PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Indonesiërs blijven hameren struikelblok Nieuw-Guinea op Concurrentiepositie fruit niet ongunstig Nederlands de BILT TWEE AANSLAGEN OP BRITS HOSPITAAL NABIJ NICOSIA Vandaag.. 199e jaargang no 6 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer, Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS, 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 jan. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van X.—„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 259300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee N. Bogerdstraat 24. te lef. 26. DE NEDERLANDS-INDONESISCHE CONFERENTIE Spoorlijn De president-directeur van de Ned. Spoorwegen, ir. F. Q. den Hol lander, heeft enige mededelingen gedaan over de elektrificatie van de Zeeuwse lijn. Hij heeft nog eens be vestigd, dat de elektrificatie van die lijn in 1957 voltooi'd zal z;jn. Met bij zondere voldoening zal men er in Zee land kennis van genomen hebben, dat na de elektrificatie bepaalde treinen directe ritten VlissingenRotterdam (en Amsterdam) en terug zullen rij den, zodat, het overstappen in Roosen daal overbodig wordt. Dat betekent niet alleen het vermij den van een ongerief, maar het geeft ook een tijdwinst, die van bétekenis is. Men mag voorts verwachten, dat de elektrische treinen iets snel ler zullen lopen dan de huidige diesel-elektrische treinen en dat opent zekere perspectieven voor het opstel len van een nieuwe dienstregeling ten behoeve van de Zeeuwse lijn. Die dienstregeling is in de laatste jaren nagenoeg niet gewijzigd. Er leef den wel enige wensen op dat punt, maar de spoorweg-directie kon deze verlangens niet bevredigen. Nu er enige „tijd-ruimte" komt voor herziening van de dienstregeling, zal het voor de Zeeuwse belang hebbenden zaak zijn de aandacht van de directie der Nederlandse Spoorwe gen te vragen voor hun wensen. De ervaring wijst uit, dat het uiterst moeilijk is een eenmaal vastgestelde dienstregeling te wijzigen. Wil men verandering, dan zal dat bij het voorbereiden van een nieuwe dienstregeling aan de orde moeten ko men en dat isnü! In het bijzonder over de vraag of het gewenst is het traject Vlissingen Roosendaal in het snelst mogelijke tempo te rijden en dus op dit traject het aantal stopplaatsen beperkt te hou den, zal een interessante discussie mo gelijk zijn. Wij zijn daar wel benieuwd naar! van Buitenlandse Zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng aan Londen zal brengen. Dat er moeilijkheden gaande wa ren, werd ook opgemaakt uit het feit, dat de vergadering van gisteren twee maal onderbroken werd om beide de legaties de gelegenheid te geven, in tern overleg te plegen. (United Press). Jeugdige wielrijder bij ongeval omgekomen De 11-jarige wielrijder F. de B. is vrijdagmiddag toen hij met twee vriendjes een voorrangsweg in de binnenstad van Hengelo overstak, te gen een truck met oplegger gereden. De jongen werd zo ernstig -ewond, dat hij korte tijd later overleed. Zij wensen de erkenning „Dit is betwist gebied" Het heeft er alle schijn van, dat de Indonesisch-Nederlandse onderhan delingen in Genève vrijdag een moeizaam en stroef verloop hebben ge had. Gistermiddag had men in ministeriële zitting na drie-en-een-half uur vergaderen nog geen enkel concreet resultaat geboekt. Ten aanzien van het toen besprokene werd de diepste geheimzinnig heid betracht; er werd zelfs niet een kort communiqué uitgegeven. Zegs lieden uit conferentiekringen lieten echter doorschemeren, dat de onder handelingen waren blijven stokken bij de kwestie westelijk Nieuw-Guinea. De Indonesiërs hebben op econo misch en financieel gebied een „con cessie" gedaan door erin toe te stem men, dat de garanties voor de nog altijd zeer grote Nederlandse belan- f en in Indonesië voorlopig on het in- ernationale recht en met op speei-' fiek Indonesische wetten gebaseerd zullen blijven totdat hieromtrent een Indonesische nationale wet door het parlement is aangenomen. Volgens deze woordvoerders zou den de Indonesiërs in ruil hiervoor wensen, dat Nederland zijn handen aftrekt van Westelijk Nieuw-Guinea. Indonesië heeft er bij Nederland sterk op aangedrongen, dat het westelijk Nieuw-Guinea althans als „betwist gebied" erkent. Van Nederlandse zijde weigert men echter elke discussie over de soe vereiniteit van westelijk Nieuw- Guinea. Men