PRQVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Anti-Griekse gewelddaden in de voornaamste Turkse steden Verkaveld fruitteeltgebied in Schouwens Westhoek CONFERENTIE OVER CYPRUS TE LONDEN MISLUKT INDONESIË WIL VRIENDELIJK OVERLEG MET HET WESTEN Vandaag. VERWACHT... 198e Jaargang-No. 210 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok, ABONNEMENTSPRIJS-47, cent per week; 5,85: p. kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 Sept. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie f 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1.— „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent .meer Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg, Finiandstr 2, telef 16; femeuzen. Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26 ONDER DE LEUS: „CYPRUS IS TURKS" Britten zenden versterkingen naar basis Cyprus De mislukte onderhandelingen over Cyprus hebben in Turkije geleid tot ernstige anti-Griekse betogingen in Istanboel en Izmir. Feitelyke aanleiding was een dynamiet-aanslag op het Turkse consulaat te Saloniki; de Grieken ontkennen, dat zij de daders zijn. In een communiqué van de Turkse regering heet het, dat Istanboel en het land Dinsdagavond in de greep waren van provocatieve communistische elementen. Tijdens betogingen, die tot Woensdagochtend hebben geduurd, werden winkels van Grieken geplunderd. Het centrum van Istanboel bood een troosteloze aanblik; de boulevard Istiklal was bezaaid met wollen stof fen, kledingstukken, stuk gesneden meubilair en gebroken glas. Ook de Britten moesten het ontgelden. In Istanboel, Izmir en Ankara is de staat van beleg afgekondigd. Uit Malta zijn 630 Britse mariniers onderweg naar Cyprus in verband met verwachte ongeregeldheden. De raad van de Navo is vandaag in een besloten vergadering byeen ge roepen om de situatie te bespreken. Duizenden namen deel aan de anti- Griekse betogingen. De betogers schreeuwden: „Cyprus is Turks". Ca- nellopoelos, de Griekse vice-premier, heeft een telegram aan de Navo-auto- riteiten gezonden, waarin hij protes teert tegen de „barbaarse behande ling" van de by het hoofdkwartier van de Navo in Izmir gedetacheerde -Griekse officieren. Hun nuizen 'zijn in brand gestoken. In Istanboel zijn 54 personen aangehouden en 2000 wer den er door de politie ondervraagd. In 54 gebouwen werd brand gesticht, waaronder 19 Griek-Orthodoxe ker ken. In Izmir werden bij de relletjes 57 personen gewond. Bij nieuwe beto gingen Woensdagmiddag trad de po litie fors op en arresteerde 168 per sonen. De betogers droegen Turkse vlag gen en afbeeldingen van wijlen Ke- mal Ataturk, de stichter van het mo derne Turkije. Naar Cyprus. Het 1652 metende bevoorradings schip „Woodbrige Haven" van de Britse marine en een eskader kust- mynenvegers zullen vandaag, uit Cha- Vrome wensen? Zo langzamerhand wordt het weer tyd om aan de befaamde derde Dinsdag van deze maand te denken, de dag waarop minister Van der Kieft de rijksbegroting bij de Tweede Kamer indient. In de daarop volgende weken immers zullen vele kamerleden ernstige en weloverwo gen woorden zeggen over de finan ciën van ons land, zoals dat in een goed parlement behoort. Maar vele nieuwe aspecten zullen wel niet naar voren komen en de meeste begrotin gen gaan zonder twijfel zonder hoof delijke stemming onder de hamer door. Starheid, ziedaar het kenmerk van de meeste Nederlandse over heidsbegrotingen, terwijl daarente gen buigzaamheid geboden zou zijn. Enige tijd geleden promoveerde te Rotterdam dr. W. Drees jr., een zoon van de minister-president, op een dis sertatie over de Nederlandse begro- tingspolitiek, maar omdat dit werk in net Engels is geschreven, heeft het in Nederland niet sterk de aandacht getrokken. Vorige maand echter kwam het persooneelsblad van het ministerie van Financiën met een uitvoerige beschouwing over het roefschrift en daaruit blijkt, dat dr. 