PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dulles wil strijd tussen Israël en Arabische landen beëindigen Keuringsdienst Zeeland waakt over millioenen aan deviezen BILT NEDERLANDSE EN BELGISCHE STRAALJAGER NEERGESTORT VERGIFFENIS AANGEBODEN AAN OVERVALLERS VAN 0EED-ZEM 198e Jaargang-No. 200 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 27 Aug. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van t 1.„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstr. 2, teleL 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 2 PALESTIJNSE KWESTIE Internationale lening voor hulp aan 900.000 vluchtelingen? Minister Dulles heeft Vrijdag uit naam van president Eisenhower een plan bekendgemaakt voor normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische landen. Dit voorstel omvat drie punten: 1. Een internationale lening aan Israël om dit land te helpen by het scha deloosstellen van 900.000 Arabische vluchtelingen uit Palestina. 2. De deelneming van de V. S. aan een verdrag waarbij de grenzen tussen Israël en zijn Arabische buurstaten tegen agressie van welke zijde ook wor den beschermd. 3. Het definitief vaststellen van de grenzen tussen Israël en de Arabische landen. De minister ontvouwde dit plan in een rede over de buitenlandse politiek voor de raad voor de buitenlandse be trekkingen. Wat het eerste punt betreft zeide Dulles, dat president Eisenhower zal aanbevelen, dat de V. S. in belangrij ke mate aan deze lening zullen deel nemen, die de levensomstandigheden der vluchtelingen moet verbeteren en de uitvoering van projecten mogelijk moet maken, waardoor hun hervesti ging wordt vergemakkelijkt. Aangaande het tweede punt ver klaarde de minister, dat president Levensstandaard De belasting in Nederland is zeer hoog, hoger dan in vele andere Westeuropese landen. De lonen zijn kunstmatig laag gehouden, zo dat de levensstandaard van de Neder landse bevolking ondanks „loon- ronden" en „zwarte" lonen veel lager is dan in de meeste andere Westeuropese landen. De consumptie per hoofd der be volking is volgens Economische Statische Berichten sedert 1948 nauwelijks toegenomen en lag in 1954 nog even hoog als in 1948. Het goede renaanbod is in Nederland vrij be scheidenDe nog steeds verhou dingsgewijs lage levensstandaard wordt tenslotte onderstreept door een tekort van bijna 250.000 woningen, zodat het woningcomfort veel te wen sen overlaat. Het bovenstaande is een citaat niet uit de Russische Prawda of enig ander ultra-links blad, maar uit de conservatief-liberale Neue Zürcher Zeitung (Zwitserland) Een economische medewerker heeft in dat blad de Nederlandse econo mie onder de loupe genomen. Hij heeft bewondering voor het na-oor- log'sé herstel in Nederland en voor de grote productietoename. De finan ciële politiek van de Nederlandse re gering heeft grotendeels zijn instem ming, maar hij betwijfelt of het „di rigisme" op het gebied van de lonen, de woningpolitiek en de landbouw be ter voor de wederopbouw is geweest dan een vrije economie. Wellicht, zo Het betoog van de Zwitserse eco noom maakt een rustige en deskundige indruk en het ver dient daarom zeker de aandacht ook al omdat het probleem van de vrije re loonvorming thans in Nederland sterker begint te spelen. Half Sep tember zal de Sociaal-Economische Raad aan de Nederlandse regering zijn „grote" advies over de loonvor ming moeten uitbrengen, opdat een intensievere welvaartsspreiding mo gelijk zal worden. De gedachten gaan daarbij uit naar een geringere bemoeienis van de over heid met het loonpeil in die zin, dat werkgevers de handen meer vrij krij gen voor het zelfstandig sluiten van loonovereenkomstefi en dat de taak van de regering beperkt wordt tot een zekere controle op het algemeen loonniveau. De loonfactor moet niet een starre, maar een bewegelijke factor worden, die een eigen even wicht zoekt en die daardoor, sanerend en stimulerend werkt in het econo misch leven. Te lang heeft men in Nederland het loonniveau laag gehouden, omdat men de export-positie van Nederland wilde beschermen. Daardoor werd de afzet op de bin nenlandse markt beperkt gehouden en tal van bedrijven, die rustig op een hoger loonniveau