PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Communistische spionnagegroep in Zweden ontmaskerd Peulvruchtencentrum in Zeeland wordt uniek, achthoekig gebouw BILT PREMIER VAN ZUID-VIETNAM BANG VOOR STAATSGREEP AT00MPR0EVEN IN NEVADA BRAND BIJ DE STICHTING HOENDERLOO DE VERWACHT... 198e Jaargang - No. 61 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 14 Mrt. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van l5 regels 1.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, tclef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; ZIerikzee, N. Bogerdstr. C 160, telef. 2i TIEN PERSONEN GEARRESTEERD. Groep drong onder meer in de Boforwapenfabrieken door De Zweedse veiligheidspolitie heeft tien personen, onder wie twee vrou wen, gearresteerd op beschuldiging van militaire spionnage en spionnage tegen in Zweden wonende politieke vluchtelingen. De spionnage geschiedde ten behoeve van „twee kleine Oosteuropese staten", aldus is door het bu reau van de procureur-generaal te Stockholm bekend gemaakt. De tien personen, die deel zouden uitmaken van een communistische spionnagegroep, zijn vijf Zweden, een Tsjech, een Duitser, twee voormalige Tsjechoslowaakse staatsburgers en een voormaligee Roemeense staatsbur ger, Er worden nog meer arrestaties verwacht. Niet werd bekend gemaakt welke de „twee kleine Oosteuropese landen" waren, doch naar van welingelichte zijde verluidt is met een van de staten Roemenië bedoeld. Volgens de politie zijn alle tien arrestanten communis ten of met het communisme sympa- thisei-enden. Woensdag jl. was de enige met na me genoemde arrestant aangehouden, een zekei*e Evert Abrahamsson, een werktuigkundige in de geheime Bo- fors wapenfabriek te Karlskoga. Directeur „Avifauna" contra burgemeester. Na onjuiste klacht over onregelmatigheden. De heer A. J. van Geffen, direc teur van het vogelpark „Avifauna" te Alphen aan de Rijn heeft zich tot het provinciaal bestuur van Z.-Hol- land gewend teneinde genoegdoening te krijgen voor hetgeen hij heeft er varen .tengevolge van een politieel onderzoek dat enige tijd geleden tegen hem is gelast door de burgemeester van Alphen aan de Rijn ,de heer Ed. C. Witschey. Het onderzoek heeft, naar de in specteur van politie heeft bevestigd, mets bezwarends tegen de heer Van Geffen aan het licht gebracht. Het werd ingesteld op grond van ver meende onregelmatigheden, waarom trent twee ontslagen personeelsleden van „Avifauna" zich hadden geuit. De voorzitter van het stichtingsbe stuur van „Avifauna", wethouder C. M. Deerenberg, deelde mede. dat er geen sprake van is dat de directeur zou zijn of worden ontslagen. De heer Van Geffen heeft de bur gemeester een schriftelijke rehabili tatie verzocht. Nadat ook de advo caat van de heer Van Geffen geen antwoord zou hebben ontvangen op twee verzoeken om rehabilitatie heeft hij zijn beklag gedaan bij het provinciaal bestuur van Zuid-Hol land. Van 10 meter hoge steiger gevallen. De 10-jarige Kees van Zeeland is Vrijdag van een tien meter hoge stei ger, opgetrokken bij huizenbouw aan de Nieuwe Achtergracht te Amster dam, gevallen. Was, hij niet terecht gekomen op zijn 8-jarig vriendje, dat zich op 't dak van een bouwkeet be vond en de capriolen van Kees stond gade te slaan, dan zou de jongen vrij zeker om 't leven zijn gekomen. Hij is nu met een halswervelfractuur opge nomen in het centraal ziekenhuis. Het vriendje klaagde over pijn in de rug en is eveneens overgebracht naar dit ziekenhuis, maar na onder zoek kon hij op eigen gelegenheid naar huis gaan. Zondagmiddag werd het sleepschip Confidencedat vorige week in de havenmond van Wemeldinge zonk, in enkele uren gelicht. Deze foto werd tijdens de werkzaamheden genomen in de stuurhut van het even tevoren gelichte schip. (Foto P.Z.C.) Voorts werden twee Zweden en een buitenlander te Stockholm gearres teerd, aan wie spionnage voor wat be treft een nieuwe vlootbasis en andere militaire installaties in aanleg op de eilandengroep voor Stockholm ten las te zou worden gelegd. De twee Zwe den, een onderofficier en een maga zijnmeester bij het leger, hebben vol gens