PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westduitse Bondsraad accoord met Parijse verdragen Uitblijven regeringssteun aan aardappelfonds teleurstellend BILT Va ndaay ER WERDEN ONMENSELIJKE METHODES TOEGEPAST DULLES VERDEDIGT PUBLICATIE DER JALTA-DOCUMENTEN 198e Jaargang - No. 66 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 8.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 Maart '55. ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels 1.—- Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. 160, telef. 26. PARLEMENTAIRE BESLISSING GEVALLEN Nieuwe onderhandelingen over Duitse eenheid verlangd De verdragen van Parijs, met inbegrip van het Saar-statuut, zijn Vrijdag zonder moeilijkheden de West-Duitse Bondsraad gepasseerd. Daardoor is de weg vrijgemaakt voor de ondertekening door de Bondspresident, prof. Heuss. De Bondsraad heeft tegelijk eenstemmig nieuwe onderhandelingen over Duïtslands eenheid verlangd. Een door het socialistische land Hessen onder nomen aanval op het Saar-verdrag werd met 21 tegen 17 stemmen afge wezen. De Bondsraad liet zijn besluit inzake de Saar evenwel vergezeld gaan van een verklaring, waarin de opvatting is neergelegd, dat het Saar- gebied rechtens nog tot Duitsland moet worden gerekend. Weinige uren na de beslissing van de Bondsraad zond de oppositie een telegram aan het constitutionele gerecht in Karlsruhe om daar een proce dure tegen de verdragen te openen. Het ziet er echter niet naar uit dat dit de verdere ratificatie-procedure in de weg zal staan. Zoals te verwachten was gingen drie der Parijse verdragen met vlag en wimpel door de Bondsraad. Het ver drag, dat Duitsland in zijn souverei- niteit herstelt, werd met 28 tegen 9 stemmen goedgekeurd. Slechts twee socialistische regeringen stemden te gen. Inzake de toetreding tot de N.A. V.O. en de Westelijke Unie en het verdrag over de status der geallieer de troepen besloot de raad, dat deze verdragen niet aan zijn toestemming gebonden werden. Het statuut inzake de Saar werd zodanig geïnterpreteerd, dat de be volking van de Saar zich vrij voor Duitsland zal kunnen uitspreken en vóór het vredesverdrag kan eisen, dat zij bij Duitsland zal kunnen blijven. De Bondsraad sprak de verwachting uit, dat alle partijen in de Saar gelij ke rechten in de radio-omroep zullen krijgen en dat alle uit het Saargebied uitgewezenen kunnen terugkeren. Het herstel van de eenheid van Duits land wordt als voornaamste taak der Duitse politiek aangeduid. Dr Ziuu, de socialistische minister- ....wordt in de Marmeren Zaal M van het Paleis der Academieën fg |p te Brussel de tiende verjaardag van het overlijden van de Vlaamse letterkundige August M Vermeylen herdacht. pi 1 EN MORGENJ viert de Franse president René Coty, zijn drie en zeven- M tigste verjaardag. M .wordt de beroemde Italiaan- M se operazanger, Benjamino pp Gigli, vijf en zestig jaar. j| liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif In vreemde dienst In de Tweede Kamer heeft prof. P. S. Gerbrandy een nogal bewogen debat ontketend over het Ambo- nese volk. Daarbij is ook ter sprake gekomen de rol, welke de K.P.M. ge speeld zou hebben bij het vervoer van Indonesische troepen en oorlogsmate riaal naar Ambon. Door dat vervoer werd het destijds mogelijk, dat Indo nesische troepen het eiland Ambon be zetten. De vraag of de K.P.M. juridisch ver plicht was dat vervoer te verrichten heeft enkele jaren geleden nogal sterk de aandacht gehad. Het is jammer, dat prof. Gerbrandy bij het jongste Kamerdebat heeft vol staan met het noemen van dat juridi sche K.P.M.-conflict. Dat conflict is namelijk helemaal niet meer actueel, terwijl er toch een reeks van andere contracten dan het K.P.M.