PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Boven gehee! West-Europa heerst thans een hittegolf Scherpe critiek op beleid van minister Mansholt MASSALE R.K. BETOGING IN BELGISCHE HOOFDSTAD GELEERDEN WAARSCHUWEN DE REGERINGEN Op initiatief van wijlen Einstein Vand aag. 198e Jaargang-No. 159 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 11 Juli 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 14.—. Ing mededelingen driemaa) tarief. Kleine advertenties imax 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van t 1.— „Brieven of adres Bureau v d Blad" 25 ceni meer. Giro No 359300 P.ZC. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304): Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telet 2475 ib.g.g 2228): Oostburg. Pinlandstr 2, telel :6; Brouwersstraat 2: Zierikzee. N Bogerdstraat 24. telef WARM EN ZONNIG WEER.. Twee Denen door zonnesteek om het leven gekomen Boven West-Europa heerst thans een hittegolf. In Denemarken zijn twee Denen door zonnesteek om het leven gekomen. Zweden beleefde het warm ste weekeinde van het jaar. Ook in Frankrijk, West-Duitsland en Groot-Brittannië was het warm en zonnig weer. In het Noorden en Zuiden van Italië heeft het Zaterdag» hevig geon weerd In de provincie Tarente werden twee boeren door de bliksem ge troffen. Regel en hagel hebben een schade van naar schatting een half milliard lire aangericht. Op enkele bergen in het gebied van Aosta is sneeuw gevallen. Overstromingen hebben in Opper- Oostenrijk reeds aanzienlijke schade aangericht aan de landbouw. Er werd echter geen melding gemaakt van slachtoffers. Op vele plaatsen zijn de zijrivieren van de Donau in Tirol en Opper- en Neder-Oostenrijk reeds buiten haar oevers getreden. Op een weide bij Eastriggs in Schot- Edelhert sprong op rijdende auto. op de Amersfoortseweg te H Apeldoorn is Zaterdag een plot- seling overstekend edelhert, een zogenaamde veertien-en- y der, bovenop een passerende auto gesprongen. Het dier zak- y te met de voorpoten door het dak, doch de bestuurder, de heer A. H. B. uit Heemstede, werd niet geraakt. Het hert H vond bij dit avontuur de dood, n H terwijl de auto ernstig werd y M beschadigd. §1 Navo-oefenmg op de Noordzee Op liet ogenblik is op dc Noordzee een oefening aan de gang onder de codenaam „Long Swell,", waarbij zee- en luchtstrijdkrachten van de Navo betrokken zijn. Oorlogssche pen van de Nederlandse, Noorse, Amerikaanse en Britse marines ne men er aan deel. Aan het einde van de oefening zal de opperbevelhebber in het Oosten van de Atlantische Oceaan, admiraal sir Michael Denny, op het vlagge- schip Hms. Tyne, de schepen naar Rosyth voeren, waar zij tot 12 Juli zullen blijven. Samen met admiraal Denny voert air chief marshal sir John Boothman het opperbevel. De luchtstrijdkrach ten die aan de oefening deelnemen omvat onder meer verkenningsvlieg tuigen van het kustcommando van de R.A.F., vliegtuigen van het bom bardementscommando van de R.A.F., machines van de Britse marinelucht vaartdienst en van de Koninklijke Nederlandse marine. De Nederlandse oorlogsschepen die aan de oefening deelnemen zijn de „De Ruyter", „Evertsen", „Kortenaer", „De Zeeuw", „Van Ewijek" en „Walrus".' Aan dele van het hospitaalkerkschip })De Hoop" op de eerste tocht van het nieuwe schip: sloepenrol binnen de pieren van IJmuiden. H.M. de konin gin in gesprek met de minister van landbouw en visserij van India, Z.E. P. G. Deshmukh (midden) en diens Nederlandse ambtgenoot, de