Ierse hoofdstad Dublin door overstromingsramp getroffen nnnWIklFlAIC7CCIIU/CE rnilDAklT ■mmm HRUVInUALt ICCUWoE lUuKANI Woningnood in Zeeland in 1964 vermoedelijk niet verdwenen BILT GROTE POSTALE DIEFSTAL IN HOOFDSTAD OPGELOST LANDBOUWPROBLEEM BLIJFT HET STRUIKELBLOK VERWACHT. W. Leertouwer. van 1—5 re*els 1 l-~I®dere regel 'p p*°< IS WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ~n! per kw. Losse nummers 10 cent. Giro No. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 5&—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304)Middelburg. Markt' BI. telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 03. telef. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg, Flnlandstr. 2. telef. 16; Terncuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogcrdstr. C 160. telef. 25 STORM OVER WEST-EUROPA In vele graafschappen in West-Engeland staan landerijen onder water De abnormale hevige stormen van de laatste dagen z^jn er de oorzaak van, dat het noordelijk deel van de Ierse hoofdstad Dublin overstroomd is. Donderdagmorgen bezweek ten noorden van Dublin een zeewering, waar- doro het water van de Ierse zee landinwaarts drong en een groot deel van de stad overstroomde. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekon digd. De overheid heeft zich in een dringende oproep tot de bevolking ge richt kleine boten beschikbaar te stellen voor het evacueren van de honder den gezinnen, die zich op de bovenverdiepingen van de huizen bevinden. In sommige stadsgedeelten stond het water Donderdagmorgen anderhalve me ter hoog. Het troosteloze aanzien van het on dergelopen stadsdeel doet onwillekeu rig denken aan de beelden van Zee land in Februari 1953. Een honderd jaar oude spoorw brug over de rivier de „Tolka" be zweek in de kolkende watermassa's, zodat de directe treinverbinding tus sen Dublin en Belfast werd verbro ken. Ook het spoorwegverkeer naar het Zuiden is geblokkeerd, doordat de rails onder water staan. De telefoon- en telegraafverbindin gen met West-Ierland waren verbro ken en in vele gebieden was de elec- triciteitsvoorziening gestoord. Er is een fonds gevormd voor hulp aan de slachtoffers van de watersnood. Mist en sneeuw Een groot gedeelte van West-Euro pa heeft Donderdag te lijden gehad van stormen, terwijl op sommige plaatsen mist en sneeuwval voor kwamen. In het gebied van Het Kanaal stond een Zuiderstorm met snelheid van 120 km per uur. Een verkenningsvliegtuig van de Franse luchtmacht deed naspo- Kapitein en machinisten van „Ariel" gered De kapitein van de „Ariel" het Ne derlandse kolenschip dat voor de Franse kust is vergaan en de eerste en tweede machinist zyn er in geslaagd de vaste wal te bereiken. Het zijn respectievelijk de heren G. K. Tuil uit Delfzijl, H. Rijks uit Gro ningen en K. Akkerman uit Gronin gen. Zij zijn in het ziekenhuis van Les Sables d'Olonne opgenomen. De omgekomenen zijn de 33-jarige stuurman J. Gerding uit Haren bij Groningen, de 22-jarige kok J. C. Kremer uit Exloo (Dr.), de 18-jarige matroos onder de gage R. Scheffer uit Bergum (Fr.), de 16-jarige licht matroos E. Bolt uit Siddeburen en de eveneens 16-jarige lichtmatroos F. Bruggeman uit Appingedam. Er was geen vrouw aan boord, zoals aanvan- elijk werd verondersteld. Hoge prijs en premie in Staatsloterij In de 525e staatsloterij, 16e lijst, 4e klasse, is Donderdag een prijs van f 50.000 uitgeloot. De prijs viel op lot no 15460. De prijs van f 1000 met een premie van f 30.000 viel op no. 5945. In de Ridderzaal te Den Haag heerst grote bedrijvigheid: waar 'zovele plechtige woorden weerklonken raast nu de stofzuiger inplaats van hoogwaardigheidsbekleders in statie- costumes over de dikke tapyten schrijden, zijn timmerlieden in overall druk bezig een stelling op te zetten; alles reeds ter voorbereiding van de grote dag 15 Decemberwanneer de officiële bevestiging zal plaats vinden Dan he>t fttatiuit TTnninl/rriifc. ringen naar zeven trellers, die worden vermist, met in totaal 73 man aan boord. Begeleid door ne gen sleepboten, twee meer dan normaal, vertrok de 83.000 ton metende „Queen Elizabeth" een dag te laat uit Southampton naar Cherbourg. De veerdiensten tus sen Engeland en Frankrijk wer den gedeeltelijk gestaakt. Langs de kusten van Frankrijk en En geland werden bomen ontworteld