PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Monnet treedt af als president van de Hoge Autoriteit In 1953 werd in Zeeland 50 ha aan de landbouw onttrokken MALENK0W WENST BETERE VERHOUDING MET V.S. KONINGIN JULIANA BRACHT WERKBEZOEK AAN TWENTHE 197e Jaargang-No. 267 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn: Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per ■week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 12 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie t 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telcf. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerlkzec. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. NIET HERKIESBAAR GESTELD Streven om Europa-gedachte in Frankrijk naar voren te brengen Jean Monnet heeft de landen van de kolen- en staalgemeenschap er van in kennis gesteld, dat hij geen vernieuwing vraagt van zijn mandaat als president van de Hoge Autoriteit, dat op 10 Februari 1955 ten einde loopt. Hij motiveerde deze stap „om in woord en daad volledig vrij deel te kun nen nemen aan het tot stand brengen van een werkelijke Europese een heid. Datgene, wat zich voor kolen en staal van de zes landen van onze gemeenschap aan het verwezenlijken is, moet worden voortgezet tot het einddoel de Verenigde Staten van Europa bereikt is". In het huidige wereldbestel, aldus Monnet, en gegeven de moderne mid delen der techniek zijn onze landen te klein geworden in verhouding tot Amerika en het Rusland van heden, en het China en India van morgen. De eenheid van de Europese volke ren, verenigd in de Verenigde Staten van Europa, is het middel om de le vensstandaard dezer volkeren te ver hogen en om de vrede te bewaren. Deze eenheid, aldus de president van de Hoge Autoriteit, is de grote verwachting van onze tijd en de gro te mogelijkheid, welke ons gegeven is. Politieke motieven Monnet. Uit gewoonlijk goed ingelich te bron wordt vernomen, dat er geen meningsverschillen binnen de Hoge Autoriteit bestaan. De motieven van Monnet bestaan vooral daarin, dat hij wil trachten de Europa-gedachte in het politieke leven van Frankrijk sterker dan tot dusverre op de voor grond te brengen. Dit is hem als pre sident van de Hoge Autoriteit niet mogelijk. Anderzijds vermoedt men, dat een herverkiezing van Monnet op moei lijkheden van Franse z'ijde zou stui ten. Er zouden namelijk grote zakelijke meningsverschillen bestaan tussen de regering Mendès-France en Monnet. Deze kwamen bij de onderhandelin- gen te Brussel over de Europese ver- aedigings-gemcenschap reeds tot uiting in de zogenaamde Monnet- p Bartje vond het i I geluk1 Bartje, het stenen parmantig kereltje, dat het gemeentelijk p plantsoen van Assen sierde en p het geesteskind is van Anne de p Vries, is terug naar Assen. En- p kele nachten geleden is 't weg- p gehaald van z'n voetstukje en sindsdien hoorde men er niets meer van. Er bleef slechts een p bord staan, waarop te lezen M stond „Bartje heeft het geluk p p gevonden". Naarstig hebben Asser poli- p p tiemannen gezocht en het spoor H leidde naar Groningen. Omdat men wel dacht dat de stud en- p ten hierin wel de hand zouden p hebben. Woensdag heeft Bart- P p je de hele dag de serre van een p Gronings woonhuis gesierd, te- p midden van een omgeving, die p weinig te maken had met de p sfeer, waarin Bartje gewend was te verkeren. Het „kereltje" p was gelukkig in goede welstand p toen men het gisterennacht om- p| p streeks één uur in het Gronin- p ger Noorderplantsoen aantrof, p H Een politiewagen richtte de p schijnwerper op alles wat maar p beeld was in dit plantsoen en p p zag het kleine Bartje parman- tig staar, naast een klein vrouw- p tje, dat het Noorderplantsoen P Koningin Juliana overhandigt een vaasje bloemen aan de 68-jarige me vrouw J. H. van Raalte-Voerhuis in het ziekenhuis te Hengelo. clausule, die Mendès-France had voor gesteld. Deze clausule hield in, dat 'n lid van de Hoge Autoriteit eerst 5 jaar na zijn aftreden weer een lei dende post in de Europese verdedi- gings-gemeenschap zou mogen inne men. Men gelooft te Bonn, dat voor de verkiezing van een nieuwe president van de Hoge Autoriteit in Februari a.s. een Fransman of een Duitser in aanmerking zal komen. Een goede kans op de verkiezing tot president heeft de tegenwoordige vice-president Franz