Grote waardering voor Ballintijn's journalistieke verdiensten Olijfje MAATREGELEN VAN GROTERE OMVANG NIET WENSELIJK KALODERMA GELEE BB GEMEENTE VERWIERP PLANNEN TOT STICHTING KERKCENTRUM Agenda PROV1NOIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 19 JANUARI 1955 IN DEN LANDE EN IN ZEELAND „Voor allen diktvijls een voorbeeld (Slot vat) pag. 1) Tijdens de rouwdienst getuigde nog een groot aantal sprekers van de waardering, welke zowel In de provincie als in den lande, heerste voor de thans ontslapene. Zo gaf do heer J. J. van Mechelen, voorzitter van de Nederlandse Jour nalisten Kring uitdrukking aan het gevoel van diepe erkentelijkheid van de N.J.K. jegens de heer Ballintijn, voor diens grote verdiensten voor de Ne derlandse journalistiek. De hoofdredacteur van het „Zeeuwsch Dagblad", de heer J. D. Tröosthei- de, formuleerde zijn indrukken als volgt: „De hoofdredacteur van de P.Z. O. was voor ons allen dikwijls een voorbeeld. Hy heeft zijn stempel gedrukt op de Zeeuwse journalistiek". Uit naam van het technisch en admi nistratief personeel der P.Z.C. sprak de heer J. Marijs, hoofd van de cor rectie. Spreker noemde de overledene een dynamisch man en gewaagde van de bewondering,'die hef technisch en administratief personeel voor diens werk koesterde. Men waardeerde het bijzonder in de heer Ballintijn dat de ze begrip had voor de moeilijkheden van het'technisch en administratief personeel, ook al waren er soms me ningsverschillen. Bij deze gelegenhe den gaf de overledene er blijk van, op rechtheid boven alles te verkiezen. „Wij hebben de heer Ballintijn leren kennen als een teergevoelig en religi- §ieus mens", zo zei de heer Marijs, die esloot met te herinneren aan het Bijbelwoord: „Uwe doden ziillen le ven". Namens „De Schelde De directie van de Koninklijke Maat schappij „De Schelde" uit Vlissingen was vertegenwoordigd door de heer H. S. O. Erdelman. Deze gaf uiting aan de waardering, die de directie heeft voor het werk van de overlede ne, dat er toe leidde, dat de bericht geving in en over deze industrie aan merkelijk verbeterde. Binnen het be drijf was dit het geval door de wijze, waarop de heer Ballintijn er toe bij droeg het personeelsblad op te bou wen, in zijn functie van lid van de re dactiecommissie. „Het huidige perso neelsorgaan is niet meer zonder hem te denken", zo verklaarde spreker. Daarnaast gewaagde de heer Erdel man van erkentelijkheid voor de ma nier, waarop de overledene de bericht geving in de dagbladpers over voor „De Schelde" belangrijke evenemen ten verzorgde". Ir B. H. Wolf, voorzitter van de „Regionale Dagblad Pers", bij welke combinatie de P.Z.C. is aangesloten, eveneens directeur-hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant, rele veerde in zijn toespraak, dat de heer Ballintijn van het begin van de R.D. P. af lid van de hoofdredacteuren- commissie was, die de richting aan gaf, waarin zich de combinatie be woog. Daarbij kon men profiteren van de ervaringen, die de overledene op dit gebied bezat. „De heer Ballintijn werkte met een intensiteit, die men zelden aantreft. Wij hebben hem bewonderd om de liefde, die hij voor het leven koesterde en om de vriendschap, die van hem uitging", zo zei spreker. De heer J. J. van Mechelen, voor zitter van de Nederlandse Journalis ten Kring, waarvan de overledene hoofdbestuurslid was, sprak namens deze kring en namens de commissie vakopleiding journalisten. Hij merkte op, dat de heer Ballintijn behoorde tot die journalisten van formaat, die zich hadden belast met de samenstelling van een rapport over de vakopleiding. Dit rapport zal juist dezer dagen door het N.J.K.