PAOVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Opstandelingenleider Lonardi neemt het bewind over De Bilt: géén baardige mannen in een kameelharen kleed... BILT PROF. WATERINK WENST EEN ANDERE BESTUURSVORM WESTERLING VERLIET ONS LAND LANGS ILLEGALE WEG Vandaag... 198e Jaargang No. 222 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS, 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 22 Sept. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg, Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475(b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Tenieuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26 RUST KEERT TERUG IN ARGENTINIË Bolwerk van Peronisten werd met de grond gelijk gemaakt De militaire junta, waaraan Peron zyn bevoegdheden had overgedra gen, heeft gisteravond alle voorwaarden van de revolutioiuiairen voor een wapenstilstand aanvaard, met uitzondering van de eis tot uitlevering van ex-president Peron, dit volgens een radiobericht der rebellen, „uit ge voelsoverwegingen". De 59-jarige generaal Eduardo Lonardi, opperbevelhebber van de zege vierende strijdkrachten der opstandelingen, zal heden het bewind over ge heel Argentinië overnemen en een voorlopige regering vormen. Het Argentijnse leger heeft Dinsdagavond laat een regen van brisant- granaten laten neerdalen op het laatste bolwerk van Peron in Buenos Aires, het hoofdkwartier van de „Nationalistische Bond", waar zich enige honderden leden van deze bond hadden verschanst. Reeds twee da gen was het gebouw door tanks omsingeld. Het werd vernietigd mèt de meeste van de 400 tot 600 man, die zich daar hadden opgesloten. Slechts enkele mannen slaagden erin, de brandende puinhopen te verlaten. Volgens Argentijnse politieke ban nelingen in Montevideo waren de le den van de „Nationalistische Bond" verantwoordelijk voor brute overval len op anti-Peronisten en het murw maken van gevangenen voordat de ondervraging door de politie begon. De leden waren „stoottroepen," die gebruikt werden voor terroristische daden, waaronder het in brand ste ken van R.K. kerken in Buenos Aires, aldus deze vluchtelingen. „Wat Eva en Juan Peron niet met woorden tot stand konden brengen, deed de bond met knuppels". De bond zou georga niseerd zyn als Mussolini's zwart- hemden, met dezelfde onderschei dingstekens en militaire rangen. Overgave De beschieting van het gebouw be gon enige uren nadat gemeld was, dat de militaire junta aan boord van de kruiser La Argentina in de mari nebasis Rio Santiago by Buenos Aires met de opstandelingenleiders de onvoorwaardelijke overgave be sprak. Zoals in de aanhef reeds werd op gemerkt, werd slechts aan één eis niet voldaan: de uitlevering van Pe ron. Over de verblijfplaats van de ex- president verkeerde men gisteravond nog in het ongewisse. Nu eens werd gemeld, dat hij zich op een kanon neerboot van Paraguay in de haven van Buenos Aires bevond, dan weer verluidde, dat hij zijn toevlucht op de ambassade van dat land had gezocht. Democratie De 59-jarige generaal Eduardo Lo nardi, opperbevelhebber van de ze gevierende strijdkrachten van de op standelingen, die vandaag het be wind over Argentinië zal overnemen en een voorlopige regering zal vor men, is de zoon van een kapitein van een Italiaans militair-muziekcorps en van een Franse moeder. Hij was be trokken in alle samenspanningen in de afgelopen jaren tegen Perons be wind. Vandaag wordt hij uit Cordo- Emigratie Op de emigratie-politiek van de Nederlandse regering is nogal felle critïek uitgeoefend. Men achtte het ongerijmd, dat vakbekwa me mensen naar andere landen emi greerden, terwijl in Nederland tal van bedrijven kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Voorstanders van de huidige emi gratie-politiek hebben daartegenover opgemerkt, dat men de banden met de emigratie-landen moest aanhouden omdat over enige jaren toch met een overschot aan arbeidskrachten gere kend moet worden en ook omdat jon ge boeren in andere landen gemakke lijker een eigen bedrijf kunnen ver werven dan in Nederland. Dit laatste moge waar zijn, het zit toch met die boeren-emigratie heel anders dan de voorstanders van de huidige emigratie-politiek voorgéven. Het is namelijk niet zó, dat er in landbouwkringen een levendige