PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eerste Kamer keurt de huur- en belastingvoorstellen goed BILT Zeeuwse tentoonstelling thans in Goes ondergebracht VERDEDIGING NEDERLANDSE ARRESTANTEN IN INDONESIË HOOP OP TERUGKEER DUITSE GEVANGENEN UIT RUSLAND DE VERWACHT... 198e Jaargang No. 186 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W- Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 11 Aug. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm.- Minimum p. advertentie 14.—. Ing. mededeiingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 et. per regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3S41; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Tèrneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26 MOTIE-MOLENAAR VERWORPEN Te laag tempo van woningbouw (Van onze parlementaire redacteur). De huurwet, die in Mei het sindsdien herrezen kabinet heeft doen struike len, heeft zy het ingrijpend gewijzigd Woensdag de eindstreep ge haald. Ook de aan deze Huurwet gekoppelde belastingvoorstellen kunnen in het Staatsblad worden opgenomen. De Eerste Kamer heeft namelijk de des betreffende ontwerpen, nadat de Tweede Kamer ze op 8 Juli had aangeno men, goedgekeurd. Dat is geen moment te vroeg, want op 1 September a.s. moeten de huurverhogingen en de meeste belastingverlagingen ingaan. De belastingontwerpen verwierven het fiat van de Kamer zonder hoofde lijke stemming. De Huurwet werd aangenomen met 31 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heren De Vos van Steenwijk (VVD) en Brandenburg (CPN). hadden gevoerd, verweten de minis ter-president dr. Drees en de minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting ir. Witte, hun dat zij een te nauw verband hadden gelegd tussen de op lossing van het huurprobleem en de leniging van de woningnood. Huur verhoging, zo verduidelijkte laatstge noemde, heft het woningtekort niet op. Dat het overigens met het inlopen van dit tekort uiterst langzaam gaat, rekende minister Witte nog eens voor. Het bouwprogram vermeldt jaarlijks 65.000 nieuwe woningen. Meer kunnen er niet gezet worden wegens het tekort aan arbeidskrach ten en de schaarste van sommige bouwmaterialen. Van die 65.000 wo ningen zijn er 40.000 nodig voor de toeneming van de bevolking en 8000 voor krotopruiming, zodat de winst per jaar slechts 17.000 woningen be- De bewindsman was zich er terde ge van bewust, dat we er, zo voort gaande, niet komen. Daarom gaf hij Hieraan was nóg een stemming voorafgegaan. Bij de replieken diende namelijk prof. Molenaar een motie in, waarin aan de rege ring dringend verzocht werd in overweging te nemen, alsnog in het nieuwe zittingsjaar met een nieuwe huurverhoging te komen. Hij had er niet veel succes mee. Unaniem verklaarden de sprekers zich ertegen. Men had er niet de minste behoefte aan en minister Witte verklaarde, dat aanneming ervan niet tot de oplossing' van hel woningprobleem zou bijdragen. De Kamer verwierp de motie met 28 tegen 4 stemmen. Vóór stemde alleen de VVD. Ministers aan het woord In hun antwoord aan de leden, die het woord over de wetsontwerpen Kom bij ons... Van de Stichting „Nederlandse Ex port Combinatie" ontvingen wij een brief, die enigszins aansluit op onze beschouwing over het „ronselen" in de Noordelijke provincies (P.Z.C. van Dinsdag j.l.). Het gaat ditmaal niet over een officiële wervingsactie door arbeidsbureaux, maar over de merk waardige pogingen van sommige Ne derlandse bedrijven om aan personeel te komen. Tegen deze praktijken wordt in het schrijven fel stelling genomen. Dat is te begrijpen, want wanneer men sommige voorbeelden hoort, vraagt men zich toch wel af, waar dit naar toe moet. Er ontwikkelt zich na melijk een soort „cadeaustelsel", dat vaak de perken ver te buiten gaat. De brief somt hiervan enkele gevallen op: „Wie een werkkracht mannelijk of vrouwelijk meebrengt, krijgt