PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Premier Van Acker wil nog deze week regeling schoolkwestie Philippines 450-jarig bestaan wordt op grootse wijze gevierd BILT LUCHTRAMP OP HAWAII EIST 66 SLACHTOFFERS RIJKS MOBIELE COLONNES MET MILITAIR PERSONEEL 198e Jaargang - No. 69 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoof dred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 23 Maart '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie t 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) van 1—5 regel» 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrcj Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2801 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telcf. 10: Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstr. f' 160, telef28. KABAAL IN BELGISCHE KAMER Onderhandelingen toegezegd in gemengde commissie Tijdens de Dinsdagmiddag- gehouden z itfcing van de Belgische Kamer heeft eerste minister Achiel van Acker verklaard, dat indien de katholieke manifestaties tegen de schoolpolitiek van zijn regering niet eindigen, hij genoodzaakt zal zijn tegenmaatregelen te nemen. „U spreekt over democratie, maar uw daden lijken op die van de fascis ten en uw geestelijke leiders prediken de strijd, zelfs als er bloed moest vloeien", zo riep hij uit. De eerste minister, die des middags door Koning Boudewijn op het paleis werd ontvangen, liet evenwel verstaan dat op korte termijn onderhandelin gen zullen worden gevoerd in een gemengde commissie teneinde nog voor Zaterdag a.s. de dag waarop de C.VJP. voornemens is haar door burge meester Vandemeulenbroeck verboden opmars naar Brussel te houden tot een modus vivendi in de schoolkwestie te komen. Eerste minister Van Acker sprak in antwoord op een interpellatie van Theo Lefevre, de voorzitter van de C.V.P. met betrekking tot de radio rede, die de Belgische premier enige tijd geleden heeft gehouden over de wetsontwerpen van ministr Collard. Lefevre verklaarde dat ondanks de vergoedelijkende toon van minister Acker deze wetsontwerpen een ware revolutie betekenen in de structuur van het Belgische onderwijs en een geleidelijke nationalisatie hiervan be ogen. De zitting had een zeer rumoerig en verward verloop en de sprekers werden herhaaldelijk onderbroken door geroep en door opmerkingen, die de Kamerleden elkaar naar het hoofd slingerden. De gemoederen waren deze middag wel zeer verhit en ieder ogenblik wer den de woordvoerders toegejuicht of uitgejouwd. Aan het einde van het debat maakte de 83-jarige voorzitter Kamiel Huysmans, die vanaf zyn ho- Se zetel al dit rumoer met een benij- enswaardige gemoedrust had aange zien laconiek de opmerking: „De eerbare leden van de Kamer hebben blijk gegeven veel tempera ment te bezitten" en dit was het eni ge ogenblik waarop er gezamenlijk zowel op de linkse als de rechtse ban ken hartelijk werd gelachen Studenten in actie Dinsdagmiddag hebben de Leuvense studenten opnieuw gedemonstreerd tegen de wetsontwerpen-Cdllard. Zij bezetten het marktplein en lieten hier eenden los, die om de hals een bordje droegen met het opschrift: „weg met Collard". Later haakte zij een bijwa gen van de tram los. De Leuvense Noorse reddingsboot redt Russische zeelieden Een reddingsboot van de Noorse luchtmacht heeft gisteren veertig Russische zeelieden gered, na een aanvaring tussen het Russische vrachtschip „Irtish" en het Duitse schip „Carl Julius". De „Irtish" liep na de aanvaring bij Bodoe aan de grond, de andere boot heeft geen ernstige schade opgelopen. Standbeeld van Roosevelt in Londen beklad Het standbeeld van president Roo sevelt op Grosvenor Square, vlak bij de Amerikaanse ambassade in Londen is gedurende Maandagnacht beklad met de woorden „Verrader van Jalta". De woorden zijn met rode verf in ruwe grote letters aangebracht. Ar beiders zijn gistermorgen onmiddellijk begonnen deze woorden van het standbeeld te verwijderen. rijkswacht moest versterkt worden door detachementen uit Brussel en Tervuren alvorens het marktplein ontruimd kon worden. De studenten hebben in verscheide ne straten de stenen uitgebroken en nieuwe incidenten werden des avonds verwacht, wanneer de socialistische minister Anseele en Leburton het woord zouden voeren te Kessel-Lo. De rijkswachters te Leuven werden op een regen van eieren en aardappels onthaald, toen zij de straten scnoon- veegden. Het Koninklijk