-contract is, waarover actuele bezwaren naar vo ren gebracht konden worden. T ij bedoelen de contracten, welke Nederlandse zeevarenden slui ten met Indonesische scheep vaartmaatschappijen. Naar verluidt komt in deze contrac ten gewoonlijk de bepaling voor, dat de Nederlandse contractanten niet al leen verplicht zijn de bevelen van de directie dezer maatschappijen op te volgen, maar ook mede te werken aan het uitvoeren van de opdrachten, wel ke het Indonesisch ministerie van oor log geeft. Nu is het aan Nederlanders verbo den in vreemde krijgsdienst te treden. Dat verbod wordt door de Nederland se contractanten in acht genomen, strikt juridisch treden de Nederland se zeevarenden niet in vreemde krijgs dienst als ze gehoorzaamheid beloven aan het Indonesisch ministerie van oorlog. Maar practisch is er toch bitter wei nig verschil tussen deze beide hande lingen. Wanneer de spanning rondom Nieuw Guinea toeneemt, moe ten dan deze Nederlandse zee varenden.. medewerken aan Indone sisch troepenvervoer en wapenver- voer? En moeten ze daarmee ingaan tegen de belangen van Nederland op Nieuw Guinea? Het kan nuttig zijn wanneer deze contractenkwestie grondig wordt on derzocht en wanneer aan de toekom stige contractanten duidelijk wordt gemaakt hoever ze kunnen gaan met de gehoorzaamheid aan het Indone sische ministerie van oorlog. W' president van Hessen, noemde de pu blicatie van de Jalta-documenten een bewijs, dat niet één doch alle gealli eerden de verdeling van Duitsland wensten. „Ik heb het doffe gevoel, dat deze verdelingsplannen van Jalta thans, zonder dat wij het willen, door deze verdragen worden verwezen lijkt", aldus dr Zinn. Maar dr Adenauer verklaarde, dat door de beslissing van de Bondsraad en de Bondsdag de geest van Jalta en Potsdam definitief ten grave ge dragen. was. Voor het gerecht Een door een derde der leden van het parlement ondertekend verzoek om het Saarverdrag aan de grond wet te toetsen, is per ijlbode naar Karlsruhe gezonden. De socialist Mommer, die de actie leidt, vond ook afgevaardigden der regeringspartijen en een onafhankelijke bereid hun me dewerking te geven. Dr Adenauer heeft onmiddellijk de ratificatie-wetten persoonlijk aan de president aangeboden. Maar inmid dels is gemeld, dat president Heuss niet „overhaast" te werk zal gaan. Overleg met Faure In de Senaat heeft Faure, de Fran se premier, gisteren verklaard, dat hjj binnenkort met dr. Adenauer overleg zal plegen over de Saarkwestie. Er zou overeenstemming bereikt zijn tussen de standpunten van de beide staatslieden. De Bondskanselier heeft aan de Franse minister van buitenlandse za ken, Pinay, een brief geschreven over de geschillen inzake het Saargebied. Hij zou een einde willen maken aan het misverstand tussen de beide lan den over de interpretatie van de Saarovereenkomst. Auto schoot onder het ijs Twee broers omgekomen Een personenauto uit Groningen met twee inzittenden is gistermorgen omstreeks 10 uur te Garrelsweer in het Damsterdiep gereden en onder het ijs geschoten. Beide inzittenden, de 26-jarige J. Wolters uit Groningen en diens broer, zijn hierbij om het leven gekomen. Omtrent de oorzaak van het ongeval tast men nog in het duister, want de weg was ter plaatste nage noeg niet glad en evenmin bochtig. Twee personen hebben getracht de in- ~,'C7, aan de achterzijde bewonderen. zittenden uit de wagen te halen, maar De Conqueror wordt aangedreven door een 800 P.K. motor en heeft op de weg een snelheid van ongeveer 20 mijl per uur De Conqueror" (veroveraar), Enge- lands nieuwste 65-tons tank, verheft dreigend de loop van zijn kanon tij dens een demonstratie van gevechts voertuigen in Chesham, Surrey. Een .zusje" van het- stalen monster laat :„7, nfi.t «7„ linr.r'illlr-TP'n 0 hierin niet direct. Toen meer hulp opdaagde en een