PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Uitnodiging van Veiligheidsraad door rood China afgewezen Instelling van gezondheidsraad in Zeeland wacht op nieuwe wet BILT MENDES-FRANCE STELT DE VERTROUWENSKWESTIE DR. DREES SLAAT EERSTE PAAL VAN „WILLEM DREESHUIS" 198e Jaargang - No 29 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwae Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Waamd, Hoofdred.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; -5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per fcw. Losse nummert! 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 4 Febr. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. B regels) van 15 regels 1.Iedere regel m««r 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad'1 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 61, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. 26 TELEURSTELLEND ANTWOORD UIT PEKING Wél ter bespreking resolutie van Moskou en zonder de nationalisten Tsjoe En-Lai heeft gisteren de uitnodiging afgewezen om een vertegen woordiger te sturen voor het bijwonen van de besprekingen over de kwestie- Formosa in de veiligheidsraad. Peking is wel bereid te komen bij de bespreking van de Russische reso lutie, waarin de Verenigde Staten worden bestempeld als de „agressor". Dat zal dan alleen gebeuren als de „vertegenwoordiger van de kliek van Tsjiang Kal Sjek" uit de veiligheidsraad is verdreven. In het hoofdkwartier van de Verenigde Naties te New Vork is de af wijzing met teleurstelling ontvangen. Vele gedelegeerden waren geschokt door de bittere en vijandige woorden van Tsjoe En-Lai, waarin de weigering was vervat. De bemïddelingsactie van de veiligheidsraad wordt daarmede tot falen gedoemd. De Westelijke gedelegeerden had den zich er al op voorbereid, dat de regering in Peking bezwaar zou ma ken alleen te spreken over de motie van Nieuw-Zeeland en een gelijktij dige behandeling zou eisen van de Russische beschuldiging van agressie aan het adres van de Verenigde Sta ten. Men had gedacht die moeilijkheid wel te kunnen oplossen en maar wei nigen hadden de botte weigering ver wacht, die gisteren uit Peking werd ontvangen. De delegatie van India op de ge menebest-conferentie in Londen was eveneens zeer verbaasd door de wei gering. Men was hier algemeen van gevoelen, dat de taak om een andere manier te vinden om de spanning rond Formosa te verminderen, thans uit sluitend op de schouders van de lei ders van de negen landen van het ge menebest rust. Op het Britse ministerie van buiten landse zaken in Londen werd officieel „diepe teleurstelling" uitgesproken over de Chinese weigering. In diplo matieke kringen te Washington werd de afwijzing gezien als „een zware, misschien wel fatale slag voor pogin- Otto Strasser naar W est-Duitsland Dr. Otto Strasser, de vroegere vriend van Hitier, heeft Donderdag in Paradise (Nieuw Schotland) be kendgemaakt, dat hy zyn Duitse pas poort heeft ontvangen. Hij zei naar Duitsland te zullen terugkeren om zo spoedig mogelijk een nieuwe poli tieke partij te vormen. In November van het vorige jaar gaf een Westduits gerechtshof hem zijn Duitse nationaliteit terug, doch hij moest met zyn verrtek naar Duitsland wachten op zyn paspoort. Muurvast De gemeente Ooststellingwerf in Friesland is niet dagelijks in het nieuws. Er plegen daar geen we reldschokkende dingen te gebeuren en men maakt er geen onnodig lawaai over de grote en de kleine noden, die in dit achtergebleven gebied heersen. Maar Woensdag heeft dan toch de burgemeester van Ooststellingwerf, mr G. A. Bontekoe, eens even fris de waarheid gezegd aan de heren, die in Den Haag de welvaart van Nederland verdelen. Dat gebeurde toen de Commissaris van de Koningin in Friesland, mr H. P. Linthorst Homan, de eerste spade in de grond zou steken voor het