konden overgaan, werden daarin belemmerd. Het is nu de taalt van de Sociaal- Economische Raad om een stelsel van loonvorming te scheppen dat vergro ting van de welvaart mogelijk maakt zonder dat men in Nederland vervalt tot de excessen van een al te grote vrijheid. Die taak zal moeilijk zijn en als over enkele weken het advies van de Sociaal Economische Raad verschijnt, zal het dat laat zich nu reeds voorzien geenszins onverdeelde instemming krijgen. Maar over één ding zullen vóór- en tegenstanders het bij voorbaat eens kunen zijnde huidige levensstandaard in Nederland ligt te laag in vergelij king met het buitenland. Die levensstandaard moet dus om hoog. De economische medewerker van de Neue Zurcher Zeitung consta teerde 'n onweerlegbaar feit, toen hij schreef men er in de meeste IWpri- europ den beter aan toe is Er mm-; dus in Nederland iets ver andere en de grote stoot daartoe zal ditmaal moeten uitgaan van de So ciaal Economische Raad. Eisenhower hem had gemachtigd te verklaren dat hij, „gegeven een oplos sing van andere aanverwante proble men", zou aanbevelen, dat de V. S. toetreden tot een dergelijk garantie verdrag. Dulles zeide te hopen, dat andere landen hetzelfde zullen doen en dat het verdrag door de Verenigde Naties zal worden gesteund. Incident bij Gaza Egyptische troepen traden Donder dag op tegen twee Israëlische pa trouilles, die ten Oosten van Gaza de bestandslijn overschreden en joegen hen terug naar „door Israël bezet ge bied van Palestina", aldus een Egyp tisch communiqué. Zij werden op de vlucht door Egyptische troepen ach tervolgd met net gevolg, dat twaalf Israëliërs het leven lieten. Aan Egyp tische kant waren geen doden geval len. Het Egyptische communiqué ver meldt verder, dat ook Woensdag de bestandslijn tweemaal door Israëliërs is overschreden. Van Israëlische zijde is meegedeeld, dat Israëlische troepen Donderdag een heuvel in het gebied van Gaza op de Egyptenaren hebben heroverd. Een legerwoordvoerder zei, dat de Egyp tenaren in 12 uur tijd het bestand driemaal hadden geschonden. De Amerikaanse ambassadeur in Egypte, Byroade, heeft Vrijdag pre mier Nasser meegedeeld, dat de V.S. bezorgd zijn over de gespannen toe stand in het gebied van Gaza. Volgens diplomatieke kringen te Cairo stelde de Amerikaanse verte genwoordiger ook voor, opnieuw te pogen de spanning te verminderen. Radio-actieve „bom" gestolen Parijse politie uitgerust met Geiger-tellers. Parijse politie, uitgerust met gei- ger-to'ellers, zoekt op het ogenblik de opslagplaatsen van handelaren in oud metaal af naar een gestolen ra dio-actieve „bom", die de dood kan veroorzaken van een mens, die hem vier minuten in zyn bezit heeft ge had. De „bom" is een kleine loden cy linder met een radium capsule, die Donderdag uit een fabriek nabij het vliegveld Le Bourget is verdwenen. De cylinder werd in de fabriek ge bruikt voor het opsporen van fouten in gelaste metalen. Als de dief dicht in de nabijheid van de cylinder blijft, zal hij binnen 18 minuten in zulke mate worden be smet dat hij eraan zal sterven, doch als hij de cylinder zou openmaken en de radium-capsule eruit zou ha len, zou hij in slechts enkele minuten dodelijk worden besmet. Radio Parijs heeft een waarschu wing uitgezonden. Als de „bom" niet wordt gevonden, zal hij lange tijd gevaar blijven op leveren voor eventuele vinders. De radium blijft namelijk naar schatting ongeveer 1600 jaar radio-actief. TIJDENS OEFENING „LOCO" Drie inzittenden kwamen om het leven. Vrijdagmorgen omstreeks half acht is in de buurt van Eindhoven een Bel gische straaljager van het type Meteor neergestort. De twee inzittenden kwa men hierbij om het leven. Het toestel nam deel aan de oefening „Loco" en De Amerikaanse luchtmachtsoldaat Daniel Schmidt, die onlangs uit Chi nese gevangenschap in de V.S. terug keerde, en zijn vrouw, Una, die met een andere man waS getrouwd, zijn sinds Donderdag herenigdFoto: Da niel en Una weer samen heeft vermoedelijk te laag gevlogen, zodat het de grond raakte. Toen de verongelukte Meteor in een weiland langs de spoorbaan terecht kwam, sloeg hij met een zware explo sie in honderden stukken uiteen. Een 16-jarig meisje, dat