'rees jr. ernstige critiek heeft op de frote starheid van de Nederlandse egrotingen. En daarbij maakt hij een aantal behartigenswaardige op merkingen, die bepaaldelijk pikant zijn omdat ze van de zoon van de minister-president komen Wat zijn namelijk ministers vol gens dr. Drees jr? „Eenzijdig georiënteerde vragers om ho gere begrotingseredieten Dat is geen prettige kwalificatie, maar dr. Drees jr. houdt er blijkbaar van de dingen bij hun naam te noemen. Zo betoogt hij, dat er een wet bestaat van voortdurende groei van de over heidsactiviteiten en het overheidsper soneel speelt daarbij een belangrijke rol. „Nederlandse ambtenaren zijn gewend te willen werken, ook als hun werk zou kunnen worden afgeschaft door de overheidstaak te rationalise ren of zelfs door deze taak te ver kleinen, In sommige landen kan het ambtenaren niet schelen om te weinig te doen te hebben; zij gaan naar huis of slapen op hun kantoor De Nederlandse ambtenaren zijn van ander hout gesneden en dr Drees zet uiteen van welk hout: „Zij willen worden ingeschakeld bij het werk, dat er al is. Als ze te weinig te doen heb ben, zullen ze in commissies willen zitten, waarin ze feitelijk niet nodig zijn: of ze zullen zeggen dat hun pa raaf nodig is op bepaalde brieven en rapporten, die sneller hun bestem ming zouden bereiken, wanneer geen nieuwe tussenschakels werden inge voegd. Kortom zij zullen de machine vertragen. En de tweede consequen tie is, dat de mensen nieuwe uitga ven gaan bedenken, zoals buitenland se reizen, ontvangsten van buiten landse delegaties, representatie, sub sidie voor allerlei waardevolle doel einden cn in het algemeen nieuwe overheidstaken". Wil men de omvang van de overheidsuitgaven beïnvloeden dat ziet de schrijver in de personeels formatie een van de doelmatigste aangrijpingspunten. Bij de begrotingspolitiek herkent dr. Drees een bepaald systeem in de gedragingen van de be langhebbende partijen (Kamerleden, ministers, ambtenaren e.d.), een soort onbewuste regel. En deze regel is: „Vecht voor grote sommen voor doeleinden, waarin je belang stelt en onthoud je van bestrijding van ande ren, die hetzelfde doen". Dit systeem nu ziet hij als voornaamste oorzaak van de voortdurende opwaartse druk waaraan de Nederlandse staatsfinan ciën zijn onderworpen Hij komt ten slotte tot de conclusie, dat bij de rijksbegroting met meer nadruk dan tot dusver en vaker een totaalbeeld moet worden gegeven, eerst van de actuele situatie, maar ook op langere termijn. Op basis hiervan zou tot een doelbewuste actie tot verlaging van uitgaven over de gehele lijn moeten worden overgegaan en zou de star heid worden doorbroken. Het is sympathiek, dat het perso neelsorgaan van het ministerie van Financiën zulk een uitvoe rig uittreksel uit deze opmerkelijke dissertatie publiceerde. Dat doet immers denken aan de hand, die in eigen boezem wordt gestoken, te meer omdat tevens de wens wordt uitgesproken, dat het boek tham naar Cyprus vertrekken ter ver sterking van de Britse'strijdkrachten aldaar, die reeds optreden tegen ge> wapende smokkel. Het lichte vliegkampschip „Ocean" laadt thans in Plymouth voorraden voor Cyprus. De 630 mariniers uit Malta zullen in verscheidene groepen verdeeld wor den, die op strategische punten op het eiland Cyprus worden gestationneerd; Naar men meent, zullen zij tot taak krijgen het verzet uit te roeien en ge heime wapenopslagplaatsen op te sporen. Hulp aan India en