sss PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SUS r „Uittreden uit de Unie is enige uitkomst na Genève" Atoomenergie voor vreedzaam gebruik Zeeuwse mosselkwekers niet naar Wadden TWEE DODEN IN EEN GEZIN TE LEEUWARDEN IN SOEDANESE LEGERPLAATS 194 GEVANGENEN OVERLEDEN Va ndaag... op weg naar de warmte Dinsdagavond werd het met ijs bedekte water van het IJ te Amsterdam doorploegd door de nijdig slaande schroeven van enige krachtige slepers, die het zeekasteel „Oranje" ontrukten aan de ijzige greep van de Ne derlandse winter, om het schip op weg te helpen naar open water en naar warmere oorden dan het arctische" vaderland. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. g jg 111 H II USUI V V W MpB VïiSr B%f 1 Kleine advertenties (max. regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 cent per regel met een minimum Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. va_ jBrieven of adres ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN v. d. Blad" 23 cent meer. nummers Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 384) Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Flnlandstraat 2, telet. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N. Bogerdstraat 24 telef. 26. Op eigen initiatief hebben de gele rijders de taak op zich ge nomen om vogels, die door liet koude weer in een benarde posi- tie zijn gekomen, te helpen. Met brood en ander voer, dat hun door automobilisten wordt ver- strekt, zullen zij de vogels, die zij op hun route tegenkomen, voederen. Twee wegenwachters zijn ter hoogte van Sassenheim bezig met hun liefderijke M arbeid. Wapenarsenaal ontplofte in Buenos Aires Men gelooft in Buenos Aires, dat Pe- ronistischc saboteurs schuld hebben aan een ontploffing, die een wapenar senaal van het Argentijnse leger in de lucht deed vliegen en waardoor Noord- Buenos Aires de sensatie had door een aardbeving te zijn getroffen. De explosie liet een krater van tien meter diepte achter, terwijl een groot deel van het noordelijk deel der stad met onontplofte bommen en granaten werd bezaaid. Er werd echter niemand ernstig ge wond. Wel was er schade aan gebou wen. Muren waren ingevallen, terwijl honderden meters in de omtrek de ra men stuk waren. „Geen drang naar het Noorden" Het rapport van het Econo misch Technologisch Instituut voor Friesland over de verplaatsing van de Zeeuwse mosselvisserij naar de Waddenzee, heeft in het mossel centrum Yerseke bepaald geen gro te onrust verwekt. Van de „drang naar het noorden" die het rapport constateert, hadden de mossel kwekers die wij spraken, nog niet veel bemerkt. Zoals de zaken er op het ogenblik voorstaan, denken zij er ook nog niet over om de Zeeuwse wateren te verlaten. Zeker, zij zijn tevreden over de mogelijkheden, die hen na 1950 in het noorden zijn geboden, toen de mosselparasiet de cultuur in Zee land voor een groot deel vernietig de. Zij gunnen Harlingen ook nieu we bestaansbronnen en nieuwe wo ningen, maar zolang het met de mosselcultuur in eigen omgeving nog goed gaat, heeft het voor hen geen zin om naar Friesland te ver huizen. De mosselmensen in Yerseke glim lachen maar eens over het rapport. Er worden daarin cijfers over de pro- duktïe genoemd, die weliswaar juist zijn, maar volgens hen een min of meer scheef beeld van de situatie ge ven. De Zeeuwse aanvoercijfers in 1953 en 1954 waren inderdaad belang rijk minder dan die van de Wadden zee. Maar hoe kwam dat Na de aan slag van de mosselparasiet, die de produktie van de Zeeuwse wateren tot praktisch nul reduceerde, kwam do cultuur daar weer langzaam op gang. Op advies van de visserijdes- kundigen ging de opbouw in een voor zichtig tempo. Er werd bij de uitzaai van het mosselzaad voor gewaakt geen te dicht bezette banken te