PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister bereid tot invoeren van belastingverlaging op 1 Juli 1955 Zeeuwse middenstand bezon zich bestaande problemen BILT VOORLOPIGE REGELING TUSSEN ZIEKENFONDSEN EN HUISARTSEN EISENHOWER VEROORDEELT DE RUSSEN NIET ZONDER MEER Vand aag. DE VERWACHT... 197e Jaargang-No 266 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; PL-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 11 Nov. '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 12.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160, telef. 26 TUSSEN „UITGEVEN" EN „BEZUINIGEN" Bestemmingsheffing huurverhoging nieuwe wet op de douane (Van onze parlementaire redacteur) Evenals de dag; daarvoor, eiste de komende belastingverlaging ook Woensdagmiddag; in de Tweede Kamer weer het grootste deel van de aan dacht der afgevaardigden op. De minister van Financiën, de heer Van de Kieft en zyn staatssecretaris, dr. Van den Berge, hebben er hun zienswijze over gegeven. In de millioenennota deed de bewindsman doorschemeren, dat hij bereid is tot verlaging van een aantal indirecte belastingen op 1 Januari 1956. Hij had aan deze datum gedacht, zo verklaarde hij nu, op grond van conjuncturele en budgetaire overwegingen. Hij liad nl. aanleiding te veron derstellen, dat 1956 economisch iets moeilyker zal zijn dan 1955 en dat daarom dus in 1956 tot uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden moet worden overgegaan. Dat zou gepaard moeten gaan met een verruiming van de productie van goederen, die men voor het bespaarde belastinggeld kan kopen. Daarvoor is uiteraard enige aanlooptyd nodig. In 1956 hoopt de bewindsman bo vendien de 500 550 millioen, die de belastingverlaging zal kosten, ter be schikking te hebben. Een bedrag van 300 millioen levert het vervallen van de uitkering van schadevergoeding aan de spoorwegen op, en uit het ver vallen van de waterschadeuitkeringen komt nog eens ruim 150 millioen. Voorts opent zich voor de begrotingen van 1956 en 1957 een ruimer perspec tief, doordat dit de laatste jaren zul len zijn, waarin nog vergoeding voor oorlogsschade moet worden uitge keerd. Wel blijft er 800 1000 millioen aan oorlogsschade over, doch dat geldt de publiekrechtelijke licha men. De uitkering kan over een aan tal jaren verdeeld worden. Er kondigt zich dus enige ruimte in de financiën van de Staat aan. Onder deze omstan digheden had de bewindsman niet ge schroomd, zo zei hij, 500 550 mil lioen voor belastingverlaging beschik baar te stellen, 's Ministers belastingpolitiek is een Elitiek op lang zicht. Dit in aanmer- ïg genomen, achtte hy de vervroe- J;ing van de verlaging met een half aar niet onoverkomelijk. Dit was een geruststellende verklaring, die nog evestigd werd door een mededeling, dat aan zyn departement de uiterste krachtsinspanning wordt opgebracht om zo spoedig mogelyk met voorstel- Fatemi is terechtgesteld Hoessein Fatemi, de gewezen Per zische minister van buitenlandse za ken, is Woensdag wegens verraad te gen de Sjah door een executiepeloton van het leger doodgeschoten. Fatemi, die 37 jaar is geworden, is vorige maand door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Hij is beschuldigd van pogingen om de monarchie om ver te werpen en een republiek in communistische stijl te stichten. Naar verluidt riep Fatemi voordat hij terechtgesteld werd „Lang leve Mossadeq". In zijn testament benoemde hij Mos sadeq tot voogd over zijn driejarig zoontje. Fatemi werd begraven op de be graafplaats van Ebne Babvein, waar ook de aanhangers van Mossadeq lig gen, die bij de straatgevechten van Juli 1952 werden gedood. Dr Nasrollah Saifpoer Fatemi heeft in zijn woning te Teaneck, in de Ame rikaanse staat New Jersey, een hart aanval gekregen,.toen hij vernam, dat zijn broer was terechtgesteld. Admiraal