PROVIKCIALE ZEEUWSE COURAMT BILT Koninklijke familie dineerde met de regeringsautoriteiten Per jaar 380 miljoen voor het buitenland Fel protest tegen Amsterdamse ronselactie GOEDERENTREIN BOORDE ZICH IN FLANK VAN SNELTREIN Verontwaardiging in Zeeland Daroel Islam contra Soekarno 199e jaargang - no. 49 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.: fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 27 febr. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 2S cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g 2228). ostburg. Finlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen Brou Zierik/ee N Bogerristraat 24. telef. 26. In het Koninklijk Pa leis te Amsterdam is zaterdagavond een di ner gegeven ter ere van H.K.H. Prinses Beatrix. Het diner werd door HM. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Neder landen aangeboden aan de leden der re gering en andere au toriteiten. IN HET PALEIS IN AMSTERDAM Koningin: „Beatrix koos een studierichting, die haar ligt" Ter ere van de 18e verjaardag van prinses Beatrix hebben de koningin en de prins zaterdagavond in het koninklijk paleis op de Dam aan de leden der regering, en hoge colleges van staat, alsmede andere hoge autoriteiten een diner aangeboden, waarbij ook prinses Wilhel- mina aanzat. Dit diner zou oorspronkelijk op zaterdag 4 februari zijn gegeven, doch het werd toen uitgesteld in verband met het overlijden van mi nister Donker. Tot de gasten behoorden ook de leden van de raad van voogdij, die volgens K.B. van 9 december 1950 waren aangewezen om „de voogd over de minderjarige koning ter zijde te staan". H.M. de koningin was gekleed in een avondrobe van oud-rose met goud, prinses Wilhelmina droeg een licht grijs toilet en H.K.H. prinses Beatrix een japon van crème damast. Prins Bernhard was gekleed in rok. Tijdens het diner hield koningin Juliana een rede waarin zij o.m. zei- de: „Achttien jaar is nog heel jong. Mijn moeder was klaar voor haar taak op die leeftijd, en mijn ouders hebben, in hun grote plichtsgevoel, ervoor gezorgd ook mij bij het be reiken daarvan met de daarvoor nodige kennis uit te rusten. Mijn man en ik hebben een an dere gedragslijn gevolgd, want wij willen onze dochters de gelegen heid bieden een school voor het normale middelbare of voorberei dend hogere onderwijs af te lopen, en gewapend met een eindexamen diploma het leven in te gaan, op dat zij op normale wijze een studie kunnen kiezen en volgen. Wij wil len hen het recht geven zodoende voor zichzelf en de wereld hun ga ven te bewijzen, en bij eerlijk falen hun pogingen daartoe te mogen hernieuwen. Of onze keuze goed is geweest, weet ik niet. Wij hebben die echter met volle overtuiging gemaakt. Daardoor is Beatrix op dit moment nog niet volkenrechtelijk en econo misch geschoold, en staatsrechtelijk en sociologisch niet dan summier. Zij koos zich de Leidse alma mater tot verdere leerschool, met de so ciologie als studierichting een studie, waar de andere nodige en vele nuttige onderwerpen aan vast zijn te knopen en die op zichzelf vólgens haar ouders en haarzelf de meest geschikte is voor haar ver moedelijke toekomst. Tevens is dit een studierichting, die haar eigen persoonlijkheid vol komen ligt. Dit samentreffen van het wenselijke met het zelf-gewens- te, het ontbreken van een conflict tussen plicht en aanleg, is een om standigheid, waarvoor, lieve Trix, je niet dankbaar genoeg kunt zijn. Dienen Ik ben eens heimelijk heel ont roerd geweest dat was toen je je padvindstersgelofte aflegde. die was: God en je land te dienen. Je beloofde dat toen met echte ernst, en ik dacht aan 'wat misschien eens jouw taak zou zijn. Je hoeft daar "niet bevreesd