en daken van huizen afgerukt. In vele graafschappen in West-En geland staan landerijen onder water. De overstromingen dreigen zich uit te breiden, doordat de sneeuw op ho- §er gelegen terrein gaat smelten, rondverschuivingen blokkeerden we gen en spoorwegen. In het Noorden hing een dichte mist, waardoor het zicht tot veertig meter was beperkt. Geen C.D.U. in de Beierse regering Ondanks de pogingen van de Chris ten-democraten om te verhinderen, dat hun party bij de vorming van een coalitiepartij i" Beieren uitgesloten zou worden, hebben de voorzitters van de sociaal-democratische partij, de Beierse party, de vluchtelingen- party en de liberale partij, Donder dagmiddag een accoord getekend, waarin zij zich verbinden tezamen de nieuwe Beierse regering te vormen. Opperrabbijn Tal overleden Donderdag is te Amsterdam op 73- jarige leeftyd plotseling overleden de opperrabbyn van 't Nederiands-Israë- listisch kerkgenootschap, de heer Jus tus Tal. De heer Tal werd geboren in 1881 te Arnhem. Hij genoot zijn opleiding aan het Nederlands-Israëlietische Se minarium te Amsterdam en bezocht daarna de universiteit van Amster dam, waar hij in 1911 zijn doctoraal examen aflegde in de joodse weten schappen. In 1918 werd de heer Tal opperrab bijn van 't synagogale ressort Utrecht en Drente, en na in 1945 waarnemend opperrabbijn in Amsterdam te zijn geworden, werd hy in 1951 definitief aangesteld. Opperrabbijn Tal was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Geheimzinnige dood van filmster De gewezen film- en toneelspeelster Gladys George is Woensdag onder ge heimzinnige omstandigheden te Hol lywood overleden, aldus de politie. De 50-jarige filmster overleed in een ziekenhuis, nadat zij enige uren eer der bewusteloos in haar flat was ge vonden. Zij verwierf bekendheid door haar rollen in de films „The way of all flesh", ^Marie Antoinette", ,,A child is bom", Madam X", „Best years of our lives" en „Lullaby of Brodway". Nederlander in Indonesië gearresteerd De administrateur van de rubberon derneming „Kabawetah" in Tjurup in Zuid-Sumatra, de heer J. H. Schnei der, is door de politie gearresteerd. Men zou vier karabijnen, een mauser geweer, twee pistolen en munitie in zijn woning hebben aangetroffen, waarvoor Schneider geen vergunnin gen had. BUS BOORDEVOL MET BANKPAPIER.. Twee bekenden van politie gearresteerd De hoofdinspecteur van politie H. A. M. van Rooy heeft Donderdag avond medegedeeld, dat de grote gostale diefstal uit een auto van de .T.T. op 28 October 1.1. in Amster dam is opgelost. Dinsdagmorgen zijn twee bekenden van de politie, de 33- jarige F. H., en zijn 88-jarige maat H. S. in de Jordaan gearresteerd on der verdenking by deze geruchtma kende zaak betrokken te zijn geweest. Bij H. is in diens woning een be drag van f 3800.in kleine coupu res in beslag genomen en Donderdag middag vonden rechercheurs in een onderstuk in de binnenstad, waar de twee mannen een voor vierduizend gulden gekochte tweedehands Volks wagen hadden gestald, een bus boor devol met bankpapier. Op Donderdagnamiddag 28 October werd uit een z.g. geldwagen van de P.T.T. een postzak met aangetekende stukken en een geldtrommel op ón verklaarbare wijze tijdens de rit ont vreemd. De totale waarde van het gestolene bedroeg f 63.000. De beide arrestanten hebben nog niet bekend en hun verhoor duurt nog voort. Over de herkomst van het geld kunnen zij geen aannemelijke verklaring geven aan de politie. Het grootste deel van het gestolen geld is nu teruggevonden. De chauffeur en de bijrijder van de geldauto, die direct waren gearre steerd, doch ontkenden iets met de diefstal uitstaande te hebben en kor te tijd later in vrijheid werden ge steld zyn ook inderdaad volgens de politie volkomen onschuldig. Een beeld van de ra/vage, welke de overstroming, tengevolge van het noodweer boven Ierland en Engeland aanrichtte: een spoor-verkeersbrug ligt zwaar beschadigd en door mid den geknapt op de grond (Telefoto A.N.P.) Geen Franse troepen meer in Libye De premier van Libye, Moestafa ben Halim heeft Donderdag ver klaard, dat zyn land de voorlopige overeenkomst, waarbij Frankrijk ver gunning krijgt troepen in het gebied van Fezzan in West-Libye te station neren, niet zal vernieuwen. Er zyn ongeveer 400 Franse mili tairen in het gebied van