PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hoofdlijnen ontvouwd militaire wetgeving van Duitse Vooruitzichten werkgelegenheid in Zeeland minder gunstig D£ BILT ONAFHANKELIJK J0EG0-SLAVIE EEN BIJDRAGE VOOR DE VREDE Vandaag... V.S. ACHTER BIJ BOUW VAN EEN ATOOM-KOOPVAARDER? 198e Jaargang-No. 148 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer A dj .-Hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 28 Juni 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 1 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—Iedere regel meer 20 cent. ,3rleven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26 IN EEN REGERINGSVERKLARING Adenauer houdt vast aan de vrijwilligerswet In een speciale zitting van de Bondsdag, heeft de Westduitse minister van verdediging Theodor Blank, Maandagmiddag in een regeringsverkla ring de lioofdlynen ontvouwd van de komende militaire wetgeving. Hij hield daarbij vast aan de zeer omstreden vrijwilligerswet, die de regering heeft ingediend teneinde terstond met de eerste maatregelen te kunnen beginnen, nog voordat de definitieve militaire wetten van kracht zullen zijn geworden. De regering ontkende het vetorecht, dat de Bondsraad ten aanzien van deze wet voor zich heeft opgeëist. Zy weigerde toe te geven aan de wens van een groot aantal parle mentsleden om net opperbevel zonder beperking in handen van de Bonds president te leggen en aan de eis een wettelijke basis te geven aan de com missie, die de controle op de keuze van het hogere personeel van de strijdkrachten zal uitoefenen. De re gering weigerde voorts te ontkennen, dat doorvoering der militaire wetten nodig zou zijn Zij verklaarde zich evenwel bereid om de regeling van het opperbevel, van de regionale indeling der troepen en van de administratie der dienstplicht in de grondwet vast te leggen. Deze eis was aan de voor avond van de verklaring door de libe rale partij gesteld. De toezegging der regering is van betekenis omdat door een splitsing in de vluchtelingenpartij de regering er niet langer zeker van is over een meerderheid van tweederden te kun nen beschikken, die voor een grond wetswijziging nodig is. Misbruikt De regelingsverklaring heeft een debat in de bondsdag ingeleid, dat vanochtend zal beginnen. Minister Blank werd in zijn lange verklaring slechts eenmaal door applaus onder broken. Dat was toen hij de loftrom pet stak over de houding der Duitse soldaten in en na de oorlog. „De Duit se soldaat heeft dapper, trouw en ge hoorzaam zijn plicht gedaan. Hij kon daarbij geloven deze voor zijn vader land te vervullen. Hij werd misbruikt door een misdadige staatsleiding. Daarin ligt zijn tragiek", aldus Blank. In dit verband sprak hij ook de hoop uit, dat de kwestie der nog gevangen gehouden, veroordeelde Duitsers bin nenkort nader tot een oplossing zou kunnen worden gebracht. Dit is, vol gens de minister, „een onzalig kapit- Voor de handhaving van het zo hef tig aangevallen ontwerp voor een vrij willigerswet, gebruikte Blank het be kende argument: de militaire wetge ving zou ongebruikt worden gelaten. Wanneer de regering in staat wordt Overspannen De arbeidsmarkt in Nederland is overspannen zeggen de economen en ze bedoelen daarmee, dat er bedrijven en instanties zijn, die met personeelstekorten kampen. Zo pas was het weer de postchèque- en giro dienst, die een noodkreet liet uitgaan en die nu de weg van een aanmerkelij ke salarisverhoging bewandelt om het werken bij deze dienst een ietsje aan trekkelijker te maken. Nu kan niemand iets hebben tegen salarisverhoging in een tijd van schaarste aan personeel. Zo'n verhoging leidt er toe, dat de mensen op de plaats komen te zitten waar ze het nuttigst zijn en dus het best betaald worden. Salarisverhoging brengt ook enige ontspanning op de arbeidsmarkt, maar men vraagt zich toch af of er niet iets meer gedaan kan worden om de ar beidsmarkt nog een ietsje te ontspan nen. Bijvoorbeeld door het beroep op die arbeidsmarkt voor improductieve in stanties welbewust te beperken. Een blad van organisatie, die zich bemoeit met het zoeken van werk voor personen boven de veertig jarige leeftijd, kwam deze week met een bijzondere mededeling. Het had vernomen, dat eind 1954 bij de geza menlijke overheidsdiensten in Neder land 353.000 ambtenaren en ambtena ressen van de laatsten bedroeg het aantal 28.000 