PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Conservatieven zetelwinst uit met belangrijke verkiezingsstrijd Veerdienst Vlissingen-Breskens geeft goede aansluitingen BILT WERVELSTORMEN TEISTERDEN VERENIGDE STATEN MOSKOU STEMT OFFICIEEL IN MET CONFERENTIE 198e Jaargang-No. 122 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 27 Mei 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie f 3,—. Ing. mededeüngen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels! van 1—5 regels t 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P-Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2 Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee N Bogerdstr. C ENGELAND TER STEMBUS Eindresultaat vandaag bekend Donderdag hebben de Britten beslist of zij voor de volgende vijf jaar door de Conservatieven of door Labour geregeerd zullen worden. De stembus, die gisteravond om 9 uur (Nederlandse tijd) werd gesloten, heeft op deze vraag antwoord gegeven. Hoewel alle uitslagen nog niet binnen zijn het eindresultaat zal vermoedelijk hedenmiddag kunnen worden vastgesteld, kan nu reeds worden geconstateerd, dat de Con servatieven de Engelse verkiezingen hebben gewonnen. Toen bij het ter perse gaan van ons blad 349 van de 630 zetels be kend waren, was de stand: Conservatieven 172 zetels (netto winst 15); Labour 175 zetels (netto verlies 13); Liberalen 2 zetels; Ierse Labour 0 zetels (netto verlies 1). Sir Winston Churchill, de kort ge leden afgetreden premier en leider van de conservatieve partij, werd in het kiesdistrict Woodford (Essex) herkozen met een meerderheid van 15.808 stemmen. Sir Anthony Eden, de Britse pre mier, is in het Lagerhuis herkozen door het district Warick and Lea mington. Zijn meerderheid bedroeg 13.466 stemmen tegen 9803 in 1951. De leider der Labourparty, Cle ment Attlee, is in het district Walthamstow West herkozen maar zijn meerderheid van 11.574 stemmen in 1951 is teruggelopen tot 9250. Herbert Morrison, plaatsvervangend leider van de Britse Labourpartij en voormalig minister van buitenlandse zaken, is herkozen in het district Le- wisham South (Londen). Aneurin Bevan, leider van de lin kervleugel van Labour, werd herkozen in Vale (Wales), zijn meerderheid ten opzichte van de conservatieve candi- daat bedroeg 19.236 in plaats van 21.529 stemmen in 1951. Weer werkte mee. Het weer werkte op de verkie zingsdag niet tegen. Weliswaar viel hier en daar wat motregen maar de weersomstandigheden waren over het algemeen gunstig. De opkomst was dan ook groot; in sommige ge bieden zelfs een percentage va»*"!» gentig procent. Voor het eerst sedert 1832 is by deze verkiezingen in Engeland geen enkele candidaat gesteld zonder te- gencandidaat. De conservatieven hebben 624 can- didaten gesteld, Labour 260 en de li beralen 110. Er zijn 92 vrouwelijke candidaten. Acht der candidaten bevinden zich in de gevangenis, n.l. die voor de Ier se Sinn Fein, die vereniging van Noord- en Zuid-Ierland voorstaat. De aan deze partij toevallende zetels zullen echter niet worden bezet. De leden van de Koninklijke fami lie hebben ook actief stemrecht, doch maken daar meestal geen gebruik van. Oude Lagerhuis. Toen het oude Lagerhuis van 625 zetels op 6 Mei j.l. werd ontbonden, Deze fotocombinatie toont, bovende Nederlandse tanker „Tabian", nadat het schip in de Perzische Golf, waar deze foto werd gemaakt, in aanvaring was geweest met de Italiaanse tan ker, Argea Prima", welke men, uit gebrand en wel op de onderste foto dat was zeventien maanden voordat het mandaat der conservatieven ten einde liep, was de zetelverdeling als volgt: Conservatieven 320 (met inbegrip van de ,,speaker"-voorzitter), Labour 293, liberalen 6, Ierse nationalisten 2, Ierse arbeiderspartij 1, vacant 3. Door wijzigingen in de indeling der kies districten is de zetelsterkte van het nieuwe Lagerhuis op 630 gekomen. De conservatieven hebben voort zetting van hun particulier-initiatief economie beloofd met zo weinig mo gelijk staatstoezicht. De Laboun>ar- tij houdt vast aan de „noodzakelijke" staatsleiding en contröle om de prij zen laag te houden en wil verdere nationalisatie van industrieën. Wat de buitenlandse politiek be treft hebben Labour en conservatie ven een brede basis gemeen. De stemgerechtigden ontvingen in het stemlokaal een formulier ter grootte van een briefkaart, waarop alleen de