lust tot emigreren zou bestaan Uit de provincie Zeeland zijn in een tijdvak van zes jaren lopende tot en met 1954 slechts ruim 3200 personen geëmigreerd. Verreweg de meesten van hen waren geen landbouwers. Het overwegend agrarische Zeeland heeft met Limburg het laagste percentage emigranten van alle Nederlandse pro- Beziet men de landelijke emigratie- cijfers, dan blijkt, dat van de 34.000 emigranten, die in 1954 hun geboortegrond verlieten, slechts 2100 uit de landbouwsector kwamen. De top van de landbouw-emigratie werd bereikt in het jaar 1952 met iets meer dan 4000 zielen. Die emigratie nam daarna snel af tot ongeveer de helft Het is dus onjuist, wanneer men het handhaven van de huidige emi- gratiepolitiek wil bepleiten op grond van de behoefte aan landbou wersemigratie De cijfers wijzen uil, dat die behoefte sedert 1952 sterk is gedaald Men zou er zelfs uit kunnen aflei den, dat een beperking van het. over heidsapparaat dat de emigratie regelt en propageert, niet ongemotiveerd is. ba in Buenos Aires verwacht. De mi litaire junta zal hem op het vlieg veld ontvangen. Lonardi's twee voornaamste mede werkers in de geslaagde revolutie waren generaal Julio Lagos, bevel hebber van de opstandige strijdkrach ten in de Westelijke provincie Men- doza en schout-bij-nacht Ismaël Ro- jas, commandant van de in haar ge heel in opstand gekomen vloot. Ver wacht wordt, dat, behalve dit drie manschap, ook vice-admiraal Olivie- ri, die de mislukte opstand van 16 Juni j.l. leidde en vervolgens gevan gen werd gezet, een leidende rol in een toekomstig Argentijns bewind zal spelen. Zoals eerder gemeld, heeft de regeringsjunta de politie opdracht gegeven, Olivieri en de zynen op vrije voeten te stellen. Generaal Lonardi wordt beschouwd als een krachtig voorvechter van de democratie. Rojas gaf in een fellci- tatietelegram aan Lonardi uitdruk king aan de wens, dat „gerechtigheid en democratie altijd in Argentinië zullen mogen heersen, tot welzijn en glorie van het vaderland". Beelden aan touwen De secretaris-generaal van het al gemene Argentijnse vakverbond heeft een beroep op de Argentijnse arbei ders gedaan, hun kalmte te bewaren, aan het werk te blijven en slechts de richtlijnen van het verbond te vol gen. In het nog roerige Buenos Aires werden Woensdag schoten gelost op een aantal betogers, waarbij er één werd gewond. Deze demonstranten waren bezig, de borstbeelden van Pe ron en zijn overleden echtgenote Eva te verwijderen. Aan touwen werden de monumenten van vergane glorie door de straten gesleept. Technische herziening werkloosheidswet Onlangs is medegedeeld, dat door het algemeen werkloosheidsfonds en de sociale verzekeringsraad in onder ling overleg een commissie is inge steld, die aan de staatssecretaris van sociale zaken advies zal uitbrengen inzake de technische herziening van de werkloosheidswet. Deze commis- Een overzicht van het Ledelplein te Oostburg, vxiar Woensdag voor de achttiende maal de folzveedag en markt werden gehouden. Foto P./j.Cj Nieuwe aanval ingezet tegen Binh Xuyen sie is er thans toe overgegaan enige I Het Zuid-Vietnamese leger is Dins- subcommissies te vormen, die elk een I dagnacht ten Zuid-Oosten van Saigon onderdeel van het advies zullen voor bereiden. Een dezer subcommissies heeft tot taak te bezien of en in hoe verre de kring van personen, die on der de werking van de werkloos heidswet vallen, dient te worden ge- wyzigd. RECTORAATSOVERDRACHT V.U. Universiteit is benard gehuisvest Woensdagmiddag heeft prof. dr. Wa terink het rectoraat van de vrije uni versiteit te Amsterdam in een plechti ge openbare zitting van de senaat in het A.M.V.J.