verwachtte, dat de Nederland se ministers heden naar Den Haag zouden terugkeren om a.s. vrijdag weer naar Genève te komen ter her vatting van de onderhandelingen. Tot dit langdurige recès is beslo ten in verband met het officiële be zoek, dat de Indonesische minister 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Minder somber en iets kouder j H (Van onze weerkundige medewerker)n Al enkele dagen bevindt ons j§ land zich in een hogedrukge- bied, waarin somber weer voor- komt met in Zeeland, Brabant en Limburg ook veel mist. In Vlissingen kwam de tempera- tuur vrijdag tijdens mist niet ee hoger dan twee graden, in Zuid-Limburg niet boven het vriespunt. In dit rustige weer- type komt nog geen grote ver- andering, maar wel wordt er door een krachtig hogedruk- -= gebied boven Rusland met oos- telijke winden iets koudere en drogere lucht over Polen en Duitsland naar ons land ge- transpoi'teerd. Deze droge lucht kan de komende 24 uur ook Zeeland bereiken en het weer een minder somber ka- rakter geven. Het is mogelijk dat er zondag al enkele opkla- ringen gaan voorkomen. De temperatuur gaat daarbij een j| kleine daling vertonen al zal er de komende nachten niet meer dan 1 tot 3 graden vorst voor- komen. Zeer dicht is de mist nog in Engeland, waar in Lon- n den het zicht vrijdagavond nog geen 10 meter bedroeg. m lllllllllllIllllllIlllIlllllllllllllllll Russen (met Ob) geland op Zuidpoolcontinent De Sowjet-Russische Zuidpool-ex- peditie is vrijdag geland op het Zuid poolcontinent eri is begonnen, verken ningstochten per vliegtuig en op ski's te maken. Dit deelde radio Moskou gisteravond mede. Het expeditievaartuig Ob, aldus een bericht van Tass, is erin geslaagd, vliegtuigen, sneeuwtractoren en an der materieel aan land te brengen. Het bereikte vrijdag de kust van Ant arctica bij de Depo-baai na een tocht door de met drijfijs bedekte Dennis- zee. Een groep onder leiding van Che- revichny, „held van de Sowjet-Unie", ging aan land en begon vliegtuigen te assembleren. Onderwijl maakten verscheidene geleerden op ski's een verkenningstocht van ongeveer 30 ki lometer. Zij ontdekten vlak bij de Ob* een plek waar een observatorium kan worden gebouwd op vaste grond en waar men een basiskamp kan in richten. De plaats waar het Zuidpoolsta- tion van de Sowjet-Russische expe ditie zal verrijzen zal echter pas wor den gekozen nadat het kustgebied van de gletsjer Shackleton tot de berg Gauss volledig is geëxploreerd. (United Press). EOKA ROERT ZICH Veiligheidsmaatregelen zouden onvoldoende zijn Cypriotische terroristen hebben vrijdag een bom doen ontploffen by het Britse militaire hospitaal, dat even buiten Nicosia gelegen is. De bom veroorzaakte schade maar er vielen gèen doden. De gouverneur van Cyprus, veld maarschalk sir John Harding-, had 't. hospitaal donderdag bezocht om met de patiënten, onder wie velen die ge wond waren in terroristenaanslagen, te spreken. De bom ontplofte buiten de offi ciersmess van het hospitaal. Bewa kingstroepen begonnen onmiddellijk alle Cyprioten die in de omgeving van het hospitaal werkzaam zijn, aan een verhoor te onderwerpen. De bom die gisteren ontplofte, kwam twee dagen nadat een gemas kerde man het hospitaal was binnen gekomen, en drie schoten had afge vuurd op een vrouw, die politiespion ne zou zijn geweest. De vrouw was in het hospitaal om te herstellen van een vorige terroristenaanslag. Atoombesprekingen tussen West-Duitsland en V.S. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag of ficieel de aanvang bekendgemaakt van besprekingen tussen West-Duits land en de Verenigde Staten over 'n overeenkomst inzake samenwerking tussen de twee landen op het gebied van atoomonderzoek. Volgens het ministerie hebben de V.S. de bedoeling, een experimentele atoomreactor ter beschikking van de Bondsrepubliek te stellen voor het opleiden van gespecialiseerd perso neel. Ook zullen de V.S. beperkte hoe veelheden splijtbaar materiaal aan West-Duitsland leveren. De overeen komst zal slechts samenwerking bij het onderzoek naar het vreedzaam gebruik van atoomenergie betreffen. Men neemt aan, dat deze twee voudige aanval op het hospitaal het antwoord van de „Eoka" is op de verklaring van gouverneur Harding, dat de dagen van deze terroristen organisatie geteld waren. Een Cyprioot antwoordde op de vraag van een United Press-verslag- fever, wat hg dacht van de bestaan- e