nieu we rioleringsstelsel. De burgemeester verklaarde, dat zijn gemeente muurvast zatDe bevolking neemt toe, maar de indus trialisatie kan niet bevorderd worden, omdat „Den Haag" geen bouwvolume geeft. De Commissaris der Koningin viel in zijn antwoord de burgemeester vol komen bij. Het provinciale bestuur van Friesland, zo zei hij, is ernstig verontrust over het veel te geringe woningkwantum. Dat is goed gesproken en velen in Zeeland, waar men even stief moederlijk met bouwvolume be deeld is als in Friesland, zullen de critiek van harte onderschrijven. Maar daarmee komt. men er niet. Er zal meer moeten gebeuren, dan het afsteken van een rede met een spade in de hand. Men zal aan de verdelers in Den Haag duidelijk moeten maken, dat het zo niet langer gaatdat Friesland en Zeeland niet leeggezogen willen worden ten bate van de „randstad" Holland, waar men blijkbaar plaats heeft voor steeds maar nieuwe indus trieën en waar men ondanks de „wo ningnood" altijd weer huisvesting kan bieden aan mensen, die men van el ders aantrekt. Dat aantrekken kan alleen maar ge schieden omdat door een onjuist ver delingsstelsel de woningen, die in Zeeland (en Friesland) gebouwd moesten worden om daar de bewoners te huisvesten en de bedrijven aan mankracht te helpen, in het centrum van Nederland terecht komen. Nogmaals: een rede met een spa de in de hand te Ooststelling werf is niet voldoende. Er moet een protestenregen in Den Haag neer dalen.... opdat men daar eindelijk de ernstige onrechtvaardigheden uit het huidige bouwvolume-verdeling*:- stelsel zal verwijderen. Onrechtvaar digheden. die Zeeland kunstmatig tot een „achtergebleven gebied" maken. gen om communistisch China in de veiligheidsraad te betrekken bij be sprekingen over de kwestie-Formo- T atsjen-eilanden Volgens Robert Allen, commentator van de „New York Post" heeft Eisen hower inlichtingen ontvangen, dat de communistische Chinezen van plan zijn tussen 15 en 18 Februari hun gro te aanval in te zetten op de nationa listische Tatsjen-eilanden, Volgens de ze bron zouden de communisten voor nemens zijn om in Juli of Augustus een aanval te doen op de Matsoe- eilanden en in October of November op Quemoy. Generaal Earle Partridge, de com mandant van de Amerikaanse lucht strijdkrachten in het Verre Oosten, heeft Tsjiang Kai Sjek meer straal jagers en bases aangeboden voor de verdediging van Formosa. KABINETSVERGADERING. De Britse premier, Churchill, heeft voor hedenavond een kabinetsverga dering bijeengeroepen ter bespreking van de Chinese crisis. Holbewoner gearresteerd De Apeldoornse politie heeft de 18- jarige mijnwerker M. J. van W. uit Heerlen in een Loenens café aange houden. De jongeman was op 29 Jan. j.l. weggelopen, nadat hij een hoeveel heid goederen had ontvreemd in zijn pension te Heerlen. Hij leefde sinds dien als holbewoner in de Imbosch. DEBAT OVER NOORD-AFRIKA Mayer zegt vertrouwen in de regering op Premier Mendès-France fyeeft aan de stemming over de regeringspolitiek ten aanzien van Noord-Afrika de vertrouwenskwestie verbonden. De stemming zal Vrijdag- te middernacht beginnen. De vertrouwensmotie houdt in, dat do Assemblée de regeringsverklarin gen goedkeurt en, met verwerping van alle toevoegingen, overgaat tot de orde van de dag. Door het aanvaarden van deze motie zon de regering aan kunnen blijven en voorts zouden een aantal tegen de regering ingediende moties van de oppositie verworpen worden. Op de tweede dag van het debat in de Franse Nationale Vergadering over het regeringsbeleid in Noord-Afrika heeft René Mayer (radicaal-so cialist), die als eerste het woord voerde, verklaard, dat hij aan het eind van het debat niet zijn vertrouwen in de regering zal kunnen uitspreken. Waarnemers hadden met belangstelling gewacht op de uitspraak van Mayer, aangezien waarschijnlijk van diens