-bestuur worden behandeld. De heer Van Mechelen schetste de heer Ballintijn als een journalist, die een grote genegenheid voor zijn vak bezat in het algemeen en voor zijn krant in het bijzonder. Deze verdien sten waren er de oorzaak van, dat de overledene aangezocht werd bij te dragen tot een belangrijk werk als het opstellen van het genoemde rapport. De heer Van Mechelen gaf tenslotte uitdrukking aan het gevoel van diepe erkentelijkheid van de N.J.K. jegens d^ heer Ballintyn voor diens grote v'.iensten voor de Nederlandse jour nalistiek. Ministerieel medeleven De heer G. H. C. van Oosterhout, hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verklaarde in zyn toe spraak, dat zijn paden als perschef van dit ministerie en die van de over ledene elkaar vaak hadden gekruist. Ook de degens tussen Verkeer en Wa terstaat en de heer Ballintijn werden wel eens gekruist. Spreker gaf daar bij te kennen, dat steeds de verdien sten van de hoofdredacteur der P.Z. C., daarbij werden erkend. „Zyn cri- tiek kon scherp zijn, maar zij was al tijd gefundeerd, daar de heer Ballin tijn zich immer tevoren deed inlich ten over de juistheid van hetgeen hij wilde schrijven", zo zei spreker. De heer Van Oosterhout merkte verder op, dat toen minister Algera en de Commissaris der Koningin in Zeeland naar Zuid-Afrlka reisden, er geen twijfel aan bestond of de keuze van de heer Ballintijn, die daarbij het Zeenwse volk vertegenwoordigde, werd algemeen als juirt erkend. Ten slotte wenste spreker mevrouw Bal lintijn, mede namens minister Algera en de secretaris-generaal mr. Spitzen, sterkte toe bij dit zware verlies. „Met grote weemoed herdenken wij thans de centrale figuur uit ons mid den, die nauwelijks uit het bestuur weg te denken valt", zo zei de heer J. L. Verhagen, voorzitter van de Stich ting „Nieuw Walcheren". Spreker kenschetste de overledene als een sterk bewogen mens. „In de vaart, die hem kenmerkte, is hij op tragische wijze gestuit. Te vroeg, aldus de heer Verhagen, „en waarom? Deze vraag doet hoofd en hart naar boven hef fen". Hij sprak tenslotte een persoonlijk woord van deelneming tot mevrouw Ballintijn. De voorzitter van de V.V.V. Mid delburg, mr J. A. Dumon Tak, ver klaarde afscheid te nemen van een se cretaris, die veel heeft gedaan voor de vereniging en op wie men altijd een beroep kon doen. „Maar niet in de laatste plaats, nemen wij thans af scheid van een vriend", aldus spreker. „De positie,, die hy innam, is met zijn heengaan opengevallen". Een voorbeeld Uit naam van de Zeeuwse journalis ten werd het woord gevoerd door de heer J. D. Troostheide, hoofdredacteur van het Zeeuwsch Dagblad. „Aller eerst gaan onze medegevoelen» uit", zo zei deze spreker, „naar mevrouw Ballintijn, die haar man zo spoedig moet missen. God alleen weet waar om, wij mensen hebben in Zfln Raad geen inzicht". De heer Troostheide betoogde ver der, dat de journalistiek alles van de man eist, maar evenzeer van zijn echtgenote. De overledene mocht Zeeland dienen. Vaak stak hij het Zeeuwse volk een hart onder de riem. De collega's heb ben de grootste bewondering en waar dering voor het werk, dat collega Bal lintijn verrichtte. Wy gevoelen mede met de directie en de redactie van de P.Z.C., nu in hun mlddon zulk een gro- VAN fUM m TOT DAK WOEI AF. Door hevige rukwinden, welke in de nacht van Zondag op Maandag woedden, werd liet dak van één der noodwoningen aan de Slnt-Joostdijk 1© Oosterland afgerukt. De bewoners waren gedurende het week-einde af wezig en vonden Maandagmorgen