PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Kapitein van Liberiaanse „Cargo" zou geen hulp verleend hebben Slib uit de Hansweertse haven maakt gronden vruchtbaar BILT ZESDE DAG VAN HET DEBAT OVER NIEUW-GUINEA Vandaag.. ADENAUER-RECORD ZAKTE MET TIEN PROCENT DE VERWACHT... 197e Jaargang-No. 282 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 PZ.C Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 Ujnen (b.g.g. 2861 of 304);Middelburg, Markt 5L telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zierlkzee N. Bogerdstr. C 160. telef NEDERLANDSE KUSTVAARDER VERGAAN Doorgevaren terwijl 11 man van de „Carpo" verdronken... Aangenomen moet worden, dat het Nederlandse schip „Carpo" (494 brt) van de N.V. Maatschappij Zeevaart, rederij Hudig en Veder te Rotterdam, Vrijdagavond bij Falmouth is vergaan. Er bevonden zich 11 man aan boord, die naar wel zeker is, allen zijn omgekomen. Men heeft Zondag uit het water van het Kanaal ter hoogte van Cornwall het stoffelijk overschot van de 27-jarige matroos A. van Drongelen gehaald, een der opvarenden van de „Carpo". De identificatie geschiedde door Nederlandse zeelieden, die zich toevallig in Falmouth bevonden en die enige maanden hebben gevaren met Van Drongelen. Intussen is er aan boord van het Liberiaanse schip „Casino", dat gisteren in Vlaardingen aankwam, een conflict uitgebroken. Volgens het grootste deel van de Duitse bemanning, die 35 koppen telt, bleven de kapitein en de officieren in gebreke hulp te verlenen aan het zinkende Nederlandse schip. In de nacht van Vrijdag op Zater dag passeerde de „Casino" volgens de verklaring van de bemanning, onge veer 17 mijl van Kaap Lizzard, een schip, dat in zinkende toestand was en S.O.S.-seinen uitzond. Twee opvarenden waren reeds in een der reddingssloepen gegaan. Zon der daartoe order te hebben ontvan gen draaiden de bemanningsleden van de „Casino" bij, zodat het andere schip tot 50 a 60 meter genaderd was. De kapitein noch een der officieren, die zich met hem op de brug bevon den, gaven echter order om bij te draaien of hulp te verlenen, aldus de bemanning. Uit eigen beweging maakten zij toen lijnen en een loodssloep gereed en richtte een schijnwerper in zee. Terwijl op het zinkende schip men sen naar het achterdek liepen en in zee sprongen, werd een lijn uitge gooid. doch er werd doorgevaren en de afstand tussen de beide schepen werd steeds groter. Volgens de bemanning was er voor de „Casino" zelg geen gevaar. Het per soneel van de machinekamer had maatregelen genomen om olie op de golven te werpen, wanneer de zee te ruw mocht worden. Drie-en-twintig leden van de be manning hebben zich zo aan de gang van zaken.geërgerd, dat zij bij binnen komst in de Nieuwe Waterweg hun dienstverband hebben opgezegd. Vandaag zouden zij een klacht in dienen bij de Liberiaanse consul in Rotterdam. Zelfde kentekenen De naam van het zinkende schip heeft men van de „Caisno" af niet kunnen ontdekken. Het schip had een zwarte schoorsteen met witte band en vermoedelijk blauwe ster. Inderdaad voert de rederij Hudig en Veder der gelijke kentekenen. Vietnamese stafchef ontslagen Bao Dai, het staatshoofd van Viet nam, heeft Maandag een decreet ge tekend, waarbij generaal Ngujen van Hinh van zijn post van stafchef van het Vietnamese leger wordt ontheven. Hiermee heeft Bao Dai de zijde ge kozen van premier Dinh Diem in diens conflict met de legerleiders onder ge neraal Hinh, die de regering er van betichten, dat zrj geen doeltreffend alternatief stelt tegenover het com munisme in