kraanwa gen uit Appingedam de auto op het droge trok, waren de levensgees ten van de inzittenden reeds geweken. MISSTANDEN IN KORPS COMMANDOTROEPEN Minister Staf rechtvaardigt door hem getroffen maatregelen (Van onze parlementaire redacteur) In het korps Commando-troepen hebben zich de laatste tijd herhaalde lijk gebeurtenissen afgespeeld, die niet door de beugel kunnen. Het korps heeft uit het oog verloren, dat in vredestijd andere maatstaven gelden dan in oorlogstijd en in het algemeen heeft het een mentaliteit getoond, die niet getolereerd kon worden en die tot strenge maatregelen noopte. De minister van oorlog en marine, ir Staf, heeft dat Vrijdagmiddag ïn de Tweede Kamer op een door de heer Vermeer (P.v.d.A.) tot hem ge richte vraag onomwonden verklaard. Gedurende het zogenaamde vragen uurtje informeerde de socialistische afgevaardigde, of de bewindsman een uiteenzetting kon geven van de mo tieven, die hem hebben geleid bij het treffen van de recente maatregelen ten aanzien van het korps Comman do-troepen. Ir Staf antwoordde, dat de Com mando-troepen in de oorlog zodanige diensten hebben bewezen, dat ze niet meer konden worden gemist. Zij heb ben een zware training ondergaan en een traditie opgebouwd. Er hebben zich echter gevallen voor gedaan, waaruit bleek, dat de troepen niet voldoende begrepen, dat zij een speciale oorlogstaak hebben, die in vredestijd achterwege behoort te blij ven. Er moesten straffen worden op- Opvoeding Een reserve-officier bijvoorbeeld heeft „opvoedkundige" maatregelen toege past, die deden denken aan methoden, die wij verafschuwen. Hij liet zijn manschappen midden in de nacht op staan en dwong hen een kuil te gra ven van 7 meter lang, 7 meter breed en 2 meter diep. Deze officier is over geplaatst. De commandant van deze troepen MINISTER STAF strenge maatregelen is van zijn functie ontheven en de opleiding is voorlopig stopgezet. De bewindsman betreurde dit, om dat de Commando-troepen anderzijds in onze legeropbouw een nuttige func tie vervullen. Tegen de mentaliteit, die de laatste tijd is gebleken, dient echter streng te worden opgetreden, zo vond ir Staf. De minister deelde mede, dat er geen hiaat in de opleiding komt. De- wordt wel op enigszins andere leest geschoeid. Het wordt nu een infante- |llllijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll| i| Winter neemt met kou afscheid j (Van onze weerkundige m medewerker). n Weer zijn we een week dich- ter bij de lente gekomen, al 'i merken wij in de natuur er nog -r h niets van. Vooral in het Westen van ons land vielen gistermid- dag op tal van plaatsen H sneeuwbuien, terwijl in het Noorden van Nederland de ::- temperatuur tot één graad en H in Zeeland tot vier graden bo- i'en het vriespunt steeg. s Maandag moet het lente wor- s den, maar er zal nog heel wat m moeten veranderen, wil het H .veer zich hierbij aanpassen. H Het hogedrukgebied boven f§ Groenland en IJsland vertoont nog geen tekenen om te ver- M dwijnen. De Noordelijke lucht- m stroom blijft daarom ook tij- H dens het laatste winter-week- end koude lucht aanvoeren. Kleine storingen zorgen af en toe nog voor hagel- of sneeuwbuien, 's Nachts komt op vele plaatsen lichte vorst voor. Overdag wordt drie tot vijf graden dooi gemeten. Een zo lang volhoudende winter komt maar zelden voor. Zelfs na de barre winter van 1929, 1942 en 1947 was er tij- H dens de seizoenwisseling al enige dagen flinke dooi ge- weest. llllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ESSENTIËLE FEITEN WAREN REEDS ONTHULD De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Foster Dalles, heeft Vrijdag te Ottawa verklaard, dat de publicatie van de documenten van Jalta door de Verenigde Staten in overeenstemming is met het aan vaarde