PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Volledige steun van Sowjet-Unie voor rood China inzake Formosa A.N.V.V.-cursisten vol lof over bezoek aan Walcheren D£ BILT COMMUNISTISCH CHINA VOERT DE DIENSTPLICHT IN VOLKSREPUBLIKEINEN DOEN NIET MEE MET PINAY 198e Jaargang - No. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Waarnd. Hoofdred.: W Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 10 Febr. '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie'; 'max. 8 regels) van i—5 regels l.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N Bogerdstr C 160. telef. 26 BOELGANIN VOOR OPPERSTE SOWJET: Nieuive functie voor Malenkow; Zjoekow aan defensie De Opperste Sowjet heeft gisteren oud-premier Malenkow benoemd tot vice-premier en minister voor de electrische centrales. Maarschalk Zjoekow, eerste onder-minister van defensie, werd benoemd tot minister van defensie als opvolger van maarschalk Boelganin, de nieuwe premier. De Opperste Sowjet keurde eenstemmig de buitenlandse politiek, waarvan minister Molotow een uiteenzetting heeft gegeven, goed. Zij ratificeerde het decreet van 25 Jan. j.I., waarin de staat van oorlog met Duitsland werd be ëindigd. Voorts werd een proclamatie aangenomen, waarin de parlemen ten van alle landen worden uitgenodigd, delegaties uit te wisselen met het oog op de beveiliging van de wereldvrede. De zitting werd bijgewoond door Kroestsjew, Malenkow, maarschalk Boelganin, Molotow en andere hoge functionarissen. In deze zitting werd o.a. het woord gevoerd door maar schalk Konjew, die verklaarde, dat de Sowjet-Unie in geval van agressie ge bruik zal maken van alle typen mo derne wapens. Tenslotte nam maar schalk Boelganin het woord. Hij dankte de afgevaardigden voor zijn benoeming tot premier en verze kerde, dat de regering „de door de partij uitgewerkte en door het volk goedgekeurde politiek zal uitvoeren". Deze politiek omschreef hij als „het opbouwen van een communistische ge meenschap in ons land, consolidatie van de staat en het bondgenootschap tussen arbeidende klasse en boeren en consolidatie van de wereldvrede en -veiligheid. „Alles zal ondergeschikt gemaakt worden aan de verbetering van de levensomstandigheden der ar beiders. „De basis hiervan zal altijd zijn de zware industrie, die sedert de oorlog drie-en-een-half maal zo groot is geworden", aldus de premier. Zij maakte de overwinning in de oorlog mogelijk en nu zorgt zij voor de ont wikkeling van alle takken der natio nale economie. Boelganin beloofde, dat de regering bij de ontwikkeling van de zware industrie altijd de leer van Lenin en Stalin en, op economisch gebied, de algemene lijn van de com munistische partij zal volgen. Steun aan China Boelganin kreeg een stormachtig applaus, toen hij aan communistisch China de „volledige steun", van de Sowjet-Unie inzake Formosa toezegde. De premier zeide, dat de V.S. met hun beleid betreffende Formosa een ge vaarlijke weg volgen. Naar zijn me ning dienden de Verenigde Naties de V.S.. te veroordelen en onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten te eisen. De Sowjet-strijdkrachten, zo ver klaarde de premier nog, staan gereed om alle instructies van de communis tische partij en de regering uit te voe ren. Het Westen De vriendschappelijke betrekkingen zoals in de oorlogstijd tussen de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sow jet-Unie achtte Boelganin ook nu mo gelijk. „Doch het is onze schuld niet, dat er een verandering is gekomen", zo meende hij. De Westelijken baseren hun politiek niet op vriendschap en samenwerking, doch op „krachtp.osi- ties", terwijl de Sowjet-Unie, volgens Kruithuis op Waalsdorper- vlakte in brand Omstreeks kwart voor vijf gister middag is in een op de Waalsdorper- vlakte staand kruithuis brand uitge broken. De Haagse brandweer is kort daarop met groot materieel uit gerukt en met het blussen begonnen. Op last van de garnizoens-comman- dant van Den Haag heeft de brand weer echter het blussingswerk moe ten staken, omdat werd gevreesd dat zich ontploffingen zouden voordoen. Men was