vijf en twintig gulden" (overgenomen van een mededelingenbord in een bedrijf); „wie een'contract tekent voor een half jaar, krijgt gratis een bromfiets" (over genomen uit'een advertentie); „bij ons gratis werkkledingbij ons speel tuin aanwezigbij ons gratis Engel se lesbij ons koffie en thee en tien sigaretten gratis „Het is een loven en bieden en over- bieden en de directies werken aldus ongewild mee aan het opjagen van de kostenspiraal", aldus de brief. „Er zijn exportmarkten opgebouwd en grote fa brieken uit de grond gestampt, maar er worden ook al weer exportmarkten verloren en er staan fabriekshallen half leeg, omdat er geen personeel ge noeg is". Tegelijkertijd protesteert de brief schrijver tegen de emigratiepoli- tiek van de regering, omdat hij die bij de huidige schaarste aan werk krachten „uitholling van de Nederland se volkskracht" acht. Zijn redenering is eenvoudig: enerzijds is er overal groot personeelstekort, anderzijds wordt de emigratie met kracht bevor derd, dus een ongerijmde situatie. Nu is het vrij makkelijk om zoals hier wordt gedaan bepaalde feiten simpelweg tegenover elkaar te plaat sen. Dat heeft altijd succes en in het onderhavige geval lijkt het, alsof de regering de zonderlingste politiek voert, terwijl dit beleid integendeel helemaal niet onjuist behoeft te zijn. Immers niet iedere emigrant is in dustrie-arbeider of wil industrie-arbei der worden. Voor een. groot deel heeft men bij de trek naar andere wereld delen of landen te maken met landbou wers, die bij de grote landhonger in Nederland niet aan bod komen, doch elders wel degelijk het land kunnen krijgen, dat zij verlangen Bovendien zijn er nog andere facto ren, die de emigratie-politiek, bepalen. De groei der bevolking schept in dë toekomst grote moeilijkheden in ruim telijk opzicht en ook daarmee dient re kening te worden gehouden. Bevol kingspolitiek moet nu eenmaal op lan ge termijn worden gevoerd. Een andere vraag is of het loven en bieden met geschenken, zoals dat blijkbaar steeds meer in zwang schijnt te komen, getolereerd mag den. Vanzelfsprekend ontstaan daar door wanverhoudingen en als dit ver der gaat, wordt ééns het punt bereikt, waarop overheidsingrijpen niet kan uitblijven Wat. moet hier gebeuren? Men kan eenvoudig zeggen„Het be drijfsleven zelf moet verstandiger zijnmaar wat doet een zakenman met een gevulde orderportefeuille, met exportkansen voor zijn producten, maar met. een schreeuwend gebrek aan personeel? Hij probeert wat hij kan om zijn bedrijf aantrekkelijk te "in. ken, Kunnen werkgevers, werknemers en regering niet eens samen rond de tafel gaan zitten, teneinde na te gaan, wat er aan dit vraagstuk kan en moet gebeuren? Het is gecompliceerd, maar er dient iets gedaan te worden 1 als middelen aan om de woningbouw te bespoedigen het afremmen van de bouw in andere sectoren doch ook daaraan zij'n uiteraard grenzen en verhoging van de productiviteit in het bouwvak, die wellicht te bereiken is door het afstappen van „bijbelse" bouwmethoden. Hij hoopte, dat door toepassing van deze middelen het bouwprogram van 65.000 woningen in de toekomst opgevoerd zou kunnen worden. Minister Witte verdedigde de on- derhoudssanctie. Toekomstige verhoging van de hu ren hangt niet van de opstelling van een schema af, maar veel meer van de vraag of afroming zal worden toe gepast of niet. Ir. Witte zeide een groot voorstan der van huurverhoging te zyn en wel, omdat de lage huren van de oude wo ningen het peil van de nieuwe wonin gen drukt. Tenslotte deelde hij nog mede, dat het niet de bedoeling is de huren van de nieuwe woningen te verlagen met de vermindering van de grondbelas- ting. t Kabinetscrisis Minister-president dr. Drees greep de gelegenheid aan om het huur- en belastingbeleid in het algemeen te genover de Eerste Kamer te vérde- digen. Een verklaring gevende van de kabinetscrisis, zeide