PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Ongerustheid en teleurstelling over Franse verkiezingsuitslag Noord-Beveland was enkele uren voor auto's geïsoleerd GROOTSCHEEPSE OPERATIE OP HET EILAND CYPRUS GETUIGEN VERTROKKEN VAN SCHIPHOL NAAR DJAKARTA NEDERLANDS SCHIP REDDE 22 SCHIPBREUKELINGEN 199e jaargang no 3 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS. 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 jan. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1...Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee N. Bogerdslraat 24, telef. 26. „ONGEWERVELD MONSTER UIT STEMMINGSPUT" Communisten en Poujadisten op meer dan een derde der zetels Communisten en uiterst rechtsen (Poujadisten) hebben meer dan een derde van de zetels in de Franse Nationale Vergadering behaald. De uitslag heeft de stormachtige politieke toestand, die bestond voordat het parlement een maand geleden ontbonden werd, niet gestabiliseerd. Vol gens sommige waarnemers is de toestand er slechter op geworden. De centrumpartijen zullen of hun meningsverschillen moeten vergeten en samengaan, of een der extreme groepen moeten uitnodigen aan een nieuwe regering deel te nemen. Opvallend is het grote aantal zetels dat de belastinghervormingsparty van Pierre Poujade gekregen heeft (meer dan 50). Deze party nam voor het eerst aan verkiezingen deel. Een verdeling van 574 van de 594 zetels, die als gevolg van deze verkie zingen te verdelen zyn, geeft volgens de voorlopige cijfers het volgende beeld: communisten 150; republikeins front (Mendès-France) 173; midden- rechts (Faure) 199; Poujade 52. Daarby is aangenomen, dat 19 Gaullisten zich praktisch zullen splitsen in 15 pro-Mendès en 4 pro-Faure. De verkiezingen voor een nieuwe Franse Nationale Vergadering zul len, naar waarnemers vrezen, een politieke impasse tot gevolg heb ben. Door de successen van uiterst links en uiterst rechts wordt het vrijwel onmogelijk geacht, dat ge matigde partijen uit de eigen aan hang een stabiele regering kunnen vormen en het is onwaarschijnlijk, dat uiterst links de communis ten of uiterst rechts de Pou jadisten een gematigde rege ring zullen steunen. Poujade heeft Dinsdagavond welis waar verklaard, dat hij met ieder „wiens doelstellingen aanvaardbaar schijnen te zijn", over de vorming van een regering wil onderhandelen, doch zijn beweging heeft zich openlijk uit gesproken tegen de huidige politieke structuur in Frankrijk. De regerlng-Faure zal aan het be wind blyven, tot de nieuwe Nationale Vergadering op 19 januari byeen- komt. Na een paar dagen van forma liteiten zal zy aftreden. Veel politici Ïeloven, dat president Coty alleereerst 'lnay zal verzoeken een nieuwe rege- Uitkering De voorzitter van de Rotterdam se Kamer van Koophandel mr. K. P. van der Mandele houdt altijd bijzonder belangwekkende nieuwjaarsredevoeringen. Ditmaal heeft hij gepleit voor een nieuw systeem van loonsverhogingen. Hij verklaarde zich tegen een algemene loonsverhoging, maar hij wilde aan werknemers een uitkering in aande len geven, wanneer dat financieel mogelijk zou zyn. Dit denkbeeld heeft vele aantrek kelijke kanten. Een daarvan is, dat de spreiding van het bezit er door bevorderd wordt. Een andere goede kant is, dat men zich in bredere kringen bewust wqrdt van de beteke nis, die een belegging in aandelen heeft. De „kleine man" in Nederland is flink aan het sparen. De tegoe den bij de spaarbanken stygen van jaar tot jaar en al zijn er naast de honderden mensen, die tot sparen komen, evenzovele duizenden voor wie het sparen nog niet is weggelegd, toch worden er vele miljoenen gul dens op rente gezet. Men heeft zich enige jaren geleden in de kringen van de Nederlandse ef fectenhandel afgevraagd of het niet lonend zou zijn die kleine spaarders te interesseren in het kopen van aan delen enz. ter beurze. Het is bij het afvragen gebleven. Er zouden speciale maatregelen no dig geweest zijn om de aan- en ver koop voor de kleine spaarders te ver gemakkelijken en zover is het niet ge- Komen. Zover is het echter wel in de Ver enigde Staten, waar de kleine spaar ders zelfstandig ingeschakeld zijn op de beleggingsmarkt. Juist voor die kleine spaarders werkt men in de Verenigde Staten graag met kleine aandeeltjes, opdat men niet voor het aankopen