PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote overstromingen teisterden Californië, Oregon en Nevada Herverkavelings commissie electrificatieprobleem op loste ICczslmis 1955 KONINKLIJK GEZIN VIERDE KERSTFEEST MET PERSONEEL VERWACHT... 198e Jaargang-No. 302 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoof dred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; I 5.85 p kw.; fr. p. p. t 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 Dec. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 23 cent pe* mm. Minimum p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P Z.C- Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304): Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Flnlandstraat 2. telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlertkzee N Bngerdstraat 24 telef. 28. HEVIGSTE REGENVAL SINDS MENSENHEUGENIS Twee plaatsen werden weggevaagd 15.000 mensen dakloos Als gevolg; van hevige en voortdurende regenval zyn Vrijdag in Califor nië, Oregon en Nevada (Verenigde Staten) verscheidene rivieren buiten de oevers getreden. Duizenden personen zijn door het overstromingswater verdreven. De schade schat men voorlopig op zeker tien millioen dollar. Voor zover bekend, verloren tot nu toe tenminste twaalf personen het leven. Ettelijke tientallen mensen werden vermist. Acht plaatsen stonden onder water. Het overstromingswater baande zich met geweldige kracht een weg door 15 andere plaatsen waar veel huizen verwoest werden. Het aantal daklozen schatte men op 15.000. Volgens de weerkundigen was de regenval van deze week de zwaarste sinds mensenheugenis. Het ergst zyn het Noorden van Californië, het Westen van Oregon en Nevada ge troffen. De gouverneur van Californië, Goodwin J. Knight, heeft de noodtoe stand voor het Noordelijk deel van zijn staat afgekondigd. In dat gebied speed de rivier de San Lorenzo de badplaats Santa Cruz (15.000 inwoners) van de bui tenwereld af. Twaalf personen wer den daar Vrijdagmorgen vermist ge meld. Acht van hen werden mee naar zee gesleurd door het overstro mingswater. In het Westen van Oregon, waar twee personen qmkwamen, stormde 't water met vernielende kracht zee waarts. Honderden gezinnen verlieten daar hun in verband met Kerstmis al versierde woningen. In Reno, Nevada, trad de rivier de Truckee buiten de oevers en kwam de binnenstad blank te staan. Het water stond er tot vlak bij twee be kende speelbanken. In Californië waren de districten Antwerpse eisen Op deze plaats is al eerder de aandacht gevestigd op het ge ringe enthousiasme, dat men in België kan opbrengen voor het Del taplan. In bepaalde Belgische krin gen neemt men een houding aan, aie met „argwanend toezien" waar- schynlyk slechts zwak weergege ven. Deze week heeft de voorzitter van de Antwerpse Kamer van Koophan del, de heer F. Osterrieth zich tot tolk van deze Belgische kringen ge maakt door zich toch wel onaange naam over het Deltaplan uit te laten. Een voorzitter van een Kamer van Koophandel is geen staatsman en geen diplomaat. Hij kan zijn woorden wat scherper kiezen en als hij zijn mond voorbijpraat is hy slechts ver antwoording schuldig aan de leden van zijn kamer en niet aan zijn lands-; regering of een parlement. Daaraan indachtig kan men de woorden van de heer Osterrieth ne men met een korrel zout. Maar hij is in Antwerpse kringen een te belang rijke figuur, dan dat men zyn woor den geheel zou kunnen negeren. In zyn jongste rede voor a: Ant werpse Kamer van Koophandel betoogde de heer Osterrieth, dat men in Antwerpen vreest voor een verminderde bevaarheid van de Wes- terschelde, wanneer het Deltaplan doorgaat. Hij verlangde, dat men van Neder landse zijde die vrees zou wegnemen door „op ernstige proefnemingen ge steunde wetenschappelijke betogen". Hy wilde garanties voor de vol maakte bevaarbaarheid van de Schel de. Anders zouden hij en zijn vrien den zich blijven kanten tegen de ver wezenlijking van het Deltaplan. Tot zover de heer Osterrieth. Het is te betreuren, dat de heer Osterrieth zulke onaangename dingen zegt, want voor ieder, die de ontwikkeling en de voorberei ding van het Deltaplan in Nederland gevolgd heeft, moet het duidelijk zijn, dat het Deltaplan uitgevoerd zal worden onverschillig hoe men van Belgische zijde over dat plan