houding de positie van een be langrijk deel der radicale fractie zal afhangen. Mayer is een partijgenoot van pre mier Mendès-France. De kans, dat de regering in de kwestie-Noord-Afrika een overwinning zal behalen, schijnt nu klein. Mayer zei gistermiddag, dat de langdurige onderhandelingen met de Tunesiërs een slechte invloed hebben fehad op het moreel van de Franse urgers, Mohammedaan of niet, in 't naburige Algerije. Hij becritiseerde de benoeming van de Gaullist Sous- telle tot gouverneur-generaal van Al gerije. Tenslotte viel Mayer de rege ring aan op haar buitenlandse poli tiek in het algemeen. Hij kreeg veel applaus. REDE VAN MENDÈS-FRANCE. Mendès-France maakte Donderdag avond in een scherp antwoord op de televerde critiek een einde aan het ebat over de Franse politiek ten aanzien van Noord-Afrika. Hij zeide onder meer dat het van essentieel be lang was, dat het debat, dat twee da gen heeft geduurd, over de algemene regeringspolitiek had gehandeld. Er had zich in feite niets nieuws voor- fedaan sinds de assemblée in Decem- er voor het laatst over deze kwestie had gedebatteerd. Het enige alterna tief van de huidige regeringspolitiek De heer C. L. Westerweel (links) biedt namens het comité „Sport steunt Zonneveld" de geluidsfiïmpro- jector aan de voorzitter van het be stuur van het zeehospitium te Oost- kapettede heer W. J. L. de Groeff, aan. Óp de achtergrond de biblio theekhet geschenk dat het comité vorig jaar aan „Zonneveld" kon aanbieden. (Foto: P.Z.C. was het gebruik van geweld en pres sie. Het was noodzakelijk, zo vervolgde Mendès-France, dat Frankrijk vriend schappelijke betrekkingen met de Ara bische landen onderhield. Terugkomend op de critiek van zijn partijgenoot Mayer zeide de premier, dat Mayer thans plotseling tot de ont dekking was gekomen, dat Frankrijk in Noord-Afrika „uitverkoop" hield. „Hij schijnt dit alles echter zes maan den te laat te hebben ontdekt, want hij heeft altijd voor ons gestemd". Westelijke nota's aan Moskou overhandigd Op het Russische ministerie van buitenlandse zaken in Moskou zijn Donderdagmiddag Westelijke nota's overhandigd, waarin de beschuldiging van de Sowjet-Unie wordt verworpen, dat de Parijse overeenkomsten, waar bij de West-Europese Unie wordt ge vormd, in strijd zijn met het protocol van Genève van 1925 (over bacterio logische en chemische oorlogvoering). 'Die beschuldiging was vervat in Rus sische nota's van 12 Januari. De nota's werden op het Russische ministerie bezorgd door koeriers van de Franse, Britse, Italiaanse, Belgi sche, Nederlandse en Luxemburgse ambassades. Dodelijke ongevallen bij atoom-snlitsmg In de Amerikaanse atoomlaborato ria komen dodelijke ongevallen en ver wondingen door „dodelijke straling" voor bij het onderzoek,naar de kern energie en de ontwikkeling van kern wapens^ aldus heeft dr. Ralph Chane.y, van de universiteit van Californië, Woensdag medegedeeld. Hij raadde de commissie voor de strijdkrachten van het huis van afge vaardigden aan, bekwame geleerden uit te zonderen van de dienstplicht. Hij noemde .het geval van een geleer de. die bijzondere bekwaamheid heeft in het ontdekken van gevaarlijke atoomstraling- Indien deze zou worden opgeroepen, zouden er ongevallen van komen, "„zoals reeds bij vele andere installaties is gebeurd". Het gevaar ligt in de blootstelling aan dodelijke straling: „een vleugje en je bent er geweestdood" .al dus dr. Chanev Hij maakte niet bekend, hoeveel on gelukken zich by het atoomonderzoek hebben voorgedaan. J. Philip Kruseman overleden In Den Haag is Maandag j.l. op 67- jarige leeftijd overleden de uitgever J. Philip Kruseman, consul-generaal van El Salvador. Zijn stoffelijk over schot is gisteren op de Haagse be graafplaats „Nieuw Eijkendurjnen" in alle stilte ter aarde besteld. Huizen en bomen ami één der Mid delburgse