van een enkel stukje een grote som behoeft neer te tellen. Uiteraard zijn daarby nog andere maatregelen gewenst, waarop we hier niet verder ingaan, omdat dat te ver zou voeren. t ammer genoeg is de toestand in I Nederland thans zó, dat een fi- nancieel adviseur, die aan een kleine spaarder raad moet geven, hem meestal naar een spaarbank zendt, omdat die kleine spaarder alléén niet belangwekkend genoeg is voor de beleggingsmarkt. Er is een neiging om deze markt af te palen voor de financieel-draag- krachcigen, die grotere opdrachten geven, welke met minder onkosten afgedaan kunnen worden. Vandaar, dat de opmerking van mr. v. d. Mandele zo aantrek kelijk is. Hij wil niet alleen aan werknemers een extra-voordeel toe leggen maar hij wil bovendien het denkbeeld propageren, dat ook zij op de beleggingsmarkt thuishoren en dat ook zij bezitters zijn. Er zal nog wel een en ander moe ten veranderen in de kringen van de effectenhandel, maar dat komt wel, wanneer de druk maar sterk genoeg wordt Hoe sterk die druk kan zijn bewijzen ons voorlopig de miljoenen kapitalen die de kleine spaarder thans ophoopt bij de spaarbanken, om van andere financiële instellingen nog te zwygen ring te vormen. Het is reeds duidelijk, dat geen van de belde gematigde groepen in staat zal zyn een regering te vormen zonder aanzienlijke hulp van de andere. Men betreurt het nu, dat de verkiezingsstrijd tussen deze groepen zo fel geweest is. Robert Lecourt, de voorzitter van de parlementaire fractie van de M.R. P., heeft een beroep gedaan op alle midden-partijen om in een ronde-ta felconferentie een gemeenschappelijk programma op te stellen. Commentaren Commentaren uit verscheidene lan den over de verkiezingsuitslag zijn weinig enthousiast. Naarmate de 'cij fers duidelijker gingen spreken, groei de in Washington de ongerustheid we gens de successen van communisten en Poujadisten. Ook in de Westduitse hoofdstad Bonn was men niet ge rust. In Londen werd van „grote te leurstelling" gesproken. De eerste in druk was daar, dat de nieuwe assem blee „practisch gedoemd" is. Men is ook in Londen van mening, dat thans alleen een sterke coalitie van de niet- extremistische partijen Frankrijk aan een doeltreffende regering kan hel pen. En hier is een welsprekende com mentaar uit Frankrijk zelf: „Le Mon de" schrijft: „Uit de verkiezingsput is thans een soort ongewerveld mon ster gekropen, welks anatomie de dui delijkste klinische tekenen «vertoont, dat het aangeboren onstandvastigheid bezit". IJrauidense treilervloot vaart voorlopig niet uit Bemanningen ontevreden over CAO Dinsdagmiddag is aan het eind van een langdurige vergadering, uitge schreven door het O.V.B. (Onafhan kelijk Vakverbond) met grote meer derheid van stemmen besloten de IJmuidense treilervloot deze week niet te bemannen. Ter vergadering waren niet alleen leden van het O.V.B. aanwezig maar ook bij het christelijke, katholieke en Nederlandse vakverbond aangeslote nen. Er is een resolutie aanvaard, te zenden aan de reders, waarin wordt aangedrongen op uitbreiding c.q. ver werping van de C.A.O. en uitbreiding van de vaste gages. De reders hebben reeds eerder laten weten, dat zy het met het gehele ga- gesysteem niet eens zijn omdat deze vaste gages de treilervisserij van IJmuiden in grote mate zouden rem men. Uit het besluit van de vergade ring volgt voorlopig, dat de vloot tot maandag blijft liggen. De vissers zul len zich, wanneer hun eisen dan niet zijn ingewilligd, opnieuw beraden. Marineleger en luchtmacht gezamenlijk in actie De grootste gecombineerde operatie in de geschiedenis van het Engelse be stuur op Cyprus werd dinsdag ge opend door de gecombineerde zee-, land- en luchtstrijdkrachten. Doel van de actie was de terroristen uit hun schuilplaatsen te verdrijven. Lichte Auster vliegtuigen, helikop ters en patrouilleboten van de marine namen het noordoostelijke schier eiland voor hun rekening. Te land Deskundigen kwamen in Genève niet veel verder Transferregeling een struikelblok Dinsdag zyn de deskundigen der In donesische en Nederlandse delegaties in Genève anderhalf uur bjjeen ge weest, zonder evenwel resultaat te hebben geboekt. Het struikelblok bleek te zyn de Nederlandse els, dat er internationale garanties komen voor de rechten der Nederlanders in Indonesië