Etzel, die reeds lid der Hoge Autoriteit is sedert de oprichting der gemeenschap. In gezaghebbende Engelse kringen wordt naar aanleiding van het aftre den van Monnet verklaard, dat dit niet betekent, dat de officiële onder handelingen over nauwe samenwer king van Engeland met de kolen en staalgemeenschap niet zullen door gaan. Voor de vluchtelingen Het comité vluchtelingenhulp 1954 heeft gisteren f 79.000 ontvangen. De totale opbrengst .tot en met Donder dag is daardoor geworden f 1.163.000. Belgische generaal in voorlopige vrijheid Ridder Paul Jacquet de Havers- kereke, de gepensionneerde Belgische generaal, die op 2 November werd ge arresteerd in verband met de kwestie van omkoperij in het Belgische minis terie van defensie, is Woensdagavond voorlopig in vrijheid gesteld tot aan het eind van een gerechtelijk onder zoek, dat nu plaats vindt. Een andere gepensionneerde gene raal, een hoofdofficier van het leger en een burgeraannemer worden nog ter ondervraging vast gehouden. Mevrouw De Callonne— Meister vierde haar 105e verjaardag Vele geschenken en felicitaties Gisteren vierde mevr. De Callonne- Meister te tien Haag, haar 105e ver jaardag. Daarmee is zij de oudste in geschrevene in het Haagse bevol kingsregister. Burgemeester Schok king kwam haar namens het gemeen tebestuur geluk wensen. In de loop van de morgen was reeds een grote mand met bloemen met daarin een doos bonbons als ge schenk van de gemeente bezorgd en uiteraard waren er nog vele geschen ken uit verscheidene delen van het land, o.a. een taart met 105 kaarsjes. Haar zes kinderen waren met hun kleinkinderen op het fèest aanwezig. De jongste zoon is een stoere 64-ja- rige, die uit Indonesië is gerepatri eerd en bij moeder inwoont. Via gewoon diplomatiek contact De Sowjet-premier Malenkow heeft in een gesprek met de Amerikaan se ambassadeur de wens geuit tot onderhandelingen over de meningsver schillen tussen beide landen, zo wordt uit gezaghebbende bron te Wash ington vernomen. Malenkow sprak de hoop uit, dat kleine incidenten de weg naar een be ter wederzijds begrip niet zouden versperren. Malenkow en de Amerikaanse ambassadeur, Charles Bohlen, spraken elkaar op de receptie ter gelegenheid van de herdenking der October- revolutie. Te Washington meent men, dat de ze opmerkingen van de Russische pre mier een poging zijn om de betekenis van het neerschieten van het Ameri kaanse vliegtuig bij Japan te verklei nen. Naar verluidt heeft Malenkow ge zegd, dat hij het gemakkelijker wil maken de wederzijdse betrekkingen door de gewone diplomatieke kanalen te verbeteren. In de Amerikaanse Senaat is cri- tiek geleverd op het feit, dat Bohlen zo spoedig na het vliegtuig-incident een ontmoeting met Malenkow heeft gehad. Nu men echter de inhoud van het gesprek kent, wordt de verkla ring van Eisenhower op zijn perscon ferentie, die te Washington verbazing Geen deelneming aan regering Franse socialistische partij weigert De Franse socialistische partij heeft Donderdagavond het aanbod van pre mier Mendès-France om deel te ne men aan de regering afgewezen. heeft gewekt, duidelijker. Deze ver klaring was, dat de Sowjets ten aan zien van het jongste vliegtuig-inci dent een verzoenender houding aan nemen dan bij vorige gelegenheden. De toon waarop Eisenhower op zijn persconferentie over het incident sprak, kan worden gezien als bereid heid van zijn regering om elke mo gelijkheid tot verbeteru ingen te onderzoeken. De Vietminh verzet zich uit alle macht tegen het vertrek van de ka tholieken uit Noord-Vietnam. Des ondanks trachten duizenden, voor het merendeel afkomstig uit de kerk- staatjes Phat-Diem en Boei Tsjoe, Noord-Vietnam te verlaten. Foto: een van de geïmproviseerde vlotten, die ononderbroken heen en weer vaart ussen de Vietnamese kust en de schepen van de Franse marine. '^lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII^ „Gruwelstrips" Sir Winston Churchill, de Brit- se premier, gaat „gruwelstrips' ij lezen. In het Lagerhuis weer- klonk gisteren luid gelach, toen de leden vanhet voornemen j§ van de premier kennis namen M Er wordt thans in Engeland een actie gevoerd tegen dergelijke strips, die voor het merendeel |j uit de Verenigde Staten wor- den ingevoerd. De regering heeft reeds verklaard, dat een §j of andere actie noodzakelijk is M Churchill maakte zijn