lrij, dat de rege ring ervan is uitgegaan, dat zij de belastingverlaging met mocht laten voorbijgaan zonder tegelijkertijd een huurverhoging in te voeren. Er is dus naar een oplossing voor een redelijke huurverhoging gezocht. Er waren na tuurlijk ook andere regelingen moge- (Vervolg op pag. 3) Het ministerie van buitenlandse zaken heeft medegedeeld,, dat de Ne derlandse regering, na de Indonesi sche weigering om prominente bui tenlandse advocaten toe te laten om de verdediging van Jungschlager op zich te nemen, by de Indonesische regering in algemene zin heeft laten informeren of een vooraanstaande Nederlandse advocaat zou kunnen worden toegelaten. Hierop werd op 15 Juli een afwij zend antwoord ontvangen. Op 14 Juli werd een communiqué Geen visa aangevraagd Wervelstorm bedreigt Amerikaanse Oostkust In twaalf staten aan de Amerikaan se Oostkust van Carolina tot Maine, zijn voorzorgsmaatregelen genomen me' liet oog op een wervelstorm, door meteorologen „Connie" genoemd, die met een snelheid van ongeveer 11 km per uur in de richting van de Ame rikaanse kust komt. Woensdagochtend bevond „Connie" zich op ongeveer 500 km ten Oosten van Brunswick in Georgia en 320 km ten Zuidoosten van Wilmington in Noord-Carolina. Het ziet er naar uit, dat „Connie" de weg zal volgen waar langs het vorige jaar de wervelstorm „Hazel" trok, die 145 mensenlevens eiste. Twee-en-een-half jaar heeft de heer C. J. Ruder uit Bennebroek gewerkt aan het model van een rondvaartboot, die radiografisch bestuurd, echt kan varen. Voor de kinderen, die Woens dagmorgen in het Amsterdamse bos te Amsterdam een demonstratie kon den zien van op afstand radiogra fisch bestuurde" motorboten, was dit de gebeurtenis van hun leven. uitgegeven van de Indonesische am bassade te Washington, waaruit kon worden afgeleid, dat de Indonesische regering na haar weigering om En gelse en Amerikaanse advocaten toe te laten, tegen uitzending van een Nederlandse advocaat geen bezwaar zou maken. I)e Nederlandse regering heeft toen terstond met weerlegging van de In donesische argumenten haar verzoek om toelating van een Nederlandse advocaat herhaald. Hierop is van In donesische zijde nog niet gereageerd. Voorts werd medegedeeld, dat geen visa voor bepaalde met name ge noemde Nederlandse rechtsgeleerden zijn aangevraagd en van een weige ring van deze visa dus ook niet kan worden gesproken. In de z.g. wamlelkerk van de Grote kerk te Goes werd Woensdagmiddag de Zeeuwse Tentoonstelling geopend door de burgemeester van Goes, mr W. C. ten Kate. Na de opening maakr ten de genodigden een rondgang langs de tentoongestelde werken. De burgemeester in gezelschap van de Veer se schilderes mevrouw Claire von Bernuth-Bonebakker voor een van haar schilderijen (Foto P.Z.C.) Gsen staking op lijn Oostende-Dover Het bestuur van het zeewezen te Brussel, waaronder de directie van de lijn Oostende-Dover ressorteert, heeft Woensdag naar aanleiding van ge ruchten verklaard, dat geen enkele stakingsaanzegging aan de directie is overhandigd, zodat er dus geen sprake is van een staking op de lijn Oostende-Dover. In Sch'ecbmse haven werd zeewaardig sehin gestolen Buitengaats aangehouden Een vijftien meter lange blauwe tweemaster, de „Aldebaran" is Woensdagnacht uit de Wilhelmina- haven te Schiedam gestolen. Dc dief, die de Duitse nationaliteit heeft, was met het jaèht reeds de nieuwe Wa terweg afgevaren, toen hij werd aan gehouden. Een chauffeur van een watertaxi uit Schiedam zag een man op ver dachte wijze rondscharrelen nabij de Wilhelminahaven te Schiedam. Toen hij even latei de „Aldebaran" zag wegvaren, meldde hij dit aan de rijkspolitie te water, die onmiddellijk maatregelen nam. In Hoek van Hol land werd in allerijl een loodsboot in gereedheid gebracht, waarmede de rijkspolitie te water, geassisteerd door de politie te Hoek van Holland uit voer. Buitengaats wist men het schip