denkt en hoe fel men zich daar ook tegen wil kanten. Er kan geen sprake zijn van Belgische medezeggenschap bij de principiële beslissing over dat plan. Wel zal met België overleg no dig zyn by bepaalde fasen van de uitvoering der Delta-werken. De principiële beslissing echter be rust uitsluitend bij het Nederlandse parlement. De heer Osterrieth weet dat en dat geeft aan zijn woorden een heel on aangename klank. Wanneer hij bovendien nog vol maakte bevaarbaarheid eist voor de Westerschelde, brengt hy een netelig punt in het geding. De Westerschelde is een zeearm, die zeker niet gemakkelijk bevaarbaar is. Die zeearm is in het verleden nooit aan volmaakte bevaarbaarheid toegekomen. Het is een moeilijk vaar water en dat zal het hoogst waar schijnlijk ook in de toekomst blijven. Waarom dan zulke grote woorden gebruikt? En waarom garanties ge- eist, die niet te geven zijn? Men zal van Nederlandse zijde nooit méér kunnen doen, dan het huidige peil van bevaarbaarheid der Westerschel de ook voor de toekomst zo goed mo gelijk te handhaven en daarbij aan alle Belgische wensen in alle redelijk heid tegemoet te komen. Volmaakt zal het wel nooit worden. Ook dat weet een man als de heer Osterrieth en daarom moeten zijn woorden in Nederland wel een nro- te- t. uitlokken. Zijn woorden zyn een slechte' bij drage tot de samenwerking tussen Nederland en België. (counties) Humboldt en Tulare er het ergst aan toe. Tal van verkeerswegen werden on berijdbaar. Met woeste kracht sloeg het water grote stukken uit spoor dijken. Tal van plaatsen waren voor hun contact met de buitenwereld ge heel aangewezen op onvermoeibaar werkende radio-zendamateurs. In het Noorden van Californië, vlak bij de grens van Oregon, werden twee plaatsen, South Fork en Weott, geheel weggevaagd door de buiten de oevers getreden rivier de Eel. Beide plaatsen lig-' gen in het district Humboldt. Te Rio Del, vlak bij de plaats waar de Eel in de Stille Oceaan mondt, zag men 25 personen op wrakhout de zee in drijven. In de loop kustgebied van de dag stal: in opnieuw een zware storm op. Warme lucht uit de subtropen kwam boven het overstromingsgebied in botsing met koude lucht uit het Noorden. Zelfs op ruim 3000 meter hoogte in de bergen regende het. Dat is voor de tijd van het .jaar een ongewoon ver schijnsel. Alle weg- en spoorwegverbindingen tussen het Noorden van Californië en Nevada waren verbroken. Twee transcontinentale treinen kon den hun weg niet vervolgen wegens aardverschuivingen in de Sierra, ver scheidene treinverbindingen vielen ge heel uit. (United Press) President Eisenhower heeft de over stroomde delen van de drie westelijke staten Californië, Oregon en Nevada verklaard tot rampgebied van de eer ste orde. Hij droeg de overheid op al het mo gelijke te doen om de nood van de be volking te lenigen. Nederlandse gekozen tot Miss New Australia Op een door de Melbourne Sun Pic torial uitgeschreven concours is Vrij dag een emigrante van Nederlandse origine, de achttien-jarige blondine Lucia Schaepman, tot Miss New Aus tralia gekozen. Lucia kwam vijf jaar geleden met haar moeder, vader en twee broers uit Wassenaar naar Melbourne. STIJLVOL SAMENZIJN OP HET LOO Vorstin las het Kerstevangelie; Prins Bernhard hield toespraak ,,Wy komen uit de grote stad", zo klonk het Vrijdagmiddag in de feest zaal van het palels 't Loo, waar de kaarsjes van een grote kerstboom een zacht schynsel wierpen op een groepje van 20 kinderen. Twintig kinderen, uit Amsterdam, Uddel, Hoog Soeren, Niersen-Gortel en Het Loo stonden ieder met een brandend kaarsje in de hand, op het toneel om een kerstspel op te voeren en tot de toeschouwers behoorden de Koningin, prins Bernhard en de vier Etrinsessen, die hier met ongeveer 600 eden van het personeel het Kerst feest vierden. Om precies vier uur kwam het Ko ninklijk gezin de zaal binnen, prinses Beatrix haar jongste zusje aan de hand houdend, en direct daarop zette het fanfarekorps van het personeel van Het Loo, onder leiding van de Sachter van de boerderij aldaar, de eer G. J. Wensink, het „Daar is uit 's werelds duist're wolken" in. Stem mig nam het koor van het paleis o.l.v. de heer J. van Been de melodie van het Kerstlied over. Donker werd het toen in de zaal. Slechts de Kerstboomlichtjes brandden en het