juist op de fiets passeerde, werd door een rondvliegend brokstuk ernstig, hoewel niet levens gevaarlijk gewond. Vrijdagavond omstreeks kwart voor acht is een Nederlandse straaljager, tussen de gemeenten Acquoy en Aspe- ren van ongeveer honderd meter hoog te neergestort. Het toestel vloog in een formatie van vier en werd tijdens een kort maar hevig onweer tweemaal door de bliksem getroffen. Volgens ooggetuigen steigerde het nog even voordat het explodeerde en de stukken zich in de grond boorden. De wrakstukken zijn niet ver van het slot Asperen neergekomen. Uit de modderkuil,, die het wrak in de weke bodem boorde, staken slechts een paar wielen omhoog. D.e bestuurder, de sergeant-majoor Van' Baalen, kwam om het leven. Het toestel' was afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden. Geen inmenging in Saarverkiezing De Wesfc-Europcse commissie voor toezicht op de volksstemming in het Saargebied zal de Franse en Westduit- se regeringen meedelen, d3t verkla ringen volgens welke de afscheiding van het Saargebied nooit zou worden aanvaard terecht of ten onrechte beschouwd kunnen worden als zijnde in strijd met het Saaraccoord. Dit is Vrijdag door de commissie bekendge maakt. C De Nederlandse administrateur van de onderneming Tjiboeni in de omgeving van Pengalengan (nabij Bandoeng), de 64- jarige Th. A. H. Claasen iS Donderdag op 't vliegveld Kemajoran bij Djakarta aange houden. Hij werd gearresteerd kort voor dat hij per K.L.M.-vliegtuig naar Neder land zou vertrekken. DRIE STAMMEN GAVEN ZICH OVER Vertrek van Grandval zou ernstige terugslag hebben Het Franse leger heeft Vrjjdag aan drie Marokkaanse stammen, de Benl Cheriane, de Beni Somala en de Hamoera, die hebben deelgenomen aan de bloedige opstand van het afelopen weekeinde in Marokko, bers werd aanvaard. Het hoofd van elke stam moest hierbij de wa pens neerleggen in het bloed van een os, die op de plaats van de overgave is geslacht. De militaire gouverneur van het gebied van Casablanca, generaal André Franchi, had zich voor deze overgave naar Oeed-Zem begeven. De Smaaia- stam telt o.m. 4000 ruiters. De stamleden hebben Zaterdag j.l. deelgenomen aan het vermoorden van 77 Fransen mannen, vrouwen en kinderen in Oeed-Zem. Het is nog niet bekend, hoeveel stamleden gebruik zullen maken van het Franse aanbod, of hoeveel hebben aangeboden zich over te geven. Het Franse leger heeft reeds bij Ke- nifra de overgave van enige duizen den Zaian-stamleden aanvaard. Deze stamleden hebben gevechten geleverd 'met Franse parachutisten, nadat zij getracht hadden Kenifra, waar door Marokkaanse betogers branden wa ren gesticht, te plunderen. Inmiddels hebben circa 10.000 le gionnaires, Marokkaanse scherp schutters en Senegalese parachutis ten, gesteund door tanks en vliegtui gen, een ring gelegd om het gebied van Oeed-Zem en Kenifra in een po ging om de stamleden te dwingen net bergachtige gebied te verlaten en af te aaien naar de Tadla-vlakte. In de steden Hoewel op het platteland de rust aan het terugkeren is, stijgt de span ning opnieuw in de overbevolkte Ara bische wijken van Casablanca en an dere steden. Grandval vertrok Vrijdag uit Rabat naar Parijs, waar hij besprekingen zal voeren met regeringsleiders, firj ver klaarde bij zijn vejrtrek, dat hij Zon dag terug zal zijn, doch volgens ge ruchten die in de inheemse wijken de ronde doen, zal hij wellicht niet terug keren. Zijn vertrek zou worden opge vat als een ernstige slag voor de hoop op de toekomst van vele Marokkanen. Verklaring van Sultan De Sultan van 3Iarokko, Moham med Ben Arafa, heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat hy van plan is in Rabat temidden van zijn onderdanen te bly- ven. Deze verklaring werd in Aix-les- Bains uitgegeven door El Haioei, het hoofd van de afdeling protocol. Marokkaanse regering De Franse minister voor Marok kaanse en Tunesische zaken, Pierre July, heeft Vrijdagavond verklaard er van overtuigd te zijn, dat er spoe dig een Marokkaanse regering, waar in alle groeperingen zullen zijn ver tegenwoordigd, zal worden gevormd. Hrj deelde mee, dat het overleg tus sen de commissie van vijf Franse ministers, waarvan hrj deel uitmaakt, en