PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT aanbod Russisch van wapenen aan Arabische landen? Oudelande dankte Vanderbijlpark in Zuid-Afrika JAPAN WIL VERDEDIGING LOS VAN VERENIGDE STATEN IN FRANKRIJK 180.000 MAN MEER ONDER DE WAPENEN 198e Jaargang-No. 203 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 31 Aug. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1— ..Brieven of adres Bureau v. a. Blad" 25 ceni meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef 2475 ib.g.g 22281Oostburg. Finlandstr 2. telel 16; l'erneuzen. Brouwerijstraat 2; Zterikzee. N Bogerdstraai 24. telef 2 NIEUWE INCIDENTEN IN GEBIED VAN GAZA VOORSTEL AAN WASHINGTON Tokio wil handel met Zuid-Oost-Azië De Japanse minister van buiten landse zaken, Sjigemitsoe, heeft Dinsdag voorgesteld, dat Japan en de Verenigde Staten hun betrekkin gen op het terrein van de defensie herzien, opdat er binnenkort een ein de komt aan Japans afhankelijkheid. Voorts zeide Sjigemitsoe, dat Ja pan er verstandig aan doet normale betrekkingen met de Sowjet-Unie aan te knopen. Noch de Japanners, noch de Ame rikanen kunnen aan de werkelijkheid ontkomen, dat er twee Chinese rege- dankbare trots vervuld zullen zijn, wanneer geconstateerd wordt, wat met de hulp van Vanderbijlpark tot stand is gekomen." In de ogen van een stadsbewoner kan dit gebouw dan erg klein zjjn in vergelijking met een schouwburg, wij zijn er zeker niet minder trots op", aldus de burgemeester Dr. De Wet, de toespraak van de burgemeester beantwoordend, dankte hartelijk voor de ontvangst, die hem en zijn vrouw ten deel is gevallen. Men kan in Oudelande dankbaai zijn voor wat Vanderbijlpark na de watersnood heeft geschonken. „Dit is", aldus dr. De Wet, „slechts een druppel in de zee, in vergelijking bij wat Nederland in 1903 /oor Zuid- Afrika deed toen mijn grootvader generaal Christiaan de Wet, met de generaals Botha en De la Rey hier gelden hebben ingezameld voor de nulp aan Zuid-Afrika. Dat het door Vanderbijlpark geschonken bedrag werd besteed voor dé bouw van een kleuterschool, deed de schenkers foed, omdat men weet, dat de kin eren de toekomst van een volk be palen." Bezichtiging Nadat burgemeester Van Liere dr. De Wet voor zijn vriendelijke woor den had bedankt, begaf het gezel schap zich naar het dorpshuis, waar de kleuterschool werd bezichtigd. De in Zeeuws costuum gestoken kinderen Krina Oele en Ad Potter overhan digden mevrouw De Wet een pop in Zuid-Bevelandse dracht en dr De Wet een oorkonde. Namens hét ge meentebestuur werden een tweetal borden in Delfts blauw aangeboden ter vertolking van de dank aan het gemeentebestuur en de Hollandse club te Vanderbijlpark. Hierna lieten de kleuters met een elfen- en kabou- terspel zien wat zij op school leren, terwijl een der kleintjes namens het bestuur van de school mevrouw De Wet nog bloemen aanbood. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het boogschieten. de Nederlands Hervormde Kerk. de landbouwschool van de Z.L.M.. het aardappel koelhuis en aan de modelboerderij van de fa milie Jacobovits, terwijl tevens een kijkje werd genomen aan de Baar- landse zeedijk. ringen zijn, die elk over een eigen gebied gezag uitoefenen en vijandig- gezind jegens elkaar zijn. De minister zeide, dat in Japan wordt aangedrongen op uitbreiding van de handel met continentaal Chi na. Hij voegde hier echter aan toe: „Het lijkt mij, dat Zuid-Oost-Azië meer mogelijkheden voor een aan trekkelijk handelsgebied biedt dan China. Deze mogelijkheden zijn ech ter afhankelijk van