aan te houden. De opvarende, die la ter de 27-jarige F. von K. uit Vier- sen in Duitsland bleek te zijn, heeft zich zonder verzet aan de politie over gegeven. Grandval te Parijs aangekomen Marokko bereidt zich voor op 20 Augustus De Franse resident-generaal van Marokko, Gilbert Grandval, is Woens dag per vliegtuig uit Rabat te Parijs aangekomen. Hij zal, naar gemeld, met de betrokken Franse autoriteiten besprekingen voeren over een door hem aan de hand gedaan voorstel, waarvan hij hoopt dat het een einde zal maken aan de huidige onrust in het Franse protectoraat. In Marokko wordt een intensieve propaganda gevoerd met het oog op de twintigste Augustus, die een „pro fetische dag" wordt genoemd. In alle Marokkaanse steden worden oproepen aan de bevolking uitgedeeld om op die dag de straat op te gaan als nog geen regeling van de Mar"1-*1-*:~ zal zijn verkregen. NU AL VAST NAAR OPVANGKAMPEN Zullen burger-geïnterneerden ook gerepatrieerd worden Met de dag herleeft in West-Duitsland de hoop, dat binnen afzienbare tyd in de Sowjet-ITnie vastgehouden Duitsers mogen terugkeren naar hun vaderland. Aanleiding hiertoe zijn mededelingen van uit Rusland terugge keerde Oostenrijkers en uitspraken van vooraanstaande Oostduitsers. Het Westduitse Rode Kruis heeft inmiddels ook vele inlichtingen over de ver blijfplaatsen van achtergebleven Duiters kunnen bemachtigen. De presi dent van deze organisatie, dr. Weifcz, trachtte op grond hiervan zelfs naar Rusland te reizen, nog voordat sprake was van een uitnodiging van de Sowjets aan bondskanselier dr. Adenauer. Autoriteiten in Bonn hebben de overtuiging, dat de Russen sinds eni ge tijd bezig zijn de Duitse gevange nen in enkele grote kampen in de Oeral bijeen te brengen, om hun re patriëring voor te bereiden. Niet alleen de krijgsgevangenen, doch ook de burgerlijke geïnterneer den zouden zich thans voor de thuis reis gereed kunnen maken. Tijdens zijn recente bezoek aan Oost-Duits- land heeft maarschalk Boelganin 'n poging gedaan, de terugkeer der ge vangenen als een concessie aan de IN DE GROTE KERK Officieel geopend door burgemeester In de Grote kerk te Goes heeft burgemeester inr W. C. ten Kate, Woens dagmiddag om vier uur de Zeeuwse Tentoonstelling van Beeldende Kunsten officieel geopend, die thans gedurende de maand Augustus in Goes te be zichtigen zal zijn. De opening werd onder meer bijgewoond door mr J. C. J. van Schagen, secretaris van de Stichting „De Zeeuwse Kunstenaarskring", mr J. F. Hornstra, directeur van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk, de heer G. W. Oskamp, directeur van de Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, ds H. M. Strating, voor zitter van de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Goes en de heer B. Burger, gemeente-secretaris van Goes. In zijn welkomstwoord tot de geno digden memoreerde mr J. C. J. van Schagen de hulpvaardigheid, die men bij het organiseren van de tentoon stelling in Goes van vele zijden onder vond. Mr Van Schagen dacht hierbij aan de medewerking van de provin cie en de gemeente Goes wat betreft de financiële achtergrond van de ten toonstelling, hoewel deze misschien niet nodig zal blijken te zijn. In Mid delburg werd de tentoonstelling na melijk zo goed bezocht, dat zij zichzelf bedruipen kon en men noopt, dat dit in Goes ook het geval zal zijn. Ook bracht spreker dank aan hej kerkbestuur voor het beschikbaar stel len van het fraaie kerkgebouw, dat bij voor dit doel uitstekend geschikt achtie. Mr Van Schagen merkte hier bij op, dat samenwerking tussen kunst en kerk zeker gelukkig kan zijn. „Het doel van deze expositie", aldus mr Van Schagen, „is het brengen van toenadering tussen het publiek en de kunstenaar. Dit contact kan namelijk veel inniger zijn dan thans het geval is". Spreker verklaarde, dat men daar om aan de tentoonstelling een enquête heeft verhonden, teneind;- de