veiligheidsmaatregelen: „Ik zou zonder moeite in de slaapkamer van de gouverneur kunnen binnendrin gen, als ik dat wilde". Het is winter en de herten in Denemarken kunnen geen voed sel vinden. Zij moeten daarom wachten tot de mensen het ko men brengen. Deze foto werd genomen in een van de b rond Kopenhagen. Zeven hongerige wolven deden aanval op bus Zeven hongerige wolven hebben vrijdag een bus aangevallen op een bergweg, hoog in de met sneeuw be dekte Abruzzi (Italië). Toen hij de wolven op de weg voor zich zag, ver snelde de chauffeur zijn vaart en reed op de troep in. De wolven vlogen uiteen en joegen de bus vervolgens kilometers ver na, terwijl vrouwelijke passagiers gilden. De wolven ver dwenen, toen de bus een dorp in reed. Odette Churchill opnieuw getrouwd Odette Churchill, de befaamde Brit se geheime agente, is vrijdag in Cax- ton Hall te Londen in het huwelijk ge treden met de wijnhandelaar Geoffrey McLeod Hallowes. Dit is het derde huwelijk van de nu 43-jarige in Frankrijk geboren voormalige gehei me agente, die voor haar illegale werk tijdens de tweede wereldoorlog in het bezette Frankrijk onderschei den werd met het „George"-kruis. In 1931 huwde zij met Roy Sansom, van wie zij in 1947 scheidde om nog datzelfde jaar in het huweFik te tre den met captain Peter Churchill, die zij tijdens de laatste oorlog in Frank rijk het leven redde. Op 11 november van het vorige jaar kreeg Churchill, destijds zelf m geheim agent, een scheiding toege wezen. ZEEUWSE FRUITTEELTDAG 1956 Te weinig kwaliteitsfruit op binnenlandse markt „De concurrentiepositie van de Nederlandse appel op de buitenlandse markt ïs beslist niet ongunstig. De zogenaamde verliezen van afzetgebied aan Italië zijn veel meer een gevolg van de gestegen binnen- en buitenlandse behoefte aan appelen, dan wel dat de Italianen ons terugdringen. Nederland kan een smakelijke appel tegen concurrerende prijzen produceren. Er is ook geen ernstige concurrentie van de vooroorlogse exportlanden als Ame rika te verwachten. Wel zal gestreefd moeten worden naar een verdere verbetering van het produkt, ook voor de binnenlandse markt. Onze beste afnemer, de Nederlandse consument, mag niet vergeten worden." Met deze optimistische geluiden besloot de voorzitter van het produktschap voor groente en fruit, dr. ir. H. J. Mathot, vrijdagmiddag zijn interessante rede op de jaarlijkse ontwikkelingsdag voor de Zeeuwse fruitteelt te Goes, waar ook vóór hem, zowel op technisch als economisch gebied, nït de mond van een viertal andere deskundigen weer vele belangrijke opmerkingen konden worden vernomen. „Gouden oogst" in wording De belangstelling voor deze dag van de kring Zeeland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie was weer enorm. Zowel in de morgen- als de middagvergadering was de grote zaal van „De Prins van Oranje" geheel be zet. De kringvoorzitter, de heer J. Q. C. Lenshoek, gaf des morgens in zijn openingswoord een terugblik op het afgelopen jaar, dat voor de fruitteelt reden tot tevredenheid gaf. Men zal echter voort moeten blijven gaan, om de produktiviteit van de bedrijven op te voeren en daar was deze dag dan ook volledig aan gewijd. Want nadat de voorzitter nog zijn teleurstelling had uitgesproken over het feit, dat een aantal fruitkwekers heeft gemeend uit de N.F.O. te moeten treden en na de mededeling, dat de watersnoodschade 1 van de fruitteelt bijna geheel is afge werkt, belichtten drie Zeeuwse ambte naren van de Tuinbouwvoorlichtings- dienst het onderwerp „Vroege en hoge produktie". VROEGE EN HOGE PRODUKTIE. De heer P. de Pundert ging hierbij na, in hoeverre de inzichten over de snoei zijn gewijzigd. Hij kwam daarbij tot de conclusie, dat er geen geweldige veranderingen noodzakelijk zijn. Bij van nature sterk groeiende rassen is het wenselijk, dat de jonge bomen wat minder worden teruggesnoeid. Voor een vroegere produktie verdient ook het ombuigen van de takken meer aandacht. Bovendien een betere verzorging van de bomen, ook in de periode dat deze nog geen vrucht dra gen. De inleider wees daarbij o.a. op de ziektebestrijding en een matige on derteelt. „Wat doen we met de bestaande blij ver en wijker beplatingen?", was een vraag, waarop de heer P. Huissen een antwoord poogde te geven. Om goed fruit voor een lage prijs te kunnen kweken, is het gewenst, dat de teler door elke rij met moderne machines kan