toen echter de brand meester. Er heeft zich geen ontploffing voorgedaan en er bestond ook geen gevaar meer voor explosies. Boelganin, „onderhandelingen en be trekkingen, die leiden tot verminde ring van de internationale spannin gen wenst". Op binnenlands gebied is één der voornaamste taken van de regering de uitvoering van de maatregelen, die de communistische partij heeft opgesteld voor de landbouw. Deze zijn gericht op bevrediging van de groeiende be hoefte van de bevolking. De produc tie van de verbruiksgoederen zou dit jaar worden uitgebreid „op basis van de zware industrie en de landbouw". Tenslotte verklaarde Boelganin, dat Lenin altijd heeft geleerd, dat zorg gedragen moet worden voor de strijd krachten en het verdedigingsvermo gen van het land. Dit zal dan ook één van de voornaamste zorgen van de Sowjet-regering zijn. Mening van Eisenhower Op zijn persconferentie verklaarde Eisenhower gisteren, dat de wijzigin gen in de Sowjet-leiding geen reden zijn voor de V.S. hun basispolitiek van krachtig te blijven en tevens naar vre de te streven, te veranderen. Deze wijzigingen behoeven niet noodzake lijkerwijs te betekenen, dat de Sow jet-Unie een krachtiger politiek te genover de V.S. gaat voeren. Het was volgens de president dui delijk, dat ingrijpende wijzigingen duiden op ontevredenheid over bin nenlandse aangelegenheden. Wat dit voor de rest van de wereld betekent is nog niet duidelijk, aldus Eisenho wer. Er is geen enkel bewijs voor de uitlating van Molotow, dat de Sowjet- Unie bij de ontwikkeling der water stofbom verder was dan de V.S. REORGANISATIE VAN STRIJDKRACHTEN Eerste incident bij evacuatie van Tatsjen-eilanden De regering: van Communistisch China heeft besloten tot invoering van de dienstplicht. Men is bezig de strijdkrachten te reorganiseren. Het leger zou op het ogenblik 5 millioen vrijwilligers tellen. Het officiële communistische persbureau „Nieuw China" heeft Woens dagavond gewaarschuwd, dat de strijdkrachten „krachtige slagen zullen toebrengen aan Amerikaanse vliegtuigen, die het Chinese luchtruim bin nenvliegen". Het eerste incident bij de evacua tie van de Tatsjen-eilanden heeft zich Woensdag voorgedaan. Een vliegtuig van de Amerikaanse marine werd door communistisch afweergeschut geraakt en kwam in zee terecht. Een ander Amerikaans vliegtuig vertoon de schietgaten in een vleugel. De bemanning van het neergescho ten vliegtuig kon worden gered. Van Nationalistisch Chinese zijde is medegedeeld, dat troepen en burgers op de nationalistische eilanden Yoes- jan en Pisjan worden geëvacueerd. De evacuatie zou hedenavond vol tooid zijn. Het hoofdkwartier van de Ameri kaanse marine heeft Woensdag be kend gemaakt, dat de laatste burgers van Zuid-Tatsjen zijn geëvacueerd. De evacuatie van burgers van het Noordelijke Tatsjen-eiland was Dins dag reeds beëindigd. Minister Eden heeft besloten zijn „Katmgo" terug in oude benarde positie De pogingen tot het bergen van de ..Katingo" hebben Woensdag geen doorgang kunnen vinden. Door de zware Westelijke winden is het schip weer in de oude positie teruggesla gen en ligt het opnieuw dwars op de eerste bank voor Bergen aan Zee Arthur Lewis, vertegenwoordiger in het Engelse Parlement voor West Ham North, een wijk van Groot Lon den, levert hier aan de ambtswoning van Sir Winston Churchill, een enor me briefkaart af. De kaart draagt de handtekening van Jf00 bewoners van West Ham, tijdens de oorlog de zwaarst getroffen wijk van Londen, die protesteren tegen de herbewape ning van West-Duitsland. voorgenomen bezoek aan India en Pakistan te bekorten „in verband met de kwestie-Formosa". De minis ter heeft om dezelfde reden van zijn voorgenomen bezoek aan Birma en Ceylon afgezien. Eden zal wel een bezoek aan Turkije brengen. De premier van India, Nehroe, heeft Woensdag een onderhoud ge had met de leider der Westduitse so cialistische oppositie, Erich Ollenhau- er, die de dag tevoren in Londen was aangekomen. Prins Bernhard naar de Verenigde Staten Het ligt in het voornemen in de maand Maart een conferentie van Amerikanen en Europeanen