voorne- men bekend op het ogenblik. dat de minister van binnenland se zaken, Lloyd George, be stookt werd met vragen over de strips. Men verklaarde, dat deze waarschijnlijk een slechte morele invloed op de kinderen hebben en men noemde ze „sadistisch" en „onzedelijk". MECHANISATIE GING VERDER. Miniminmiinmg "Oanbaag beslaat ens j blab uit 20 pagina's j Iiiiniinniiiniiiiiiiiiiiniiiiiginiiiiiiiinnniiiiiiiniiiiiiiinniniiinnniiff Memorandum over autoweg NederlandRuhrgebied De Kamer» van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht en de Indus trie- und Handelskammern Bochum, Dortmund, Duisburg, Dusseldorp en Essen hebben een gemeenschappelbk memorandum opgesteld betreffende de aanleg van een autoweg van Ne derland naar bet Ruhrgebied. Dit memorandum zal worden aangeboden aan de Minister van Verkeer en Wa terstaat in Den Haag en aan de Bondsregering in Bonn. In het memorandum wordt er aan herinnerd, dat volgens de inlichtin gen. waarover de Nederlandse rege ring beschikt, de schrapping van de snelverkeersweg van Oberhausen naar de Nederlandse grens van het urgentieprogramma Sn de Bondsrepu bliek Duitsland uitsluitend in finan ciële overwegingen moet worden ge zocht. Indien dit juist is. aldus de Ka mers, dan menen wjj als ons oordeel te mogen uitspreken, dat het niet onmogelijk behoeft te worden geacht, dat voor deze moeilijkheden in ge meen overleg een beide regeringen bevredigende oplossing zal kunnen worden gevonden. Het memorandum wijst vervolgens uitvoerig op het economisch belang van de totstandkoming van een goe de wegverbinding tussen Nederland en het Ruhrgebied. DORPEN EN STEDEN IN VLAGGENTOOI H.M. sprak in sanatorium te Hellendoorn met vluchtelingen uit Triëst Koningin Juliana heeft Donderagmiddag een werkbezoek aan Twenthe gebracht. H.M. bezocht het nieuwe Koningin Julianaziekenhuis te Henge lo, de textielvakschool te Enschede en het volkssanatorium te Hellen doorn, waarvan zij beschermvrouwe is. Onderweg daarheen was zij door de dorpen Nijverdal en Hellendoorn gereden, waar van vele hulzen de vlaggen wapperden en de schoolkinderen in hun beste pukjes en met vlag getjes gewapend langs de straten stonden. De Koningin werd vergezeld door haar particuliere secretaresse, me vrouw Smit-Avis, ir. C. Th. Stork, kamerheer en de Commissaris der Ko ningin in de provincie OverijsseL In de nieuwe textielschool liep H. M. langs tal van getouwen, waarbij de diréeteur van de school, de heer G. F. Hintzbergen, !*ij het lawaai van de heen en weer schietende weefspoelen uitleg gaf. Om kwart voor vier ver trok het gezelschap naar het Volks sanatorium te Hellendoorn. H.M. maakte met verschillende pa- tienten een kort praatje. Haar be langstelling ging vooral uit naar een drietal heren en later in het pavil joen, waar dames verpleegd worden, naar een drietal dames, die vluchte lingen uit Triëst zijn en hier dank zij de ..Ton voor Triëst-aetie" verpleegd kunnen worden. De 53-jarige Joego slaaf, de heer Pinto bedankte de Ko ningin in het Frans hartelijk voor de gastvrijheid, die allen in Nederland mogen ervaren en voor de goede zorg die aan hen besteed wordt. Een vrou welijke patiente, de 18-jarige Johanna van Bruggen bood H.M. een prachti ge pop aan, vervaardigd in het sana torium. Om ruim zes uur vertrok het hoge gezelschap naar Soestdijk. in Hengelo aan, waar zij in de hi het ziekenhuis werd ontvangen door de burgemeester van Hengelo, mr. R. J. J. Lambooy en de directeur-genees heer en directrice van het ziekenhuis. Tijdens een rondwandeling door het gebouw, werden verschillende afde lingen bezocht. Door de met vlaggen fetooide stad vertrok de Koningin aarna naar Enschede. 0 Woensdag is het verkeer in het Suez- kanaal bijna twaalf uur gestremd ge weest, doordat drie schepen tussen de Bittermeren aan de grond gelopen waren. Ramp beïnvloedde agrarische cijfers over 1953 nadelig Nog steeds neemt in Nederland het gebruik van gronden voor niet-agra- risclie doeleinden toe: zo werd in 1953 in totaal 4.692 ha aan de land- en tuinbouw onttrokken voor woningbouw, sportvelden, straten enz.. Dat be tekent 1.911 ha meer dan in 1952, toen 2.781 ha aan agrarische gronden wérd onttrokken. In Zeeland is gelukkig in dit opzicht een daling te consta teren, want hier werd in 1953 aan de land- en tuinbouw slechts 50 ba afge nomen tegen 