paar in Sardinië Koningin Juliana en Prins Bern- hard hebben Dinsdag een wandeling gemaakt door Cagliari en de omge ving. Zy bezichtigden de cathedraal. Des middags hebben de koningin en de prins een autotocht gemaakt naar de kust. Mijnontploffing eiste 24 doden Een tweetal ontploffingen in een bruinkoolmijn te Morgnano, nabij Spoleto in Midden-Italië, heeft aan 24 Italiaanse mijnwerkers het leven gekost, terwijl er 15 werden gewond. De explosies deden zich op een diepte van 300 meter voor, kort voordat de uit 39 man bestaande nachtploeg naar boven zou gaan. Oskar Schlitter geschorst Oskar Schlitter, die tot voor kort als ambassade-secretaris in Londen als zaakgelastigde in functie is ge weest, is door president Heuss ge schorst. Schlitters echtgenote had zich in Londen op een Kerstreceptie voor het personeel van de ambassade ongeluk kig uitgedrukt: zij had Engeland „vij andelijk gebied" genoemd. Schlitter was naar aanleiding hiervan terugge roepen, doch kort geleden ging hij met zyn echtgenote weer naar Enge land om zijn kinderen te bezoeken. Hij f ehoorzaamde de order om naar Bonn erug te komen niet. Amerikaanse helicopter boven Oost-Duitsland Russische militaire autoriteiten heb ben de Amerikaanse militaire missie te Potsdam (Oost-Duitsland) medege deeld, dat een hefschroefvliegtuig van het Amerikaanse leger is waargeno men in Oost-Duitsland, aldus maakte het hoofdkwartier van het Ameri kaanse leger in Europa gisteren be kend. Het toestel is volgens de Russen bij Coburg in Oost-Duitsland geland. Het wordt sedert Donderdag vermist. IN DE LUCHT ONTPLOFT Transportvliegtuig verongelukt Een enorme ramp heeft Dinsdag de Amerikaanse luchtmacht getroffen, toen een transportvliegtuig met 66 personen aan boord op Hawaii is neer gestort. Alle inzittenden kwamen om het leven. Het vliegtuig, een militaire versie van de DC-6, raakte een 600 meter hoge heuvelrug ten Zuiden van het marinedepot van Lauiaulei, ongeveer 50 km van Honoloeloe verwijderd. Na de start wilde het terugkeren omdat er moeilijkheden waren met de motoren. Het vloog echter door de botsing in brand en ontplofte in de lucht. Onder de inzittenden bevonden zich 20 leden van de luchtmacht, 16 leden van de marine en 19 leden van het le ger en twee verwanten van militairen. Het vliegtuig was opgestegen van Hickham op weg naar de luchtbasis van Travis, Californië. De ernstigste luchtramp gebeurde met een Amerikaanse Globemaster, die op weg was van Tokio naar Ko rea, in 1953. Een andere Globemaster stortte bij Tokio neer in 1952. Hierbij kwamen van de 116 inzittenden 87 om het le- Dinsdag is officieel in Utrecht de Voor jaar sbeurs officieel geopendDe Canadese inzending werd officieel geopend door de waarnemend Zaak gelastigde van Canada, Vincent L. Chapin, die hier bij een stand speel goed door onze fotograaf gesnapt werd (rechts) tezamen met de Pre sident Commissaris van de Jaarbeurs mr. W. H. Fockema Andreae. Gaat koning Boudewijn zich verloven? Volgens „La dernière heure" doet te Brussel en te Londen het gerucht de ronde, dat koning Boudewijn zich zou gaan verloven met prinses Mar garet von Baden. De pyinses is een nicht van de hertog van Edinburgh en is op het ogenblik leerling-verpleeg ster in het ziekenhuis St. Thomas te Londen. Zij werd op 14 Juli 1932 ge boren op het kasteel van Salem bij Baden en is de dochter van markgraaf van Baden, Berthold-Friedrich, die op 17 Augustus 1931 te Baden-Baden in het huwelijk trad met Theodora, prin ses van Griekenland en Denemarken. Churchill acht publicatie van „Jalta" voorbarig Churchill heeft het Lagerhuis gis teren medegedeeld, dat hij de publi catie van de Amerikaanse lezing van de conferentie van Jalta voortijdig vindt. In de afgelopen zomer had de Ame rikaanse regering aan Groot-Brittan- nië reeds doen weten, dat zij verzame lingen documenten over de conferen ties van Malta, Jalta en Potsdam wenste te publiceren, aldus de pre mier. In Januari had minister Eden tot minister Dulles gezegd, dat de Amerikaanse regering van publicatie diende af te zien, omdat zij op dit tyd- stip hoogst onwenselijk was. Dit zou zij doen, doch op 15 Maart geschiedde het tegendeel. Churchill zeide, dat thans zal moe ten worden beslist of de Britse lezing eveneens moet worden gepubliceerd. Vakbonden tegen de uitstoting van Bevan Het bestuur van de Britse bond van spoorwegpersoneel heeft zich uitge sproken tegen