te beleg gen als vervolg op de bijeenkomst, die onder presidium van Prins Bernhard in 1954 in hotel de Bilderberg te Oos terbeek werd gehouden. Prins Bernhard zal in verband hier mede op 13 Februari naar de Verenig de Staten vertrekken om voorberei dende besprekingen te voeren. De Prins, die vergezeld zal zijn door zijn particulier secretaris, dr. F. A. de Graaff, hoopt op 19 Februari in Ne derland terug te zijn. Concessies van Moskou In geval overeenstemming over Duitsland wordt bereikt Rusland is bereid zUn troepen uit Polen terug te trekken in geval van overeenstemming tussen de vier gro te mogendheden inzake Duitsland. Dit meldt het Oostduitse persbureau A.D.N. Op de „Europese conferentie voor de oplossing van de Duitse kwestie", die te Warschau is gehouden, is vol gens A.D.N. een resolutie aangeno men waarin als een der punten waar over onmiddellijk door ae vier over eenstemming kon worden bereikt, wordt genoemd: een gelijktijdige te rugtrekking van de bezettingstroe-* pen. „In welk geval de Sowjet-Unie niet alleen haar troepen uit Duits land zou terugtrekken, maar ook alle contingenten in Polen, die thans de verbindingen met de Russische troepen in Duitsland beschermen". De resolutie noemde, nog twee an dere „punten yan overeenstemming": de hereniging van Duitsland door vrije en gecontroleerde verkiezingen en het garanderen van de grenzen van een Duitsland dat buiten militai re coalities blijft. Leeuwin verkoos de vrijheid... Een jonge leeuwin van het circus Boltini, dat zijn tenten op Het Loo heeft opgeslagen. zag kans tijdens fen dresseer- M oefening te ontsnappen. Zij heeft menige bewoner op Het M Loo de angst van zijn leven be- zorgd. Het dier toonde zich welis- waar een „dame", maar een los- lopende leeuwin is nu niet di- reet een alledaagse en pretti- ge ontmoeting. Haar verschij- nmg heeft dan ook in de Ko- II ningstraat aldaar een hele con- sternatie veroorzaakt. M Met enige moeite wist de dresseur Althoff de vluchtelinge in een schuur te lokken, waar- mee haar vrijheid een einde nam. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllll Molotow tijdens zijn rede voor de Opperste Soiojet. Amerikaans-Chinese verdrag goedgekeurd De Amerikaanse senaat heeft Dins dagavond het wederzijdse verdedi gingsverdrag tussen de Ver. Staten en nationalistisch China goedgekeurd. Vier-en-zestig senatoren stemden voor en zes tegen. Gasvergiftiging in Hoogezand Echtpaar overleden Te Hoogezand is In de nacht van Dinsdag op Woensdag het echtpaar H. Kalk en R. L. KalkWatermulder, resp. 64 en 59 jaar oud, tengevolge van gasvergiftiging om het leven gekomen. Het echtpaar had ter plaatse een krui denierszaak. Toen gistermorgen om streeks half elf een meisje de winkel gesloten vond en geen gehoor kreeg, stelde men een onderzoek in. Men verschafte zich toegang via de kamer en in de keuken trof men het echtpaar levenloos aan. De lampen brandden nog overal. De slachtoffers zijn dus waarschijnlijk Dinsdagavond al omgekomen. Een zijkraantje van de gasleiding bleek open te staan. De politie te Hoogezand achtte de mogelijkheid van zelfmoord niet uit gesloten, doch kon hierover niets po sitiefs zeggen. Ook eventuele motie ven voor zelfmoord waren niet be kend. In Hoogezand wordt methaan gas gebruikt. VORMING VAN FRANSE REGERING Afnemende invloed van Bidault Het dagelijks bestuur van de Fran se volksrepublikeinen (M.R.P.) heeft aanbevolen, dat de partij niet deelneemt aan een door Pinay te vormen ka binet. Het bestuur deed zijn aanbeveling met 28 tegen 8 stemmen. De par- lementsfractie schaarde zich achter het besluit van het partijbestuur. De fractie nam het besluit met 25 tegen 23 stemmen bij 4 onthoudingen. Reeds eerder hadden de socialisten zich tegen deelneming verklaard. Pinay heeft gisteren aan president Coty verslag uitgebracht over de stand van zaken bij de kabinetsformatie. Robert Lecourt, woordvoerder van de M.R.P.zeide dat zijn partij zou hebbe.. deelgenomen aan een rege ring van nationale eenheid maar niet aan een, die op een smalle coalitie gebaseerd is. Het besluit betekent een