de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van dat gebied." De minister gaf toe, dat de kwes tie van de herstelbetalingen aan In donesië en de Philippijnen nog altijd een ernstige hinderpaal is voor de samenwerking tussen Japan en Zuid- Oost-Azië. Japan wil allerminst de last van de herstelbetalingen op de Verenigde Staten schuiven, maar het wil de Ja panse politiek coördineren met de Amerikaanse. Japan wil zijn econo mische kracht versterken door te profiteren van het Amerikaanse hulpplan voor Zuid-Oost-Azië. Russische reisbureaux in de Verenigde Staten De Sowjet-Unie is van plan bin nenkort in de Verenigde Staten reis bureaux te openen, zo heeft de Rus sische plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Valerin Zorin meegedeeld bij een onderhoud met Patrick Hillings, een republikeins lid van het Amerikaanse Congres. Zorin voegde hieraan toe, dat er nog een tekort aan hotelruimte is in Rusland, ook al omdat aan dc bouw van woon huizen voorrang moet worden gege ven. Het weer in Europa Volgens de rapporten -•=" Dinsdagavond 19 uur: Stockholm: licht bewolkt 27 graden Oslo: i'icht bewolkt 25 graden Kopenhagen: onbewolkt 24 graden Amsterdam: onbewolkt 22 graden Londen: licht bewolkt 24 graden Luxemburg: licht bewolkt 24 graden Parijs: half bewolkt 25 graden Bordeaux: zwaar bewolkt 30 graden Grenoble: onweer 27 graden Nice: onbewolkt 26 graden Zürich: zwaar bewolkt 22 graden Locarno: half bewolkt 20 graden Berlijn: regen 24 graden Frankfort: onbewolkt 25 graden München: zwaar bewolkt 24 graden Wenen zwaar bewolkt 23 graden (nnsbruekhalf bewolkt 24 graden Pome: half bewolkt 31 graden VERWACHT... \VRJL\1G VERANDERING. Geldig tot Woensdagavond: Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit Westelijke rich tingen Weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN 1 September Zon op: -5.52 onder: 19.32 Maan op: 18.44 onder: 4.53 Arabische stemmen tegen het vredesplan van Dulles Op zijn wekelijkse persconferentie verklaarde minister Dulles, dat er aanwijzingen zijn, dat Rusland militaire uitrustingsstukken heeft aan geboden aan de Arabische landen. De V. S. hebben contact opgenomen met de Egyptische en Israëlische regeringen en dringend verzocht geen geweld meer te gebruiken in het gebied van Gaza. Engeland drong er by beide landen op aan de wapen stilstand van 1948 te respecteren. De Israëlische regering heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een schrijven gezonden over de jongste incidenten met Egypte. Tel Aviv vraagt de aandacht voor deze gespannen situatie en gaf ver volgens een overzicht van de Egyptische „strooptochten." In antwoord op vragen over het aanbod van Russische wapens, zeide Dulles, dat er weliswaar geen offi ciële inlichtingen zijn ontvangen, maar dat de aanwijzingen toch vrij betrouwbaar zijn. Washington is be zorgd over mogelijke politieke ver wikkelingen in verband met dit aan bod. Egyptische en Israëlische woord voerders hebben Dinsdag opnieuw melding gemaakt van schendingen van hun gebied aan de demarcatie lijn bij Gaza. Het aantal doden is thans gestegen tot 19 Israëliërs er 8 Egyptenaren. Tegen plan-Dulles Kolonel Anwar el Sadat, lid van de revolutionaire raad in Egypte en tevens minister van staat, heeft Dinsdag de Amerikaanse voorstellen tot de oplossing van de geschillen tussen Israël en de Arabische staten afgewezen als „onuitvoerbaar". Hij schreef in het Arabische weekblad „Al Tabrir", dat deze voorstellen „uitsluitend zijn ontworpen ter ver dediging van de Israëlische belan