en het transfer van Neder landse winsten uit Indonesië. Volgens een zegsman der Indonesi sche delegatie zal het aan de bespre king „op ministerieel niveau", die he den zal worden hervat, worden over laten dit probleem op te lossen. De Nederlanders wensen in het pro tocol vastgelegd te zien, dat alle moeilijkheden op financieel-econo- misch terrein zullen worden beslist door het internationale hof in Den Haag. Daarmee zouden alle geschil len aan het volkenrecht onderworpen worden. Van Indonesische zijde wens te men, dat de gevraagde garanties onder jurisdictie van de nationale In donesische rechtspraak vallen. trokken eenheden der commando's achter genie met mijndetectors en po litiehonden door de van terroristen wemelende streken. Gewapende een heden sloten de dorpen Dhavlos en Phlamoudhia af en trokken vervolgens in een wijde flankbeweging door het district. De gecombineerde operatie verjoeg herders en houthakkers uit de bossen te voorschijn. Zij werden tezamen met een aantal dorpsbewoners in grote met prikkeldraad afgezette terreinen ge bracht, waar zij door de inlichtingen dienst zullen worden ondervraagd. Dinsdagmiddag vertrokken van Schiphol per K.L.M.-toestel 11 perso nen die in Djakarta zullen getuigen in het proces-Jungschlager. Even voor het vertrek. Binnenkort Engels witboek over wapenleveranties Geen bespreking in parlement De Engelse premier, sir Anthony Eden heeft dinsdag bekendgemaakt, dat de regering een witboek zal uit geven over verschepingen van over tollige wapens naar het Nabije Oosten. Aan deze bekendmaking werd even wel toegevoegd, dat het parlement niet zal worden bijeengeroepen om deze kwestie uitvoerig te bespreken alvo rens Eden en de minister van Buiten landse Zaken, - Selwyn Lloyd, naar Washington zijn vertrokken voor be sprekingen met president Eisenhower. Uit deze bekendmaking blijkt, dat de Engelse regering tenslotte heeft toe gegeven aan het toenemend aantal verzoeken om een gedetailleerde ver klaring af te leggen over de versche ping van wapens naar het Nabije Oosten. Maandag had de leider van labour- partij, Hugh Gaitskell, tijdens een on derhoud met premier Eden, geëist, dat de regering een witboek zou uitgeven en het parlement bijeenroepen voor een debat. ZAAK-JUNGSCHLAGER Generaal Pereira op Schiphol: „Ik ga met een gerust hart" Dinsdagmiddag om half vier zyn met een K.L3L-toestel van Schiphol elf Nederlanders, onder wie zeven vroegere leden van de voormalige Ne derlandse militaire missie in Indonesië, allen op uitnodiging van het Nederlands departement van Buitenlandse Zaken, naar Djakarta vertrok ken om daar als getuigen A décharge gehoord te worden in de processen tegen Jungschlager en Schmidt. Tot deze getuigen behoren de generaal-majoor A. J. A. Pereira, het voormalig hoofd van de Nederlandse militaire missie in Indonesië, die vergezeld wordt door zes leden van zijn vroegere missie te weten luite nant-kolonel W. Wierda, luitenant-kolonel L. B. Duitz, majoor J. van Tuin, luitenant R. J. Nolten, onder-luitenant J. Hoenders en de sergeant Verschoor. Van deze zeven Nederlanders hebben er verscheidenen jaren lang in Indonesië gewoond en na de bevrijding eerst in het KNIL gediend, later in het Koninklijk Leger en tenslotte in de militaire missie. Voor, of in 1953 zijn zij allen naar Nederland teruggekeerd. Onder de overige getuigen bevin den er zich twee, die eveneens in In donesië zijn geweest, te weten de heer E. de Vries, gezagvoerder bij de KPM, en de heer A. Synia, gewezen VEERBOOT RAAKTE ONKLAAR Storm aan de Franse Kanaalkust. De Boulevard te St.-Malo had het zwaar te verduren. De kleinere „Zandkreek" moest te hulp komen Halverwege de Zandkreek raakte dinsdagmiddag even na half drie de veerboot „Noord Beveland", op weg van Wolfaartsdijksé veer naar Kort- gene, onklaar. Het gelukte nog om drijvende de Noord-Bevelandse aan legsteiger te bereiken, doch de veerdienst moest toen voorlopig worden gestaakt. Na een uur heeft de „Katsplaat" van de particuliere lijn Kat- seveerKats de dienst voor voetgangers en fietsen overgenomen, waarna om half zes de „Zandkreek" uit Zierikzee arriveerde, om de dienst volle dig te hervatten. Vele automobilisten hebben echter uren moeten wachten, voordat zij overgezet konden worden. De Noordbevelanders hebben