hun meubelen met een laag sneeuw bedekt. TENTOONSTELLING. De vogelhoudersvereniging „De Vlaamse Gaai" te Clinge houdt op Zaterdag 22 en Zondag' 23 Januari a.s. een vogeltentoonstelling in de nabijheid van het Belgische dorp De Klinge. Voor deze expositie bestaat veel belangstelling, hetgeen zeker niet in de laatste plaats is toe te schrijven aan de prachtige geldprij zen, bekers en medailles, aie beschik baar gesteld zijn. LENTEBODEN In Aagtekerke bracht een geit de zer dagen twee jongen ter wereld, hétgeen, gezien de tijd van het jaar, zeker als uniek mag worden be schouwd. We zitten nog wel iets te diep in de winter om nu reeds van „lenteboden" te spreken. NEIJOAKSVIEZIEDE. De Groninger Verain „Oet Loug en Stad" te Vlissingen hield op 15 Janu ari in „Concordia" haar „Neijoars- vieziede". Dit is voor de leden telken male een bijzondere gebeurtenis. Van af de opening tot aan het sluiten werd de avond door de leden zelf ver zorgd en het was dan ook naar ie ders zin. ONGEVAL. Tijdens het bakken van patates-frltes kreeg mevrouw Soesters uit Sint-An- naland een hoeveelheid kokende olie over haar handen. Zij moest zich met ernstige brandwonden onder dokters behandeling stellen. FIJNE KEUKEN. Wat zullen die mannen in Krab- bendijke smulpapen worden! De afde ling Voorlichting van de P.Z.E.M. or ganiseert in deze gemeente namelijk een cursus „Fijne keuken". De eer ste les werd Maandag j.l. in „De Koophandel" gegeven. JUBILEUM. De lieer G. P. B. Lippens vierde Zondag zyn zilveren jubileum als on derwijzer aan de R.K.-jongensschool te Aardenburg. Boel Uw Rheumatische Fijnen nit. Het wortel en tak! Dat kèn, met Kruschen Salts. Kruschen's aansporende werking op lever, nieren en ingewanden brengt die bloedzuiverende organen wefer op gang. Ze worden als het ware gela den met jeugdige kracht. Dat bete kent dat onzuiverheden in het bloed zich niet meer kunnen ophopen of vastzetten. Die worden afgevoerd langs natuurlijke weg. En zo is er al gauw geen zweem van Rheuma tische pijnen meer. t© plaats is opengevallen, die moeilijk te beletten zal zyn. De hoofdredac teur van de P.Z.C. was voor ons allen dikwijls een voorbeeld. Hy heeft zijn stempel gedrukt op de Zeeuwse jour nalistiek", aldus de heer Troostheide. De heer W. Bourgonje uit Ensche de vertegenwoordigde directie en re dactie van het Twents Dagblad „Tu- bantia", by welke krant de overlede ne werkzaam is geweest. Hij releveer de het feit, dat de heer Ballintijn 17 jaren lang zijn krachten aan „Tuban- tia" gaf. „Hy was een voortreffelijk journalist, die evenwel om zijn per soon evenzeer gezien was. Wij bewa ren de beste herinneringen aan zijn arbeid in Twente", zo zei de heer Bourgonje. De voorzitter van de Vereniging voor Veilig Verkeer Middelburg en Omstreken, de heer E. Visscher, sprak een kort woord ten afscheid aan de overledene, die ruim 5 jaar zitting in het bestuur had. Hij schetste de kwa liteiten van de heer Ballintijn en ver klaarde, dat deze de zaak van Veilig Verkeer immer een warm hart toe droeg. Tenslotte sprak de heer A. J. Staal uit Enschede een treffend woord van afscheid namens de vrienden van de heer Ballintijn, waarna ds W. C. F. Metz Ned. Herv. predikant een woord van troost sprak. Naar laatste rustplaats Nadat de predikant had gesproken weerklonk in de hoge ruimte van de rouwkamer nogmaals een door orga nist Jan Ryn gespeeld koraal uit de Mattheus Passion: het grootse kerk lied „Was mein Go.tt will, g'scheht allzeit En tijdens het spelen van het tot bezinning nopende koraal-voorspel van Bach, van het „Alle Menschen miissen