Zuid-Vietnam. Op elf September jl. bereikte de spanning tussen het kabinet en de le gerleiding een hoogtepunt, toen de premier generaal Hmh last gaf voor zes maanden met verlof naar Frank rijk te gaan, hetgeen de generaal ronduit weigerde. Op 21 Nov. kwam de stafchef op bevel van het staats hoofd te Parijs aan. Generaal Hinh verklaarde toen, dat hij Bao Dai „de laatste gegevens bracht om in de kwestie een beslissing te nemen". Uit de persleiding stroomt de vette slib over de „sawahs" in de Kruinin- ger polder. Stortbaas Daan kijkt nauwlettend toe. (Foto P.Z.C.) Uit Engeland wordt voorts verno men, dat het 20.125 ton metende Li beriaanse tankschip „World Concord", dat Zaterdag in de Ierse zee in twee- en brak, is Maandagmorgen op sleep touw genomen naar Belfast. Maandag werden opnieuw hevige stormen en zware regenval voorspeld voor het Zuiden van de Britse eilan den. In de Ierse Zee begonnen nieu we Zuidelijke stormen op te steken. Het Nederlandse s.s. „Falco" seinde gisteren, dat het tijdens een zware storm de 12 leden tellende beman ning van een Spaanse treiler aan boord heeft genomen. Het schip be vond zich in nood ten Westen van Ouessant. Het Zweedse vrachtschip „Los An geles", dat Zaterdag al brandend nog de haven van Brest bereikte, heeft men om een ontploffing te voorkomen uit de haven gesleept en in volle zee laten zinken. Voor de vluchtelingen Het comité vluchtelingenhulp 1954 heeft de afgelopen dagen 141.000 gul den ontvangen. Hierdoor is de op brengst van de actie tot en met Maandag geworden: 1.856.000 gul den. Harde Zuidelijke wind (Van onze weerkundige J medewerker). Een dag als die van gisteren, met zonnige perioden en eerst in de namiddag regenval, zou een waardig afscheid van No- 5 jj. vember zijn geweest. De brute 4- storm, die gisteren Zuid-Enge- land naderde, en het brede re- genfront over Noord Frankrijk, deden niet veel moois verwach- ten. Het ziet er naar uit, dat de wind vandaag tijdelijk tot 4= 4: stormkracht kan toenemen. Het centrum van deze diepe depressie zal naar alle waar- schijnlijkheid over de Britse eilanden naar het Noorden trekken. Met de harde Zuide- 4; lijke wind stroomt vandaag 4= veel zachte lucht over ons land. Enorm veel regen viel de laat- ste dagen in de bergstreken van de Alpen; in Locarno zelfs 55 mm in een etmaal. In Rus- 4: 4j land blijft de strenge vorst aan- houden. Zelfs gisteren vroor Hc het in Moskou nog tien graden. In ons land zal het onbestendi- ge weer met veel wind en nu en X dan regen voortduren, maar lp ook met hoge temperaturen voor de tgd van het jaar. ZOVEEL HOOFDEN, ZOVEEL ZINNEN Weer onderhandelingen bepleit In de politieke commissie der Verenigde Naties is gistermiddag het debat hervat over de Indonesische ontwerp-resolutie ten aanzien van Westelijk Nieuw-Guinea. Het was de zesde dag der beraadslagingen. Volgens de gedelegeerde van Joego-Slavië kan met een zekere mate van goede wil van beide partijen de onderhandeling worden voortgezet. De Braziliaanse afgevaardigde wenste, dat Nederland zich vrijwillig zou ver binden tot het verstrekken van inlichtingen aan de Verenigde Naties over dc vorderingen van de bevolking van Nieuw-Guinea in politiek opzicht. Een dergelijke toezegging zou van grote invloed zijn op de houding van Brazilië. De vertegenwoordiger van Bolivia achtte de Indonesische resolutie in ge matigde termen gesteld en volkomen aanvaardbaar. Het is ontoelaatbaar, dat Nederland een bevolking van 700.000 mensen on der „een koloniaal juk wil houden". De Egyptische afgevaardigde sprak zich uit