in dienst waren. In 1955 zou dit aantal nog met een paar duizend toenemen. Gaat die stij ging door dan zit Nederland binnen kort met ongeveer 360.000 ambtenaren en ambtenaressen, hetgeen er op neer komt, dat van de werkende bevolking in Nederland één op de tien personen in overheidsdienst is. Zou het nu niet op de weg van de overheid liggen dit aantal niet meer te vergroten, maar het geleidelijk iets in te krimpen?' Juist nu de „arbeidskracht" steeds maar duurder wordt, moet men toch ook bij tal van overheidsinstanties gaan overwegen of diverse taken nog wel de uitermate hoge salariskosten waard zijn en of er niet zo het een en ander is, dat zonder gevaar voor het voortbestaan van de Nederlandse staat voorlopig achterwege kan blijven 1 Als later sommige economen spre ken van na 1960 de arbeidsmarkt wat ruimer is kan men weer rustig begin nen met de verfijning van het over heidsapparaat. Maar men late voor het ogenblik het particuliere bedrijfsleven even vóór gaan!! gesteld reeds thans de eerste zes dui zend militairen op te roepen, die zij meent terstond nodig te hebben, dan krijgt, volgens minister Blank, daar door het parlement ook meer tijd om de verdere wetgeving grondig te be handelen. Voorlopig De regeringspartijen zelf zijn ove rigens voornemens de omstreden vrij willigerswet zodanig te amenderen, dat haar beperkte reikwijdte ook in de tekst zichtbaar zal worden. Zij willen de voorlopige bevoegdheden, die de regering verlangt, slechts tot het einde van dit jaar geven. Blank heeft in zijn verklaring het voornemen der regering te kennen fegeven de parlementaire controle op e strijdkrachten krachtiger dan vroeger vast te leggen. De eigenlijke dienstplichtwet, zo zeide Blank tenslotte, zal eerst in 'n later stadium actueel worden, aan gezien deze niet nodig geacht wordt, vooraleer het vrijwillige kader der troepen zal zijn gevormd. HET NIEUWE LEGER. De minister verklaarde verder nog, dat het nieuwe Westduitse leger zal bestaan uit 370.000 man, vèrdeeld over twaalf divisies. De luchtmacht zal 70.000 manschappen hebben en 1362 eerste lijns-vliegtuigen. De marine zal de beschikking krijgen over een aantal lichte een heden, met een totale bezetting van 20.000 man. Dienstplichtigen zullen met 20 jaar voor 18 maanden moe ten opkomen. De dienstplicht zal in vredestijd gelden voor mannen tus sen de 18 en 45 jaar. Er zullen bo vendien nog territoriale organisaties en organisaties voor burgerverdedi ging komen. Premier Diem ontsnapt aan groot gevaar Premier Ngo Dinh Diem van Zuid- Vietnam is Zondag aan een groot ge vaar ontsnapt, toen hij te Quantre na bij Saigon schietoefeningen van het le ger bijwoonde. Vlak bij de premier ontplofte een granaat, waardoor twee soldaten wer den gewond, van wie één zwaar. De premier bleef ongedeerd. NA DE CONFERENTIE TE BELGRADO Tito aanvaardde Sowjet-uitnodiging Nadat de ambassadeurs van de Ver enigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk te Belgrado en de onder staatssecretaris. van het Joego-Sla- vïsche departement van buitenlandse zaken drie dagen te Belgrado hadden geconfereerd, is Maandag een commu niqué uitgegeven, waarin wordt ge zegd, dat het bestaan van een sterk en onafhankelijk Joego-Slavië een bijdra ge voor de vrede en veiligheid is- De vier landen verklaarden het er Droog en later zwoel zomerweer H (Van onze weerkundige medewerker) H De depressie-activiteit boven de oceaan is aan het toenemen. De verwachting is, dat komen- de nacht of morgen een warm- tefront van een dezer depressies m ons land zal bereiken, hetgeen een toeneming van de bewol- king tot gevolg zal hebben. Achter het front wordt warme- re, zogenaamde sub-tropische lucht aangevoerd. Dit betekent, dat het weer dan een meer M y§ zwoel karakter zal krijgen. De neerslagkansen blijven voorlo- pig nog klein. Ook op wat lan- s gere termijn bezien ziet het er naar uit, dat de temperatuur, die ook gisteren niet ver boven de 20° C. kwam, enkele gra- den hoger gaat worden. UIIIIII'UIIIIII minimi Borrah Minevitch te Parijs overleden Borrah Minevitch, van de „Harmoni ca Rascals", is op 52-jarige leeftijd te Parijs overleden. Minevitch werd in Kiew geboren doch hij bracht het grootste deel van zijn leven in Ameri ka door, waar hij door het optreden van zijn orkest veel bijgedragen heeft tot de populariteit van de harmonica. over