Marokkaanse leiders die zelfde avond nog zou worden beëidigd. Zon dag zou hij het kabinet zyn bevin dingen meedelen. Algemeen verwacht men, dat het overleg te Aix-les-Baïns de weg ge- Amerikaans vliegtuig op Azoren verongelukt Een tweemotorig Amerikaans am- phibievliegtuig.is Donderdagavond op de Azinhais-top op de Azoren neerge stort. Alle vijf bemanningsleden van het toestel, dat op weg was van Argen tinië naar Noord-Afrika, kwamen om het leven. Minder loonbelasting Oudercfoms- en invaliditeitsaftrek Van 1 Sept. 1955 af kunnen werkne mers en gepensionneerde werknemers die 65 jaar of ouder dan wel invalide zijn, in bepaalde gevallen vermindering van loonbelasting krijgen door middel van een aftrek op het loon van 52 per maand of 12 per week. Voor de zgn. ouderdomsaftrek ko men in aapmerking werknemers van 65 jaar en ouder, mits zij óf gehuwd zijn (en niet duurzaam gescheiden van hun echtgenoot leven) óf recht hebben op kinderaftrek. Voor de zgn. invaliditeitsaftrek ko men in aanmerking invalide werkne mers, die jonger zijn dan 65 jaar, mits zij óf in de hoogste tariefgroep (groep 18) vallen, óf gehuwd zijn (en- niet duurzaam gescheiden van hun echtge noot leven) óf recht hebben op kinder aftrek. Aangezien de werkgevei de ouder- doms- en invaliditeitsaftrek slechts mag toepassen, indien de werknemer een werknemersverklaring bij hem heeft ingeleverd, waaruit blijkt, dat recht op deze aftrek bestaat, moet ie dere werknemer, die beoordeeld naar de toestand op 1 Juli 1955 daar op recht kan doen gelden, bij zijn werkgever een werknemersverklaring van het nieuwe model aanvragen en deze vóór de eerste loon betaling na 31 Aug. 1955 ingevuld bij hem inleve ren. POOTGOEDEXPORT VAN GROOT BELANG Nieuwste methode van na-controle op virusziekten wordt toegepast Bjj de" Keuringsdienst Zeeland van de N.A.K., die met zyn kantoor en laboratorium aan de Grote Markt te Goes zetelt, wordt er over millioenen aan deviezen gewaakt. Indirect, dan wel te verstaan. Het is namelijk zo, dat er jaarlijks voor ongeveer zestig millioen gulden aan pootaardappeleu wordt geëxporteerd, waarvan ook een behoorlijk kwantum uit Zeeland af komstig is. Deze niet onbelangrijke deviezenbron zou spoedig opdrogen, wanneer pootgoed aan het buitenland geleverd zou worden, dat niet aan de hieraan te stellen eisen zou voldoen. Temeer, omdat niet alleen Neder land met pootgoed op de wereldmarkt komt, moet vóór alles gezorgd worden, dat een kwaliteitsproduct geleverd wordt. Om de buitenlandse kopers die garantie te geven, zorgen de keuringsdiensten van de N.A.K. voor een gedegen controle op de voor pootgoed aangegeven aardappelen. Een controle, welke steeds verder gepcrfectionneerd wordt en waarbij met name de laatste jaren, enkele wetenschappelijke vindingen worden toe gepast, waardoor de mogelijkheden van tegenvallers bij de nateelt tot het kleinste minimum worden beperkt. Het zal ieder duidelijk zijn, dat voor het telen van goede consumptie-aard appelen gezond pootgoed nodig is. Daarom wordt ae waarde van de pootaardappelen in hoge mate be paald door het feit, of ze al dan niet vrij zijn van vinusziekten. Tot voor de oorlog was het zo, dat de keuring van de aardappelen te vel de beslissend was. Hoe streng men ook keurde, men wist echter nooit met zekerheid hoe de nateelt zou zijn. Dit bleek pas een jaar later, maar in hét ongunstige geval was het dan te laat. De buitenlandse koper zat dan met een slechte nateelt, was ontevre den over het geleverde pootgoed, zo dat de Nederlandse telers het gevaar liepen een klant te verliezen. Daar om is hoe langer hoe meer gezocht naar methodes om de pootgoedteelt op meer wetenschappelijke basis te vestigen. Hiermee is men thans reeds een eind op de goede weg. Een zeer belangrijke vraag voor de keuringsdienst is, wanneer het poot goed gerooid moet worden om de vi rusaantasting te kunnen ontlopen. Nu is het bekena, dat het virus o.a. door gevleugelde bladluizen wordt overge bracht. Met vangbakken in de velden stelt de keuringsdienst daarom in ver schillende delen van Zeeland weke lijks het aantal gevleugelde bladluizen vast, om hieruit de intensiteit van de luizenvlucht na te gaan en zo te we