Pakistan Het Nederlandse Rode Kruis heeft naar aanleiding van de overstromin gen in Pakistan en India een speciale girorekening geopend. Zij, die hulp willen verlenen aan de slachtoffers van deze ramp, kunnen hun bijdragen storten op girorekening nummer 777 van het Nederlandche Rode Kruis. Over de wijze, waarop Nederland hulp zal verlenen, zal overleg wor den gepleegd met de Liga van Rode Kruisverenigingen te Genève. Zeer binnenkort vertrekken de penning meester van het Nederlandsche Rode Kruis, mr. D. P. C. de Hoop Scheffer en de directeur, de heer A. van Em- den, naar Genève voor een vergade ring van het uitvoerend comité van de Liga. Van deze gelegenheid zal dan tevens gebruik worden gemaakt om de hulpverlening aan India en Pakis tan te Gespreken. Direct na de watersnood stelde het Rode Kruis reeds medicamenten en kleding ter beschikking van de slachtoffers. THANS VOOR DE V.N. Grieken vonden dat voorstellen niet ver genoeg gingen De Turkse minister van buitenlandse zaken heeft tegenover journalisten in Londen verklaard, dat de conferentie over Cyprus geleid heeft tot de „officiële overeenstemming, dat men geen overeenstemming heeft bereikt". Het is onmogelijk, aldus Zorlu. het B ritse plan tot invoering van zelfbe stuur onder Britse souvereiniteit uit te voeren, zonder de zekerheid dat de Grieken het denkbeeld van zelfbeschikking en hun campagne daarvoor opgeven. Van Britse zijde wordt toegegeven, dat de onderhandelingen zijn mislukt. De Griekse delegatie vond, dat de Enelse voorstellen niet ver genoeg gingen en de Turken waren van me ning, dat geen zelfbestuur diende te worden verleend. Van conferentiezijde wordt nog ver nomen dat minister MacMilan niets heeft gezegd, dat zou kunnen worden uitgelegd als een hinderpaal voor toekomstige besprekingen over het toekennen" van het recht tot zelfbe schikking aan dë Cyprioten. Hij zin- -speelde op de mogelijkheid van her opening der besprekingen, nadat op Cyprus zelfbestuur zou zijn ingevoerd. De Britse minister van koloniën, Hopkinson, heeft 28 Juli 1954 ver klaard dat de Cyprioten nimmer, kon den verwachten, dat hun het recht tot zelfbeschikking zou worden ver leend. Dit standpunt heeft MacMil- lan in geen enkel stadium der Lon- dense besprekingen ingenomen. De volgende fase van het „spel om Cyprus" zal zich waarschijnlijk te New York afspelen, wanneer de al gemene vergadering der Verenigde Naties aldaar bijeenkomt. De Griekse delegatie heeft reeds verzocht, dat het toekennen van het recht tot zelfbeschikking aan de in woners van Cyprus een van de agen dapunten der - zal worden. In de Treveszaal pp het Binnenhof in Den Haag lieeft Koningin Juliana Woensdagochtend de ministers van buitenlandse zaken van de staten-le- den van de Europese kolen- en staal- gemeenschap ontvangen. V.l.n.r.: de Nederlandse minister J. W. Beyende Nederlandse heer Verrijn Stuart, de Luxemburgse minister J. Bech, Ko ningin Juliana, de Italiaanse minister G. Martino, de Franse minister Pinay en de Belgische minister Paul Henri Spaak Wegwerker door trein gegrepen en gedood Woensdagmiddag is de 28-jarïge hulpwegwerker van de Nederlandse Spoorwegen A. Schipper uit Rotter dam, toen hij met enige anderen werkzaamheden verrichtte op de spoorbaan tussen station Rotterdam- Blaak en station Rotterdam-Zuid door een uit Dordrecht komende elec- trische trein gegrepen en gedood. Prins Bernhard over B.B. In het programma Hilversum 2 van Zaterdag 17 September zal prins Bernhard over Bescherming Bevol king spreken onder de titel: „De B.B. PREMIER HARAHAP: En gesprek over Unie-statuut Zonder haar neutraliteitspolitiek in de koude oorlog los te laten, streeft de