Amerikaanse gebruik. Hij zeide dat de publicatie geschiedde in de normale gang van zaken op zijn ministerie, waarbij periodiek docu menten worden gepubliceerd, die betrekking hebben op diplomatieke ge beurtenissen in het verleden. De woordvoerder van het Britse ministerie zeide, dat Engeland een zelfde houding tegenover dit nieuwe Amerikaanse plan innam als tegen over de publicatie van de documen ten van Jalta. Engeland achtte een publicatie van bijzonderheden zo kort na de conferentie en tijdens het leven van deelnemers niet gewenst. Vrijwel alle essentiële feiten waren reeds onthuld in boeken en memoires van de hand van premier sir Winston Churchill en de voormalige Ameri kaanse ministers van buitenlandse za ken, Edward Stettinius en James Byr nes. Dulles vroeg zich af, waarom een vierde publicatie meer kwaad zou doen dan de vorige. De minister legde er de nadruk op, dat de documenten over Jalta, zoals zij thans zijn gepubliceerd, niet vol ledig zijn. Er zijn b.v. gegevens over Jalta in de particuliere stukken van president Roosevelt, waarover men niet kan beschikken. Inmiddels heeft de woordvoerder van Dulles' ministerie, Suydam, me degedeeld, dat de publicatie van een aantal stukken betreffende de betrek kingen tussen de Verenigde Staten en China in de jaren veertig in voor bereiding is. In de Verenigde Staten heeft de pu blicatie van de stukken aanleiding ge geven tot veel commentaar. De re publikeinse senator Capehart was van mening, dat de publicatie „zeer nade lig voor de democraten" zal zijn en „waarschijnlijk bij de presidentsver kiezingen in 1956 nog haar naweeën zal doen gevoelen". Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft medegedeeld, dat Engeland te gen de publicatie is van de documen ten van de conferentie van Potsdam. DAGELIJKS BESTUUR Z.L.M. Moeilijkheden met loonvorming verwacht op Schouwen-Duivéland Het dagelijks bestuur van de Z.L.M. sprak in de jongste vergadering als zijn mening nït, dat de maatregel waarbij de handel aardappelen van het ras Bintjes aan de S.I.V.A. kan aanbieden, niet voldoende is geweest om het vertrouwen van de boeren in het consumptie-aardappelfonds te her stellen. Een areaalheffing kan nuttig werken, indien hiervan het juiste gebruik wordt gemaakt. Men kan niet ontkennen, dat ook het consumptie-aard appelfonds meer indirect dan direct een nuttige rol heeft gespeeld en nog speelt. De vergadering achtte het echter buitengewoon teleurstellend, dat de minister voorlopig geweigerd heeft om in een eventueel verlies van het fonds bij aankoop van aardappelen, voor de helft te delen. Bij de op zet van het fonds is rekening gehouden met een deelname van regerings zijde in eventuele verliezen. Dat ingrijpen van het fonds in de huidige periode zeker noodzakelijk werd geacht, was voor iedereen in de land bouwsector duidelijk. De vergadering was overigens van mening, dat één van de zwakke zij den van deze gehele kwestie ligt in een onvoldoende overzicht over de hoeveelheden aardappelen, die zich bij boer en handelaar bevinden. Wil het fonds beter aan zijn doel beant woorden, dan zal het in de toekomst dringend noodzakelijk zijn, dat er regelmatig inventarisaties worden gehouden. Het dagelijks bestuur zou deze maandelijks willen laten hou den, waarbij dan op 1 November be gonnen zou kunnen worden. De verdere ontwikkeling zou nauw lettend gevolgd worden. Het is ze ker niet uitgesloten, dat er nog nieu we exportmogelijkheden voor con sumptie-aardappelen zullen komen. De afzet van pootaardappelen le vert ook moeilijkheden op, al ver loopt de export vlot. De regeling van de overname van overschotten poot- aardappelen oogst 1954 is thans de finitief vastgesteld. LANDBOUWSCHAP. Overeenstemming is bereikt over de samenstelling van enkele