sterben", verlieten familiele den en belangstellenden de rouwka mer, om Gerard Ballintijn naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. De droeve stoet bewoog zich door Middelburgs binnenstad naar de al gemene begraafplaats. Voor het ge- houw van de Prov. Zeeuwse Courant aan de Markt werd deze laatste gang gedurende enkele ogenblikken onder broken. Onder zeer grote belangstelling ge- Vele belangstellenden Naast de reeds genoemde sprekers gaven van hun belangstelling blijk: dr G. J. Lammers, directeur van de Rijks Voorlichtings Dienst, mr J. F. Homstra, directeur van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cul tureel Werk, ir M. de Vink, directeur van de Provinciale Planologische Dienst, mr P. van Empel, vice-presi dent van de Middelburgse arrondisse mentsrechtbank, de heer M. D. A. Glerum, hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en Volkshuisvesting in de directie Zeeland, de heer J. Pa- rent, secretaris van het kabinet van de Commissaris der Koningin, de heer J. L. van Leeuwen, inspecteur van de Dienst Maatschappelyke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken, majoor W. H. van Balie- googen de Jong, districtscommandant van de Rijkspolitie in Zeeland, kapi tein D. F. W. de Haas, districtscom mandant Koninklijke Marechaussee,, mevrouw E. Bolkestein-Pull, echtge note van de burgemeester van Mid delburg, burgemeester mr B. Kolff van Vlissingen, de heer L. van Brug gen, hoofdredacteur van de Regiona le Dagblad Pers, de heer C. P. Broer- se. landschapsarchitect van „Nieuw Walcheren", besturen van verenigin gen, waarin de overledene een func tie vervulde, vele andere autoriteiten uit Zeeland, persoonlijke vrienden van de overledene en vertegenwoordigers uit de Zeeuwse perswereld. Tenslotte zij nog vermeld, dat de Middelburgse gemeentepolitie zorgde voor een voorbeeldige verkeersrege ling in de binnenstad en bij de be graafplaats. schiedde daarna op de algemene be graafplaats de teraardebestelling. Een grootse bloemenschat, in overwe gend witte en lila tinten, werd rond de groeve gerangschikt; tastbare blij ken van medeleven, geschonken door de talloos velen, die de overledene op recht genegenheid toedvoegen. Ds Metz leidde de plechtigheid op de begraafplaats; hij las 1 Cor. 13 12 en 13, waarna hij het Onze Vader bad. Veelal nauwelijks htm ontroering meester brachten tallozen tenslotte een laatste, eerbiedige groet door staande voor de geopende groeve enkele ogenblikken de mens Ge rard Ballintyn te herdenken, zoals men liem tijdens zijn levèn heeft gekend: als een warmvoelend mens en als een begaafd, nimmer rustend journalist, die veel en ve len gediend heeft. In de aula, waar gelegenheid bestond tot condoleren, sprak de heer A. N. Balvers, zwager van de overledene, uit naam van de familie een kort woord van dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, welke be toond werden. INZAKE NASCHADE INUNDATIE WALCHEREN Minister beantwoordde adres „Nieuw Walcheren" Zoals destijds gemeld, heeft de Stichting „Nieuw Walcheren" in November 1954 een adres tot de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting gericht, waarin werd verzocht te bevorderen, dat de nascliade door zoutwerking voor de Waleherse oorlogsgetroffenen alsnog zal worden vergoed. Dezer dagen heeft „Nieuw Walcheren" daarop antwoord ontvangen. Uit de brief van de minister blijkt, dat de be windsman nog niet voelt voor maat regelen van grotere omvang, zolang niet door ervaring gebleken is, dat de toe te passen middelen afdoende zijn. Verder wordt in dit antwoord- schrijven