lichtje op de ka theder waar koningin Juliana het aloude Kerstevangelie met zachte, duidelijke stem las. Na het „Stille Nacht" van het koor trad prins Bernhard naar voren om zijn toe spraak te houden, een woord van hart tot hart, van opwekking en bezinning. „Wy kunnen ons zelf geen vrede geven", zo zeide hij, „en anderen kunnen dit ook niet. Dit kan alleen Jezus. Voor ieder die in Hem gelooft komt de veran- Het personeel van de le COAK in Middelburg trok Vrijdagmiddag met muzikale begeleiding in marscolonne door de stad onder comipando van kapitein C. J. Schepemaker. Dit ge beuren was bedoeld als een „uitluiden van het oude jaar" en als groet aan de Zeeuwse hoofdstad voordat vele militairen met Kerstverlof naar huis vertrokken. Voor de R.H.B.S. in de Sint-Pieterstraat nam de comman dant le COAK, overste J. Potteboom saluerend op het podium het défilé af van zijn troepen, waarvoor van de zijde van het publiek grote be langstelling bestond. (Foto P.Z.C.J dering en komt er de blydschap in het verdriet. Wie van ons Jezus vindt, vindt zich zelf, zyn mede mens en God". Daarna speelde mevrouw A. J. Wiess- ner-Peters op de vleugel preludium no 8 van Johann Sebastiaan Bach. De heer Th. Booy vertelde een kerstverhaal en tot slot zongen allen gezamenlijk het „Ere zij God". In de gangen van het paleis waren inmiddels lange tafels opgesteld met daarop broodjes en warme chocolade. Koningin, prins en prinsessen waren de eersten die hun gasten de warme drank ultschonken en vóór ieder weer terug ging, mochten de dames van prins en prinsessen een Kerstbrood in ontvangst nemen en de mannen van de Koningin de prinsessenkalender. Kort daarop reden de volle bussen weg en daalde de vredige stilte weer over het oude palels Het Loo. Drie doden bij autobotsing Op de ryksweg AssenGroningen zyn Vrijdagavond naby Vries door de gladheid van de weg twee auto's met elkaar In botsing gekomen. By dit on geluk zijn drie doden te betreuren. Drie personen zjjn ernstig gewond. Uit de richting Assen reed in de richting Groningen een kleine auto met vier stucadoors uit Groningen, die een werk in Zeist uitvoeren. Uit de richting Groningen naderde een grote personenauto met drie inzitten den. Een kilometer buiten Vries begon de grote wagen te slippen met het ge volg, dat deze het kleine wagentje in volle vaart ramde. Drie van de vier stucadoors werden uit de wagen ge slingerd en moeten op slag dood zijn feweest. De vierde bleef in de auto, ie onmiddellijk in brand vloog, zit ten. Hy kon door omwonenden uit de wagen worden gesleurd en moest met ernstig^ verwondingen naar het zie kenhuis te Assen worden overge bracht. Ook de bestuurder van de gro te personenauto werd met een tweede inzittende naar het Wilhelrnina-zie- kenhuis te Assen overgebracht. Zoals dit kleine Engelse meisje vol verlangen uitziet naar de feeënfiguur in de top van de Kerstboom, zo verlangen wij, men sen van 1955, naar een Kerstmis, waarin het de wereld gegeven is/waarlijk vrede te vinden. Maar al lijkt die werkelijkheid vandaag nog ver weg: wij kunnen wel beginnen met in onze eigen omgeving die Kerst vrede ingang in aller harten te doen vinden. Daartoe is be zinning op de eeuwige waarden van het Heilsgebeuren nodig. In deze krant vinden onze lezers op de pagina's 9,10,11 en IS bijzondere Kerstartikelen en verhalen. Pro-Duitse Saarlanders willen regering vormen De voorzitter van de pro-Duitse Christen-Democratische Unie in Saar land, dr. Hubert Ney, heeft de op dracht van zijn partij om te trachten een regering te vormen, aangeno men. Er zyn al besprekingen gaande met de twee andere pro-Duitse par tijen. De Democratische Partij van dr. Heinrich Schneider en de Sociaal- Democratische partij. Het eerste doel van de drie partijen zal wijziging van de grondwet zijri om inlijving van Saarland bij West-Duits- land mogelijk te maken. Zij rekenen daarvoor op de stemmen van de helft van de afgevaardigden der Christelij ke Volksparty, die zij nodig hebben voor de vereiste meerderheid van drie kwart. (ELECTRISCH) LICHT IS MOEILIJKE ZAAK Rijk en provincie leverden hiertoe zeer belangrijke bijdrage In de jongste vergadering van de Herverkavelingscommissie Zeeland Is een oplossing gevonden voor het moeilijke probleem van de onrendabele electriciteïtsaansluitingen in de