-gebouw overgedragen aan zijn opvolger, prof. dr. D. Nauta, die in het cursusjaar 19421943 ook rector-magnificus was. Prof. Nauta zal dit ambt dus weer bekleden bij de viering van het 75- jarig bestaan van de universiteit. Prof. Waterink wees in zijn over drachtsrede onder meer op de om vangrijke taak van de rector-magnifi cus en op die van het college van di recteuren. In dit verband vroeg hij zich af, of welhaast de tijd nog niet is aangebroken, dat ook de Vereniging van Hoger Onderwijs op Gereformeer de Grondslag en de universiteit zelf zich moeten gaan bezinnen op de vraag of een wijziging in de bestuurs vorm van beide niet gewenst zou zijn. Deze foto geeft een beeld uit roerig Buenos Aires, de hoofdstad van Ar gentinië. Op een vrachtwagen staat een marinier, die heeft deelgenomen aan de opstand, en die door een me nigte wordt toegejuicht. Over het huisvestingsprobleem zei de aftredende rector, dat er, ondanks de dankbaarheid die er heerst jegens allen die zich het lot van de te benard gehuisveste universiteit hebben aan getrokken, toch een lichte teleurstel ling heeft post gevat over de „langza me maalcapaciteit van de officiële mo lens". Hij hoopte voorts, dat de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen een subsidie van honderd procent zou kunnen geven in de kos ten, die zullen voortkomen uit het in stitueren van een studentendecaan naast de studentenpredikant, de stu dentenarts en de sportleider. een groot offensief begonnen tegen de troepen van de Binh Xuyen. De actie is gericht tegen de 1500 tot 2000 mannen onder generaal Le van Vien, die de scheepvaart op de rivier de Nhabe, de verbinding tussen Saigon en de zee, aanzienlijk hinde ren. Talrijke bataljons van de regering rukken met steun van amphibie- voertuigen, pantserwagens, artillerie en vliegtuigen op om de opstandige troepen in de richting van de kust te drijven en zo tot overgave te dwin gen. Het nieuwe offensief vormt een vervolg op de gevechten te Saigon in April, toen de aanhangers van de Binh Xuyen uit de hoofdstad werden 1 i-erdreven. Prins Bernhard leidt conferentie te Garmisch Prins Bernhard zal morgen naar Garmisch vertrekken, waar onder zijn leiding een derde internationale con ferentie, betrekking hebbende op de verhouding tussen Amerika en Euro pa, wordt gehouden. Tot de Neder landse delegatie behoren behalve de prins, de heren mr. E. N. van Klef- fens, dr. P. Rijkers en P. J. Kapteyn, lid van de Eerste Kamer. De prins zal Maandag uit Garmisch terugke ren. ONDANKS GEBREK AAN PASPOORT „Om constructief werk te leveren Het A.N.P. heeft Woensdag een brief ontvangen van de oud-K.N.I.L.-kapi- tein R. P. P. Westerling. De brief was gedateerd 16 September 1955 en droeg het poststempel 21 September 1955. In deze brief deelde de heer Wester ling mede, Nederland langs illegale weg te hebben verlaten met Indonesië als bestemming. Hij zei „naar Indonesië te zijn ver trokken op verzoek van enkele Indo nesische groeperingen teneinde hen van advies te dienen en zo mogelijk bij te staan in de pogingen hun land vooruit te helpen op de weg naar gro ter democratie". Verder verklaarde hij in dit schrijven niet naar Indonesië te gaan „om onnodige moeilijkheden te veroorzaken maar om, waar mogelijk, constructief werk te leveren". Hij schreef derhalve, ook geen ge hoor te zullen geven aan het op hem gedaan beroep alvorens de uitslag van de verkiezingen in Indonesië, welke op 29 September gehouden zullen worden, bekend is. Hij betreurde „het ongelukkige Evi- pan-avontuur". Nader wordt vernomen, dat het Ne derlandse ministerie van buitenlandse Z3ken zijn vertegenwoordigers in het buitenland op de hoogte heeft gesteld van de persberichten als zou Wester ling op illegale wijze naar het buiten land zijn vertrokken. Gelijk bekend, beschikt Westerling niet over een gel dig paspoort. Hij heeft dus geen of al leen vervalste papieren bij zich en kan dus door elk land, waar hij wordt aan getroffen, desgewenst als ongewenste vreemdeling worden teruggezonden naar Nederland. ZEELAND EN HET WEERBERICHT Men is er niet bang voor gefundeerde critiek EEN JAAR OF WAT GELEDEN STOND er elke dag op de voorpagina van deze krant boven het weerbericht: „De Bilt voorspeltDat leek ons een profetisch-getinte en juiste aankondiging, maar niet iedereen ging er mee accoord. Want op een regenachtige avond belde in die dagen een vriendelijke heer op hij had kennelijk iets te maken met het weer en De Bilt die zonder omwegen zei: „Jullie zijn fout'. De Bilt voorspelt niet. Heeft dat nooit gedaan en zal het in de toekomst ook nooit doen. De Bilt verwacht alleen maar en gaat géén stap verder". En een beetje verontwaardigd voegde hij er aan toe: „Hef zijn daar geen profeten Haastig hebben wij daarop het kopje boven het weerbericht veranderd, maar tegelijkertijd vervaagde ook het waas van geheimzinnigheid, waar mee voor ons de mannen van