smaak, de wensen en eventuele suggesties van de bezoekers te vernemen Vervolgens was het woord aan bur gemeester Ten Kate voor de officiële opening van de tentoonstelling. Bur gemeester Ten Kate zeide verheugd te zijn, dat thans de toenaderingspoging wordt ondernomen om het publiek ook eens bij de kunst te bepalen. In deze materialistische tijd komt het ideële element er meestal magertjes af en daarom vond spreker de tentoon stelling een verblijdende gebeurtenis Burgemeester Ten Kate verwaehtte, dat de tentoonstelling in Goes velen uit de Bevelanden zou trekken en meen de, dat het geëxposeerde niet alleen op provinciaal maar zeker ook op Ne derlands peil stond. De hoop uitspre kend dat deze eerste contactpoging succesrijk zou zijn en dat vele Zeeuw se kijkers ook kopers zouden worden verklaarde burgemeester Ten Kate de tentoonstelling voor geopend. De tentoonstelling is in grote lijnen gelijk aan de Middelburgse expositie, die vorige week werd gesloten. Toch zijn er verscheidene nieuwe werken, waarbij zelfs enkele exposanten voor èen gehele nieuwe inzending zorgden. Daardoor bevat deze Goesse tentoon stelling enkele verrassingen, die een bezoek dubbel en dwars waard maken Televisie wil meer zendtijd hebben Namens de Nederlandse Televisie Stichting is door de heer J. W. Ren- geling, NTS-seeretaris, een verzoek aan het departement van O., K., en W. gericht om meer televisie-zend tijd per 1 Januari 1956. De heer Ren- geling heeft zich er nog niet over willen uitlaten, hoeveel meer zend tijd de NTS precies gevraagd heeft. Aangenomen mag worden, dat ge streefd wordt naar uitbreiding van de zendtijd van 10 tot 12 uur per week. Bij een internationale wedstrijd met vliegtuigmodellen in Noord-Bohemen heeft een model van een sraalVliegtuig van een Russische deelnemer in een rond vlucht een snelheid behaald van 275 km per uur, een nieuw wereldrecord. Het oude wereldrecord was 264 km per uur. Oostduitse regering voor te stellen, waarschijnlijk omdat de Russen niet graag de terugkeer zouden laten bij dragen aan het prestige van de West duitse bondskanselier. Men is er overigens nog niet zeker van of de Russische regering het lot der gevangenen niet mede zal willen gebruiken om politieke pressie op Adenauer uit te oefenen. Verklarin gen van de vice-premier der Oost duitse regering, Nuschke, wijzen iii die richting. Russische cijfers De minister voor de vluchtelingen, Oberlander, sprak een half jaar ge leden over 16.000 nog achtergebleven krijgsgevangenen. De laatste Rus sische cijfers dateren uit Mei 1950, toen er volgens de Russische rege ring 13.546 Duitse gevangenen in de Sowjet-Unie waren. Mag men de Oostduitse regering geloven, dan zouden er inmiddels 12.000 zijn gere patrieerd, zodat nog hoogstens 1500 man te verwachten zijn. Het aantal burger-geïnterneerden wordt op 800.000 geschat. Aangeno men wordt, dat nog hoogstens het zesde deel in leven is. Het weer in Europa Volgens de rapporten van Woensdag avond 19 uur; Stockholm: onbewolkt Oslo: licht bewolkt Kopenhagen: licht bewolkt Amsterdam: onbewolkt Londen: half bewolkt Luxemburg: zwaar bewolkt Parijs: zwaar bewolkt Bordeaux: zwaar bewolkt Grenoble: onbewolkt Nice: licht bewolkt G>enêve: half bewolkt Zürich: licht bewolkt Locarno: licht bewolkt. Berlijn: half bewolkt Frankfort: licht bewolkt München: zwaar bewolkt Wenen: zwaar bewolkt Innsbruck, zwaar bewolkt Rome: onbewolkt 27 graden 28 graden 25 graaien 22 graden 22 graden 19 graden 22 graden 26 graden 23 graden 26 graden 20 graden 18 graden 24 graden 26 graden 20 graden 16 graden 18 gradfen 21 graden 29 graden VRIJ WARM. Vrij warm weer met wisselende bewolking en een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zwakke tot matige Noord-Oostelijke -vind. ZON KN MAAN 12 Augustus Zon op: 5.19 onder: 20.14 Maan op: 23.56 onder: 16.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1