kry- gen, die de parasiet de meeste kans geven om toe te slaan. „De Yersekenaren hebben ech ter in dit rapport gemist, dat in het seizoen 19551956 Zee land weer méér mosselen dan de Wadden heeft geleverd. Er werd n.I. tot eind januari j.l. 23.150.800 kg van de Zeeuwse wateren aangevoerd, tegen 22.103.100 kg van de Wadden zee! Waarom zouden wij dan nu reeds naar het Noorden verhuizen, zo vra gen de Yersekenaren. Wanneer het straks bij de uitvoering van het Del taplan niet anders meer mocht kun nen, dan zal het wel moeten. Maar zover is het voorlopig nog niet. Inder daad zijn er reeds enkele Zeeuwse mosselkwekers in Friesland gaan wo nen, maar dat had een bijzondere re-1 den, zegt men. Het waren vissers met een laag leveringscijfer. In de Wad denzee is er voor deze mensen dc mo gelijkheid om bijv. mét de visserij op zeesterren e.d. een.redelijk bestaan op te bouwen. Een belangrijke rede voor de Zeeuw se mosselkwekers om in eigen omge ving te blijven, is ook de aanwezig heid van goede verwaterplaatsen. „Nergens zo zuiver als hier in de Zeeuwse wateren" merken allen una niem op. In het noorden wordt er ook wel geëxperimenteerd, maar de erva ringen met het verwateren van de mosselen in de Waddenzee, zijn vol gens hen tot dusver niet erg gunstig geweest. Bovendien veel te ver van de Belgische en Franse markt gele gen, waarvan men het nu eenmaal hebben moet. Vanuit Zeeland zit men binnen weinige uren met het verse produkt in Brussel en in Parijs. Daar om, zolang de omstandigheden hier toe niet nopen, blijven de Zeeuwse mosselkwekers een enkele kleine kweker uitgezonderd rustig hier. j Niet in de eerste plaats uit verknocht. heid aan eigen bodem, maar ook uit welbegrepen zakelijk belang, J Tijdens het speciale carnaval in Bazel werd o.a. een grote voorstelling mee gedragen die de geest van Genève" uitbeeldde. VERWACHT... WEINIG VERANDERING Enkele overdrijvende wolkenvelden. Overwegend droog weer. Strenge tot matige vorst. Overwegend matige oos telijke wind. ZON EN MAAN 24 februari Zon op 7.41 onder 18.11 Maan op 16.34 onder 6.26 Bevoorrechting thans afgelopen „De Indonesische regering verwacht van de Nederlandse regering zoveel realiteitszin, dat zij begrijpt, dat het uittreden van Indonesië uit de Nederlandsch-Indonesische Unie de enige uitkomst kan zijn van de mislukte besprekingen in Genève". Dit heeft de scheidende In donesische ambassadeur in bijzondere jnissie in ons land, mr. Oetoyo Ramelan, woensdag op een persconferentie verklaard. „Ik geloof niet, dat internationaal dit besluit een slechte indruk zal maken omdat de wereld verwachtte, dat Indonesië als gevolg van de mislukking van de besprekingen afsluitende maatregelen zou nemen". Mr. Oetoyo zeide voorts, dat thans een periode van afwachten is ingetre den in de situatie. Voor nieuwe onder handelingen achtte hij de tijd „niet zo rijp". De thans te volgen politiek sluit het verlenen van voorrechten uit en het gevolg daarvan zal zijn, dat de Ne derlanders in Indonesië niet beter, maar ook niet slechter zullen worden behandeld dan andere buitenlanders. „Er is door de historie voor de Ne derlanders een zekere positie in Indo nesië ontstaan, .die door overeenkom sten is bestendigd en die door Indone sië wordt gevoeld als een belemmering van onze nationale politiek en een ko loniale inzet heeft. Wij konden geen normale levenslijn uitstippelen." Op een vraag of hij verwacht, dat veel Nederlanders uit Indonesië zullen vertrekken antwoordde mr. Oetoyo: „Het is nooit de bedoeling van de Indonesische regering ge weest meer mensen te houden, dan houdbaar is." Hij voegde hier aan toe, dat het niet in de bedoeling ligt het de Nederlanders in Indonesië onaangenaam te maken. Zo zullen nu de financieel-econo- mische overeenkomsten zijn