opgemerkt, dat de kwestie van de naschade op Walcheren door de inundatie ook ter sprake is ge bracht bij de mondelinge behande ling van de begroting. De minister heeft toentertijd gezegd, dat het in de zin van de wet op de Materiële Oorlogsschade ligt deze naschade te rekenen tot schade als bedoeld in deze wet. In artikel 2 wordt name lijk gesteld, dat voor vergoeding in aanmerking komt,, schade, die het rechtstreekse gevolg is van oorlogs geweld. Voorts heeft de minister medege deeld, dat met een vrij groot weten schappelijk team van de Stichting Ratiobouw en 't Bouwmaterialen In stituut van T.N.O. gezocht wordt naar een aanvaardbaar middel om deze naschade te keren en eventueel te elimineren. Er wordt aan herin nerd, dat vele proeven in de practijlt op Walcheren worden genomen en, dat al experimenterende, verschil lende woningen en andere gebouwen worden verbeterd. „NOG NIET GEREALISEERD" Dat de Rampschadewet over de naschade spreekt", zo wordt in de brief van de minister gezegd, „en de Wet op de Materiële Oorlogsschaden niet, is begrijpelijk, ornaat, toen eerstgenoemde wet werd voorbereid men zich het probleem van de zout- schade nog niet gèrealiseerd heeft. Het lijkt de minister niet in het belang van de volksgezondheid ver-, goedlngen voor naschade te geven, indien niet de zekerheid bestaat, dat deze vergoedingen worden aange wend om de bezwaren van de na schade op te heffen en zulks op een zodanige wijze, dat die schade niet terugkeert. Vandaar, ook dat de mi nister nog geen maatregelen in gro ter verband wil nemen. Schip vastgelopen. Het motorschip André, op weg naar Gent, i3 Zaterdag in de Bieze- lingsche Ham omhoog gevaren en blijven zitten. Des avonds tegen hoog water is het schip met behulp van de sleepboot Schelde vlotgebracht, waarna het de reis weer kon voort zetten. Verder wordt In de brief aange voerd, dat de beschikbare bouwvak arbeiders beter eerst kunnen wor den ingezet ten behoeve van het her stel en de he^ouw van hetgeen tij dens de ramp zwaar beschadigd is. Advertentie maakt handen zacht als fluweel N.H. KERK OP 'T ZAND IN MIDDELBURG Meerderheid achtte nieuw bouw niet noodzakelijk Vorig jaar werd reeds uitvoerig be richt over de plannen van de Neder lands Hervormde gemeente op 't Zand in Middelburg tot het stichten van een nieuw Kerkcentrum in deze wijk. Zo als bekend, moesten de aanvankelijk bestaande plannen om financiële re denen veranderd worden, waardoor het kerkgebouw o.a. aanmerkelijk klei ner diende te worden ontworpen. Maandagavond heeft de gemeente in een onder voorzitterschap van de wijk- predikant, ds. E. Durkstra, gehouden vergadering over dit plan gestemd. Deze stemming geschiedde „bij zitten en opstaan". Het bleek, dat zich 96 leden tegen het voorstel uitspraken en 41 er voor, zodat het plan niet zal wor den uitgevoerd. (Advertentie.) Onbekommerd als de eendjes De zorgen van U afschudden, zoals de eendjes het water van hun veren - neen, dat is niet mogelijk. Maar wèl kunt U Uw vermoeide zenuwen tot rust brengen en bestand maken tegen inspanning en beslom meringen - met c/lHATOGEk| 0F he.f zenuwsterkend tonicum Dr. Sanders sprak voor B. en S. Bevelanden Over zijn plan tof afsluiting zeegaten Dinsdagmiddag heeft dr ir L. A. Sanders uit Rijswijk voor de Vereni ging van Burgemeester en Secreta rissen van Noord- en Zuid-Beveland, in hotel „dé Korenbeurs" te Goes een lezing gehouden over zijn door hem ontworpen plan tot het afsluiten van de zeegaten. De heer Sanders zou dit willen doen door het bouwen van een betondijk tussen Westkapelle en Rockanje. De dijk zou