PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kamer besprak wederom huur- en belastingvoorstellen In W.Z.-Vlaanderen na 10 jaar werken nog geen B.L.0.-school de BILT ENGELAND IS NIET BEREID DE N.A.V.0. ER AAN TE GEVEN Vandaag... AMERIKANEN TEGEN EEN ONTWAPENINGSCONFERENTIE 198e Jaargang-No. 157 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 Juli 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal larie*. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per rege) met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C-- Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304): Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N Bogerdstraat 24, telef. 26. INSTEMMING MET WIJZIGING Geert eenstemmigheid over de onderhoudsplicht (Van onze parlementaire redacteur) Zo spannend als het Tweede Kamerdebat over de huurverhoging; en de belastingverlaging was in het midden van Mei jL, toen het tot de ontslag aanvrage van het Kabinet-Drees leid de, zo emotieloos verliep liet Donder dagmiddag. Zelfs de publieke belangstelling was matig. De groepen, die nu en dan de publieke tribune bezochten, waren kennelijk vacantiegangers, die meer aandacht hadden voor de inrichting van de zaal en de eigenaar digheden van de Kamerleden dan voo r de redevoeringen, die in een lange, eentonige stroom over de hoofden van de ministers van de Kieft en Witte en Staatssecretaris v. d. Berge werde n uitgestort. En lange rij sprekers had zich la ten inschrijven: de heren v. d. Heu vel (AR), v. d. Wetering (CH), Van Leeuwen (WD), Hofstra (PvdA), Lucas (KVP), Bommer (PvdA), Sta pelkamp (AR), Gortzak (CPN), Van Vliet (KVP), Weiter (KNP) en Van Dis (SGP). Naarmate do middag verstreek, werd het duidelijker, dat het ka binet zich nergens ongerust over behoeft te maken. De regerings voorstellen, zoals zij na de sa- mensprekingen tussen de vier in het kabinet vertegenwoordigde partijen en de ministers waren geformuleerd, hadden de instem ming van dje Kamer. De heer Hofstra ging er zelfs toe over een vroeger door hem ingediende mo tie in te trekken betreffende het voorstellen van een nieuw tarief voor de inkomstenbelasting, ter 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Churchill mee naar Genève? Het socialistische lagerhuislid Lipton heeft Donderdag voorge steld, dat ex-premier Sir Win ston Churchill deel zal uitma ken van de Britse delegatie naar de komende besprekingen van de regeringsleiders der „Grote Vier" te Genève. Volgens Lip ton zou dit een versterking van de delegatie betekenen „en vele mensen in vele landen zouden het aangenaam nieuws vinden". Premier Eden antwoordde, dat Liptons voorstel „het aan de orde stellen van een vraag stuk van groter draagwijdte is, dan waarover thans wordt ge sproken". Er werd hartelijk gelachen, toen Hughes van de linkervleu gel der socialistische partij de vraag stelde: „Waarom neemt de premier de minister van bui tenlandse zaken mee naar Ge nève, wanneer hij voornemens is de Britse delegatie een krach tiger onderhandelingspositie te doen innemen? De heer Mac- Millan is niet tegen zijn Ameri kaanse ambtgenoot Foster Dul- lus opgewassen". Spanning in het gebied van Gaza Besprekingen op dood punt. De Egyptische-Israëlische bespre kingen ter vermindering van de spanning om het gebied van Gaza zijn op een dood punt gekomen. Zy werden gevoerd onder voorzitter schap van genetaal-majoor Burns, hoofd van de commissie van toezicht op de wapenstilstand van de V.N. Een Israëlische woordvoerder zei- de na de vergadering dat de Egypti sche vertegenwoordiger weigerde iedere verplichting op zich te nemen, volgens welke Egypte zou medewer ken bij het uitvoeren van maatrege len ter vermindering van de span ning langs de grens. verkrijging van een evenwichtiger verdeling over de verschillende groepen van de bevolking. Hij meende namelijk, dat veel van de bij de PvdA levende wensen in de aan de orde zijnde voorstellen waren ingewilligd. Andere sprekers kondigden aan, dat zy een aantal van hun amende menten zullen intrekken. Dat wilde