vesten, door het winterzon netje schaars beschenen, spiegelen 'zich in het water. (Foto P.Z.C.) Italië niet bij het Balkan-pact De Turkse premier, Adnan Mende- res, heeft Donderdag in Rome ver klaard, dat hij, tijdens zijn besprekin gen van deze week met Italiaanse autoriteiten, Italië niet heeft uitgeno digd toe te treden tot het Balkanpact, waarin Turkije, Griekenland en Joe- go-Slavië zijn verenigd en dat Italië ook niet de wens te kennen heeft ge geven lid te worden. Turkije had geen mandaat van zijn bondgenoten gekregen om Italië uit te nodigen, doch het pact staat open voor iedereen en Italië behoort tot de „potentiële candidaten" voor het lidmaatschap, zo zeide hij. Desgevraagd verklaarde Menderes, dat Turkije voor het ogenblik geen dwingende reden ziet voor toetreding -tot de West-Europese Unie. POLITIEK RUMOER IN AMSTERDAM „Geen controle op het partijboekje" Onder luide toejuichingen van veel meer kinderen dan ouden heeft dr. W. Drees gistermiddag op een terrein aan de Hugo de Vries laan in Amsterdam-Oost de eerste paal ge slagen voor de bouw van een tehuis voor bejaarden, dat de naam „Wil lem Dreeshuis" zal dragen. Dit tehuis, bevatende twee woon- etages, zal straks plaats bieden aan 152 bejaarden, nl. 16 echtparen en 120 alleenstaande personen. Het is het eerste pensiontehuis in Amster dam voor bejaarde mannen en vrou wen, dat door vrij initiatief is ge sticht, zo zeide de heer E. Kupers, voorzitter van de algemene woning bouw vereniging, die het tehuis na de totstandkoming ter exploitatie zal BIJ DE KAMER AANHANGIG Kosten worden geschat op j 40.000 per jaar De laatste tijd is de wenselijkheid van een Zeeuwse Gezondheidsraad herhaalde malen naar voren gebracht, maar het ziet er naar uit, dat met verwezenlijking van dit project nog even zal worden gewacht. Met name bij de Kruisverenigingen wil men namelyk liever het ontwerp-Gezond- heidswet thans aanhangig by de Tweede Kamer tot wet verheven zien, omdat dan instelling van een dergelyke raad voorschrift wordt. In elke provincie zal dan door de Provinciale Staten een „Provinciale Raad voor de Volksgezondheid" worden ingesteld, die o.m. tot taak zal krygen de gezondheidszorg in een gewest te stimuleren, werkzaamheden op het ge bied van de volksgezondheid te coördineren en voorts advies moet uit brengen over de verdeling van subsidies. De Raad zal worden bijgestaan door een bureau, aan het hoofd waarvan een directeur-arts staat. De kos ten van een en ander bedragen volgens de raming van de minister yan sociale zaken en volksgezondheid per provincie 40.000 per jaar. De samenstelling van de Raad zal zodanig geregeld worden, dat daarin in elk geval zitting hebben organisa ties, die naar het oordeel van Ged. Statén geacht worden representatief te zyn voor de gemeenten in de pro vincies, alsmede de provinciale kruis verenigingen. Voor deze verenigingen en gemeenten dient een gelijk aantal leden in de Raad zitting te nemen. De Raad kan zich doen bystaan door commissies, die deskundig zijn op een bijzonder gebied van de volksgezond heid en kan zo nodig districtscom missies instellen. De inspecteur van de volksgezondheid in de provincie wordt adviserend lid van de raad. IN GELDERLAND. Tot dusver waren in enkele provin- zaam, o.a. in Gelderland, waar reeds in 1946 een dergelijke instelling in de vorm van een stichting in het leven werd geroepen. In de stichtingsakte werd als doel omschreven: de ge zondheidszorg zoveel mogelijk bevor deren o.a. door 't stichten en instand houden van een centraal bureau en door te bevorderen, dat in samenwer king zowel provinciaal als plaatselijk alle daarvoor in aanmerking komende takken van sociale gezondheidszorg ter hand worden 'genomen". Aanvankelijk bestond de Provincia le Raad slechts uit vertegenwoordi gers van Gedeputeerde Staten, van