eens te zijn, dat voor de grote problemen in de wereld een vreed zame oplossing moet worden gezocht en dat desbetreffende onderhandelin gen moeten zijn gebaseerd op het recht van alle landen op onafhankelijkheid, gelijkgerechtigheid, zelfverdediging en collectieve beveiliging in overeen stemming met het handvest van de Verenigde Naties. Gesproken is onder andere over de internationale veiligheid, het probleem van de ontwapening, de Westelijke hulpverlening en de economische be trekkingen tussen de Westelijke lan den en Joego-Slavië. Ook is in alge mene zin over het Duitse probleem gesproken. President Tito heeft de uitnodiging om een bezoek aan de Sowjet-Unïe te brengen aanvaard, aldus het semi-offi- cïële Joego-Slavische persbureau „Joe- go-pres". Het nieuwsagentschap zei, dat de uitnodiging is gedaan tijdens het re cente bezoek aan Joego-Slavië van een Russische delegatie onder leiding van Nikita Kroesjtsjew. Wanneer dit tegen-bezoek zal plaats vinden is nog niet bekend. Eden wil kabinet verjongen Maandagavond is te Londen van politieke zyde vernomen, dat de Brit se premier Eden voornemens is zjjn kabinet in een gTote reorganisatie, die in het komende najaar zou worden uitgevoerd, te verjongen, waarbij eventueel ook aan veelbelovende con servatieve Lagerhuisleden een kans zou worden gegeven. Europese demonstratie in Casablanca Onder het geroep van „Stel Voiron in vrijheid" hebben verscheidene hon derden Europeanen Maandag in Casa blanca voor het gebouw van de Fran se bestuursraad voor het gebied van Casablanca gedemonstreerd. De de monstratie was bedoeld als protest tegen de arrestatie wegens „contra- terrorisme" van het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van de politie in Casablanca, hoofdinspec teur Voiron, en elf anderen. Een recente opname van Z.K.H. prins Bernhard, die morgen zijn vier-erv- veertigste verjaardag hoopt te vieren. Weer luchtgevechten boven Straat Formosa Volgens het Franse persbureau A. F.P. zijn verscheidene communistisch- Chinese straaljagers Maandagmiddag boven Straat Formosa, tot actie over gegaan. Een lesvliegiuig der Chinese nationalisten werd omlaag geschoten, terwijl een „Catalina"-vervoerstoestel, na aangevallen en getroffen te zijn, een noodlanding moest maken. De „Catalina" wist echter op eigen kracht Taipeh te bereiken. De acties der „Mig's" zijn ook door radio-Peking vermeld. Vreemd gedrag van een Franse tandarts De kleine Anne Marie Pélissier is onder geheimzinnige omstandigheden verdwenen naby Orange in Frank rijk. Onlangs ontvingen de wanhopige ouders een brief, waarin een losgeld van 20 millioen frs werd geëist. De afperser bleek te zijn de 45-jarige tandarts Jean-Baptiste Coquelin. die met de Franse troepen aan de Ko reaanse oorlog deelnam. De ouders kregen verschillende brieven, o-a. met een haarlok en aanwijzingen, waar zy het losgeld moesten deponeren. De politie greep hem op de plaats, waar hij een ontmoeting had voorge steld met de moeder van het slacht offertje. Cuquelin is ook adjunct-burge meester van Brest geweest; hij is zelf getrouwd en hij heeft vier kinderen. In Korea heeft hij zich destijds zeer onderscheiden, zodat hij o.a. be giftigd werd met het ridderkruis van het erelegioen. Met de feitelijke ontvoering heeft Coquelin echter niets te maken. Hij vertrok naar Korea omdat hij niet over het verlies heen kon komen van een van zijn kinderen. Eenmaal werd hij tijdens de strijd levend begraven en sindsdien lijdt hij aan zenuwstoor nissen. Coquelin moest geld hebben, daar hij de laatste tijd enorme finan ciële verliezen had geleden. ...viert Joegoslavië zijn onaf- S hankelijkheidsdag (1918). VOOR EISENHOWER'S VOORSTEL Noorwegen en Frankrijk zouden er aan werken „De Amerikaanse commissie voor de kernenergie zyn geruchten ter ore gekomen, volgens welke in Noorwe gen en Frankrijk wordt gewerkt aan de bouw van een door kernenergie voortgedreven koopvaardijschip", al dus een verklaring van de voorzitter der commissie, admiraal Strauss, voor de gemengde subcommissie voor de atoomsplijtingskracht van het Huis van Afgevaardigden en Senaat der Hij vervolgde: „De mogelijkheid be staat, dat andere landen de Verenig- WAARDEVOLLE GEGEVENS Temidden van de overblijfselen van de Romeinse baden van Caracalla wordt in Rome een enorm openlucht theater gebouwd, waar in de nabije toekomst opera's