Indonesische regering naar vriendschappelijker betrekkingen met de anti communistische landen. Zij stuurt aan op hervatting van het overleg met Nederland over herziening van financiële en economische bepalingen in de Unie-overeenkomst met Nederland in afwachting van de opheffing van die overeenkomst. Aldus heeft minister-presidfent Ha- rahap volgens het Alg. Hlpd verklaard tijdens een interview. Zulke onderhan delingen met Nederland zouden vol gens hem een goed begin kunnen zijn van' verbetering in de betrekkingen met Nederland, die thans een diepte punt hebben bereikt. Indonesië wenst bedoelde herzieningen om zich te ont doen van financiële en economische verplichtingen, die in de Unie-over eenkomst zijn vastgelegd. De minister president zou hét liefst met Neder land onderhandelèn in de komende zes maanden, tijdens, het bewind van het huidige kabinet. Harahap zeïde nog eens, dat Indo nesië zal blijven aandringen op over dracht van West-Irian (Nederlands Ieder draagt de Zweedse bevolking een warm hart toe, vooral bij de ge dachte aan de steun die het Neder landse volk in de laatste wereldoorlog en bij de watersnoodramp 'in 1953 heeft mogen ondervinden. Op de gro te beurs in Stockholm is Nederland met zijn producten sterk vertegen woordigd en als een speciale geste aan het Zweedse volk wordt het fruit van de Nederlandse inzendinggen, dat tij dens de beurs S d Jj maal vernieuwd moet worden, ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen in Stockholm. Kreupele patiëntjes van een zieken huis worden verblijd met het koste lijke fruit. viert prof. mr R. Kranenburg, lid van de Raad van State, oud- voorzitter der Eerste Kamer, te Den Haag zijn 75e verjaardag. is 't 60 jaai geleden ,dat Fried- rich Gottlob Keiler jitvinde rvan het houtpapier, waardoor de grote vlucht van het dagbladwezen mo gelijk werd, overleed VVVVV\WAAWAVVVAA\W zal worden door iedereen, die iets met de publieke financiën heeft te maken, vooral „kamerleden, ministers en hoofdambtenaren". Sympathiek is ook de slotzin van" de beschouwing in het personeelsblad: „Moge dit alles er toe bijdragen, de behoefte aan zelf beperking te onderstrepen en de tot standkoming van de rijksbegroting in 'n meer gedisciplineerde gemoeds toestand te laten verlopen". Daaraan behoeft maar een ding te worden toegevoegd: als het nu maar niet by deze vrome wensen blyft. ONHERKENBAAR VERANDERD Er zijn mogelijkheden voor een belangrijk productiecentrum Onherkenbaar veranderd ligt in Schouwens Westhoek tussen de Hoge- en de Lage Zoom bij Renesse een fruitteeltgebied, dat als eerste in Neder land verkaveld is. Versnipperde bedrijfjes van twee en drie hectaren, be grensd door geïmproviseerde en grillige afschermingen, zijn rechthoekige in elkaar gepaste blokken geworden, met een oppervlakte van vijf hecta ren, de ideale grootte voor een fruitteeltbedrijf waarin twee man werk kan vinden. Zelfs is er zó gemeten en gepast, dat er vier hectaren overbleef voor een proeftuin, die met het beregeningsproefveld in Haamstede aan wijzingen voor deskundig advies oplevert. tijds op drie of vier plaatsen werken moet, veel mogelijkheden. Tachtig hectaren van de 400 ha fruitteelt op Schouwen Duiveland zijn thans zo verkaveld en het dubbele van dit aan- De kop van Schouwen Duiveland is op het overgangsgebied van de pol der Schouwen en de duinen altijd een fruitteeltgebied geweest, voorname lijk door de beschutting voor de vorst en de relatief kleine hoeveelheid pa rasieten. Een van de eerste opgaven voor de herverkaveling was dan ook zich op uitbreiding bij een nieuwe grondverdeling te bezinnen en de langzame verdroging tegen te gaan. De Lage Zoom werd