heer S. L. Mansholt. land hebben twee boerenarbeiders twee uur lang in dekking gelegen on der een tractor, terwijl op nog geen 50 meter afstand in een munitie-op slagplaats honderden brandbommen en zeer explosieve stoffen ontploften, vermoedelijk als gevolg van de in Schotland heersende hittegolf. De ar beiders van de opslagplaats waren bijtijds gewaarschuwd. Niemand werd gewond. Zomervacantie Dertig gevangenen die in de ge vangenis van Belfast (Noord-Ierland) straffen van meer dan drie jaar uit zitten en die zich onderscheiden heb ben door goed gedrag, zullen voor September zeven dagen zomervacan tie krijgen. De autoriteiten vertrouwen, dat de fevangenen terug zullen komen als e vacantie om is. In de afgelopen jaren zijn met Kerstmis ook gevange nen met vacantie naar huis gestuurd en nog nooit heeft een van hen zijn woord gebroken. Compromis over Duitslands hereniging mogelijk? In diplomatieke kringen te Bonn is Zondag vernomen, dat de Weste lijke mogendheden bereid zijn op de aanstaande conferentie van rege ringsleiders te Genève een compro misoplossing voor het probleem van Duitslands hereniging te aanvaarden. Volgens dit plan zou een herenigd Duitsland deel moeten blijven uitma ken van de Westelijke verdediging, echter de toepassing in hét gebied dat nu de Sowjet-zóne is, zou be perkt zijn. Deze concessies wil het Westen doen in ruil voor Russische instem ming met hereniging van Duitsland op grondslag van vrije verkiezingen in alle vier zones. 1-Iet geheel zou deel moeten uitmaken van een alge meen Europees beveiligingsstelsel. De Westelijken zouden bijvoorbeeld aldus werd in genoemde kringen ver nomen, er mede kunnen instemmen geen troepen ten Oosten van de hui dige grens tussen Oost- en West- Duitsland te legeren. Zij zouden er echter op staan, dat Oost-Duitsland in hun radarnet wordt opgenomen. Ook zijn afspraken mogelijk over beperking van de Duitse strijdkrach ten tot de twaalf divisies, die West- Duitsland thans op de been brengt. In Westduitse regeringskringen achtte men het mogelijk, dat de Sow- jet-Unie met een dergelijk voorstel zal instemmen. Auto met straalaandrijving. De Britse autofabriek „Aastin" heeft Zaterdag een demonstratie ge geven met een auto met straalaan drijving, de „Sheerline". De demon stratie werd bijgewoond door circa 30.000 belangstellenden. De straalmotor, met een vermogen van 120 (Engelse) pk, werk vrijwel geruisloos. TEGEN MINISTER COLLARD Vrijwel geen incidenten De Belgische Rooms-katholieken hebben Zondagmiddag in de hoofdstad op massale wijze gedemonstreerd tegen het wetsontwerp betreffende de scholen van de socialistische minister van onderwijs, Coliard. Enige uren lang defileerden de betogers, welker aantal door het orga niserende „comité voor vrijheid en democratie" werd geschat op ongeveer 250.000 langs het Beursgebouw. De betogers droegen talrijke vaan dels van hun organisaties en vereni gingen en vele spandoeken met op schriften als „vrijheid", „het land zegt neen" Deze laatste leuze stond ook te lezen op een doek, dat door een over de stad cirkelend vliegtuig werd voortgetrokken. Boerenruiters en verscheidene muizekcorpsen mar cheerden in de stoet. Lefevre, voorzitter der CVP, ver klaarde dat de regering zich zeer ver gist heeft toen ze geloofde aan het materialisme der Belgen. Opnieuw is bewezen dat de Belg gehoor weet te geven aan de stem van het idealisme. Vier provincies hebben door ruim tegebrek zelfs niet kunnen defileren. „Het