een lengte moeten hebben van 58 km. en opge bouwd moeten worden uit losse be- tonsegmenten en tevens over de voor de kusten liggende zandbanken moe ten lopen. Met belangstelling werd geluisterd daar de 88 jarige ingenieur, die thans poogt in regeringskringen gehoor te vinden. Later heeft de heer Sanders in een pers-conferentie nog een en ander over zijn plannen ver teld. In ons nummer van Donderdag komen wij hierop uitvoerig terug. Burgemeester Bolkestein herstellende van ziekte Gemeenteraad van Middelburg herdacht G. Ballintijn. Loco-burgemeester wethouder J. W. Kögeler heeft aan het begin van de Dinsdagmiddag gehouden raadsver gadering van Middelburg medege deeld, dat burgemeester mr. dr. N. Bolkestein door ziekte verhinderd was de eerste vergadering in dit jaar voor te zitten. Mr. Bolkestein zal ech ter binnenkort het Gasthuis kunnen verlaten, daar hy thans herstellende Is. De heer Kögeler sprak voorts de hoop uit, dat de burgemeester spoe dig geheel hersteld zal zijn. In verband met de ziekte van mr. Bolkestein bleef de traditionele Nieuwjaarsrede achterwege. De ver gadering van 1 Februari a.s. zal ver moedelijk dienen te worden uitge steld tot een later tydstip. In deze vergadering ontbraken de heren M, Wattel (A.R.), mr. P. van Empel (C.H.) en L. J. Breel (P.v.d. A.). Mevrouw A. J. P. C. de Vlieger- Op een afscheidsavond te Bïlthoven werdnaar gemeld, aan de lieer Henk Stam, thans directeur van de Zeeuw se Muziekschool, namens het betrok ken comité een kandelaar aangebo den. Op de foto het moment, roaarop mevrouw H. M. Vlamingli Kiebért dit origineel afscheidsgeschenk aan biedt. de Vlieger (P.v.d.A.) die geheel her steld weer aanwezig was, werd door de voorzitter met de terugkeer in de raad en de beste wensen voor haar gezondheid begroet. Vervolgens sprak de heer Kögeler enkele woorden in verband met het overlijden van de hoofdredacteur van de P.Z.C., de heer G. Ballintijn. Onze deelneming gaat uit naar de nabe staanden, die door dit vroegtijdig verscheiden zo ernstig zijn getroffen" aldus spr. De voorzitter wees er op. dat de heer Ballintijn ook door zyn journa listieke arbeid de belangen van Mid delburg, heeft gediend. Niet uitslui tend door zijn raadsverslagen, doch vooral door zijn artikelen heeft hij het gemeentebestuur gesteund bij het .1. Daarom zal ook het gemeen tebestuur zijn nagedachtenis in dank bare herinnering houden. Aan het begin van de vergadering gaf ds. Durkstra een uitvoerige uiteen zetting over de financiering van het bouwplan. Hij deelde daarbij mee, dat in een op een desbetreffend verzoek door de directeur van de Midden- standsbank in Middelburg uitgebracht rapport werd geconcludeerd, dat uit voering van het onderhavige plan niet onaanzienlijke financiële offers van de gemeenteleden zou eisen. Een ver hoging van de huidige vrijwillige bij dragen met ongeveer 50% werd niet onmogelijk geacht. De voorzitter gaf daarna de plannen in bespreking. Hiervan werd door ve len gebruik gemaakt, waaronder zich zowel voorstanders als tegenstanders bevonden. De voorstanders wezen op de noodzakelijkheid, dat ruimte ge vonden moet worden voor de te hou den Zondagsschool en voor de jeugd clubs. De tegenstanders achtten nieuw bouw niet noodzakelijk, omdat, naar hun mening de leerlingen van de Zondagsschool zoals tot dusver gebruik zouden kunnen maken van de Hervormde school. NIEUW PLAN De vragenstellers werden beant woord door ds. Durkstra en door de heren Van der Vlist, Poelman en Kraak. De voorzitter deelde nog mee, dat volgens de bestaande plannen een nieuwe straat is