zuidelijker ge legd en waar eertijds grootvader een klein boerderijtje exploiteerde, spe cialiseren de kleinzoons zich nu op de fruitteelt als hoofdmiddel van be staan. De vele sloten en kreken zyn verdwenen en in onderling overleg zijn de windbeschermingen op gelijke en meest efficiënte manier geplaatst. Vanzelfsprekend biedt de mechani satie de fruitteler, die alles in. een be- tal volgt nog; o.m. bij het nieuwe zie kenhuis in Zierikzee. Niet alleen de herverkaveling interesseerde zich voor de Westhoek, maar ook de wa- terkundigen onderzochten de moge lijkheid om vruchtbare teeltgronden te verkrijgen. Hierbij moest een bere- geningssysteem worden toegepast, dat op het proefterrein bij Haamstede geperfectionneerd en op zijn deug- delijkheid beproefd wordt. Hoewel voor natuurschoon en re creatie veel grond op Schouwen braak zal blyven liggen, is er toch wellicht in de toekomst een deel van deze duizend hectaren nog in bruik- perkte ruimde heeft en niet zoals eer- bare cultuurgrond te herscheppen. Het proefveld zelf is zuivere zand- cultuur, waarbij water de beheersen de factor is. Reeds nu is gebleken dat op die stroken van het proefveld waar beregening toegepast is een opbrengst verkregen werd, die voor de vruehtbouw in deze streek veel perspectieven opent. Zo is de verhouding in de aardap peloogst bijvoorbeeld 1 2. Dit be- regeningssysteem is slechts op de Westhoek van toepassing; op de ove rige Zeeuwse eilanden vindt men slechts zout water. (Vervolg op pag. 2) „Friesland" met averij in Amsterdam De nieuwe onderzeebootjager „Friesland" heeft, naar De Tel. meldt tydens de proefvaart in de Schotse wateren Zaterdag een scheur opgelo pen aan de achtersteven. Het schip is inmiddels teruggekeerd naar Am sterdam en afgemeerd bij de werf van de X.D.S.M., waar het is ge bouwd. Gisteren werd de Friesland gedokt. De reparatie zou twee dagen in beslag nemen. De onderzeebootjager was nog niet door de werf aan de Koninklijke Ma rine overgedragen. Nieuw-Guinea) maar hij voegde daar aan toe, dat Nederland en Indonesië vele geschillen langs de weg van vriendschappelijke onderhandelingen uit de weg kunnen ruimen. Had de vorige Indonesische regering volgens hem teveel het oog op Pe king gericht, Harahap wilde in de ver houding tussen Oost en West een neu traliteitspolitiek handhaven. De rege ring zal ook streven naar vriendschap pelijker betrekkingen met de Weste lijke democratische landen. Over ongeveer zes maanden Z3l In donesië voor het eerst een gekozen volksvertegenwoordiging hebben en een regering die daarop berust. Daarna zullen de allerbelangrijkste problemen terdege worden aangevat. Het weer in Europa avond 19 uur. Stockholm, zwaar bewolkt 23 gr. Oslo, onbewolkt 23 gr. Kopenhagen, onbewolkt 24 gr. Amsterdam, half bewolkt 22 gr. Londen, onbewolkt 23 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 19 gr. Parijs, onbewolkt 22 gr. Bordeaux, licht bewolkt 26 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 23 gr. Nice, zwaar bewolkt 25 gr. Genève, nevel 21 gr. Zurich, regen 21 gr. Locarno, onweer 21 gr. Berlijn, half bewolkt 24 gr. Frankfort, half bewolkt 19 gr. München, zwaar bewolkt 16 gr. Wenen, licht bewolkt 25 gr. Rome, licht bewolkt 29 gr. Ajaccio, zwaar bewolkt 26 gr. Majorca, half bewolkt 29 gr. IETS HOGERE TEMPERATUREN. Veranderlijke bewolking met in het Noorden vrij veel zon, in het Zuiden van het land enkele verspreide buien. Over het algemeen iets nogere tem peraturen dan gisteren. Zwakke, la ter matige wind uit Oostelijke rich ting. ZON EN MAAN 9 Septem! er Zon op: 6.05 onder: 19.13 Maan op: 22.53 onder: 14.57

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1