voor te zijn, want die is wel zwaar, maar nog meer: mooi. Naast eigenschappen, die je daar bij in de weg zouden zitten, heb je er nog meer, die je daarbij zouden helpen. Bovenal heb je een zeer persoonlijk en zuiver gevoel voor wat recht, en voor wat jouw plicht is. Vorm het zo, dat het de weeg schaal voor je wordt, waarop je kunt afwegen wat van belang is en wat niet. Wij kunnen ons nog geen voor stelling maken van de technische mogelijkheden, die ten dienste van de komende generaties zullen staan. Moge dit alles in vrede en in har monie, en tot heil en ter vereniging der menshheid geschieden dit is nu onze zorg, onze wens, ons ge bed." Na het drama te Kosti. Te Kosti zijn zondag 13 leden van de politie, waaronder twee officieren, geschorst in afwachting van de uit slag van de rechtszaken, die tegen hen aanhangig zijn gemaakt. Zij worden er van beschuldigd de dood van 190 Soedanese landarbei ders te hebben veroorzaakt, omdat zij hen hadden opgesloten in een te kleine ruimte, waar zij allen door verstikking omkwamen. Hevige straatgevechten in Constantine. Europeanen contra politie Heftige straatgevechten speelden zich zondag in Constantine (Alge rije) af toen Europeanen demonstra ties hielden voor een drastische be strijding der nationalistische rebellie. Een aantal optochten van Europese demonstranten zocht zijn weg naar het gebouw van de prefectuur en botste daarbij op politiecordons. De demonstratie was georgani seerd door de burgemeester van Con stantine, ter ere van 19 franse mili tairen, die in El Milia in een hinder laag gevallen en gesneuveld zijn. De ze slachtoffers waren zonder enige openbare ceremonie begraven en de Franse bewoners noemden dit „een ontoelaatbare geheimzinnigdoenerij". Een menigte van circa 10.000 Fran sen verzamelde zich op het kerkhof en legde kransen op de 19 graven. RAMP IN OOST-DUITSLAND In verpletterd rijtuig 32 doden en 40 gewonden Bij een treinbotsing bjj Bornïtz (Oost-Duitsland) zijn zaterdagmor gen 33 personen gedood. Veertig ge wonden werden naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde, toen een goederentrein, door twee locomo tieven getrokken, in de flank van een sneltrein reed. De locomotieven kan telden en verpletterden een van de rytuigen van de sneltrein. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Wel is gebleken, dat de reizigerstrein, welke op weg was van Dresden naar Leipzig, meer dan 20 minuten op het tijdrooster achter was. Naar aanleiding van het ongeluk zijn drie spoorwegfunctioparissen, onder wie de machinist van de goede rentrein en de stationschef van Bor- nitz, gearresteerd. Tijdens de ramp 's morgens om zeven uur, hing er een dichte mist. welke bet zicht beperkte tot 20 meter. Waarschijnlijk heeft de machinist van de goederentrein daar door een stopsignaal niet gezien. Onder de passagiers bevonden zich tal van bezoekers voor de „Leipziger Messe". Artsen van naburige ziekenhuizen begaven zich onmiddellijk naar het terrein van de ramp om hulp te ver lenen en met het bergingswerk, dat onder leiding stond van de Oostduit- se minister van verkeer, Erwin Kra mer, te beginnen. Minister Dulles heeft zondag voorgesteld, dat het congres de Ame rikaanse regering machtiging geeft om gedurende verscheidene jaren voor hulp aan het buitenland ongeveer honderd miljoen dollar (onge veer 380 miljoen gulden) per jaar te besteden ten behoeve van pro jecten op lange termijn. De minister, die te Philadelphia sprak voor het „forum bulletin", gaf een aanvulling op het verzoek van presi dent Eisenhower in diens boodschap over de State of the Union" om „beperkte machtiging" voor projecten op langere termijn dan het be grotingsjaar, teneinde bevriende