Fezzan ge- stationneerd. Zij dekken de Oostelijke flank van Algerye en Tunesië, krach tens een voorlopige overeenkomst, die 31 December afloopt. De pervitine-vrij spraak Komt er een wetswijziging Zoals bekend is onlangs een long arts te Dordrecht zowel door ae rechtbank als door het gerechtshof te Amsterdam vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van ar tikel 26 der wegenverkeerswet (rij den onder invloed van alcoholische drank. Deze vrijspraken zijn gevolgd na het betoog van de arts dat hy de geïncrimineerde verschijnselen heeft vertoond als gevolg van het gebruik van pervitine. Naar wij vernemen hebben deze vrijsprekende uitspraken de aandacht van de minister van justitie en i^het waarschijnlijk, dat deze zich in ver binding zal stellen met zyn ambtge noot van verkeer en waterstaat, ten einde een wetswijziging te bevorde ren, opdat degenen, aie het verkeer in gevaar brengen zich niet meer op der gelijke omstandigheden zullen kunnen beroepen. BENELUXCONFERENT1E TE BRUSSEL Ministers onvoldaan over de besprekingen Na afloop van de gisteren te Brus sel gehouden bijeenkomst van het Be- nelux-comlté van ministers, is een communiqué uitgegeven, waarin wordt vastgesteld, dat de economi sche situatie der Beneluxlanden zich in gunstige richting ontwikkelt. De in Nederland plaats gehad hebbende stij ging der lonen en prijzen vergemak kelijkt de toenadering tussen de part- nerlanden. De onderlinge uitvoer der Beneluxlanden heeft zyn traditionele betekenis herkregen. Het comité van ministers heeft ken nis genomen van. het laatste rapport van de delegaties der Beneluxlanden ter conferentie van de algemene over eenkomst aangaande de douanetarie ven en de handel. Het heeft aan een groep deskundigen opdracht gegeven ten behoeve van genoemde delegaties instructies op te stellen, welke het mogelijk maken de eenvormigheid van de standpunten der Beneluxlan den gedurende de werkzaamheden van bedoelde conferentie te handha ven. Het Beneluxcomité van ministers heeft besloten in Februari 1955 een speciale conferentie te doen houden ter bestudering van de mogelykheid tot harmonisatie van de landbouwpo litiek. Geen resultaten Na afloop van de conferentie der Benelux-ministers ondervraagd, heb ben de leden van elke delegatie tegen, over Belga verklaard niet voldaan te NIEUWE DIR.-GEN. WEDEROPBOUW OP SCHOUWEN Vele herstelproblemen aan de orde bij bezoek aan Zierikzee De thans bestaande situatie met betrekking tot de huisvesting in Zee land en met name ten aanzien van het verstrekken van bouvolume zal ze ker niet tengevolge hebben, dat in deze provincie de woningnood over tien jaar opgeheven zal zijn. Eerder zal men op dat tijdstip van een achteruit gang kunnen spreken wanneer er geen verandering komt. Thans reeds is deze achteruitgang duidelijk te bemerken. Het bovenstaande werd van de zijde van Gedeputeerde Staten van Zeeland kenbaar gemaakt tijdens een bespreking in het stadhuis van Zierikzee, waarbij de directeur-generaal van de wederopbouw aanwezig was. Verder werd er op gewezen, dat het bouwvolume voor de driejaarlijkse periode, waarvan thans byna een jaar verstreken is, geheel werd verdeeld. S1 echts beschikt het provinciaal be stuur nog over een reserve-hoeveelheid van 36 woningen voor de komende twee jaren! In dit getal zijn uiteraard de beschikbare volumina voor her bouw niet inbegrepen. Dr. ir. Buskens, de per 1 September benoemde directeur-generaal van de wederopbouw, heeft Donderdag in ge zelschap van leden van het provinci aal bestuur, onder wie de Commissa ris der Koningin, jhr mr A. F. C. de Casembroot een bezoek gebracht aan Schouwen-Duiveland. 's Morgens werd in het Zierikzeese stadhuis een bespreking gehouden met de gemeen tebesturen van het eiland, 's Middags maakte men een rit over Schouwen- Duiveland, waarby o.a, Serooskerke en Nieuwerkerk werden bezocht. Een andere mededeling, die voor de rampgebieden van veel belang was, werd tijdens deze bespreking gedaan, namelijk met betrekking tot de her bouw. Het zelfde aantal panden, dat in elke gemeente verwoest werd, zal ook weer herbouwd mogen worden. Wanneer dus een eigenaar van een herbouwplicht deze plicht niet wenst te realiseren en uitbetaling in contan. ten verkrygt, zal het betrokken bouw volume desondanks voor de gemeente