gaan. Voor een vroege produktie is daarbij het gebruik van onderstam men van type IX aan te bevelen. Ook komt de spilvorm sterk naar voren. Het vroeger veel gebruikte wijk- en blijfsysteem levert thans vaak een probleem op, omdat men de produktie- ve wijkers wil bewaren. De heer Huis sen kon geen uniform advies voor dit probleem geven. Men zal geval voor geval moeten bekijken. Als de beste oplossing zag spreker het rooien van de blijvers en daarvoor twee bomen van hetzelfde ras als wijkers terug- planten, hoewel ook dit uiteindelijk een noodoplossing is. (Vervolg op pag. 2) De Amsterdamse Eerste Helmers- straat (in west) was vrijdagmorgen voor een lcorte tijd veranderd in een straat uit het begin van deze eeuiv Een putjesschepper deed er zijn werk, terwijl een paar straatzangers, omge ven door een groep kinderen er hun liederen ten beste gaven. Een en an der was nodig voor het maken van een aantal opnamen voor het filmpje „Gouden oogst", dat binnenkort in een groot aantal bioscopen in ons land te zien zal zijn, een prodtktie van Max de Haas. Onze fotograaf was bij de opname aanwezig en maakte daar tijdens het werk deze straatscene. ...begint in het zuidpoolgebied het officiële seizoen voor dè c walvisvangst, waaraan ook 1 C wordt deelgenomen door de C Nederlandse walvisvaarder „Willem Barendsz" Jaarbeurs bestaat 40 jaar De Koninklijke Nederlandse Jaar beurs, zal dit jaar haar veertigjarig bestaan vieren. Smog boven Londen trok op Het dichte dek van smog, dat meer dan acht en veertig uur over Londen en delen van Engeland heeft gehangen, begon vrijdag op te trek ken. In Londen bleef een melkachti ge nevel hangen, die ogen en neus ir riteerde, maar het verkeer begon weer zijn gewone aanzien te krijgen. Ook in Liverpool en andere haven steden werd de toestand beter. KORTE PREDIKATIE ZEGEN „Wij weten nu, dat God alle din gen doet medewerken ten goede voor lien, die God liefhebben Bom. 8 ?,8. Weet U dat ook al? God doet alle dingen medewerken ten goede. Neen, vergist U niet! Dit betekent niet, dat God aan ons mensen alleen maar geluk en voorspoed geeft. De werkelijkheid van het leven leert ons dat ook wel anders! Al evenmin wordt hier gezegd, dat God dat in het bizonder zou, doen voor hen, die Hem liefhebbenOok dat klopt niet met wat wij in de wereld zien gebeu ren. En wij verwachten zoiets ook niet in het jaar, dat pas weer begon nen is. Och ja, dat nieuwe jaar, dat al bijna weer een week oud is! Moe ten we daar nu nog eens op terug komen f Alles gaat immers weer ge woon verder! Is er nu werkelijk iets nieuws gekomen Laten wij er toch nog eens even bij stilstaan dat wij elkander „zegen" hebben toegewenst voor het jaar, dat wij weer zijn ingegaan. Misschien hebt U in deze enkele dagen, die 1956 oud is, meer van ,jzegen" gehoord, en ook zélf het woord gebruikt dan an ders in een heel jaar. Wat hebt U zich daarbij gedacht? Of hebt U zich helemaal niets daarbij gedacht, zoals dit ivoord zo vaak gedachteloos, al te lichtvaardig door ons wordt ge hanteerd Zegen dat. is maar niet hetzelfde als voorspoed en succes, zoals v;\j die ons gaarne wensen. Ook tegen spoed en ziekte, of wat voor leed dan ook, kan ons tot zegen worden! De ware zegen is daarin gelegen, dat God alie dingen doet medewerken ten goede, dat Hij vreugde en smart dienstbaar maakt aan het grote doel door Hem voor ons bepaald, dat Hij door gezondheid en ziekte, door wélvaart en nood heen .ons voeren wil tot de bestemming die Hij met ons heeft. Dat doet God zo zegt Paulus voor hen, die Hem liefheb ben. Dat zijn niet zij, die zichzélf beter en vromer achten dan de anderen. Maar zij, die zichzélf kennen in hun eigen zvsakheid en schuld, en noch tans o wonder! hebben gehoord en geloven, dat God in Christus kun Zijn liefde heeft geopenbaard en hun daarom het enige heil en de ware zegen heeft bereid. Weet V dat ook al? Dat het ook voor U alles hierom gaat, dat U God lief hebt. omdat Hij U eerst heeft liefgehad en in Zijn liefde heeft ge zocht? Dat is zegen, ook door moei ten en donker heen! Baarland H. G. Beneder. VERWACHT... RUSTIG WEER. Zwaarbewolkt en nevelig weer met hier en daar nog wat heel lichte mot regen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak oostelijk. Dezelf 3 tempe raturen of iets lagere. 8 januari Zon op Maan op ZON E.\ MAAN onder 16.49 onder 13.1?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1