het weer eens goed ervaren, dat zij eilandbewoners zijn. Met de markt dag in Goes en de drukte na nieuw jaar, was er juist veel vervoer op het veer. Weldra had zich daarom aan beide zijden een file van tiéntallen wachtende auto's gevormd. Toen een maal de „Zandkreek" de dienst had overgenomen, kwam er wat schot in, doch hard ging het niet. Deze veel kleinere boot kan slechts ongeveer twaalf personenauto's tegelijk ver voeren, terwijl er bijv. aan de Zuid- bevelandse kant rond vijf uur veer tig tot vijftig auto's stonden t wach ten. Vanuit Kortgene moesten er ook tal van grote vrachtauto's overgezet worden, zodat daar nog langer geduld moest worden uitgeoefend. Uren moesten met wachten worden doorgebracht, zodat het m de café's by de veersteigers weer drukker was dan ooit. Automobilisten, die bijv. om kwart over vijf aan de steiger te Wolfaartsdijk arriveerden, konden om vijf voor half negen worden over gezet. Tot ongeveer half tien heeft 't geduurd, voordat de stroom van wachtende-auto's was verwerkt. Intussen is rond acht uur avonds de „Noord-Beveland" door de „Kats plaat" op de slikken bij Kortgene ge sleept. By onderzoek bleek, dat een blad van de schroef was verdwenen en dat de schroefas vast zat. Mocht onverhoopt het euvel niet onmiddellijk verholpen kunnen wor den, en reparatie in Vlissingen nood zakelijk blijken, dan staan er voor het autoverkeer van en naar Noord-Be veland weer enkele moeilijke dagen te wachten. Is het daarom te verwon deren, dat gisteravond in de gesprek ken van de wachtenden een vaste oeververbinding weer een van de meest besproken onderwerpen vorm- Het Nederlandse motorschip „Kora- tia" heeft 22 opvarenden van de Vene zolaanse tanker „Pedro Avilla", die in de Caraïbische Zee was gezonken, op gepikt. De „Pedro Avilla" zonk ergens tus sen Curasao en Maracaiho, Het schip was gebroken. De „Koratia" was op «veg van Cu rasao naar Maracaibo toen men SOS- seinen opmerkte, die met een lamp werden gegeven. Dinsdagmiddag is de „Koratia" te La Guayra gearriveerd met de gered den. De schipbreukelingen dreven een uur lang rond nadat zij in de boten waren gegaan. In het stikdonker ga ven zij noodseinen met zaklantaarns. De „Koratia" afgaande op eerder per radio uitgezonden noodseinen, was spoedig ter plaatse en nam de schip breukelingen aan boord. administrateur van ondernemingen in Indonesië. De laatste twee getuigen zijn nim mer in Indonesië geweest doch zullen worden gehoord, omdat zij Jungschla- ger in Nederland hebben meege maakt. Het zijn de heer E. J. Pantus, een pensionhouder te Maastricht, by wie Jungschlager destijds heeft gelo geerd, en de heer E. J. H. Bertin, procuratiehouder van de Amsterdam se Bank in Maastricht. Deze getuigen werden op Schiphol uitgeleide gedaan door het hoofd van het bureau reiswezen van het minis terie van Buitenlandse Zaken uit Den Haag, C. baron Van Heerdt. Generaal-majoor Pereira zei voor zijn vertrek van Schiphol, te verwach ten, dat hij circa twee weken in In donesië zal blyven. Hy kent Schmidt zowel als Tungschlager persoonlijk: Schmidt omdat die een jaargenoot van de generaal is geweest op de K. M.A. te Breda en Jungschlager om dat hij deze in de jaren 1946-1947 op zijn hoofdkwartier op Java heeft meegemaakt. „Van de processen weet ik niets meer af, dan wat ik ervan in de kranten heb gelezen", aldus de feneraal, „en ten aanzien van de eschuldigingen die bij deze pro cessen tegen de voormalige mili taire missie en tegen myzelf zijn uitgebracht, kan ik slechts zeg gen, dat ze absoluut onjuist zijn „Voor zover ons bekend, is er van Indonesische zijde gezegd, dat de ge tuigen geheel op eigen risico naar Djakarta kunnen komen", aldus een vraag van een der journalisten op Schiphol, „Is er naar Uw inzien enig risico verbonden aan Uw reis?" De generaal lachte en zei: „Ik ga er met een gerust hart heen". Het was hem niet bekend op welke datum de verhoren zullen beginnen, maar andere getuigen meenden te weten, dat dit op 6 januari zal zijn. DE VERWACHT... RUSTIG WEER, Opklaringen, maar voornamelijk in de kustprovincies ook enkele wol kenvelden. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen als giste- 5 januai-i Zon op Maan op ZON EN MAAN 8.50 1.28 onder 16.46 onder 11.5Q

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1