naties te versterken tegen het com munisme. In totaal vroeg de president voor de hulp aan het buiten land een bedrag van 1860 miljoen dollar). Dulles gaat tegen de Russen in Dulles sprak over veranderingen in de Sowjet-politiek. „De toekomst zal mogelijk een ander Rusland te zien geven", zei hij, maar de huidige wijzigingen moeten gezien worden als nieuwe wegen om „de oude doel stellingen van verovering te verwe zenlijken." Volgens de minister hebben de Sowjets met hun economische acti viteit in het raam van hun „nieuwe koers" een aanzienlijk prestige ge kregen bij de volkeren van minder ontwikkelde landen, waar „indu strialisatie" een magisch woord is. De leiders van deze landen zullen moeilijk weerstand kunnen bieden aan de druk, die een gevolg is van de Sowjet-propaganda, tenzij er een alternatief is, zo meende de minister. Hij was van oordeel, dat „de indu striële landen van het Westen met hun krachtige economieën een der gelijk alternatief kunnen en moeten verschaffen", in de vorm van hulp bij de economische vooruitgang van dë minder ontwikkelde landen. Over het zojuist geëindigde par- De gemeentebesturen van Mid delburg en Vlissingen hebben met felle protest-telegrammen stelling genomen tegen ronselacties van het Amsterdamse gemeentebestuur onder de Zeeuwse bouwvakarbei ders. Vorige week zijn namelijk in diverse Zeeuwse bladen adverten ties verschenen, waarin werd me degedeeld, dat in Amsterdam bouwvakarbeiders geplaatst kun nen worden, dat daarvoor in Zee land zitdagen zullen worden ge houden en dat men kan solliciteren bij de Gemeentelijke Woningdienst van Amsterdam. Aan B. en W. van Amsterdam werd het volgende telegram verzon den: „In de hier verschijnende plaat selijke bladen zijn advertenties geplaatst, waarin wordt aange kondigd, dat in Middelburg en Vlissingen zitdagen zullen wor den gehouden waar inlichtingen worden verstrekt omtrent de mogelijkheid voor bouwvakar beiders om in Amsterdam werk te krijgen. Woningen op zeer korte termijn worden toegezegd. Daar schriftelijke sollicitaties kunnen worden ingezonden bij de gemeentelijke woningdienst van uw gemeente veronderstel len wij, dat uw college aan deze ronselactie, die algemeen grote verontwaardiging verwekt, zijn medewerking verleent. Gemeentebesturen van Middel burg en Vlissingen protesteren ten sterkste tegen deze tussen gemeenten onbehoorlijke handel wijze. Zoals U bekend zal zijn is in onze gemeenten evenzeer als in de uwe een groot tekort aan woningen en bouwvakarbei ders. Wij verwachten van uw college, dat deze actie terstond wordt stopgezet en dat de voorgenomen zitdagen zullen v. orden afgelast." Aan de ministerraad werd eveneens een telegram gezonden, dat aldus luidt: „Met medewerking van Rijksar beidsbureau worden in Middel burg en Vlissingen zitdagen ge houden, waarvoor door middel van advertenties in plaatselijke bladen bouwvakarbeiders worden opgeroepen voor inlichtingen omtrent plaatsing in Amster dam, waarhij woningen op zeer korte termijn en in afwachting daarvan reis- en verblijfkosten worden toegezegd. Schriftelijk moet gesolliciteerd worden bij Gemeentelijke Woningdienst van Amsterdam. Gemeentebesturen van Middelburg en Vlissingen protesteren ten sterkste tegen dit ronselen, dat algemeen grote verontwaardiging verwekt en waardoor kunstmatig in Amster dam bouwcapaciteit wordt ge schapen, ten koste van onze ge meenten. Dringen er bij U met klem op aan maatregelen te nemen deze actie ten spoedigste doen beëin digen". De wervingsactie van het Amster dams gemeentebestuur die in het noorden destijds ook al zoveel op zien verwekte heeft in Zeeland grote verontwaardiging gewekt. Za terdagmiddag werd in het Middel burgse