niet zeggen, dat het dl pais en vreê was. Op een aantal pun ten had men nog critiek en koesterde men nog wensen. In het bijzonder hadden de bepalingen omtrent- de on derhoudsplicht in de nieuwe huur wet niet de algehele instemming. Men vreesde, dat deze onderhoudsplicht tot een bron van narigheid zou wor den. Krotwoningen Zo vond bijvoorbeeld de heer Bom mer (PvdA), dat het wel heel erg met een woning gesteld moet zyn, wil de eigenaar van huurverhoging uitgesloten worden. Voldoende achtte hg, dat de huurverhoging niet door gaat, als de eigenaar het voor zijn rekening komende onderhoud ver waarloost. Hij wenste, dat er gezorgd zou worden voor adressen, waarop bezwaarden direct op 1 September a.s. hun verzoeken om ontheffing van de huurverhoging kunnen deponeren. De lichamen, die de beslissing moe ten nemen, kunnen dan, direct als zij zijn aangewezen, met hun werk zaamheden beginnen. Er bestond geen. eenstemmigheid, welke die lichamen zullen zyn. De re gering denkt aan huurcommissies, maar de heren Stapelkamp en Van Vliet vroegen of we niet van het goede te veel krijgen, als we naast de huuradviescommissies ook huur commissies gaan instellen. Zo waren er meer punten, waar omtrent men het niet helemaal eens was. In de sfeer van de belastingen was* dat o.a. de extra aftrek van 614 voor de inkomstenbelasting, waarvoor de gehuwden van boven ae 65 jaar in aanmerking komen. De heren V. d. Heuvel en Hofstra wilden voor deze aftrek ook in aan merking 'doen komen, ongehuwden boven de 65 jaar en jongere weduwen die een terugval van hun inkomsten hebben gehad. De weeldebelasting is allengs meer ingekrompen, zó sterk zelfs vonden de heren V. d. Heuvel en Van Leeu wen, dat zij haar betekenis vrijwel heeft verloren. Begrijpelijk was hun vraag, of deze belasting en met na me het zogenaamde tussentarief niet kan worden afgeschaft. Wensen en vragen. Men critiseerde, dat wat de huur verhoging betreft, verschil gemaakt wordt tussen woningen en Dedrijfs- panden; Men achtte de zogenaamd vergeten groepen onvoldoende ge holpen met de afschaffing van om zetbelasting op suiker en textiel; Het belastingtarief voor ongehuwden in verhouding met dat voor gehuwden zonder kinderen noemde men veel te hoog en men. drong op wijziging aan. Men had in het belang van de verge ten groepen en speciaal voor de ou den van dagen graag gezien, dat de huurverhoging pas was ingevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van de algemene ouderdomsverzeke- ring. In de avondvergadering antwoord den de ministers. (Vervolg op pag. 8) Internationale commissie voor de Soedan. De Britse en de Egyptische rege ring die tezamen de Soedan regeren, zijn tot overeenstemming gekomen over de internationale commissie die toezicht zal oefenen over de volks stemming over het zelfbestuurssta tuut van de Soedan. SIR ANTHONY EDEN VERKLAART: Het zal zich niet van de V. S. laten scheiden. Premier Sir Anthony Eden heeft Donderdagavond op een bijeenkomst in Londen verklaard, dat er drie be ginselen zijn, waarvan hy op de ko mende Viermogendhedenconferentie in GenèVe niet zal afwijken. Deze be ginselen zijn: Groot-Brittannië is niet bereid de N.A.V.O. er aan te geven, het zal zich niet van de Ver. Staten laten schei den, en het zal streven naar de ver eniging van Duitsland. Afgezien van deze beginselen is de positie van Engeland voor onderhan delingen vatbaar, zo verklaarde Eden. De premier geloofde, dat een Ver enigd Duitsland zich bij het Westen zoiT aansluiten en dat de Russen dat wellicht gevaarlijk voor hun veilig heid achten. Deze vrees behoefde vol gens Eden echter niet te bestaan, ..Wy zijn zeker bereid, en ik geloof dat de Westelijke landen, ook Duitsland, be- Leerlingen van het Baarns Lyceum, onder wie de prinsessen Beatrix en Irene hebben Woensdag onder leiding van Rectrix dr. S. Ramond in klasse- verband een bezoek aan de E-55 ge bracht. Prinses Beatrix met een schoolvriendin in het kabelbaantje. reid zouden zijn, tot een redelyke overeenkomst die de Sowjet-Unie op dit punt waarborgen zou geven", al dus Eden. H viert de bekende Neder- H H landse romanschrijfster Marie M H Chr. van Zeggelen te Amster- f| dam haar vijf-en-tachtigste ver- jaardag. lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Op de Boulevard Albert Pre mier in Le Havre begon Don derdagochtend de Tour de France 1955 met de eerste étappe naar Dieppe, welke be houdens de klassementsrit, in een overwinning voor de Span jaard Poblet eindigde. Deze te- lefoto geeft een algemeen overzicht van de start. (Voor verslag zie pagina 8) J „Wapenstilstand in Straat van Formosa". Verklaring van Dulles. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dulles heeft voor een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat in de Straat van Formosa stilzwijgend een wapenstilstand i& ontstaan, zonder concessies van een der partyen. Minister Dulles voegde er aan toe, daarmee niet te willen zeggen, dat er al een duurzame situatie is, doch wel een toestand, die reusachtig is verge leken met die waarvoor de V. S. zich in het begin van dit jaar gesteld sche nen te zien. De onderminister van buitenlandse zaken, Robertson, heeft de commissie medegedeeld, dat de communistische strijdkrachten in het Noorden van In- do-China hun „vuurkracht" aanzien lijk versterkt en derhalve de wapen stilstandsovereenkomst van Genève hadden geschonden. Volgens Robert son hebben de communisten hun leger gebracht op ongeveer 350.000 man en uitgerust met modern materiaal. INTERNATIONAAL OVERLEG Controle technisch onmogelijk Van gezaghebbende zyde wordt vernomen dat de Ver. Staten zich zullen verzetten tegen het Russische voorstel om in 1956 een internationale ont wapeningsconferentie te houden, by te wonen door alle leden van de V.N. en ook door niet-leden. De Amerikaanse regering is van mening, dat de in gewikkelde technische problemen in verband met de afschaffing van kern wapens in dit stadium niet geschikt zijn om te worden besproken door vertegenwoordigers van de vele regeringen, die nog geen ervaring met die problemen hebben opgedaan. Deze regeringen zouden zich mo- gelyk bij stemming meer door politie ke overwegingen laten leiden dan door technische kennis. De Amerikaanse regering is tot de slotsom gekomen, dat een volledige internationale controle van de ont wapening op het gebied van atoom wapens een technische onmogelijk heid is. Een atoombom waarmee een stad kan worden vernietigd, kan in een flinke sofa verborgen worden. Verder kunnen atoomreactoren voor vredesgebruik snel op oorlogsgebruik worden omgeschakeld. Men schijnt in Amerika naar een ontwapening op beperkte schaal te willen, die zal bijdragen tot vermin dering van de spanning in de wereld, ook al zal zij op atoomgebied geen vol ledige veiligheid bieden. De Ameriaaanse minister van bui tenlandse zaken, Foster Dulles, heeft SCHOOLARTS VERZUCHT: Voor bijzonder lager onderwijs komen 166 leerlingen in aanmerking Men is reeds byna tien jaar bezig, om langs allerlei wegen te komen tot de oprichting van een b.l.o. school in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Van de noodzaak van een dergelijke school is men wel terdege doordrongen en het is dan ook zeer bedroevend, dat het schooltype in politieke zin, de vertra gende factor moet zijn, waarvan vele ouders, met hun kinderen, de dupe zijn. Aldus verklaart de schoolarts voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen en Terneuzen, de heer H. J. S. Timmer, in het zojuist verschenen jaarverslag over 1954 van de sclioolartsendienst in Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Timmer wijst er verder onder meer op, dat naar uit een eer der ingesteld onderzoek blykt 166 leerlingen in aanmerking komen voor bijzonder lager onderwys, zodat men zich over het bestaansrecht van een b.l.o. school dus zeker geen zorgen behoeft te baren. Het is dan ook diep teleurstellen, dat minstens 166 leerlingen versto ken zyn geweest van de zegeningen van dit onderwijs, zodat velen hunner niet gebracht zijn op een niveau, waardoor ze geheel of gedeeltelijk een hun passend beroep hadden