namen van de candidaten vermeld waren, niet de partijen. De stem werd uitgebracht door het plaatsen van een kruisje met potlood bij de naam van de gewilde candi daat. Na het sluiten van de stembus kwamen eerst de stemmen van de stedelijke districten voor telling aan de beurt. Men verwachtte tegen vier uur des nachts daarmede gereed te zijn. Daarna kwamen de uitslagen van de landelijke districten binnen. Meerderheid van 100 zetels in Lagerhuis De Britse verkiezingsuitslagen die in de vroege ochtenduren van Vrü- dag bekend werden, hebben de reeds na de eerste uitslagen gevestigde verwachting van een grote toene ming van de conservatieve meerder heid in het Lagerhuis versterkt. Een verschuiving van 1.8 procent ten gunste van de conservatieven schynt over het gehele land zeker te zijn, waardoor de conservatieven een meerderheid van byna 100 zetels in het Huis zullen krygen. In het vorige Lagerhuis hadden de conservatieven een meerderheid van 17. llll!!lllllllllllllllillllllll!!!lllllllllllllllll!llllil!lllllllllllllllllllllllllllllll| Over 19 jaar terugkomen j Uit Mexborough in Yorkshire i| meldt A.F.P. een grappig inci- dent. Bij de stembus verscheen namelijk de 2-jarige Stephen Moore, samen met zijn groot- ouders om zijn stem uit te Zj brengen. Door een fout in de |l verkiezingsadministratie had hij ook een stembiljet ontvangen. De agent, die bij de stembus met het toezicht was belast, stak hier echter een stokje voor en vroeg de kleuer over 19 jaar nog maar eens terug te komen. llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllll VELE DOD.FN.FN GEWONDEN Zware regenval in Australië Bij wervelstormen, die de Ameri kaanse staten Kansas, Oklahoma en Texas Woensdag hebben geteisterd, zijn tenminste 94 mensen om het le ven gekomen en werden 700 personen gewond. Het stadje Udall werd het zwaarst getroffen. Van de 750 inwoners wer den er 5 gedood en meer dan honderd gewond. Van alle gebouwen is negen tig procent vernield, de straten zijn versperd door modder en puinhopen en het plaatsje ziet er uit alsof het een hevig bombardement te verduren heeft gehad. Men vermoedt, dat onder het puin nog tientallen doden liggen be dolven. Ook andere steden werden zwaar beschadigd. In Blackwell (Okl.) wer den zes en dertig huizenblokken en verscheidene fabrieken volledig ver woest. Veertien bemanningsleden van een b-36 bommenwerper zijn om het leven gekomen, toen hun toestel als gevolg van de stormen in Texas neerstortte. Ook Australië heeft veel van slecht weer te lijden gehad. Door de zware regenval zijn de rivieren en kreken buiten hun oevers getreden en de ste den van de staat Queensland worden met overstroming bedreigd. Verbin dingen werden verbroken en twintig vliegvelden moesten gesloten worden. Verongelukt door tijdbom De ramp met de Indiase Constellation Een tijdbom is dc oorzaak ge weest van het verongelukken van de Indiase Constellation, die op 11 April bij Scrawak met elf functio narissen uit communistisch-China aan boord, neerstortte, volgens een onderzoek van de Indonesische re gering dat Vrijdag in Nieuw Delhi is bekend gemaakt. In de Indonesische verklaring hqiet net. dat een onderzoek van het wrak positieve aanwijzingen van een ont ploffing van een tijdbom in het wiel- huis in de rechtervleugel heeft opge leverd. Stukken van de tijdbom ziin in het wrak gevonden Door de ont ploffing werd een benzinetank be schadigd en ontstono een brand die zich snel uitbreidde. Britse havenstaking wordt beëindigd Spoorwegen thans aan de beurt De leiders van de meer dan 19.000 Britse havenarbeiders die in zes Brit se havens in staking zijn hebben Don derdagmiddag besloten een einde aan de staking te maken. Inmiddels zijn de besprekingen, die gericht waren op het afwenden van de voor Zaterdag a.s. aangekondigde staking van 70.000 spoormannen, af gebroken. Donderdagochtend werden de stem bussen in Engeland geopend. Foto: rechts de Labour afgevaardigde Her- bert Morrison, tijdens het uitbrengen van zijn stem en Imks de vroegere minister van financiën R. A. Butler. (Telefoto A.N.P.) De Kabinetscrisis Formateur doet voorstellen De kabinetsformateur heeft giste ren de heren prof. mr. C. P. M. Romme, dr. J. Schouten en H. W. Tiianus, resp. voorzitter van de Tweede-Kamerfracties der K.V.P., A.R. partij en C.H.U., ter voortzet ting van de brede basispolitiek schriftelijke voorstellen doen toeko men. Deze voorstellen zyn eveneens in handen gesteld van de heer J. M. Willems, thans optredend als voor zitter van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Alle genoemde fractievoorzitters hebben deze m^feiwu, .'