken met buitenlandse vaklieden. Actie voor Jungschlager in Maastricht De plaatselijke actie te Maas tricht voor het verzamelen van handtekeningen als protest tegen de gang van zaken in het proces- Jungschlager heeft tot resultaat ge had, dat de lijsten te Maastricht door 20.073 personen zijn getekend. Er worden nog lijsten met naar schatting 500 handtekeningen ver wacht. Door de Wateringse kweker G. van der Voort zijn de eerste prin- cesseboontjes ter veiling aange voerd. Er werd 7.50 per kilogram voor betaald. Britse problemen ook op Ceylon Perzië heeft Engeland, één van de vier partners van Iran in het Pact van Bagdad, bij monde van de minister van buitenlandse zaken Aligholi Ardelan laten weten, dat het formeel het olierijke Bahrein in de Perzische Golf voor zich opeist. Minister Ardelan verklaarde, dat „Bahrein een onafscheidelijk deel van Perzië uitmaakt" en dat „Per zië met het oog op recente gebeur tenissen niet langer werkloos kan blijven toezien en zwijgen". De nieuwe sterke man van Cey lon op politiek gebied, Bandaranai- kes, wiens partij de regering dezer dagen bij de verkiezingen versloeg, heeft gezegd, dat het zijn bedoe ling is de Engelse militaire bases |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIillllllllllM Ezel van Franco Generaal Franco heeft als een geschenk een ezeltje aan president Eisenhower gezon- den. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien, aangezien de M ezel het partijembleem van de Amerikaanse democratische partij is. Het embleem van s Eisenhower's partij, de repu- blikeinen, is een olifant llllll!i!l!l!llllllllllll!l|llll!!!llllllllllll!llliilll||||||||||||||!j{|}||||||||jj||j||||i^ SLUITSTUK ARNHEMSE ADOPTIEACTIE Ook de gemeentebestuurders hanteerden de spade In de Kortgeense Hoofdstraat waar de oude kastanjebomen het na een hardnekkige stryd toch tegen de gevolgen van de inundatie hebben moeten afleggen, is sinds zaterdag nieuw leven in de plantsoenen gekomen. Jonge handen hebben deze middag de meer dan honderd jonge essen geplant, die mèt de vele heesters en rozenstruiken welke de mannen van de Arnhemse plantsoendienst in de parken hebben geplaatst, deze hoofdstraat nieuwe luister zullen geven. Het dorp had voor deze plechtigheid de vlaggen uit gestoken, de mannen van de Koninklijke Harmonie „Eendracht maakt macht" bliezen de wangen bol, kortom het was feest op Kortgene. Arnhem, dat als adoptiegemeente reeds zoveel voor Kortgene deed, had ook deze herbeplanting van de Hoofd straat voor zijn rekening genomen. Daarom was zaterdagmiddag behalve de heren van de Arnhemse plantsoen dienst o.a. ook de heer J. van Bug- genum, wethouder van openbare wer ken, naar Noord-Beveland gekomen om dit festijn bij te wonen. Met de muziek voorop kwamen de schoolkinderen met schoppen en spa den gewapend naar de muziektent, waar burgemeester A A. Schuit eerst nog een welkomst- en dankwoord sprak. Vanzelfsprekend werd daarbij de ramp van 1953 in de herinnering geroepen, die ook de kastanjebomen in de Hoofdstraat vernielde. Spr. was dankbaar dat thans de nieuwe beplan ting kon worden aangebracht en hy deed daarbij een beroep zowel op de jeugd als op de ouderen om deze nieu we inplant mooi te houden. Dank bracht hy aan de gemeente Arnhem, die alles schonk en waarmee een zo prettige verstandhouding is ontstaan. De heer Buggenui:., -vethoudei van Arnhem, sprak op zyn beurl van de goede vriendschap welke tussen belde gemeenten en haar bevolkingen ls gegroeid en sprak er zijn voldoening over uit, dat men Kortgene had