opgezegd niet onmidellijk de rechten op het overmaken van gelden naar Neder land verdwijnen. „De regering zal voorts zeker maatregelen treffen, dat geen wraaknemingen jegens de Ne derlanders worden getroffen", ant woordde hij op een vraag. In dit ver band noemde hij de demonstraties bij de processen tegen de Nederlandse ar restanten in Indonesië incidenten, die ook in andere landen voorkomen. Arrestanten. Over de kwestie van de Nederlandse arrestanten zeide mr! Oetoyo Rame lan zich te kunnen voorstellen, dat in de ontstane moeilijke sfeer moeilijk prioriteit kan worden gegeven aan deze kwestie, nu zoveel andere moei lijke kwesties moeten worden opge lost. Het zou echter niet juist zijn hier uit te concluderen, dat de kwestie op de lange baan zal worden geschoven, zo meende hij. Mr. Oetoyo bevestigde, dat door het uittreden uit de Unie het Indonesische hoge commissariaat in Den Haag thans in liquidatie is. Gevolgen voor de personeelsformatie zal dit echter voor lopig niet hebben. De status van de Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta blijft officiële vertegenwoor diger van de Nederlandse regering in Indonesië. Op een desbetreffende vraag zeide mr. Oetoyo nog, dat de Indonesische regering zeker meer en bijzondere aandacht zal schenken aan de kwestie Nieuw-Guinea. Zware brand in poetslappenfabriek Woensdag is brand uitgebroken in de poetslappenfabriek van de firma Lagendijk aan de Industriestraat te IJmuiden. De brand, die zich aanvan kelijk vrij ernstig liet aanzien, is ver moedelijk veroorzaakt door met vuur spelende kinderen. Toen de brand weer ter plaatse kwam sloegen de vlammen hoog uit de voorraad tex- tielafval. Met zeven stralen werd het vuur in de felle koude bestreden en na ongeveer twee uur kon met de na blussing worden begonnen. Een gro te hoeveelheid groridstoffen ging: ver loren. Het vuur smeulde nog lange tijd door. De schade bedraagt enige tienduizenden gulden en wordt door verzekering gedekt. De opslagplaats werd vrij ernstig beschadigd. Vreemde sterfgevallen In het gezin van de heer H. Ro denhuis te Leeuwarden zijn onder geheimzinnige omstandigheden plotseling de 33-jarige vrouw en haar 10-jarig zoontje Bertus om het leven gekomen. In Schotland wordt nog iemand terechtgesteld De laatste die in Schotland ter dood zal warden gebracht is de 24-jarige Robert Boyle, die wordt beschuldigd van het doden van zijn zoontje van ne gen dagen oud. Zijn doodvonnis is nog geveld voordat de doodstraf werd af geschaft. Het beroep van Boyle is woencdag verworpen. Wegenwacht nu ook vogelwacht Vader, moeder en twee van de vier kinderen lagen met griep te bed. Een familielid dat het gezin in de huishouding hielp, bracht direct een ander kind naar het ziekenhuis waar onmiddellijk de maag werd leeggepompt. Zijn toestand is thans redelijk wel. De politie staat, wat de oorzaak van dit tragische gebeuren betreft, voor een raadsel. Kolendampvergifti ging is uitgesloten. Alle medicamen ten in de woning aanwezig, zijn in be slag genomen. In het belang van het onderzoek is de woning gesloten. Noel-Baker moet vergelijk bewerken Onderhandelingen op Cyprus. Aartsbisschop Makarios heeft zijn antwoord op de laatste Engelse voor stellen voorlopig uitgesteld, omdat thans een Engels parlementslid tracht op het laatste moment nog een verge lijk te bereiken. Het Labour-lid Francis Noel-Baker, dat vloeiend Grieks spreekt, is naar Cyprus gevlogen op uitnodiging van aartsbisschop Makarios. Hij begon direct besprekingen met de secretaris van de invloedrijke grieks-cypriotische ethn archie (kerk)- raad waarvan Makarios het hoofd is. Een vergelijk moet nog bereikt worden op het punt van de amnestie voor terroristen, waar Engeland niets van weten wil. VS stellen uranium beschikbaar