dc uitsluiting van de Labour „rebel" Bevan" uit de Labuur fractie. De bond telt 300.000 Labour- aanhangers onder zijn leden. De bond van technische arbeiders waarvan 620.000 Labouraanhangers lid zijn, heeft in een brief aan het par tijbestuur te kennen gegeven, dat men het optreden van Bevan niet altijd goedkeurt, maar dat zijn uitsluiting tegen het belang van alle leden is. Vandaag komt het bestuur van de Labourpartij byeen om te beslissen over het al of niet royeren van Bevan als partijlid. Oostduitse mark is sterk gedaald De koers voor de Oostduitse mark is gisteren in West-Berirjn gedaald tot 540 per 100 Westduitse mark, de laagste koers sedert enige jaren. De daling van de Oostduitse mark wordt voornamelijk toegeschreven aan de crisis in de levensmiddeienvoorziening in de Sowjelzöne van Duitsland, waardoor de bewoners van Oost- Duitsland in steeds groter aantal trachten levensmiddelen in West- Berlijn te kopen. Dr. BEEL IN EERSTE KAMER Totale opleiding 5 jaar „De rijks mobiele colonnes" zo heeft dr. Beel Dinsdagavond in de Eerste Kamer medegedeeld, worden bemand met militair dienstplichtig personeel van de luchtmacht en zo nodig van andere krijgsmachtonderdelen, welk personeel in de militaire sector .geen mobilisatiebestemming heeft. De sterkte van het contingent dat voor deze colonnes in opleiding kan worden genomen bedraagt 4000 man per jaar. De rijksmobiele colonnes zullen dus militaire colonnes worden, welke ech ter zullen worden opgeleid aan de hand van directieven van de minister van binnenlandse zaken. Administratief zullen deze colonnes onder verantwoordelijkheid van het militair gezag blijven, operatief zal de nationale commandant B. B. aan wijzingen tot inzet dezer colonnes ge ven aan de militaire commandant der R.M.C.'s, waarna zij zich ter beschik king stellen van de B-B.-leiding in de plaats, waar hulp moet worden ver leend. Het laat zich aanzien, dat, mede in verband met de noodzaak een nieuw kazernement voor plm 1000 man te bouwen, de eerste militaire herha- Engeland gaat bezuinigen op burgerverdediging Engeland zal in het komende fiscale jaar meer dan 60 millioen gulden be zuinigen op zijn burgerverdediging. Volgens gegevens, die gisteren door de regering werden gepubliceerd, zal volgend jaar in Engeland en Wales aan burgerverdediging een bedrag van iets meer dan 100 millioen gulden worden besteed, tegen bijna 170 mil lioen gulden gedurende dit jaar. Te Goes werd Dinsdag de Paasvee- vetveemarkt gehouden. De aanvoer was van uitstekende kwaliteit en er was een levendige handel. (Foto: P.Z.C.) FEEST IN ZESTIENDE-EEUW SE SFEER J. Ch. Cornelis zette geschiedenis van vissersplaats op schrift DE BEVOLKING VAN PHILIPPINE maakt zich op om op 13, 14 en 15 Augustus aanstaande op feestelijke wijze de stichting van Philippine door Jeronimus Laurijn, heer van Watervliet enzovoort, te herdenken. Het was in 1505, dat de heer van Watervliet toestemming kreeg van Philips de Schone tot het stichten van de Philippinepolder en de daarin liggende stad Philippine. Met de stadsrechten van dit plaatsje is het nu 450 jaar gele den wel merkwaardig toegegaan. Immers, de gebruikelijke gang van za ken was, dat wanneer een dorp zich verdienstelijk had gemaakt voor de vorst, deze het privileges toekende, die men stadsrechten noemde. In Phi lippine evenwel stond nog geen woning, toen het stadsrechten kreeg. Lang heeft heer Laurijn echter niet van deze stichting mogen genieten. Twee dijkdoorbraken in 1509 en 1514 vernielden liet werk van de bedijker De Baenst volkomen en het duurde tot 1560 eer men begon met het bou wen van een nieuwe stad, iets ten zuiden van de oorspronkelijke. Eerst verrees er een vesting, welke de parate troepen van Philips moest herbergen en ten Zuiden daarvan werd Hoog-Philippine gebouwd, dat later met Laag-Philippine uitgroeide tot de gemeenschap, welke het garni zoen verzorgde. Het fort werd in 1583 gesticht door de hertog van Par ma en in 1600 ingenomen donr prins Maurits, die zich een weg wenste te banen naar Duinkerken maar bij Nieuwpoori strandde en door de Spanjaarden werd verslagen. Frede- rik Hendrik gebruikte Philippine als basis bij de verovering van de Zuide lijke Nederlanden, nadat het tot 1333 nog in handen van de Spanjaarden was geweest. Daarna was het een ta melijk rustige tijd tot in 1795 de vesting weer trjdel"k van bezitter veranderde en overging in