mogen adopte ren en als sluitstuk van deze actie thans de beplanting kon aanbie den. Jassen uit In optocht ging het naar het ge meentehuis waar de gemeentebe stuurders de jassen uittrokken en in de voortuin de eerste bomen plant ten. Wethouder Van Buggenum nam de Arnhemse boom voor zijn reke ning, terwyl burgemeester Schuit met assistentie van zijn wethouders Bom en Maas de Kortgeense boom vaste grond onder de voet gaf. De school kinderen zongen een speciaal boom- plantlied, om daarna zelf met de spa de aan de slag te gaun. Vele handen maken licht werk en zo hadden vrij spoedig alle bomen hun plaatsje op Kortgeense bodem gekregen. En ter wyl de jeugd na gedane arbeid goede verpozing vond in „de Korenbeurs", waar de Oranjevereniging voor alle kinderen van het dorp de film over de reis van het koninklijk paar liet vertonen, verenigden de genodigden zich in .de S* dswijnkelder" waar als slot van deze boomplantdag, nog een gezellig „boompje" werd opgezet. van het eiland te verwijderen en de buitenlandse beleggingen in deze vroegere Engelse kolonie te natio naliseren. Engeland wordt door de Perzische verklaring geconfronteerd met een soortgelijk probleem als de kwestie- Cyprus, aangezien Griekenland als partner van Engeland in de Noord- Atlantische verdragsorganisatie dit Middellandse Zee-eiland indirect voor zich opeist, terwyl Perzië als partner van Engeland in het Pact van Bag dad aanspraak op Bahrein maakt Bahrein ls een eiland, dat nau welijks 45 km lang is en 15 km breed. Het ligt op 30 km van de Arabische kust in de Perzische Golf. Dan bevindt zich op onge veer 225 km aan de andere kast Op het eiland werd in 1932 olie ontdekt en het is thans een van de rykste bevoorradingscentra van het Midden-Oosten. De Standard Oil Co. van Califomië en de Texas Co. zyn de voornaamste deelgeno ten in de Bahrein Petroleum Co., die de bronnen in eigendom heeft. De premier van Perzië. Hoessein Ala heeft medegedeeld, dat de sjah en koningin Soraya op 1 juni naar Moskou zullen reizen. De sjah en de koningin zullen vol gende maand een bezoek brengen aan Turkije. Haagse politieagent stal uit auto's In hechtenis gesteld De 35-jarige politie-agent L. P. zit sinds 31 maart j.l. in voorlopige hechtenis, omdat hij tijdens zijn nachtelijke surveillancedie.nst voor werpen, o.a. een foto- en een film toestel stal. Hij heeft bekend zes van dergelijke diefstallen te heb ben gepleegd. Enige weken geleden zijn twee hoofdagenten van het Haagse korps, de 34-jarige T. an der S. en de 31- jarige J. J. wegens hetzelfde mis drijf gearresteerd. De thans gear resteerde agent was niet betrokken bij de praktijken van de beide hoofdagenten. De laatste maal, dat hij uit auto's had gestolen, zo heeft P. verklaard was eind vorig jaar. De misdrijven van de agent kwa men aan het licht tijdens een disci plinair onderzoek. De gestolen goederen, die de agent had verkocht, zijn achter haald. In twee gevallen was aan gifte van vermissing gedaan. Hittegolf in Egypte Door een hittegolf, gepaard gaan de met een zandstorm, is in verschil lende delen van Egypte brand Hitge broken. Tn totaal 12 personen zijn bij brand: n om het leven gekomen en ongeveer 400 huizen zijn verwoest. Tot dusverre zijn 3076 personen dak loos geworden. VERWACHT... WEINIG VERANDERING. Wisselende bewolking en slechts enkele verspreid optredende buien. Matige tot krachtige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. /.ON EN M -AN 10 april Zon op Maan op onder 19.31 onder 19.14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1