herverkaveiingsgebieden. Rijk en Provin cie hebben daartoe reeds do grootst mogelijke medewerking verleend, want zonder dat er reeds sprake is vap een wettelijke regeling, zijn ver gaande toezeggingen voor subsidiëringen gedaan. Het laatste woord is nu aan de betrokken gemeentebesturen, die 30 in de kosten moeten bij dragen. De Herverkavelingsdienst wil met de meeste spoed tot aansluiting van de betrokken bedrijven doen overgaan. Men wil beginnen in Ouwerkerk," Nieuwerkerk en Dreischor, waarvoor de plannen reeds klaar liggen. Uiteraard is over deze kwestie uit voerig van gedachten gewisseld. De bijdrage van de belanghebbenden 400 per perceel plus 40 per ha) bleef ongewijzigd, doch in de verde ling van de resterende kosten werd verandering gebracht. Hierbij kwam aan de orde een lan delijk rapport van de landelijke com missie Electrificatie ten plattelande, een subcommissie van de Commissie Welzijn ten Plattelande. Deze com missie, welke ook een voorontwerp van wet inzake onrendabele gebieden aan haar rapport toevoegde, kwam o.m. tot de volgende conclusies: 1. Voor het Rijk is het niet moge lijk in het gekapitaliseerde exploita tietekort te subsidiëren; 2. Electrificatie is in eerste instan tie een taak van de provinciale over heid; 3. Het subsidiepercentage van het Rijk moet afhankelijk zijn van aan- legkosten. Hierbij wordt gedacht aan een subsidie van 10 bij een bedrag van 1000 aan aanlegkosten per perceel. Voorts 20 bij een bedrag van 2000, 30 bij 3000, 35 bij f 4000, 40 by f 5000 en 33 by 6000. Aan dit laatste percentage ligt de gedachte ten grondslag, dat de sub sidie niet meer dan 2000 per per ceel zal dienen te bedragen. Verder stelt het rapport nog, dat de sub sidies van electriciteitsbedrijven, provincie en gemeente gezamenlijk ia principe gelijk moeten zijn aan de rijksbijdrage. (Vervolg op pag. 2) KORTE PREDICATIE En het geschiedde Tot driemaal toe komen vAj in het bekende verhaal van de geboorte van de Here Jezus, in Lucas 9, deze woor den tegen: En het geschiedde... „En het geschiedde, dat er een be vel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden in geschreven", zo begint het. Alle men sen in het grote rijk moeten op reis naar de plaats hunner geboorte om zich voor de belastingen te laten re gistreren. Of men dat prettig vindt of niet, daa" wordt niet naar gevraagd. Voor Jozef en Maria is het verre van prettig. En nog minder prettig wordt het, als zij, wanneer Maria's ure gekomen is, geen plaats in een herberg kunnen vinden. Het geschiedde en het geschiedt nog, dat mensen elkaar een heleboel moei te en last bezorgen, en geen plaats, geen medelijden, geen liefde hebben voor de hulp behoevenden. En het geschiedde, zo lezen wij weer, dat Maria haar eerstgeboren Zoon baarde. Ja, maar 't geschiedde tegelijk, dat bij de herder in Efra- tha's vélden engelen Gods een lied aanhieven en zongen ter ere van dit kind, dat de Zoon van God, de Hei land, de Redder der wereld was. Zongen, omdat God deze liefdeloze wereld zó lief had, dat Hij haar Zijn eniggeboren Zoon had gegeven; zon gen omdat liefdeloze mensen door zijn liefde gered zouden v:orden. En het geschiedde, zo lezen wij ten derde male, dat de herders elkaar na de engelenzang toeriepen: „Laten toij dan naar Bethlehem gaan om te zien wat geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt" Het geschiedde en geschiedt nog, dat mensen midden in deze koude liefdeloze wereld door de engelen- boodschap van de liefde Gods voor de ze wereld worden gegrepen en blijde mensen worden. Het geschiedde, geschiedt nog en zal blijven geschieden, dat allen, die de Kerstboodschap horen en verstaan, uitgetild worden, boven de vrees voor de kilheid en liefdeloosheid van de ivereld en het eigen hart uit, en opgeheven tot de ware blijdschap, dat God de Heer nochtans in deze wereld in hen een welbehagen heeft. Kloosterzande k. Verbeek VEEL WIND Wisselend bewclkt met plaatselijk enkele buien. Tijdelijk krachtige en langs de kust harde tot stormachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 25 December Zon op 8.4.4 onder 16.34 Maan op 13.25 onder 4.16 26 December Zon op 8.50 onder 16.35 Maan op 14.05 onder 5.36 27 December Zon op 8.50 onder 16.36 Maan op 14.58 onder 6.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1