58 ha in 1952. Over de jaren 1945 t/m 1953 kreeg in Neder land een totaal van 23.746 ba agrarische gronden een.andere bestemming, waarvan 620 ha in Zeeland. Daartegenover staat, dat in dezelfde jaren in dit gewest werd gewonnen door inpolderingen enz. sinds 1954: 1.363 ha. Deze cyfers zijn te vinden in de pas verschenen Statistiek voor land- en tuinbouw over 1953, waarin ook voor Zeeland belangwekkende gegevens worden genoemd. Zo bljjkt met name hoe de watersnood voor de Zeeuwse agrariërs op velerlei terrein een ernstige terugslag met zich mee bracht. Opvallend is echter, dat de mechanisatie ondanks de ramp verder voort gang had. land wordt in Zeeland beteeld met tranen, namelijk 38.847 ha of ca 46%, aarop volgen de knol- en wortelge wassen, zoals aardappelen, bieten enz. Hiermede 26.834 ha beteeld of ca 30%. Peulvruchten maken ca 12% uit van de totale oppervlakte bouwland of 10.995 ha, terwijl handelsgewassen (7.773 ha of ca 8%), groenvoederge- wassen (3.161, ca 3%) en groenbe- mestingsgewassen daarentegen hier minder geteeld worden. Het aantal graslandbedrijven heeft in 1953 eveneens vermindering onder gaan, een vermindering, die overigens in het gehele land merkbaar is. Zo kwam het landelijk totaal van 235.721 De gevolgen van de watersnood komen o.m. vast te staan uit het aan tal bedrijven, dat in 1953 werd geteld en dat ruim 1300 minder bedraagt dan in 1952, namelijk 14.745 tegen 16.074. Over de gehele linie zet deze vermindering zich voort, zowel in de oppervlakten, die in cultuur werden gebracht als in andere zaken, zoals veestapel enz. Er was in 1953 beschik baar in Zeeland aan cultuurgrond 122.949 ha tegen 139.541 in 1952. Als bouwland was daarvan ingebruik 87.838 ha of ca 71%, als grasland 26.486 ha of ca 21% en als tuinland 8.625 of ca 7%. Eea groot gedeelte van dit bouw- in 1952 op 230.649 in 1953. In Zeeland werden in 1953 6.523 bedi fiven geteld, tegen 7.331 het jaar daarvoor. FRUITTEELT Met de teelt van klein fruit komt Zeeland in Nederland op de tweede plaats na Noord-Brabant. Er worden hier 559 ha ïn Zeeland met klein fruit beplant, het hoogste aantal in het land na de 1.594 ha van Noord-Bra bant. Overigens is ook hier weer een teruggang te constateren, namelijk met 212 ha. Met de teelt van pit- en steenvruchten (appels, peren, prui men, kersen enz.) komt Zeeland qua oppervlakte pas op de vijfde plaats met betrekking tot de kwaliteit van het fruit. Gelderland beschikt over de meeste hectaren voor deze ooftbouw, namelijk 20.350, vervolgens komen Limburg (14.164), Utrecht (7.774), Noord-Brabant (6.896) en Zeeland. Overigens is er in het gehele land een dalende tendenz waar te nemen: in 1952 waren 66.951 ha met pit- en steenvruchten beplant, in 1953 slechts 63.600. Vermeldenswaard zijn ook de cyfers voor boomkwekerijgewassen, die in Zeeland uiteraard weinig bete kenis hebben: landelijk is er 2.532 ha beplant, waarvan slechts 58 in Zee landOp het gebied van tuinbouw- zaden ligt de verhouding anders: lan- 'lijk 6.818 ha, waarvan 1.396 ha in Zeeland of ca 20%. VEESTAPEL Het aantal stuks rundvee in Neder land nam in 1953 toe, maar in Zee land was er een achteruitgang van .(Vervolg op pag, 2) Fr?jise socialisten voor Parijse accoord Ook Labour niet tegen Donderdag besloten zijn afgevaardig den in het Franse parlement voor be krachtiging van de Franse verdragen betreffende de herbewapening van Duitsland te laten stemmen. Het congres van de partij nam met 2817 tegen 454 stemmen bij 93 ont houdingen een besluit aan, waarbij de socialistische fractie gemachtigd wordt voor de Lon dense en Parijse verdragen te stemmen. Op de verga dering van het congres waren 91 le den niet aanwezig. De parlementsfractie van de Britse labourpartij heeft Donderdagochend besloten zich niet te verzetten tegen bekrachtiging van de Londense en Parijse verdragen. De verdragen zul len volgende week door net Britse parlement in behandeling worden ge nomen. VERWACHT... DEZELFDE TEMPERATUREN. Zwaar bewolkt met plaatselijk eni ge regen. Later verspreide opklarin gen, maar ook hier en daar een bui. Rarde tot krachtige wind in hoofd zaak tussen Zuid-West en West. Wei nig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 13 November Zon op 7.55 onder 16.53 Maan op 19.20 onder 11.32

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1