land staat aan onze kant: het resultaat van ons petitionnement te- ten het onderwijsontwerp bewijst at. Daarop zijn bijna 2.2000.000 handtekeningen verzameld uit naam van 3.400.000 Belgen". Lefevre zeide dat het strijdparool gehandhaafd blijft. Op financieel ge bied is dat parool: alle tegoeden bij de algemene spaarkassen terugtrek en, alle tegoeden bij de girodienst tot op 10 frank na terugtrekken, alle le ningen van de staat en van semi-of- ficiële instellingen doen mislukken. Enige ruiten van het liberale dag blad „Het Laatste Nieuws" op ae Emile Jaeqmainlaan werden door be togers vernield Dit was het enige in cident, dat zich voordeed. De „wapen stilstand" tussen de partijen is overi gens in acht genomen. Er waren geen tegenbetogingen. Te Middelburg werd Zaterdag de tweede Zeeuwse Culturele Dag ge houden. Er bestond hiervoor grote belangstellinguit de gehele provin cie waren belangstellenden naar de Burgerzaal van het stadhuis geko men om er een rijke verscheidenheid aan artistieke prestaties mee te ma ken. Deze foto werd gemaakt tijdens het optreden van de Zangschool van de Koninklijke Vereniging TJit het VolkVoor het Volk" te Middelburg. Foto P.Z.C. Etna heeft nieuwe krater gevormd. Europa's grootste werkende vulkaan, de Etna, heeft in zes dagen van „be perkte activiteit" een nieuwe krater gevormd, aldus.werd Zondag uit Ca tania gemeld. Vulcanologen deelden mede, dat door de jongste werking twee spleten op de Noordwestelijke helling zijn opengebroken. Deze spleten hebben zich langzamerhand verenigd tot een nieuwe krater met een straal van bij na dertig meter. Volgens de deskundigen levert de huidige uitbarsting geen gevaar op voor de dorpen, die op de hellingen van de berg liggen. Thans geen strijd in Laos. In de afgelopen 24 uur is niet ge vochten tussen het nationale Lao- tiaanse leger en eenheden van de communistische, met de Noordviet- namese Vietminh verbonden Phatet Lao. In diplomatieke kringen in de Lao- tiaanse hoofdstad Vietiane meent men, dat de krachtige, door de aan vallende communistische bataljons ondervonden tegenstand, de commu nisten zeer heeft verrast. Zwemmer in „IJzeren Man" verdronken. Zondag is in de zweminrichting „De IJzeren man" de 26-jarige H. S. te Schoor] verdronken: Bij het sluiten van de inrichting bleek, dat één der zwemgasten zgn kleding niet had afgehaald. Onmid dellijk werd met het dreggen een aan vang gemaakt, waarna men het stof felijk overschot van S. uit het water ophaalde. TEGEN ATOOMWAPENS De Britse filosoof Earl Bertrand Russell heeft Zaterdag in Londen op een persconferentie een oproep van wijlen prof. Albert Einstein en nog zeven geleerden uitgegeven, waarin gewaarschuwd wordt vooi de gevaren, die de wereld bedreigen als gevolg van de ontwikkeling van de atoomwapens. In een ontwerp-resolutïe wordt er bij de regeringen op aangedrongen openlijk te erkennen, dat haar doelen niet naderbij gebracht kunnen worden door een wereldoorlog. De regeringen moeten trachten vreedzame middelen te vinden voor de regeling van alle bestaande geschillen. Afschriften van de verklaring zijn toegezonden aan de staatshoofden van de grote mogendheden, de Sowjet- Unie, de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Canada. De ver klaring. die er op "ijst, dat de vrees bestaatj dat bij het gebruik van veel waterstofbommen in een eventuele nieuwe wereldoorlog de mensheid zal worden uitgeroeid, gaat uit van Ein stein, Op 18 April, de sterfdag van Einstein, ontving