President Eisenhower heeft woensdag opdracht gegeven om 40.000 kilogram uranium 235 be schikbaar te stellen voor de ont wikkeling van het vreedzame ge bruik van kernenergie. De waarde van het uranium bedraagt 1 mil jard dollar. Uranium 235 wordt gebruikt als brandstof in kernreac tors. Extra brandstoffenbijslag. De minister van maatschappelijk werk heeft aan de gemeentebesturen bericht, dat zy in verband met de aanhoudende koude ook over de week van 19 tot en met 25 februari een brandstoffen-bijslag kunnen uitkeren aan oorlogsslachtoffers, gerepatrieer- den uit Indonesië en slachtoffers van de watersnoodramp 1953. ff is het 125 jaar geleden, dat de s H vermaarde Nederlandse zee- schilder, lithograaf en etser H. W. Mesdag te Groningen werd ff geboren. Mesdag geniet vooral grote bekendheid om het pano- rama van Scheveningen, dat hij tezamen met zijn vrouw Si entje van Houten en de schilders De |f Bock, Breitner en Blommers vervaardigde. fi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll In een verklaring, welke van uit het vakantieverblijf van dc president bekendgemaakt werd, wordt gezegd, dat de Verenigde Staten hiermede hun vertrouwen te kennen geven in de mogelijkheid van ontwikkeling van de kernenergie voor niet-mihtaire doeleinden. Het is volgens president Eisenho wer niet de bedoeling, dat landen, welke op het ogenblik uranium 235 produceren, of de Sowjet-Unie en de van haar afhankelijke landen, een deel van de voor andere landen dan de Verenigde Staten beschikbare hoe veelheid van 20.000 kilogram zullen krijgen. Deze 20.000 kilogram zullen verdeeld worden door verkoop of ver pachting en ten gebruike voor vreed zame doeleinden, hoofdzakelijk voor de opwekking van stroom en voor ge bruik in onderzoeksreactors. De to tale hoeveelheid van 40.000 kg zal over een aantal jaren verdeeld wor den en op door de Amerikaanse rege ring vast te stellen voorwaarden het zij gekocht of gepacht kunnen wor den. Binnen de Verenigde Staten zul len daarvan 20.000 kg beschikbaar worden gesteld door verpachting en ten gebruike voor alle toegestane niet-militaire doeleinden. Volgens een officieel bericht zyn woensdag In Kosti, in de provincie Blauwe Nyl, 194 personen jammerlyk om het leven gekomen in kleine ruimte waarin zy als gearresteerden op elkaar waren geperst. Allen zyn vermoedelijk door verstikking aan hun eind gekomen. De mannen werden zondag gearresteerd na onlusten. De minister van volks gezondheid van de Soedan is naar Kosti vertrokken om een onderzoek in te stellen. De onlusten van de afgelopen zondag kostten al dadelijk twintig katoen- verbouwers het leven. De katoenboeren weigerden hun winteroogst te le veren aan de maatschappij die daarop volgens contract recht had. Het kwam tot opgewonden demonstraties. Een grote groep boeren trok gewa pend met speren en stokken op. De politie opende toen het vuur. De politie verloor twee doden. Onder de demonstranten vielen twintig doden. De po litie arresteerde tenslotte de anderen. (United Press). Mr. OETOYO RAMELAN IN DEN HAAG: Moskou wil nieuwe conferentie over Indo-China Maar Londen en India voelen er niet voor. Van welingelichte zijde is in Lon den vernomen, dat de Sowjet-Unie Engeland heeft doen weten, dat zij bijeenroeping van een nieuwe Geneef- se conferentie over Indo-China voor staat. Eerder hebben communistisch China en Polen een dergelijke wens uitgesproken. India zou niet voelen voor een nieu we conferentie over Indo-China. Het zou de Britse mening delen, volgens welke een conferentie onder de hui dige omstandigheden niet tot positie ve resultaten zal leiden en zelfs ge vaarlijke gevolgen zou kunnen hebben voor het behoud van de vrede in het betrokken gebied. Oranje''

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1