."sj/óh*' king hebben op een huurbeleid, be zien op kortere dan wel langere ter mijn, in nader beraad genomen. In Frankrijk Donderdag slechts weinig kranten De Franse Nationale Vergadering heeft Donderdag met 510 tegen 190 stemmen een wetsontwerp goedge keurd, dat de kranten machtigt om niet georganiseerde typogfafen in dienst te nemen. Uit protest tegen dit wetsontwerp hebben de Franse typo grafen 24 uur gestaakt, zodat er Donderdag van de 160 Franse kran ten slechts twintig konden verschij nen. In de havensteden hebben zeelie den gestaakt ter ondersteuning van hun looneisen. Aan de oproep, die door het onder communistische lei ding staande algemene vakverbond werd gedaan, werd echter niet alge meen gehoor gegeven. BIJEENKOMST GROTE VIER V.S. opnieuw beschuldigd De Sovvjet-Unie heeft gisteren in een nota aan het Westen officieel in gestemd met het houden van een conferentie van leiders van de „Grote Vier" ter bespreking van internationale vraagstukken. Voorgesteld wordt dat de regeringshoofden van de Sowjet-Unie, Engeland, de V.S. en Frank- ryk in Wenen bijeen zullen komen. De datum zou evenwel later bepaald kunnen worden. Overigens beschuldigt Moskou de V.S. van pogingen om „ontoelaatbare druk" uit te oefenen met het oog op de conferentie. „Blijkbaar streven de V.S. in feite niet naar een regeling van dringende internationale vraag stukken"., aldus Moskou. De Sowjets keren zich vervolgens te gen een rede van minister Dulles, waarin hij de mogelijkheid opperde, ds status van de communistische worden. Dergelijke pogingen om zich in de binnenlandse zaken van andere staten te mengen, zijn volgens de Russische nota waarin de rede van Dulles echter niet wordt genoemd Dönitz nog niet vrij. Naar Reuter van bevoegde zijde te Berlijn verneemt, hebben de Wes telijke mogendheden de regering van Bonn medegedeeld, dat zij menen thans niet wel in staat te zijn om te pleiten voor een vroegtijdige vrijla ting van groot-admiraal Dönitz de opvolger van Hitier uit de Vier- mogendhedengevangenis te Spandau. Het Westduitse ministerie van bui tenlandse zaken had op verzoek van de advocaat van Dönitz een verzoek ingediend, dat het voorarrest van Dönitz meegeteld zou worden. ENTHOUSIASME VIERT BOVENTOON Busdienst MiddelburgDomburg met één rit des avonds uitgebreid De nieuwe dienstregeling van de Provinciale Stoombootdiensten op de lijn VlissingenBreskens v.v. heeft voor het Zeeuwsch-Vlaamse bevol kingsdeel onzer provincie sedert het begin van deze week enige verlichting gebracht in de vervoersmogelijkheden. Immers, de meeste boten geven nu rechtstreeks aansluiting op de uurdienst van de Nederlandse Spoorwegen naar overig Nederland en de reizigers uit Zeeuwsch-VIaanderen behoeven niet meer zoals tot voor kort het geval was in het Vlissingse station der N. S. een half uur tot drie kwartier te wachten. Ook in omgekeerde richting heeft de nieuwe dienstregeling in een grote behoefte voorzien. Bij een vijftal vaarten staat de aantekening, dat „op aansluiting op de trein niet gerekend moet worden". Het tijdsverschil tussen aankomst van de boot en vertrek van de trein is dan slechts twee of vijf minuten en één boot vertrekt drie minuten na aankomst van de trein. De directie van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland heeft al het mogelyke gedaan om een zo soepel mogelijke verbinding te creë ren en tot dusver heeft de regeling uitstekend gefunctionneerd. De di rectie voorziet evenwel moeilijkhe den, wanneer de drukte in de zomer sterk toeneemt, zodat vertraging in de afvaarten zal ontstaan. Zoveel mogelijk wordt wanneer het ver voersaanbod dit vergt een tweede boot ingeschakeld, maar toch kan niet worden voorkomen, dat vooral in de vacantiemaanden enige stagna tie zal optreden. Voor reizigers van en naar Zeeuwsch-VIaanderen is het dus van belang, dat zij tijdig ter plaatse zijn, wanneer zij een bepaal de aansluiting willen halen. Dat het niet onmogelijk is met één van de als twijfelachtig ge markeerde boten de aansluiting toch nog te halen, bewezen deze week twee jeugdige sprinters, die zich bij de aankomst van de boot in de onmiddellijke