de politie een bekentenis af ge- gelegd. De man, die men als de leider van de groep beschouwt en die als „de sfinx" wordt aangeduid, ontkent echter ten stelligste alle schuld. De afdeling van de groep te Stockholm had haar hoofdkwartier in een van de voornaamse winkelstraten. Ook zgn er arrestaties te Gothen- vorg verricht. Deze personen worden beschuldigd van spionnage voor wat betreft de twee nieuwe Zweedse tor- pedobootjagers, „Smaaland" en „Hal land", waarvan het voornaamste ge schut uit robotwapens bestaat. De af deling te Gothenborg zou ook belang stelling hebben gehad voor de vlieg tuigfabriek te Trollhattan, waar in 't geheim aan een automatisch lucht doelgeschut wordt gewerkt en waai* straalmotoren worden vervaardigd. Zondagavond werd te Malmö de ar restatie van een Tsjechisch onderdaan bekend gemaakt. Leden van de veiligheidspolitie kon den in de groep binnendringen door zich als arbeiders in de Bofors wa penfabriek voor te doen. De groep zou reeds sinds 1952 werkzaam zjin. Man sprong in auto van premier Nehroe Met een verzoekschrift? Te Nagpoer (India) is Zaterdag een riksjabestuurder 'in hechtenis geno men,die plotseling in de langzaam rij dende auto van premier Nehroe was gesprogen. De man werd door Nehroe uit de auto geduwd. Motorpolitie sloot hem in en arresteerde hem. Aanvankelijk meende men, dat de man een aanslag op Nehroe wilde ple gen, maar volgens Nehroe sprong hij in de auto met een stuk papier in de hand, waarschijnlijk een verzoek schrift. In het bezit van de man werd een roestig mes van ongeveer 15 cm lengte aangetroffen. De aanslagpleger Bahoe Rao werd door de politie naar een ziekenhuis overgebracht. Hij maakte de indruk geestelijk gestoord of dronken te zijn. Premier Nehroe vervolgde de rit langs de juichende menigte en hield kort daarna een rede op een congres van sociale werkers. Prinses Margaret en de kolonel. Dr. Alfred Blunt, de Anglicaanse bisschop van Bradford, heeft in een vraaggesprek met het Engelse blad „The People" verklaard, geen mo gelijkheid te zien, dat de Anglicaan se kerk een soepeler houding zou kunnen aannemen om een huwelijk van Prinses Margaret en kolonel Townsend te kunnen toestaan. Op de vraag wat zijn mening zou zijn als koningin Elizabeth toestemming zou geven voor dit huwelijk zeide de bisschop, dat dit een zuiver hypo thetisch geval was. Persoonlijk zag hij niet in hoe zij haar toestemming zou kunnen geven, daar zij ook ver dedigster was van het geloof. Als de geruchten over huwelijksplannen op waarheid berustten, zou de enige op lossing schijnen, dat een der betrok kenen verklaarde, deze plannen op te geven, aldus dr. Blunt. ARTILLERIE-BESCHIETING GAANDE. Hao Hao troepen kwamen in opstand. De premier van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, zal, volgens gewoonlijk betrouwbare kringen in Saigon, 2000 man geoefende Noeng troepen in de hoofdstad van Vietnam stationneren om hem tegen een mogelijke staats greep te beschermen. Verantwoordelijke Franse, Vietna mese en buitenlandse waarnemers zijn het er over eens, dat de regering van premier Diem een zeer critieke Brandstoffenbijslag verdubbeld. De minister van sociale zaken en volksgezondheid heeft aan de gemeen tebesturen bericht, dat de brandstof fenbijslag voor de sociale voorziening over de week van 13 t.m. 19 Maart wordt verdubbeld. Dit is de tweede maal dat de bijslag wordt verdubbeld. De eerste keer was het over de week van 6 t.m. 12 Maart. De brandstoffenbijslag wordt voor kostwinners en alleenwonenden ver hoogd van 3.80 op 7.60 en voor kostgangers van 1,90 op 3.80. periode tegemoet gaat, doch dat er geen aanleiding is, te spreken over het uitbreken van een burgeroorlog. Er is geen georganiseerde, over het gehele land verspreide, gewapende oppositie tegen de regering. Het Vietnamese nationale leger heeft Vrijdagavond een beschieting met artillerie ingezet op Tho Not, 20 kilometer ten Zuiden van Long Xuyen in het deltagebied van de rivier de Mekong, aldus heeft het Franse nieuwsagentschap uit Saigon Zater dag gemeld. In het bericht werd Tho Not ge noemd als een belangrijke basis van