provin ciale werltcommissies van de gewes telijke raad van het Landbouwschap, n.l. de sociale commissie, de tuin- bouwcommissie en de technische com missie. Als leden van de sociale com missie zal de Z.L.M. voordragen de heren W. Koster, Axel en P. Krepel, Bruinisse. In de andere genoemde commissies zullen dezelfde personen worden voorgedragen, die reeds in dezelfde commissies van de Stichting v. d. Landbouw zitting hadden. Uitvoerig werd van gedachten ge wisseld over het vormen van dis tricts- en plaatselijke commissies. Over het vormen van districtscom missies was men het algemeen eens. T.a.v. de plaatselijke commissies zal nader contact met de andere orga nisaties noodzakelijk zijn. SCHADE EN HERSTEL. De Wetenschappelijke afdeling van Landbouwherstel zal dit voorjaar on derzoekingen doen in verband met een eventueel aanvullende gips-ver- strekking. De vergadering kon zich verenigen met een plan, waarbij eventueel door het Landbouwschap getracht zal worden voor Schouwen-Duiveland een academisch gevormde kracht te belasten met- verschillende studies op het sociaal-economische en bedrijfs economische terrein. Medegedeeld werd, dat de herstel- bewerkingskosten over 1953 begin Mei uitbetaald zullen zijn. Voor de herstelbewerkingskosten 1954 kun nen gegadigden voorschotten aanvra gen. (Vervolg op pag. 10) KORTE PREDICATIE DE HAAN EN IK. „En terstond kraaide de haan, en Petrus werd indachtig aan het Woord van Jezus". (Matth. 26 75) D'r is een boek, dat heet-: ,J3et ei en ilé'. Wat het voor een boek is weet ik niet; 'k heb het niet gelezen, maar hier of daar wel eens zien staan. D'r is een verhaal in de Bijbel, dat heet: ,jDe haan en Petrus". Dat is terwijl Jezus door de Joodse raad ver hoord en verooreeld wordt dat tra gische gebeuren, dat Petrus (één van de 12 discipelen) zijn Meester verloo chent: ik ken Hem niet. En op dat moment kraait er een haan en Pe trus schrikt op en denkt eraan, dat Jezus dit voorspeld had. Wonderlijk, juist op dat moment, op het moment der verloochening kraait er een haan. Ook toevallig1! Nee, een wonder: God breekt de bek van dat beest open en laat 'm kraaien. Dat is Gods be stuur: die kraaiende haan is voor Pe trus het bewijs, dat Jezus tóch gelijk had en tóch de Messias is. En in het Lucas-evangelie staat dan: en de Hee- re, zich omkerende, zag Petrus aan. Dat is de Messias, de Verlosser, de Borg en Middelaar: Hij maakt geen afgesneden zaak met Petrus, maar ziet Hem aan met een blik vol genade. En Petrus' hart wordt gebroken: hg geeft z'n hart aan Jezus; aan Jezus, Die in zijn plaats naar het kruis gaat, om zijn schuld te verzoenen. D'r is een gebeuren in uw leven, dat heet: „De haan en ik". Hebt U die liaan nog niet horen kraaien in uw leven? Toen U in de kerk zat, toen U die morgenwijding door de radio hoorde, toen die tegenspoed er was t'n de zaken, dat verlies in uw gezin, die moeilijkheden in uw leven, die zieke dagen, die strijd in uw ziel...? Nee, dat is allemaal geen toeval: God brak de bék van die luian open en liet 'm kraaien OM U INDACHTIG TE MAKEN AAN 'T WOORD VAN JEZUS: Gij zijt een verloren zondaar, maar Ik Jezus heb Mijn Bloed geplengd om U voor eeuwig te be houden. De Heilige Geest wil ook U aan het Woord van Jezus, aan de Hei land Zélf binden. En de Schrift zegt: Wie van Christus is, die heeft het le ven; maar wie van Christus niet is, die heeft het leven niet, die zal voor eeuwig verloren zijn. Stilhoort V die haan?! Hoort U?! Zierikzee. J. P. van Boon. DE VERWACHT... BUIIG WEER. Regen-, sneeuw- en hagelbuien afge wisseld door opklaringen. Overwe gend matige wind. aanvankelijk uit uiteenlopende richtingen, later uit Noordelijk* richting. Temperaturen even boven het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1