gend Minister Dulles zo zei kolonel Sadat, had alleen gesproken vanuit het Israëlische standpunt en had niet alle aanwezige factoren in overwe ging genomen. Een van deze facto- Niet iedereen In het blad van de Z.L.M. stond vorige week een artikel met een bevreemdend opschrift'. Dat op schrift luidde: „Niet iedere boeren zoon naar de landbouwschool". Wan neer zo'n opschrift de vrucht zou zijn van de jarenlange propaganda voor het landbouwonderwijs, dan zou het effect van die propaganda tame lijk negatief zijn geweest. Zo is het gelukkig niet, want het opschrift geeft slechts onvolledig de strekking van het artikel weer. Op het ogenblik staan talrijke ouders op het platteland voor de vraag of zij hun zoon, naar de landbouwschool zullen sturen. Zeg gen ze ja, dan betekent het, dat hun zoon landbouwer zal worden, maar ze weten in vele gevallen niet of die zoon later een boerenbedrijf in be heer kan krijgen. Tienduizenden jonge boeren wach ten thans in Nederland op een be drijf, terwijl net aantal boerenbe drijven slechts met enkele honderden per jaar vermeerdert. Dat is een sche ve toestand, die om een oplossing vraagt. Enkele jaren geleden ging de waarschuwing uit, dat tot 1960 de helft van het aantal boeren zoons een andere vak zou moeten kiezen, omdat men niet verder kon gaan met het als-maar-splitsen van ae bedrijven der ouders. Daarop doelde de schrijver in het Zeeuws Landbouwblad toen hij boven zijn artikel het opschrift plaatste „niet iedere boerenzoon naar de land bouwschool" Het is misschien wel gemakkelijk voor ouders om hun zoons voor wie later geen bedrijf beschikbaar is toch naar de landbouwschool te sturen. Later echter komen de moeilijkheden en dikwijls gebeurt het, dat zulke boerenzoons op de leeftijd tussen 25 en 30 jaar nog moeten omschakelen op een ander beroep. Dat omschakelen wordt dan een vaak-pijnlijke geschiedenis. Deze pijnlijkheid kan vermeden worden als men op jonge leeftijd een juiste be roepskeuze doet en de moed heeft een opleiding te kiezen, die niet op de landbouw is gericht. Er zijn thans in Zeeland oplei dingsmogelijkheden voor vele be roepen. Er zijn overal in Zeeland en in Nederland goede plaatsingskan sen. Waarom zou men dan het aantal van tienduizenden jonge boeren, die hunkeren naar een eigen bedrijf, zon der noodzaak vergroten? Het komt ons voor dat het Zeeuws Landbouwblad een juiste daad heeft verricht door er nog eens nadrukke lijk op te wijzen, dat niet iedere boe renzoon naar de landbouwschool moet gaan. Het onderwijs op die scholen is goed en nuttig, maar men heeft er niet voldoende aan als men daar naast geen goede maatschappelijke kansen heeft Die kansen zullen voor ieder uersoonlijk verschillen. Echter voor de boerenzoons als groep geven zij aan dat 50% geen zelfstandige boer kan worden! Vandaar de waarschuwing! ren is, zo zei hij, het „volledig ne geren" door Israël van de resoluties van de Verenigde Naties. Ook de „hoogste Arabische com missie voor Palestina", onder leiding van de ex-moefti van Jeruzalem Amin Al Hoesseini, noemde de voor stellen van de Verenigde Staten „on rechtvaardig, irrationeel en tegenge steld aan de resoluties van de Vere nigde Naties." Zaterdag sluiting van de E-'55. De „E 55" zal op Zaterdagavond 3 September om 7 uur met een korte plechtigheid worden gesloten. Op het Elf Provineiënplein zullen dan de na tionale en provinciale vlaggen worden gestreken, ten teken dat de mani festatie van Nederlandse energie be ëindigd is. De algemene voorzitter, ir J. W. Ernste, zal een korte toe