het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis, waarby de genèeskundig in specteur als adviserend lid optrad. Om de Raad meer representatief te cies reeds Gezondheidsraden werk- maken op het gebied van de volksge zondheid werd echter spoedig de be hoefte gevoeld van een bredere ba sis van samenwerking, zodat thans in de Raad zitting hebben vertegen woordigers van het Groene Kruis, 't Wit-Gele Kruis en het Oranje-Groene Kruis, twee vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, twee van de Koninklijke Nederlandse Maatschap pij tot Bevordering van de Genees kunst, tweee vertegenwoordigers van de afdeling Gelderland van de vereni ging van Nederlandse Gemeenten, vertegenwoordiger namens de ge meentelijke geneeskundige- en ge zondheidsdiensten en de geneeskun dig inspecteur van de volksgezond heid in Gelderland. De stichting bezit een centraal bu reau, dat in Gelderland voornamelijk een administratieve taak heeft. De nodige geldmiddelen, waarover de stichting moet beschikken, worden verkregen door subsidies van de Pro vinciale overheid, bijdragen van de kruisverenigingen en andere instan ties, vergoeding voor verrichte werk zaamheden e.d. Gebleken is dat dit coördinerend lichaam tal van functies op uitsteken de wijze vervult. Het werk van de Raad is dan ook zeer veelomvattend. Bijvoorbeeld voor de rheumabestrij- ding zorgt de Raad voor de diverse bureaux, waaraan een rheumatoloog wordt verbonden, terwijl de Kruisver enigingen de districtsverpleegsters ter beschikking stellen. De Raad zorgt ook voor verkrijging van over heidssubsidies. Hij zorgt voor de fi nanciering van de kinderhygiëne, doch laaf aan de Kruisverenigingen de verantwoording voor de daartoe r;Vervolg op pag. 2) verhuren aan de „Stichting Willem Dreeshuis". „Het is niet de bedoeling, om zoals van bepaalde zyde is gesugge reerd de belangstellende oüden van dagen nauwgezet te controleren op het partijboekje van de P.v.d.A. of de lidmaatschapskaart van het N. V.V.", zo zei de voorzitter dezer stichting, de heer F. Simonis. „Wel is het de bedoeling van het stichtings-. bestuur in het tehuis een democra- tisch-socialistische sfeer te doen heersen". Dr. Drees zei in zijn korte toe spraak, dat het verantwoordelijk heidsbesef in het Nederlandse volk voor de verzorging van ouden van dagen tot uiting was gekomen in de indertijd met algemene stemmen aangenomen noodwet-ouderdoms voorziening. „waaraan men mijn naam pleegt te verbinden". Dr. Drees zeide zich er ten volle van bewust te zijn, dat deze noodwet een bescheiden, beperkte en voorlopi ge voorziening is geweest. Dit ver antwoordelijkheidsbesef komt thans meer en meer ook in andere voorzie ningen tot uiting, getuige de tot standkoming van dit verzorgingste huis, verkregen door samenwerking tussen particulieren, rijk en gemeen te. Tevoren had de politie een auto met het opschrift „In Holland staat een huis(alleen voor leden van de P.v.dA., N.V.V. en Vara en lezers van het Vrije Volk)maar niet voor de doorsnee-familie", uit de om geving verwijderd. Deze auto was uitgerust door de afdeling Amster dam van de Party voor Vrijheid en Democratie. Stichting „Het vierde Prinsenkind". Evenals voorgaande jaren zal ook deze zomer aan enige duizenden kin deren van oorlogsslachtoffers door de Stichting „Het Vierde Prinsenkind" een gratis vacantie worden aangebo den in uitstekend ingerichte vacan tie-oorden. Voor de vacantie-uitzending komen in aanmerking kinderen geboren tus sen 1 September 1941 en 1 September 1946. DE VERWACHT... MEER WIND. Hali toi zwaar bewolkt, met tijde lijk enige regen of regenbuien. Mati ge tot krachtige, langs de kust moge lijk harde Zuid-Westelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 5 Februari Zon op 8.18 onder 17.36 Maan op 15.57 onder 7.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1