stadhuis een persconferentie gehouden onder leiding van burge meester mr. dr. N. Bolkestein, die de Zeeuwse bezwaren tegen deze „hoofd stedelijke ronselarij" uiteenzette. Bij deze conferentie waren aanwezig de wethouders J. W. Kögeler, Middel burg, M. A. van Popering en J. Post, Vlissingen. Onfatsoenlijk Men is daarom zo verontwaardigd omdat uit de betrokken advertenties overduidelijk blijkt, dat deze actie met medeweten en met medewerking van het Amsterdamse gemeentebe stuur tot stand komt. En voorts, om dat het Rijksarbeidsbureau zijn dien sten verleent bij het weghalen van bouwvakarbeiders uit Zeeland. Vol gens de inlichtingen, waarover de beide colleges van B. en W. beschik ken, zou bovendien het Zeeuwse Ge westelijk Arbeidsbureau bemiddeling verlenen voor het houden van zitda gen. „Wij hebben hier altijd geprotes teerd tegen het weinige bouwvolume, dat aan Zeeland werd toegewezen", zo zei burgemeester Bolkestein. „Bij ons in Zeeland is de arbeidsmarkt niet overspannen. Maar Amsterdam, dat een ruim bouwvolume bezit, heeft een tekort aan arbeiders. Het kan zijn volume niet verwezenlijken en wil nu van elders arbeiders wegha len." j Nog een ander bezwaar tegen de Amsterdamse handelwijze is gefun deerd op de te verwachten nieuwe regeling, waarbij het bouwvolume zal worden aangepast aan de plaatselijke capaciteit. De nieuwe besluiten van de minister, waarop met spanning wordt gewacht, zijn voor Zeeland van het grootste belang. Slaagt Am sterdam er in een aantal bouwvak arbeiders uit Zeeland aan te trekken dan vermindert de bouwcapaciteit in onze provincie. De gevolgen zijn dui delijk! Ronuit gezegd vinden de colleges van Middelburg en Wissingen het op treden van Amsterdam onfatsoenlijk. „Men doet zoiets niet tussen gemeen ten onderling", zo werd het gefor- muleerd. (Vervolg op pag. 2) tijcongres in Moskou zei Dulles, dat „Rusland eens geregeerd zal worden door mannen, die de voor spoed van het Russische volk boven wereldverovering stellen. Onze ba- sispolitiek is er op gericht, te po gen de komst van die dag te ver haasten." De Daroel Is'am zal een meedo genloze strijd beginnen ter omver werping van de Indonesische rege ring, indien in het voorjaar de communisten in het Indonesische kabinet worden opgenomen. Dit deelde tijuens het weekeinde een vertegenwoordiger van „de Islami tische staat van Indonesië" in Singapore- waar hij enige dagen voor een zeer geheime opdracht vertoefde, mede. Westerling zo verklaarde de zegsman, heeft door een vertegen woordiger in Oost-Java gepoogd, met de Daroel Islam in contact te komen, doch de zegsman zeide: „Wij vertrouwen hem (Westerling) niet en wij weten niet wat zyn eigenlijke doei is". De zegsman gaf op, dat zijn groep op Noord-Sumatra anderhalf miljoen aanhangers heeft, dat op Oost-Java van de 20 miljoen inwoners er 15 mil joen met de Daroel Islam sympathi seren en dat de beweging op Midden- Celebes en Midden-Borneo nog eens twee en half miljoen sympathisanten heeft. „De regering heeft alleen maar macht over de grote steden", zo zeide de zegsman, „wij groeien nog". De DaroeJ Islam is er van over tuigd. dat zij de grote steden van In donesië kan veroveren, indien een of fensief op grote schaai wordt ontke tend. Volgens de ;egsman heeft pre sident Soekarno een belofte, inhou dende dat de Daroel Islam een eigen staat in de Indonesische federatie zou krijgen, gebroken. DE VERWACHT... WEINIG ZON. Overdrijvende wolkenvelden maar geen neerslag van betekenis. Weinig wind Plaatselijk mist. Middagtempe- raturen om of iets boven het vries punt ZON EN MAAN 28 februari Zon op 7.32 onder 18.18 Maan op 21.57 onder 7.57

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1