Russell diens instem ming met deze waarschuwing van de geleerden. „Het was mogelijk Ein- steins allerlaatste openbare hande ling", aldus Russell. De ontwerp-resolutïe zal door Bert rand Russel worden ingediend op de komende conferentie van geleerden in Londen. De wereldvereniging van parlementariërs voor wereldregering maakte bekend, dat op 3 Augustus in de Britse hoofdstad een dergelijke conferentie zal beginnen. Acht van de ondertekenaars van de verklaring, die de mensheid voor de ...is het 20 jaar geleden, dat de Franse gepensionneerde luité- nant-kolonel Alfred Dreyfus, vermaard door het „spionnage- proces" dat rond de jongste s eeuwwisseling tegen hem werd ji gevoerd, overleed. milium ALGEMENE VERGADERING „ZEVIBEL" Harde woorden over afwijzing van slooppremie voor vissersvaartuigen De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt, heeft Dinsdag bij de behandeling van de Visserij-Nota in de Tweede Kamer het instellen van een slooppremie voor verouderde vissers vaartuigen met klem van de hand gewezen. Over deze honding van de be windsman is Zaterdagmorgen tijdens de algemene ledenvergadering van de stichting „Zeeuwse Visserij Belangen" (Zevibel") het nodige te doen ge weest. Deze vergadering werd gehouden in „De Prins van Oranje" te Goes onder voorzitterschap van de heer A. L. S, Lnrkefeer. De minister had zijn uitspraak o.m. gemotiveerd met de opmerking, dat in de haven van IJmui den tientallen oude vissersschepen opgelegd zijn sommige reeds geruime tijd in afwachting van een slooppremie, en liij pasle er voor met het in stellen van deze premie de ruime beurzen van enkele vissers-reders te spek ken. De leden en het bestuur van de „Zevibel" waren evenwel van mening, dat de minister geenszins op de hoogte was met de toestand van de vissers vloot in Zeeland. Over het algemeen werd op het visserijbeleid van de be windsman felle critiek geleverd. Veie Zeeuwse vissers hebben in hun boot hun gehele kapitaal geïnves teerd. De boten zijn hard aan vernieu wing toe, doch de sloopprgs is derma te "aag, dat de vissers zich ver in de schuld moeten steken om een nieuw vaartuig te kunnen aanschaffen. Wel kunnen zij, die een nieuwe boot wil len kopen, van regeringswege een crediet krijgen van 75 van de ver koopwaarde van tweedehandsschepen en in sommige gevallen zelfs van 100 De 75 is evenwel voor de meeste Zeeuwse vissers totaal onvol doende. daar zij aver te weinig kapi- taa' beschikken wanneer hun boot naar de sloper gaat. Algemeen had dan ook de verwachting bestaan, dat de minister de slooppremie zou zien als een aanmoedigingspremie voor de vernieuwing van de vloot, maar deze illusie is door de uitspraak van de mi nister in rook opgegaan en vele vis sers zien zich hierdoor ernstig gedu peerd. De vraag was daarom gerechtvaar digd, of de minister inderdaad de moeite heeft genomen zich op de hoogte te stellen van de toestand der Zeeuwse vissersvloot. Immers, zo dit het geval zon zijn geweest, zou hij nimmer het grote belang van dè Zeeuwse vissers hebben kunnen opof feren aan et kleinere belang, dat de staat er bij heeft, aan bepaalde I-J- muidense vissers geen slooppremie te betalen, omdat deze er op hebben ge speculeerd. Tijdens deze vergadering hield drs. J. Floor, economisch medewerker der Stichting van de Nederlandse Visse rij, een inleiding over „Gaat het vis serijbedrijf aan vlijt ten onder?" Spreker schetste de opkomst van de techniek in de laatste decennia, eerst in het algemeen