de afgescheiden strijdkrachten van de Hoa Hoa (religieuze) secte. De sterk te van de Hoa Hoa troepen bedraagt ongeveer 5000 man. EEN LICHTE ONTPLOFFING. Ongerustheid blijft. Twee professoren van de medische faculteit der universiteit van Colora do hebben Zaterdag verklaard, dat het neervallen van radio-actieve stof in Colorado, afkomstig van de atoom- proeven in Nevada, thans een zoda nige omvang heeft aangenomen, dat degenen die te maken hebben met volksgezondheid en openbare veilig heid er aandacht aan moeten schen ken. Een der professoren zeide, dat zijn afdeling met een onderzoek bezig is en haar bevindingen aan de commis sie voor atoomenergie zal mededelen. Hij voegde er aan toe, dat een geva- rengrens niet bestond of tenminste niet bekend was. De gouverneur van Colorado bestreed deze verklaring. Zaterdagmorgen vroeg is als vijfde in de huidige serie atoomproefnemin gen in Nevada opnieuw een kernwa pen tot ontploffing gebracht. De ontploffing van een kernwa pen aangebracht op een 90 meter ho ge toren was niet zwaar. De korte heldere witte flits, die door de ont ploffing werd veroorzaakt, was tot in Los Angelos, op ongeveer 400 kilo meter afstand zichtbaar. Na de ont ploffing vormde zich een grote witte wolk. De witte wolk steeg, tot een hoog te van 6000 tot 7500 meter en viel toen snel uit elkander. Een half uur na de ontploffing was de grote wolk overgegaan in een aantal wolkenban ken, "die een zig-zag vorm hadden en in Oostelijke richting afdreven. Ambtenaren deelden mede, dat in de. omgeving van de ontploffing een rookgordijn werd gelegd. Een derge lijk gordijn kan worden gebruikt ter bescherming tegen de hitte uitstra- Koning van Nepal overleden Koning Tribhoevan van Nepal is Zon dag op 48-jarige leeftijd te Zurich, waar hij voor een hartkwaal werd behandeld, overleden. ling van een atoomontploffing. Het biedt geen bescherming tegen de luchtdruk en de gamma-stralen. Tevoren werd verwacht,, dat dit gor dijn ongeveer twintig meter hoog zou worden. De kernontploffing, welke vandaag in Nevada teeweg "zou worden ge bracht, is, zonder opgave van rede nen, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een moment uit de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Denemarken welke Zondagmiddag in het Olym pisch Stadion te Amsterdam werd gespeeld en welke eindigde in een 1l gelijk spel. Birkeland, de Deense linksbinnen, heeft een kogel op het Hollandse doel afgevuurd en hiermee zijn ploeg een 01 voorsprong op de Nederlanders gegeven. Van links naar rechts ziet men: de Nederland se doelverdediger De Munck, die pro testeert wegens venneend buitenspel, Jens Hansen (11), Wiersma (2), Christensen (9), Van der Hart (5), Birkeland, Jörgen Hansen (7) en achter hem Van SchijndeL (Voor verslag zie pag. 3) Paviljoen „Vollenhove" ten dele uitgebrand. Zaterdagmiddag is in het paviljoen „Vollenhove" van de stichting „Hoen- derloo" een hevige brand uitgebro ken, die in een korte tijd een groot gedeelte van het gebouw in de as heeft gelegd. Het vuur vond aangewakkerd door de felle wind gretig voedsel in het droge hout van het ruim 100 jaar oude gebouw. De gehele zolderverdie ping, alsmede het middengedeelte van de lager gelegen verdiepingen van 't paviljoen brandden uit. De Apeldoornse en Hoenderloose brandweer bestreden het vuur met ze ven stralen. Zij slaagden er tegen zes uur in het gevaar voor uitbreiding te bedwingen. De nablussing vorderde nog enige uren. De Apeldoornse brandweer maakte bij het blussings- werk gebruik van een uitschuifladder, een automatische brandspuit en vier tankwagens. In het gebouw „Vollen hove" waren verschillende werkplaat sen, alsmede de slaapplaatsen voor dertien jongens ondergebracht. Voorts werd een klein gedeelte van het gebouw bewoond door twee per- VOLTOOIING REEDS IN AUGUSTUS Samenwerking tussen coöperatief in Z.W.