De Bilt waren omhuld: het zijn daar géén baardige mannen in een kameelharen kleed, die uit de wijde wolkenhemel boven Nederland onfeilbaar de weersvoorspelling aflezen, maar gewone mensen in een confectïepakje, die uit tientallen gegevens wetenschappe- lijk-verantwoord een „verwachting" samenstellen Onlangs wilden de „verwachters" van De Bilt een paar dingen van de Nederlandse kranten weten en zij stelden daartoe een kleine enquête „Ha, wacht evendacht onze redactie en zij herinnerde zich plots een aardig stapeltje Zeeuwse klach ten over het weerbericht. Voor Zee land klopt dat bericht soms slecht met de werkelijkheid en er zou no dig eens iets aan veranderd moeten worden tenminste dat werd van landbouwerszijde meermalen be toogd. En daarom schreven wy een brief, waarin het weerbericht van het Belgische Ukkel hemelhoog werd ge prezen en waarin ten aanzien van De Bilt bedenkelijke reserves wer den gemaakt. De brief belandde op de tafel van dr. K. R. Postma van het K.N.M.I., een hoofdambtenaar, die de uitvoerige titel draagt van „directeur van de afdeling weer- dienst en luchtvaartmeteorologie". Deze zomer was hij met vacantie op de Waddeneilanden en kon daar de betrekkelijkheid van zijn eigen weer bericht vaststellen doordat het weer type op deze eilandengroep soms af wijkt van de situatie in overig Ne derland Dr. Postnia nu is zelf een enigs zins „afwijkend type" en daarmee willen wij alleen maar iets ten goede van hem zeggen: hij is na melijk verzot op critiek, een ver schijnsel, dat men bij het mense lijk ras slechts af en toe aantreft. En ook Zeeuwse critiek onze brief was zeker niet de eerste in dit verband is hem bijzonder welkom, maar „denk «r om, cri tiek moet serieus en gefundeerd zijn. Want pas dar -<nnen wij er iets mee gaai» ili». Dezer dagen heeft dt Postma rustig-docerend in zijn werkkamer in het K.N.M.I. met zijn adjunct, dr. Klamer, ons zijn standpunt uiteenge zet ten aanzien van de aanmerkin- Turkije wil banden met Griekenland verstevigen Antwoord aan Dulles De Turkse premier, Adnan Mende- res, heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zalven, Foster Dul les. op diens oproep van de vorige week waarin er bij Griekenland en Turkije op werd aangedrongen de eenheid te bewaren, geantwoord, dat Turkije blijft geloven in de politiek van de Navo en dat het niet van plan is zijn beleid ten aanzien van de Na vo te wyzigen. Turkye heeft alles gedaan om de vriendschap met Griekenland te be waren, aldus Menderes. De anti- Griekse onlusten in Izmir en Istan- boel waren uitgelokt door linkse ele menten en een geheime communisti sche organisatie, die misbruik maak ten van een zekere spanning die er in Turkye heerste als gevolg van het meningsverschil over Cyprus. Turkije wil met Griekenland sa menwerken _n de banden die beide landen verbinden, versterken. Ieder een in Turkye betreurt de incidenten die zich in Izmir en Istanboel hebben voorgedaan, aldus de Turkse premier. Luchtpostpakketten Ingaande 2 October a.s. kunnen luchtpostpakketen worden verzonden naar Brits Guyana, Brits Honduras, Gambia, Grenada, Honduras. Italiaans Somaliland, Kaap-Verdische eilanden, Philipprjnen en Soedi. beginnen in Engeland de commerciële televisieuitzendin gen; zal de bekende Oostenrijk se, tot Amerikaan genaturali seerde filmspeler en -regisseur Erich von Stroheim, die in 1937 een bezoek aan ons land bracht, op het landgoed Mont- fort-Almaury bij Parijs zijn 70e verjaardag vieren. gen, die ook uit Zeeland op de weers verwachtingen worden gemaakt. „De landbouw stelt prijs op zo gede tailleerd mogelijke formulering. Maar dat kan nu eenmaal niet omdat we een bericht voor het gehele land ma ken. Een mededeling dus, dat het in Goes wél zal regenen, maar in Vlis singen niet, Is uitgesloten, hoewel de situatie zich als zodanig wel voor kan doen. vooral op de Zeeuwse ei landen. De zee-armen zijn in dit ver band een factor van betekenis". (Vervolg op pag. 2) DE VERWACHT... VRIJ WARM In de ochtend in het binnenland hier en daar nevel of mist. Droog weer met enige bewolking in de ho gere niveaux. Zwakke tot matige Zuidelijke wind. Vry warm. ZON EN MAAN 23 September Zon op: 6.28 onder: 18.41 Maan op: 14.20 onder: 22.11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1