en later ook met be trekking tot de visserij. Na een be schouwing op de verschillende techni sche toepassingen in de visserij, kwam ook hij op de noodzakelijke ver nieuwing van de Zeeuwse vloot. (Vervolg op pag. 2) Drie militairen omgekomen. Bij twee ongelukken in de gemeen te Maarheeze (Noord-Brabant) zijn Zondag drie militairen om het leven gekomen. Bij een kruispunt te Maarheeze botste een jeep met drie militairen te- fen een geluidswagen van het leger. an de inzittenden van de jeep kwa men twee om het leven en werd de derde zwaar gewond. Te Soerendonk viel een militair, die op de bumper van een auto was ge zeten van het voertuig. Hij werd door een andere wagen overreden en kwam om het leven. Vijf vossen in het kippenhok. Toen de landbouwer Smeets in Reuven zijn kippenhok, ge legen in het veld nabij de Duit se grens, naderde bleken zich 3r niet. minder dan vijf vossen ip te houden. Twee vossen kon- len niet meer uit het hok ont snappen en zijn door de land- oouwer onschadelijk gemaakt, i keus stelt „zullen wij een einde ma ken aan de mensheid of zal de mens heid afzien van oorlog?" zijn Nobel prijswinnaars. De ondertekenaars zijn: prof. Percy Bridgman (Ver. Sta ten), prof. Albert Einstein (Verenig de Staten), prof. Leopold Infeld' (Po len), prof. Joliot-Curie (Frankrijk), prof.. Cecil Powell (Groot-Brittannië) prof. Joseph Rotblat (Groot-Brittan nië) en prof. Hideki Yoekawaw (Ja pan). Russell deelde mede dat prof Skobolt- zyn (Sowjet-Unie), de radioloog Ot to Hahn (Duitsland) en" de natuur kundigen Wolfgang Pauli (Zwitser land), Niels Bohr (Denemarken) en Max Born (Groot-Brittannië) de ver klaring niet hebber willen onderteke nen. Russell wacht nog op antwoord van de Amerikanen Arthur Compton en Harold Uery en van dr. Li Zse- Koeng uit China. Koningin en Prins naar de West Van 18 October 6 November. De koningin en prins Bernhard heb ben, zoals bekend, het voornemen in het najaar een officieel bezoek aan Suriname en aan de Nederlandse An tillen te brengen. Volgens het voor lopige reisplan komt het vorstelijk paar op 18 October a.s. in Willem stad (Curasao) aan. ëa een verblijf van drie dagen op Curagao zullen Aruba en Bonaire worden bezocht. Vervolgens gr .t de reis naar St Maarten, vanwaar uit ook St Eusta- tius en Saba bezocht zullen worden. Op 27 October hoopt het koninklijk paar te Paramaribo aan te komen voor het bezoek aan Suriname. Ge durende dit verblijf zullen alle dis tricten worden bezocht. Het weer in Europa Volgens de weerrapporterv van Zon dagavond 19 uur: Stockholm: onbewolkt 29 graden Osio: onweer 30 graden Kopenhagen: zwaar bewolkt 24 graden Amsterdam: onbewolkt 24 graden Londen: half bewolkt 26 gracen Luxemburg: half bewolkt 25 graden Parijs: licht bewolkt 28 gracfen Bordeaux: zwaar bewoikt 27 graden Grenoble: half bewolkt 27 graden Nice: zwaar bewolkt 24 graden Genève: licht bewolkt 23 graden Zürich: licht bewolkt 22 graden Locarne: regen 23 graden Ber-ón: geheel bewolkt 26 graden Frankfort: zwaar bewolkt 26 graden München: licht bewolkt 20 graden Wenen: zwaar bewolkt 22 graden Innsbruck: zwaar bewolkt 23 graden Rome: onbewolkt 38 graden DE VERWACHT... KANS OP ONWEER. Aanvankelijk weinig, later iets meer bewolking. Droog weer, behou dens 'n kans op enkele verspreide on weersbuien. Matige tot vrij krachtige wind tussen Noordoost en Oost. Iets warmer. 12 JuU Zon Maan ZON KN HAAN op 4.35 onder 20.59 op 23.27 onder 13.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1