geprojecteerd, van de Koninginnelaan af. loodrecht op de bestaande kerk, waarvoor een plein is geprojecteerd. Dit werd reeds eerder gemeld. Op deze discussie volgde de stemming met bovengenoemd resul taat. Ds. Durkstra deed daarna het voor stel de Kerkvoogdij te machtigen een plan op te stellen voor de herbouw en uitbreiding van het bestaande Ver enigingsgebouw aan de Kerksteeg, ten einde ruimte te scheppen voor de Zon dagsschool. de Jeugdverenigingen en voor uitbreiding van de consistorie. Tegen dit voorstel verzetten zich slechts enkele gemeenteleden. Tenslot te werd het aangenomen. Overdracht projector aan „Zonneveld" op 31 Januari Zaterdagvliegers schonken „S.S.Z." alsnog flink bedrag Zoals onlangs bleek uit het jaar verslag van liet comité „Sport Steunt Zonneveld" ligt het in de bedoeling uit de opbrengst van de actie in 1954 gevoerd, een geluidsfilmprojector aan te schaffen voor het zeehospitium te Oostkapelle. Naar wij vernemen, is dit plan in vergevorderd stadium; de overdracht van het apparaat zal waarschynlijk op Maandag 31 Januari geschieden. Uit het jaarverslag bleek tevens dat in 1954 door verschillende oorza ken de Zaterdagvliegers geen bijdra ge hadden kunnen leveren. Dat het werk van „S.S.Z." bij deze duiven- liefhebbers zeer in de belangstelling staat, bleek dezer dagen. Door be middeling van de voorzitter van de Middelburgse postduivenvereniging „De Telegraaf" kon de penningmees ter van „S.S.Z." namelijk een bedrag van niet minder dan f 422,30 in ont vangst nemen. Dit bedrag werd afge dragen door de Nederlandse Bond van Zaterdag-vliegers. Het vormt een deel van de opbrengst der liefdadig- heidsvluchten. Deze prachtige gift bewijst eens te meer, dat „S.S.Z. in en buiten Zeeland de belangstelling van de sportliefhebbers bezit. Vuurbol was meteoor Op verschillende plaatsen in ons land, o.a. in Zeist, Haarlem en Vlis singen, is, zoals wij reeds meldden, Maandagavond omstreeks tien minu ten over acht, in de lucht een vuur bol waargenomen. De bol, zo werd door waarnemers aan de Utrechtse Sterrewacht medegedeeld, was nog helderder dan de volle maan. De meeste waarnemers hadden de vuur bol in Zuid-Westelyke richting zien verdwijnen. De Utrechtse Sterrewacht deelt mede, dat het hier een meteoor be trof, die zich uit het wereldruim had losgemaakt en die met een snelheid van 50 km per seconde naar de aar de viel. Door deze snelheid werd de lucht rondom de eigenlijke meteoor steen tot lichtgeven gebracht en ont stonden er rond de steen, die zelf maar een doorsnee van 10 k 20 cm had, een gasbol van een doorsnee van 100 meter en een staart van enkele kilometers. De steen moet op de aarde zijn neergevallen, doch hiervan zal men wellicht niets kunnen weervinden, omdat de steen voordat deze de aar de bereikte, reeds volkomen verpul verd was. Dit is de eerste meteoor van het jaar 1955. Hij kreeg dan ook van de Utrechtse Sterrewacht het nummer 1955 a. VANDAAG. Middelburg Electro: „De witte hel", (a.l.), 19 en 21.15; Kunstzaal Van Benthem en Jutting: Expositie oude muziekinstrumenten, 918 uur; Afmijn- zaal veiling „Walcheren": Jaarverg. Zeeuwse Groenteteler" Ver., 10 uur. Vlissingen Alhambra: „Demetrius en de gladiatoren", (18 jaar), (cinema- Scope), 19 en 21 uur; Luxor: „Ha venwijk", (18 jaar), 20 uur. Goes Grand: „Mensen zoals jij en ik", (14 jaar), 20 uur; Schuttershof: Jan Odé speelt voor leden der Z. V.U. werken van Bach, Franck, Chopin en Escher, 20 uur; Centraal: vergadering V.V.V., 20 uur. Zierlkzee Concertzaal: uitvoering „Rust Roest", 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2