Franse handen. De Zuidelijke Nederlanden waartoe ook het hedendaagse Zeeuwsch Vlaanderen behoorde werd bij Frankrijk ingelijfd. Sedert de verovering door Maurits telde de kleine stad ongeveer 250 tot 300 inwoners, die in hoofdzaak prote stant waren. In de Franse Tijd kwam hierin ei n radicale verandering; lang zamerhand vestigden zich meer en meer Zuidelijke Nederlandens in Phi lippine. In 1815 kwam het grote Franse Rijk ten val en Vlaanderen werd we derom bij Nederland gevoegd. Voor de directe omgeving van Philippine duurde de rust echter maar kort, want in 1830 brak de Belgische op stand uit, welke eindigde met de scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in Nederland' en België. Tijd van bloei Voor Philippine begon een tijd van grote bloei. In het naburige Boe- choute was de mosselvisserij tal van jaren een goede bron van in komsten. De Nederlandse regering had het laden en lossen in de Boe- choutehaven Isabellahaven verboden en zag sedert 1830 nauw lettend op de uitvoering van dit verbod toe, zodat de Boechoutse vissers in de uitoefening van hun beroep werden belemmerd. Tal van Boechoutenaren trokken toen langzamerhand naar Philippine, dat een welvarende vissersplaats werd. De haven van Philippine verzandde in de loop der jaren evenwel, zodat een kanaal moest worden gegraven. In 1900 op Zondag 17 Juni werd dit feestelijk geopend. Het hoogtepunt van de mosselvisserij werd bereikt omstreeks 1911, toen per jaar ong'.- veer 130.000 balen mosselen werden aangevoerd. Toen kwam de oorlog van 1914 1918; de verzanding van de Braak man en de verplaatsing van de mos selvisserij van Philippine naar Ter- neuzen en de Ooslerschelde. De mos- selhandel werd geconcentreerd op de reders, die na 1914 en ongekende bloeitijd kenden. Tegen 1940 werd tengevolge van de voortgaande dichtslïbbing van het ka naal en de verzanding van de Braak man de haven onbereikbaar en in '52 kwam definitief het einde van Philip pine als vissersplaats. - - (-Vervolg op pag. 2) lingsoefeningen, ter opleiding van het personeel der R.M.C.'s kan geschieden in April 1956. Met de totale opleiding zullen 5 jaar gemoeid zyn". „Laat U niet misleiden", zegt Churchill Premier laat zich niet uit Premier Sir Winston Churchill heeft gisteren in antwoord op vragen over berichten met betrekking tot zijn voorgenomen aftreden in het Lager huis verklaard: „Laat U niet mislei den door al dat geklets in de pers". De vroegere minister van defensie in het Labour-kabinet, Emanuel Shin- well, vroeg de premier of het waar was dat hij „eruit werd gedrukt" door collega's van zyn eigen conservatieve partij. Churchill antwoordde: „Mr Shin- well moet zich werkelijk niet laten misleiden door al het geklets in de pers. Hij maakt een fout door te laten doorschemeren dat hij een diergenen is, die het meest zijn misleid." De leden van het Lagerhuis lachten en Shinwell zeide, dat hij „opgetogen over het antwoord" was. Stam werd ontdekt in Australisch Nw.-Guinea Een jonge Australische officier, Ja mes Kent, heeft te Port Moresby in Australisch Nieuw-Guinea verteld van een stam die zyn patrouille heeft ontdekt in een schier ontoegankelijk gebied. Zijn mensen waren door de stam, die nooit blanken had gezien, allerhartelijkst ontvangen. Wat de in boorlingen het meest verbaasde, was dat de blanken werkelijk voeten ble ken te bezitten toen zijn hun schoenen uitdeden. Ook blonde haren en blauwe ogen vond men iets zeer wonderlijks. De stam telt ongeveer 20.000 leden. Men heeft een ordelijke samenleving, strijd komt zo goed als niet voor en het zijn opgewekte mensen. Belgische ambassadeur nam afscheid In de residentie van de Belgische ambassadeur de heer E. Graeffe aan de Jacob Catslaan te Den Haag heb ben honderden gasten uit alle krin gen, afscheid genomen van een zeer sympathiek en alom bemind diplo maat en diens echtgenote. Dat kwam al heel duidelijk tol uitdrukking bij het binnenkomen, toen zich een lan ge rij van gasten vormde, voor elk van wie de neer en mevrouw Graeffe een hartelijk woord hadden. Naar schatting bezochten 700 per sonen deze ontvangst, en enkele uren waren de salons van deze een deel van Benelux vertegenwoordigende re sidentie meer dan gevuld. DE VERWACHT... HOGERE TEMPERATUREN Over het algemeen veel bewolking, maar bijna overal droog weer. Over wegend matige Zuidelijke wind. Hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1