kun nen uitoefenen. Gedurende het laatste half jaar tracht men van verschillen de zijden opnieuw, met of zonder com promis, het doel te bereiken. Ofschoon geen. der partijen tot een resultaat is gekomen, zijn de pogingen gelukkig nog niet gestaakt. Ten aanzien van de tandverzorging wordt opgemerkt, dat reeds enorm veel verbetering is gebracht in de sa- nex-ing der gebitten, dank zij de acti viteit van de gezamenlijke tandartsen en van de voorzitter van de kleuter- tandverzorging, burgemeester mr. K. Hoekzema van Oostburg. Het zou niet onmogelijk zijn, dat, indien er een bundeling kwam van de werk zaamheden van tandarts en school arts. men nog effectiever het percen tage der matige en slechte gebitten kan drukken. Voor wat betreft de lichaams houding der kinderen wordt o.m. de wens uitgesproken, dat door het aantrekken van bevoegde gymnas- voedingstoestand tiekkrachten, het bouwen van meen goed te noemen, gymnastieklokalen en het geven 1 (Vervolg op pag. 5) van bijzondere schoolgymnastiek, in de diverse gemeenten van West- Zeeuwsch-Vlaanderen meer aan dacht wordt besteed aan de ver betering daarvan. Ook inzake de schoolhygiëne wor den verschillende wensen naar voren gebracht, in het bijzonder voor wat betreft het stofvrij houden der loka len. Verder wordt het onderzoek der leerlingen op een centraal punt, bui ten de school, om verschillende rede nen verkieslijk geacht. De inentingstoestand in West- Zeeuwsch-Vlaanderen is met name ten aanzien van de diphterie, nog steeds onvoldoende. Het is van be lang, dat vooral in de prille jeugd de inenting tegen diphterie geïntensi veerd wordt. In beide districten heeft het sehool- artsenwerk ruim 50 dagen stilgele gen, daar de schoolartsen deelnamen aan een zeer belangryke schoolartsen cursus met excursies, die in Den Haag werd gehouden. Wat het t.b.c.-onderzoek betreft, in 1954 werden 2248 leerlingen van in totaal 26 scholen onderzocht. Bij het pirquetteren reageerden 113 leerlin- genof 5 positief, terwijl bri door lichting bij 3 leerlingen een actief proces werd geconstateerd. Van de 2248 onderzochte leerlingen werden er 276 naar de huisarts verwezen. De het alge- de vorige maand voor een Congres commissie verklaard, dat de bereid heid van de Sowjet-Unie om met het Westen te onderhandelen een gevolg is van een „noodzaak" en niet van een verandering van inzicht. Dulles geloofde, dat de „Sowjets overbelast zijn en een nieuwe politiek zoeken, die hun een tijdelijke ver lichting moet geven van de inspan ningen waaraan zij bloot staan bij hun pogingen om het tempo bij te houden dat door de vrije wereld wordt aangegeven". Belgische bevolking veroudert. De bevolkingsstatistieken tonen aan, dat de bevolking van België de laat ste decennia aanmerkelijk veroudert. Indien de tegenwoordige ontwikkeling voortduurt, zullen in 1982: 237 van de 1000 inwoners 65 jaar of ouder zijn. Einde 1954 telde België 8.840.704 zie len, 42.649 meer dan einde 1953. Diè aanwas was als volgt verdeeld: Vlaan deren 30.824, Wallonië 1557, Groot- Brussel 10.268. De aanwas is geringer van het gemiddelde dan de jaren 1947 —1953 (47.643). Het weer in Europa. Volgens de weerrapporten van Donder dagavond 19 uur: Kopenhagen, onbewolkt 23 gr. Amsterdam, licht bewolkt 21 gr. Londen, zwaar bewolkt 26 gr. Luxemburg, licht bewolkt 19 gr. Parijs, onbewolkt 24 gr. Bordeaux, onbewolkt 26 gr. Grenoble, onweer 22 gr. Nice, zwaar bewolkt 26 gr. Genève, zwaar bewolkt 21 gr. Zürich, nevel 14 gr. Locarno, zwaar bewolkt 23 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 21 gr. München. zwaar bewolkt 14 gr. Wenen, regen 18 gr. Innsbrück, geheel bewolkt 16 gr. Rome. zwaar bewolkt 28 gr. VERWACHT... STIJGENDE TEMPERATUUR Overdrijvende wolkenvelden en morgen voornamelijk in het binnen land perioden met zonneschijn. Droog weer. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind uit Noordelijke richtingen. Eni ge stijging van temperatuur. 9 Juli Zon Maan ZON EN MAAN op 4.3: op 22.3( onder 21.01 onder 9.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1