voor de Indonesische resolu tie. Hij noemde de argumenten van Nederland en Australië „ingegeven door restanten van een verouderd ko lonialisme". Argentinië zal de Indonesische reso lutie steunen omdat rechtstreekse on derhandelingen het meeste effect en nut zullen kunnen hebben en een eerste stap zijn om te komen tot een oplossing van de moeilijkheden. Dr Franco y Franco, de gedelegeer de van de Dominicaanse republiek deelde het gezichtspunt van de Mexi caanse gedelegeerde, die heeft aanbe volen, dat de algemene vergadering aan beide partijen een vriendschappe lijke aansporing zal doen toekomen, zender dat daarmede wopdt vooruit gelopen op het vaststellen van eniger lei standpunt. Indonesië ziet de kwes tie als een politiek vraagstuk, Neder land ziet haar als een juridische kwes tie. De algemene vergadering der Ver enigde Naties dient niet 't geschil van een nog groter omvang te doen zijn, doch de betrokken partijen aan te spo ren om te pogen, zonder afbreuk te f in een kolenmijn te Elouges bij Ber- De man in deze zonderlinge houding een winterjas haastig aangetrokken over zijn gescheurde en kletsnatte pyama, is Ronald Murton, naar men aanneemt de enige overlevende van dc bemanning van 8 koppen van het lichtschip South Goodwin", dat in een kolkende storm verging. Foto: Ronald Murton klautert langs een uitgeworpen kabel aan boord van de helicopter, welke erin slaagde hem aan de woedende zee te ontrukken. De foto werd tijdens de redding uit hetzelfde toestel genomen. treedt dr. D. F. Malan af als eerste minister van de Unie van Zuid-Afrika. De leiders van de Nationale Partij zullen in een buitengewone vergadering een opvolger benoemen; viert de Nederlandse com ponist J. F. van Egmond te Doetinchem zijn 80ste verjaar dag. Amerikaanse gifmengster gearresteerd Te Tulsa, in de Amerikaanse staat Oklahoma, is de 49-jarige mevrouw Nannie Doss gearresteerd op beschul diging van het plegen van moord door vergiftiging. Mevrouw Doss is vijf maal gehuwd geweest. Zij wordt er van beschul digd alle vyf echtgenoten door mid del van vergif om het leven te heb ben gebracht. De verdachte heeft bekend vier van de vijf moorden gepleegd t? hebben. De vergiftigde echtgenoten beza ten allen levensverzekeringspolissen. Na hun overlijden zijn de verzeke ringsgelden aan mevrouw Doss uit betaald. Mevrouw Doss vermoordde haar tweede man door rattenkruit in whis key te doen. Een mannelijke bezoe ker kreeg de vergiftigde whiskey eveneens naar binnen en overleed ook. Negen in nauwe betrekkingen met mevrouw Doss staande personen, na melijk haar moeder, twee zusters, een kleinzoontje van twee jaar en vijf echtgenoten, zijn onder verdachte omstandigheden overleden. De politie kreeg argwaan bij het overlijden van het kleinzoontje. Bij het toen ingestelde onderzoek beken de mevrouw Doss haar vijf echtgeno ten „enkele hunner werkten op mijn zenuwen" uit de weg ge ruimd te hebben. Drie Duitse autobandieten gearresteerd De Westduitse politie heeft Zondag avond bij Giessen drie jongemannen aangehouden, die, met een revolver in de hand, in een gestolen auto lagen te slapen. De jongemannen waren er met de auto vandoor gegaan, na de bestuur der gedwongen te hebben uit te stap pen. Zij waren echter door motorpech niet ver gekomen. Toen de politie hen aantrof lagen de rovers te slapen in de auto, die zij langs de weg tussen de bomen had den geparkeerd. doen aan hun standpunten, te komen tot een oplossing, die zal zijn gericht op. het welzijn en de voortuitgang van de bevolking van Nieuw-Guinea. gen (Zuid-Felgië), is een gang ingestort, waardoor vier mijnwerkers, drie Italianen er. een Belg, om het leven zijn gekomen. VERKIEZINGEN IN BEIEREN EN HESSEN Socialisten maakten verliezen goed De beide landelijke verkiezingen, die Zondag in Hessen en Beieren ge houden zijn, hebben een terugkeer gebracht tot de partijverhoudingen, zoals die voor Adenauers overweldigende persoonlijke overwinning van vorig jaar bestonden. In Beieren ban de Christelijke partij, ondanks het feit, dat zij haar record der Adeiiauer-verkiezïngen van vorig jaar met bijna tien procent zag zak ken, als veruit grootste partij aanspraak blijven maken op het behoud der politieke leiding. Aangenomen kan worden, dat hier de bestaande coalitie tussen Christe lijke en socialistische partij zal wor den voortgezet, temeer daar de socia listen zich bij deze stemming geheel hebben hersteld van de verliezen van vorig jaar. In Beieren heeft de Christelijke par tij 38 procent der stemmen op zich verenigd. Bij de bondsdagverkiezing van vorig jaar behaalde zij 47,9 pro cent. Tegenover de laatste landelijke „SAWAHS" OP ZUID-BEVELAND Belangwekkend experiment in Kruiningse polder Tussen de Veerhaven en Hansweert-Oost is er in de Kruiningse polder sinds enkele weken een zeer belangrijke proefneming aan de gang. Door opspuiten wil men de gronden, waarvan bij de ramp de bouwvoor afspoelde, weer tot goede cultuurgrond omtoveren. Landbouwherstel heeft door de Grontmij veertien hectare grond tot „sawahs" doen inrichten. Met behulp van dijkjes werden er twaalf vloeivelden gemaakt, waarin thans de slib wordt gespoten, dat bij het jaarlijkse onderhoud van de Hansweertse bui tenhaven wordt opgebaggerd. Rijke, vette specie van een samenstelling, zoals menig boer niet op zijn land aantreft. Deze slib werd echter tot dus ver altijd maar in de Westerschelde gestort Honderdduizenden xubieke meters van deze vieze, doch rijke substan tie zijn zo in de loop der jaren bij bet baggerwerk onbenut gelaten. Een paar jaar geleden was er van land bouwkundige zijde reeds een onder zoek ingesteld naar de kwaliteit van de baggerslib uit de buitenhaven van Hansweert. Men deed toen de verras sende ontdekking, dat dit van buiten gewoon goede samenstelling was. Voor wie een klein beetje van de landbouw weet, zullen de aangetrof fen percentages van 31 tot 45 pro cent afslibbaar reeds genoeg zeggen. Verder kwam er in de monsters ojn. 16 procent koolzure kalk voor, ter wijl ook de fosfaatcijfers aan de ho ge kant waren. Terecht vond de technisch hoofd ambtenaar van de Rijkswaterstaat te Hansweert. dc heer J. van Goor. het jammer dat deze goede baggerslib zo maar verloren ging. En dat. terwijl er in de overspoelde Kruiningse pol der wel meer dan 100 ha grond van de bouwvoor werd beroofd. Zou het niet mogelijk zijn om de slib op het land te brengen? De technisch amb tenaar van de Cultuur Technische Dienst, de heer VV. van Brce, die reeds zovele maanden het herstel van deze polder ter harte gaat, iiet dit idee van de heer Van Goor niet los en ging verder piekeren. Hij dacht 'n systeem van vloeivelden uit, wist hij zijn su perieuren voor dit experiment de toe stemming te verkrijgen en zo is men thans sinds een zevental weken aan bet spuiten. Negen van de twaalf vloeivelden zijn reeds gereed. De firma Bos en Kalis, die het baggerwerk verzorgt en een perszuiger in de vluchthaven sta- tionneerde, om daarmee langs een persleiding de slib naar de vloeivel den te voeren, verleent met haar rijke ervaring ook haar volle medewerking aan dit experiment. Want