-Nederland en Centraal Bureai De plannen voor de bouw van het Peulvruchtencentrum Zuid-West >- derland zijn zeer ver gevorderd. Men streeft er naar het werk in August, a.s. voltooid te hebben, derhalve vóór de oogst. Het centrum bestaat u een achthoekig gebouw ter lengte van 42 meter. De installaties zijn g- projecteerd in het midden van dit gebouw, waardoor de mogelijkheid g' opend is de producten van alle zijden aan te voeren. Opslag en afvot hebben dus slechts een geringe afstand nodig. Deze manier van bouw» bekort ook de bouwtijd. Het ontwerp van dit voor Zeeland unieke bouv werk deze wijze van bouwen werd tot dusver in ons land slechts enkele gevallen toegepast is van de Rotterdamse architect Chr. Heer. Vermoedelijk komt het centrum in Middelburg in de nabijheid vr de graansilo op het groot-industrieterrein. Het zal daar aan het water g< legen zijn, hetgeen voor de aan- en afvoer van de producten zeer belan; rijk is. Zoals bekend, besloot de gemeenteraad van Middelburg reeds ec terrein bouwgrond ten behoeve van dit project te verkopen. Het centrun zal ook een loswal krijgen. De definitieve vestigingsplaats is echter nog niet bekend. soneelsleden met hun gezinnen. Alle bewoners konden het brandende ge bouw nog tijdig verlaten. De inventaris van de inwonende gezinnen kon goeddeels worden ge red. Het gebouw en de inventaris wa ren verzekerd. De oorzaak van de brand is zeer waarschijnlijk, zo deelde de brand weer mede, de gebrekkige samenstel ling van een kuiken ophok-hok, ge plaatst op de zolder, geweest. Daar door is een hitte-uitstraling ontstaan, die in de buurt slaande voorwerpen heeft doen vlam vatten. Arabische premiers komen op 20 Maart a.s. bijeen. De Egyptische minister van voor lichting, majoor Salah Salem, heeft bekend gemaakt ,dat op 20 Maart te Cairo de premiers van een aantal Arabische landen bijeen zullen ko men om te spreken over een nieuw Arabisch verdrag voor collectieve beveiliging. De minister deelde niet mee. welke landen op de conferen tie zullen zijn vertegenwoordigd. Jemen zou dit nieuwe pact willen steunen, nu de Jordaanse regering nog steeds haar houding niet heelt bepaald. Libanon heeft laten weten, dat het zich niet bij 't nieuwe bond genootschap zal aansluiten, doch zijn politiek, „gericht op handhaving van de Arabische eenheid", zal voortzet ten. Zilveren medaille Amster dam voor Lizzy Ansingh. De bekende Amsterdamse portret en poppenschilderes Lizzy Ansingh, die behoorde tot de „Amsterdamse jofferen", heeft Zaterdagmiddag in 't gebouw van de maatschappij „Arti et Amicitiae" te Amsterdam een huldi ging in ontvangst moeten nemen ter gelegenheid van haar tachtigste ver jaardag. Uit handen van wethouder mr. R. van den Bergh ontving de jarige i schilderes de zilveren medaille van j de stad Amsterdam. die onder meer dienen voor grove schoning, voor-sortering fijnere sor- I tering en na-schonen. De tpslagcapa- citeit zal ongeveer 2500 ton bedragen, j Bij de bouw houdt men er rekening i mee, dat later eventueel nog een ver dieping boven op het eentrum ge plaatst kan worden. Bij volledige belasting van de drie installaties bedraagt de capaciteit Vervolg or nag 2) „De Bron", maandelijks mededelin genblad van het Landbouw Coöpera tief Centrum voor Zuid-Westelijk Nederland, dat in zijn Maartnummer een artikel aan het centrum wijdt, merkt op, dat het hier een uiting van samenwerking betreft tussen een twintigtal Aan- en Verkoopcoöpera ties in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden en in de Westhoek van Bra bant enerzijds en het Centraal Bu reau in Rotterdam anderzijds. De peulvruchten van de deelnemende coöperaties zullen in het centrum zo veel mogelijk centraal worden be werkt en marktklaar worden ge maakt. Aan de kwaliteit zal bijzon dere zorg worden besteed. Iedere deelnemende coöperatie neemt één of meer aandelen in het centrum. Zij verkrijgen daardoor het recht een bepaald aantal tonnen peulvruchten te doen bewerken. Bewerking is het enige, dat in het centrum geschiedt. Commercieel blijven de producten onder beheer van het Centraal Bureau en van de verenigingen. De machines, die in het gebouw komen zjjn drie complete installaties, NOORDWESTELIJKE WEND. Overdrijvende wolkenvelden en over wegend droog .veer Matige Noord- Westelijke wind. In de middag iets hogere maximum-temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1