nabijheid van de loopbrug hadden opgesteld en met het in Breskens gekochte spoorkaartje in de zak nog juist in de trein konden stappen voor deze afreed. Dit is echter een weelde, die slechts „athleten" zich kunnen veroorloven. Het enthousiasme over de verbe terde verbinding is groot. Dit mani festeert zich enigermate by het wal kantoor der bootdiensten te Bres kens. Reeds werden daar geruime tijd spoorkaartjes verkocht en van deze mogelijkheid werd door ver scheidene reizigers gebruik gemaakt, doch sinds Maandag j.l. is deze ver koop van spoorkaartjes wel zeer be duidend Wie tracht op de boot de menin gen te peilen, komt wel voor verras sende uitspraken te staan. Natuurlijk zijn er mensen en dat zijn dan vooral de treinreizende Vlamingen die zonder meer onomwonden te ken nen geven, dat „deze regeling al ja ren eerder getroffen had moeten wor den", maar -nu in ieder geval blij zijn, dat het zover is. Een kantoorbediende, woonachtig in Breskens, vond de omwisseling maar „zo, zo", want hij moet nu een half uur eerder het bed uit om tydig om negen uur op zijn Vlissing se kantoor te zijn. Daar staat tegen over dat de meeste kantoren om half negen beginnen, zodat zy, die daar werken, een half uur langer rust kunnen nemen Een handelsreiziger had het an ders opgelost; vroeger ging hij met de boot van 8.55 naar Breskens, nu neemt hij de ene dag die van 8.25 en de andere dag die van 9.25 uur. Zo zijn er vele nuanceringen in de meningen waar te nemen, maar vast gesteld mag worden, dat zij, die van de nieuwe regeling voordeel hebben, ver in de meerderheid zijn op hen, die er nadeel van ondervinden. M idd elburgDomburg Ook in de busverbinding Middel burgDomburg is een wijziging ge komen en wel voornamelijk in de avonduren. De winterdienstregeling gaf aan, dat des avonds om 22.20 een bus uit Middelburg naar Domburg vertrok; in de zomerdienstregeling is deze vervallen en vervangen door bussen, die respectievelijk om 21.20 en 23.20 vertrekken. De directie van de N.V. Stoom tram Walcheren, welke maat- duidelrjk onverenigbaar met de begin selen van de V.N. Daarin wordt uitdrukking gegeven aan de ..agressieve bedoelingen van - r.ings- wedioöp wïiTen :nèen»ftfëren en de koude oorlog willen voortzetten". De regeringsleiders zelf zouden moe ten uitmaken, wat er besproken zal worden. Zij zouden ook de weg moe ten uitstippelen naar een oplossing en overeenkomstige richtlijnen moeten geven aan hun ministers van buiten landse zaken. v In Washington werd tegengespro ken, dat de V.S. trachten aan de con ferentie voorwaarden op te leggen, die een mislukking onvermijdelijk maken, In Bonn ziet men in de beschuldi gingen van Moskou een waarschuwing aan de conferentie om „de handen van Oost-Europa af te houden". jjj|llllllllll!l!lllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllll!llj9 Geen begeren naar j Picasso H De Amsterdamse wethouder Ij M voor kunstzaken heeft de di- recteur van het stedelijk mu- seum opgedragen de huurover- M M eenkomst met een speciaal co- mité ongedaan te maken van M een zaaf, waarin de toneel- H groep Studio (Zaterdag 4 Ju- m ni a.s.) een experimentele kunstavond gewijd aan Picas- M so zou houden. Het voornemen j= was het enige stuk" van die schilder „begeerte bij 'r staart gepakt" op te voeren .De aard van het stuk heeft de wethou- der aanleiding gegeven in te M H grijpen. m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Illlilllliüllll schappij deze diensten onderhoudt, heeft deze wijziging aangebracht op veler verzoek en om velerlei redenen: de avondscholieren kun nen thans een uur vroeger naar huis, mensen van buiten de stad kunnen na afloop van een bio scoop of theatervoorstelling vry- wel onmiddellijk huiswaarts ke ren en ook is met deze regeling aansluiting verkregen op de laat ste in Middelburg arriverende trein. Natuurlijk zijn er ook be zwaren, maar die vallen by de ve le voordelen verre in het niet. De oplossing zou hier kunnen wor den gebracht in de vorm van een ge regelde uurdienst. maar de schaars te aan vervoersmateriaal is aanlei ding, dat hieraan voorlopig nog niet kan worden begonnen. DE VERWACHT... ZONNIG WEER Zonnig weer met een overwegend matige Oostelijke wind. Over het al gemeen hogere temperaturen dan gisteren. 28 Mei Zon Maan ZON EN MAAN. op 4.33 onder 20.46 op 12.17 onder 0.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1