neder- Door de N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de N.V. Petroleum Maat schappij „La Corona" is opgericht de Shell Tankers N.V. te :s-Gravenhage. Doel is het verkrijgen, in de vaart bren gen, huren, verhuren, bevrachten en ver vrachten, exploiteren, vervreemden en beswaren van schepen en andere midde len van vervoer. BELANGSTELLEND GEZELSCHAP Rondrit over het eiland eindigde in Vlissingen Vijftien informatrïces en vier informateurs van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, die momenteel een drieweekse cursus van de Alge mene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer volgen, maakten Woensdag een bustrip over Walcheren. Zoals reeds gemeld, waren zij Dins dagmiddag in Middelburg aangekomen. Tijdens de tocht was het de direc teur van de provinciale V.V.V., de heer G. W. Oskamp, die by de vele in drukken, welke werden opgedaan, voor een deskundig commentaar zorgde. Er werd een bezoek gebracht aan Veere, Vrouwenpolder en vervolgens de gehele Walcherse kust langs naar Vlissingen. De meeste cursisten, die de tocht meemaakten, waren nimmer tevoren op Walcheren of zelfs maar in Zeeland geweest. Aan het einde van de tocht maakte de heer Oskamp in het „Strandhotel" te Vlissingen de cursisten een compli ment voor de wijze, waarop zij van hun uitgebreide belangstelling hadden blijk gegeven. Namens de voorzitter van de Vlissingse V.V.V., die niet aanwezig kon zijn, sprak de heer C. A. Bikker de gasten toe, speciaal uit drukking gevend aan zijn erkentelijk heid, dat in deze studiereis ook Zee land en in het bijzonder Walcheren waren ingeschakeld. Op verzoek van de heer Bikker gaf de heer A. Korteweg een korte uit eenzetting over het werk van het Loodswezen, dat men nu van zo na bij kon gadeslaan. Wat nu zullen deze cursisten over Walcheren vertellen, wanneer er in hun standplaats bij de plaatselijke V.V.V. naar wordt geïnformeerd? Want hier gaat het uiteindelijk om. Zij behoeven niet meer alleen hun kennis van de plaatsen, waarover zij inlichtingen verstrekken, uit de di verse folders te putten, maar kunnen een beroep doen op hetgeen zij zelf Enny Heijn, Amsterdam: kleine dorpjes hebben waargenomen tijdens deze in teressante reis. Wij hebben enkele dames naar indrukken gevraagd. Mejuffrouw Enny Heijn uit Amster- Vervolg op pag. 2) laag voor de bekendste leiders o.w. de voormalige ministers van buiten landse zaken, Georges Bidault en Ro bert Schuman. Het weerspiegelt in het bijzonder de afnemende invloed van Bidault binnen zijn eigen partij, waar zijn woord eens wet was. Op een bijeenkomst van zijn partij deelde Pinay mede, dat onvoorwaar delijke ratificatie van de Parijse ac- coorden een essentieel onderdeel van zijn regeringsprogramma is. Jurist uit Zeist gearresteerd De Zeister politie heeft de 49-ja- rige mr. F. D. van B. uit Zeist aan gehouden onder verdenking zich te hebben schuldig gemaakt aan ver duistering van een bedrag van f 12.000 ten nadele van een inwoonster van Zeist. Het betreft hier een schadever goeding welke over genoemde mr. Van B. liep. Hij zou het geld ten eigen ba te hebben aangewend. Ook ten nadele van een dame uit Rotterdam zou hij gelden hebben verduisterd. Hij zal voor de officier van justitie worden geleid. Achttien koeien door vergiftiging doodgegaan Bij de veehandelaar G. de Graaf te Ouderkerk aan de Amstel zijn in de tijd van een paar dagen 18 van de 22 koeien tengevolge van het eten van vergiftigd voedsel doodgegaan. Na een onderzoek door veeartseny- kundigen heeft men als oorzaak van de vergiftiging aangenomen het eten van ricinusboontjes, die terecht zijn gekomen in het opgehaalde afval van een Amsterdamse schillenboer. Deze ricinusboontjes, waaruit o.a. wonder olie en smeerolie wordt geperst, zijn voor dierlijke consumptie zeer ge vaarlijk. VERWACHT WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Overwegend matige wind tussen West en Noord. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN. 11 Februari Zon op 8.07 onder 17.47 Maan op 23.35 onder 9.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1