spraak houden, muziekkorpsen zullen de plechtigheid luister bijzetten. „Maar Nederland bouwt verder": dat wil men de grondtoon laten zijn van de sluitingsplechtigheid. De na tionale en provinciale vlaggen zullen dan ook gestreken worden door aspi rant-vakarbeiders, horlogemakers, loodgieters, timmerlieden, metselaars schilders, scheepsbouwers enz. Zij zullen die taak vervullen in hun werk kleding, teneinde duidelijk te maken, dat al is de „E 55" beëindigd, het werk van Nederlands opbouw gewoon doorgaat. „Unifesti" wordt eveneens Zater dagavond gesloten, nl. om midder nacht. NOODTOESTAND IN ALGERIJE Boyer de la Tour benoemd tot opvolger van Grandval Frankrijk is van plan het aantal troepen onder de wapenen met 180.000 te vergroten in verband met de toestand in Noord-Afrika. Generaal Pierre Boyer de la Tour du Moulin, de 59-jarige resident-generaal van Tunesië, is benoemd tot opvolger van Gilbert Grandval als resident- generaal van Marokko. De Franse staatscourantvan Dinsdag bevat een decreet, waarbij voor geheel Algerije de noodtoestand van kracht wordt verklaard. De Franse regering maakte Dinsdag bekend dat de eerste helft van de dienstplichtige lichting 1954, die bin nen een paar weken met groot verlof zou gaan, voor onbepaalde tijd onder de wapenen zal blijven. Volgens het ministerie van defensie betreft dit be sluit 77.000 man van de landstrijd krachten, 25.000 man van de lucht macht en 2000 man van de marine. Tevens zal een aantal reserve-offi cieren en onder-officieren uit verschil lende lichtingen onder de wapenen worden geroepen om het kader te vormen. Het ministerie van defensie heeft de verzekering gegeven, dat deze troe pen niet naar Noord-Afrika zullen worden gezonden. Generaal Boyer de la Tour zal Woensdag van Parijs naar Rabat vlie gen. Marokkaanse leiders hebben Dins dag te Parijs met adviseurs van de Franse premier, Faure, van gedachten gewisseld over de plannen voor de nieuwe politiek. Dinsdagavond werd verwacht, dat binnen 48 uur een af vaardiging van Marokkaanse leiders Van de werf van de N.V. P. Smit Jr te Rotterdam is Maandagmiddag met goed gevolg het 18.000 ton metende tankschip ,JKraussina" te water ge laten. Het ruim 169 meter lange schip. dat gebouwd wordt voor rekening van de N.V. Petroleum Maatschappij „La Corona" is het laatste schip van de serie van drie, welke de Konink lijke Shell groep aan deze werf in op dracht heeft gegeven. Het schip glijdt naar zijn element. zich naar Madagascar zal begeven' voor een bezoek aan de afgezette sul tan, Ben Yoessef. Voor Veiligheidsraad De uit zeventien landen be staande AziatischAfrikaanse groep in de Verenigdé Naties heeft Dinsdag besloten, de Veilig heidsraad te verzoeken, zich met de toestand in Frans-Noord-Afri- ka bezig toe houden. Nog steeds is de rust in Noord-Afrika niet geheel weergekeerd en zolang er nog kans op onlusten beslaat blijven politie en leger paraat om direct in te. kunnen grijpen. Een Marokkaanse soldaat controleert op de grens van Nieuw Medina in Casablanca papie ren van voorbijgangers. Weer arrestaties in Indonesië. In Soerabaja zijn gearresteerd de hoofden van het plaatselijk bureau van dc import, "van het kantoor van (Ie haüdelsinspectie en van het kan toor van de industriële inspectie Oost-Java. Eén hunner werd ge arresteerd, terwijl hij deel uitmaak te van het gevolg van vice-president Hatta, die een rondreis maakt door Oost-Java. Huiszoekingen werden verricht en boeken in beslag geno men. Er worden meer arrestaties verwacht. KLEINZOON VAN GENERAAL DE