ten te komen wanneer gerooid dient te worden. Omdat er ook viren zijn, die niet door bladluizen worden overgebracht, werkt de keu ringsdienst tevens met een me thode, waarby de aanwezigheid langs serologische weg worden aangetoond. Hiertoe worden overal in de provincie bladeren van aardappelplanten verza meld, welke in het laborato rium worden onderzocht. Verder worden van alle gekeurde aardappelvelden monsters uitgezet op het contröleveld op het landbouw- proefbedrijf te Wilhelminadorp. Maar voor de resultaten van deze na-con- tróle geldt hetzelfde als van de na teelt. Eerst een jaar later weet men (Vervolg op pag. 5) effend heeft voor de invoering van zelfbestuur en het terugkeren van orde en rust in het protectoraat- Faure schijnt vast besloten zijn plan door te zetten, zelfs tegen de bezwa ren van de conservative ministers in. Minister July zeide in dit ver band: „De tyd dringt. Het is van es sentieel belang, dat deze zaak gere geld wordt voordat er nog een week voorbij is." Franse regeringsfunctionarissen namen de verklaring van de sultan opvallend kalm op. De woordvoerder van Faure haalde alleen maar zyn schouders op toen men hem om com mentaar vroeg. Aangezien niemand van oordeel is, dat Ben Arafa in staat is om de verwezenlijking van het Franse plan te verhinderen, be schouwt men de verklaring als een politieke manoeuvre om nog meer concessies van de Franse regering los te krijgen. KORTE PREDICATIE Daarom, broeders, benaarstïgt U te meer om Uw roeping en ver kiezing vast te maken (2 Petrus 1 10) De Apostel Petrus heeft op het ee/- sfe gezicht weinig verstand van theo logie gehadWie een boek over ge loofsleer opslaat zal al spoedig be merken dat er eerst over de verkie zing en dan over de roeping gespro ken wordt. De Apostel keert het om in de telcst. En velen van ons denken ook eerst aan de verkiezing, die, zegt men toch van eeuwigheid is. De roe ping volgt immers in de tijd. Zou de Apostel verkeerd zijn of wijf Hier blijkt dat weten en kunnen elkander niet altijd dekken. Petrus ffaat uit van de practük van het gees telijk leven en wij blijven te veel stil staan en hangen aan de theorie. Door dit laatste weten we soms veel van de geloofsleer maar kennis hangt af van de ervaring. Arm en te beklagen is de mens die door zgn bezig-zgn alleen met de ver kiezing geen oor heeft overgehouden voor de roeping. De practijk van het geestelijk leven is toch dat door de roeping de overtuiging van de zonde komt en daarbij het aanbod der ge nade. De vrede met God is het doel van dit werk van Woord en Geest. Deze vrede zal er zijn als de mens weet een verkorene te zijn door het welbehagen Gods. Wanneer wij dit werk Gods kennen in het leven moeten we dat vastma ken zegt de Apostel en daartoe ons benaarstigen d.i. ijverig bezig zijn. Wel ligt het werk Gods vast in God zelf maar de vruchten en de vreugde er van hebben we eerst dan als het ook voor onszelf vaststaat dat we een verkorene zijn. Daarom zullen we de leer haar waarde laten als theorie, maar we worden om wille van de zaligheid ge noodzaakt de practijk te kennen. Dat is het waar het om gaat in hat leven van ons allen, dus ook van 17. Oud-Vossemeer R. C. v. Putten. Het weer in Europa. Volgens de weerrapporten van Vrijdagavond 19 uur: Kopenhagen, onbewolkt Amsterdam, geheel bewolkt, Londen, zwaarbewolkt, Luxemburg, zwaarbewolkt. Parijs, onbewolkt, Grenoble, half bewolkt, Nicè, zwaarbewolkt, Genève, nevel, Zürich, zwaarbewolkt, Locarno, zwaarbewolkt, Berlijn, licht bewolkt. Frankfort, licht bewolkt, München, licht bewolkt. Wenen, zwaarbewolkt, Innsbruck, licht bewolkt, Rome, onbewolkt. 27 graden 23 graden 26 graden 23 graden 26 graden 25 graden 26 graden 25 gTaden 24 graden 22 graden 26 graden 25 graden 22 graden 24 graden 22 graden 30 graden DE VERWACHT. ONWEERSACHTIG. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele buien met een kans op onweer. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind uit uiteen lopende richtingen. ZON EN MAAN 28 Augustus Zon op: 5.45 onder: 19.41 Maan op: 17.06 onder: 0.20 29 Augustus Zon op: 5.47 onder: 19.38 Maan op: 17.37 onder: 1.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1