zo ongeveer 90.000 kubieke meter glibberige slib opslaan tussen een paar dijkjes, is nog niet zo eenvoudig! Stortbaas „Daan" weet echter zijn weetje wel. Hij heeft al meer terrein opgespoten, al is het dan nu de eer ste keer voor landbouwdoeleinden. DE VLOEIVELDEN. Landbouwherstel heeft voor deze proef een van de zwaarst getroffen delen van de polder genomen. Er ligt hier o.a. ook een gebied van 6 ha, waarin een kreek was ontstaan. De breek is volgegooid met zand, dat als zodanig natuurlijk voor de landbouw practisch ongeschikt is. Aan de hand van een voor dit doel opgestelde hoogtekaart, heeft men door het leggen van dijkjes, het ge bied in vloeivelden verdeeld. Op de armste gronden wordt nu een sliblaag van 80 cm dikte gespoten, waardoor na het inklinken van de slib een bouwvoor van plm. 35 cm zal achter blijven. Op andere percelen worden lagen van 50 tot 60 cm gespoten, waar door na inklinking naar schatting 20 tot 25 cm overblijft. Uiteraard kan de slib slechts door de persleiding worden getranspor teerd door toevoeging van grote hoe veelheden water. Op even simpele als vernuftige wijze wordt echter dit overtollige water, door een viertal vloeikisten, als practisch schoon wa ter in de polderleidingen en sloten gevoerd. Gehoopt wordt dat in de loop van volgend jaar reeds de eerste velden zullen kunnen worden bewerkt. .(Vervolg op pag. 2) verkiezing in 1950 is de partij echter aanzienlijk versterkt. Zij kwam toen met 27,4 procent nog na de socialisten. De stemmenwinst behaalde de Chris telijke partij ten koste van de streng federalistische „Bayernpartei", de li beralen en de vluchtelingen. De socia listen maakten de verleden jaar ge laden verliezen goed en klommen op tot 28,1 procent. Precies dezelfde sterkte, die zij in 1950 had verworven. Behalve de beide grote partijen zullen nog de „Bayernpartei". de liberalen en de vluchtelingen in de landdag worden vertegenwoordigd. De libera len kwamen echter slechts met de hakken over de sloot. Communisten zal de Beierse landdag, evenmin als die van Hessen tellen. Ook de recht se extremisten en neutralisten speel den geen rol. De nieuwe landdag van Beieren is als volgt samengesteld: Christen-De mocraten 83 zetels (in vorige landdag 64); Sociaal-Democraten 61 zetels (63); Beierse partij 28 zetels (39); Vrije De mocraten (liberalen) 13 zetels (12); Vluchtelingenpartij 19 zetels (26). In Hessen heeft de socialistische par tij haar traditionele leidende rol vol ledig kunnen herstellen, nadat zij vo rig jaar door Adenauers successen sterk was teruggedrongen. De socia listen behaalden 42.6 procent der siemmen, hetgeen bij de zeer sterke opkomst der landelijke kiezers als een record wordt beschouwd. De Christe lijke partij liep in dezelfde mate te- lug, doch bleef sterk genoeg om haar liberale bondgenoten te overvleugelen. De Christelijken behaalden hier 24 en de liberalen 20,5 procent, zodat de bondgenoten samen met moeite de tot dusver regerende partij konden over vleugelen. De enige andere partij in de landdag zal hier die der vluchte lingen zijn, die 7,7 procent der stem men verwierf en daardoor de sleutel positie in de landdag zal gaan inne men. VEEL WIND. Overwegend zwaar bewolkt, met nu en dan regen. Krachtige tot harde, mogelgk tijdelijk tot stormachtig toe nemende wind, aanvankelijk tussen Zuid en Zuid-Oost. Later ruimend naar Zuid tot Zuid-West. Weinig ver andering in temperatuur. ZON EN VLA AN. 1 December Zon op 8.24 onder 16.33 Maan op 12,18 onder 22.29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1