WET OP BEZOEK Gezellige ontmoeting in dorpshuis en kleuterschool Dezer dagen kreeg Oudelande bezoek van 'het lid van de Volksraad van Vanderbijlpark in Zuid-Afrika, dr. C. de Wet en zijn echtgenote. Zo als bekend heeft Oudelande na de Februariramp een belangrijke gift uit Vanderbijlpark ontvangen, waarvoor men een dorpshuis en kleuter school heeft kunnen laten bouwen. Op spontane en hartelijke wijze is dr. De Wet in Oudelande ontvangen en behalve vele goede woorden moch ten de heer en mevrouw De Wet verscheidene geschenken in ontvangst nemen. In het gemeentehuis werden de gasten in tegenwoordigheid van de raadsleden en hun echtgenoten officieel ontvangen, 's Middags werd o.a. een bezoek aan de kleuterschool gebracht. Burgemeester W. N. van Liere wees er in zyn toespraak in het ge meentehuis op, dat door dit bezoek de banden tussen Vanderbijlpark en Oudelande zeker nog verstevigd wer den. Spreker herinnerde aan het me deleven van de Nederlandse bevol king tijdens en na de boerenoorlog, waardoor een band tussen Zuid-Afri ka en Nederland is ontstaan. Het feit, dat zich steeds meer Nederlan ders in Zuid-Afrika hebben geves tigd en vooral ook het medeleven, de vele gaven en de hulp tijdens de rampdagen door Zuid Afrika gebo den, hebben de gevoelens van vriend schap vergroot, aldus burgemeester Van Liere. Met instemming van het gemeente bestuur en de Hollandse club in Van derbijlpark werd besloten een daar ingezameld bedrag voor de bouw van een dorpshuis met kleuterschool te bestemmen, waarop Oudelande zeer trots is. Burgemeester Van Liere ver zocht dr. De Wet en zijn echtge- note bij hun terugkeer in Zuid- Afrika het gemeentebestuur en de Hollandse club in anderbijl- parlt de verzekering t,e geven, dat het gemeentebestuur en de bevol king van Oudelande immer met Beroep ontslagen stakers onsesrond verklaard. Het gemeentebestuur van Amster dam deelt mede. dat het gemeentelijk scheidsgerecht op 26 Augustus ji. het beroep van alle klagers inzake het door het gemeentebestuur aan hen verleende ontslag in verband met de staking van het gemeentepersoneel omstreeks 1 April van dit jaar, on gegrond heeft verklaard. Het betreft hier ambtenaren, die werkzaam zijn geweest bij het ver voerbedrijf, de havens- en handelsin richtingen, de gasfabrieken, publie ke werken en de stadsreiniging. In de overweging wordt o.m. ge zegd, dat op grond van de inhoud der stukken vaststaat en ook door de klagers niet wordt ontkend, dat zij deel hebben genomen aan de staking onder het gemeentepersoneel. Het scheidsgerecht is van oordeel, üat het deelnemen van een ambténaar aan een staking als een misdraging moet worden aangemerkt, die inge volge de bepalingen van het ambte narenreglement voor tuchtrechtelijke bestraffing in aanmerking komt. Honderdduizend er uit In cle staatsloterij is Dinsdag de hoofdprijs van 100-000 gulden uitge loot. Dc prijs viel op lot nr. 20997. De series van dit lot zijn verkocht in Rotterdam, Bloemendaal en Bever wijk. Te Rotterdam is het lot verkocht in twee halve loten en wel aan een Haagse kapper en aan een speelclub- je van 23 Rotterdamse kellners. Te Bloemendaal werd een heel lot ver kocht waarop de honderdduizend viel, waarschijnlijk aan een inwoner van Amsterdam- Het lot werd te Be verwijk verkocht in een kwart, een aantal twintigjes en tientjes. Ook te Groningen moet de honderd duizend door een aantal mensen wor den gedeeld. Er werden daar een half lot en een aantal tientjes en twin tigjes verkocht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1