behouden blijven. Tydens de bespreking, waarin naast dr Buskens en leden van het provin ciaal bestuur o.a. burgemeester A. A. van Eeten van Nieuwerkerk als voor zitter van de herstelcommissie het woord voerde, werd het bouwvolume probleem aan een uitvoerige discus sie onderworpen. Ook werd gesproken over de uit breidingsplannen en over de kwestie der gronduitgif te-prijzen in verband met de herbouw van woningen op an dere plaatsen dan de oorspronkelijke. Voorts werd gewezen op de hoge bouwkosten, waarmee men op Schou wen-Duiveland te kampen heeft. De factoren, die dit euvel veroorzaken als hoge materiaalprijzen, lange wacht tijden voor het transport by het veer Anna Jacobapolder-Zijpe worden thans aan een onderzoek onderwor pen. Daarbij wordt de vraag bestu deerd of hieruit geconcludeerd kan worden of Schouwen-Duiveland zich in dit opzicht in een uitzonderings positie bevindt. Naschade door zout Ook de na-schade door zout aan de geïnundeerd geweest zijnde woningen had de aandacht van de vergadering. Zoals bekend, heeft de minister van wederopbouw onlangs in de Tweede Kamer verklaard, dat hij het bestaan van na-schade erkent. Gedacht wordt aan afkoop, maar hieraan kleven uiteraard de nodige bezwaren met be trekking tot de vraag of het geld dan wel voor het beoogde doel wordt be steed. Voorts worden thans in een la boratorium te Delft in opdracht van het rijk experimenten uitgevoerd om te komen tot een middel," dat de na- schade afdoende kan bestrijden. Van Rijkswege streeft men er in ieder ge val naar een methode te vinden die de na-schade opheft. In het algemeen, zo werd tydens de bespreking in Zierikzee medegedeeld, zal men er thans goed aan doen om waar zulks mogelijk is de door de zoutwerking getroffen woningen ge heel af te keuren. Rest te vermelden, dat dr. ir, Bus zijn. Een van de Luxemburgse minis ters voegde er aan toe: „Op de vorige conferentie werd er gesproken over sommige visserijproducten. Nu had men het vooral over snybloemen". Sommige gedelegeerden bevestigen, dat het op elkaar afstemmen van het landbouwbeleid der drie landen, het grote, nog op te lossen, probleem blijft Sommige gedelegeerden deelden mede. dat op de conferentie nog geen basis voor overeenkomst kon worden gevonden om een gemeenschappelijke liberalisatielyst voor de O.E.E.S. op te maken. Ten slotte verneemt Belga, dat de conferentie het probleem van de aan bestedingen onbesproken heeft gela ten. Een vertegenwoordiger der Bel gische regering zal zich naar Neder land en Luxemburg begeven om over deze kwestie besprekingen te voeren. Herderlijk schrijven van Bisschop Dibelius Nieuw conflict met Oostduitse regering Donderdag is een herderlijk schrij ven gepubliceerd van bisschop Dibe lius van de Duits-Evangelische kerk, gericht tot predikanten van het ambtsgebied van de bisschop Ber lijn en de Oostduitse provincie Bran denburg. Hierin wordt de predikan ten gezegd, dat zij jongeren, die deel nemen aan marxistische inwydings- plechtigheden van het doen van open bare geloofsbelijdenis moeten uitslui- Van protestantse zijde te Berlijn is verklaard, dat de kerkelijke autoritei ten in Mecklenburg het voorbeeld van bisschop Dibelius hebben gevolgd. Het is nog niet bekend, of de kerkelijke autoriteiten van de andere zes Oost duitse provincies hetzelfde zullen doen. De secretaris van bisschop Dibelius heeft verklaard, dat het herderlijk schrijven het bijgelegde conflict met de Oostduitse overheid zou kunnen doen herleven. De reactie van het Oostduitse bewind zou afhangen van „de huidige politieke gedragslijn van de regering". Voor de vluchtelingen De opbrengst van de actie voor de vluchtelingen is gisteren gestegen tot 2.113.000 gulden. Sinds Woensdag is 26-000 gulden ontvangen. kens Woensdagavond een bespreking gevoerd heeft met G.S.: tijdens een aeel daarvan was ook de heer M. D. A. Glerum, hoofdingenieur-directeur van de wederopbouw en volkshuisves ting in Zeeland, aanwezig. Zeeland is de eerste provincie, die de nieuwe di recteur-generaal na zijn indiensttre ding heeft bezocht. MINDER WIND Wisselende bewolking met enkele buien. Krachtige tot matige Zuidwes telijke wind. Iets lagere temperaturen ZON EN MAAN. 11 December Zon op 8.37 onder 16.29 Maan op 18.10 onder 10.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1