zullen worden op gevoerd. Beschrijving van de arbeidsmarkt 1954 verschenen De onlangs verschenen „Arbeidsmarktbeschrijving" over 1954 van het ministerie van Sociale Zaken bevat voor Zeeland enkele waardevolle ge gevens. Zo komt men tot de conclusie, dat de vooruitzichten voor de tota le werkgelegenheid in de nijverheid in Zeeland duiden op een vermindering voor mannen, terwijl voor vrouwen een geringe stijging wordt verwacht. Verder blijkt, dat het aantal arbeidskrachten, dat in 1954 nog bij het dijkherstel'in door de watersnood getroffen gebieden werkzaam was, on geveer 7500 lager lag dan in het rampjaar 1953. Een groot gedeelte van deze arbeiders ging na het gereed komen van de herstelwerkzaamheden terug naar de landbouw of naar landbouwherstel. Het gevolg hiervan was, dat bet aantal arbeiders in de bouwnijverheid in Zeeland en in Zuid-Hol land terugliep, terwijl het overal elders, speciaal evenwel in Gelderland, Noord-Holland en Limburg niet onbelangrijk toenam. Hoewel de personeelsbezetting in de metaalnijverheid, landelijk, in '54 met in totaal 16000 mannen en 3000 vrouwen toenam, was dit voorna melijk in Zuid-Holland en Noord- Brabant het geval en niet in Zee land. Na het dichten van de dijken keer de de geëvacueerde bevolking op de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilan den terug. Door overschakeling van dijkherstel naar landbouwherstel nam de werkgelegenheid in de land bouwsector in Zeeland en Z.-Holland in vergelijking met 1953 met niet minder dan enkele duizenden ar beidsplaatsen toe. Had in 1953 tengevolge van de wa tersnood een verschuiving in de rich ting van de teelt van arbeidsinten sieve gewassen plaats gevonden in de niet-getroffen gebieden, deze ver schuiving bleef in 1954 grotendeels gehandhaafd, terwijl in het rampge bied zelf op de gedeelten, welke slechts gedeeltelijk onder water had den gestaan, eveneens zoveel moge lijk het arbeidsintensieve teeltplan van vóór de ramp werd aangehou den. In de oester- en mosselcultuur en de kreeftvisserij, welke voornamelijk in deze provincie wordt uitgeoefend, kwam geen verandering van bete kenis en ook voor de komende jaren wordt geen verandering verwacht. Door de verdere terugkeer van de geëvacueerde bevolking steeg de per soneelsbezetting in deze provincie, alsmede door de aankopen ter ver vanging van door de ramp verloren gegane goederen. Voor de volgende jaren wordt een (Vervolg op pag. 4) de Staten voor zijn bij het bouwen van een door kernenergie voortgedre ven koopvaarder, indien wij deze zaak niet onverwijld ter hand nemen. Dit is een argument voor het voorstel van de president, om een Amerikaans, door kernenergie voortgedreven koop vaardijschip te bouwen, dat, als „vre desdemonstratieschip". een reis om de wereld zou moeten maken". Woordenlijst Nederlandse taal in België Het Belgische ministerie van open baar onderwijs heeft het volgende medegedeeld: „De Belgische commis sie van advies heeft kennis genomen van het officieel voorstel van de Ne derlands-Belgische woordenlijst-com missie betreffende een mededeling aan de Belgische en de Nederlandse scholen inzake de toepassing van de woordenlijst. Zij heeft aan de minister van open baar onderwijs, na grondig onderzoek, haar zienswijze bekend gemaakt over de behandelde punten en in het bij zonder haar wens onderstreept om, in alle geval, de eenheid van de Ne derlandse schrijftafel in Noord en Zuid te bereiken en te handhaven". Het weer in Europa Volgens de rapporten van Maandag avond 19 uur: Kopenhagen: onbewolkt 18 graden Amsterdam: onbewolkt 20 graden Londen: zwaar bewolkt 21 graden Luxemburg: onbewolkt 22 graden Parys: zwaar bewolkt 24 graden Bordeaux: onbewolkt 24 graden Grenoble: zwaar bewolkt 25 graden Nice: half bewolkt 25 graden Genève: licht bewolkt 23 graden Zurich: zwaar bewolkt 20 graden Locarno: licht bewolkt 27 graden Berlijn: zwaar bewolkt 22 graden Frankfort: licht bewolkt 24 graden München: regen 16 graden Wenen: geheel bewolkt 25 graden Innsbruck: geheel bewolkt 17 graden Rome: onbewolkt 29 graden VERWACHT... WEINIG VERANDERING. Droog weer en tijdelijk wat bewol king. Later op de dag vrij zonnig. Zwakke, tijdelijk matige wind in hoofdzaak uit Westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN op 4.24 op 15.59 onder 21.06 onder 0.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1