Creasyopperbevelhebber van het Kanaal-commando van de N.A.V.o.brengt een tweedaags be zoek aan ons land, waar hij o.m. een aantal besprekingen zal voeren met belangrijke regeringspersonaliteiten. Woensdag werd de admiraal ontvan gen door de minister van oorlog en marine, ir C. Staf. V.l.n.r.: staatsse cretaris H. C. W. Moorman, luite nant-admiraal George E. Creasy, mi nister C. Staf en vice-admiraal A. de Booy, opperbevelhebber der zeestrijdkrachten. len te komen, opdat de verlaging op 1 Juli 1955 in werking kan treden. Minister houdt vast Uit het verdere verloop van zijn be toog bleek, dat hij samenhang ziet tussen de belastingverlaging, de huur verhoging en de huurbelasting. Deze laatste de bestemmingsheffing op de huurverhoging zal de bewinds man ter gelegenertijd wel voorstellen. Ook heeft hij zich blijkbaar niet laten afschrikken door jde critiek op zijn voornemen, om de in 1951 ingevoerde verhoging van de vennootschapsbelas ting slechts voor de helft ongedaan te maken. Men moet kiezen, zo zeide hij, tussen deze maatregel en het intrek ken van de gehele verhoging, doch dan de inkomstenbelasting met 600 millioen minder te verlagen. De heer Van de Kieft liet zyn voor keur kennelijk uitgaan naar een zo ver mogelijk gaande verlaging van de inkomstenbelasting. Staatssecretaris Van den Berge, die de minister op het punt van de belastingen aanvulde, verduidelijkte, dat het de bedoeling van de regering is, in 1955 de belas tingen in ae persoonlijke sfeer die het zwaarst drukken, te verlagen. Van daar, dat zij de vennootschapsbelas ting slechts gedeeltelijk wil verminde den. Nadat de aangekondigde belasting verlagingen hun beslag gekregen zul len hebben, zal de regering komen met een algehele herziening, die de verandering van de structuur van ons belastingrecht betreft. Algemene wet Ter inleiding daarvan wil de rege ring zo vlug mogelijk de totstandko ming van een algemene wet, voorbe reid door de vereenvoudigingscom- missie, doorzetten. Dezer dagen gaat een ontwerp naar Justitie. De rege ring hoopt het binnen enkele maanden aan de Kamer te kunnen aanbieden. In deze wet zullen algemene bepalin gen omtrent de structuur van ons fis cale recht en o.a. fiscale strafbepalin gen worden opgenomen. De staatssecretaris kondigde voorts de indiening van een nieuwe wet op de douane aan. De oude dateert van 1822. Reeds lange tijd is hierover met de Belgen gediscussieerd. De samen stelling ervan is reeds ver voorbereid. Dr. Van den Berge gaf tenslotte als zijn mening te kennen, dat in de be lastingsfeer niet zo heel veel voor de z.g. „vergeten groepen" te bereiken valt. (Vervolg op pag. 8) „Horlepijp" Een aantal zeepinpaksters in Londen is aangetast door een merkwaardige ziekte, de zgn. „zeepinpakstershorlepijp". De ziekte is opgetreden bij meis jes, die maanden lang niets an ders hadden gedaan dan elke minuut drie stukken zeep in te pakken. De ziekte uit zich door een, buiten contröle van de wil, rhythmisch gaan bewegen van handen en voeten, terwijl het gehele lichaam heftig schokt. Medici verklaren dat de ziekte die zich slechts in de werkuren der zeepinpaksters openbaart, niet gevaarlijk is. Sommige meisjes vinden de ziekte prettig. „Het is net de jitterbug", zeggen zij. Basisregeling van honorarium De voorlopige standaard-overeen komst ziekenfonds-huisarts 1954 bevat een voorlopige regeling van het basis honorarium van huisartsen. Volgens deze voorlopige regeling betalen in af wachting van de definitieve regeling de algemene ziekenfondsen aan de huisartsen over ten hoogste 3000 zie len per arts een honorarium van f 7 en over het aantal zielen per arts bo ven 3000 tot en met 4000 een honora rium van f 5 per ziel per jaar. Voor wat betreft het aantal zielen boven 4000, is het honorarium even eens op f 5 per ziel per jaar gesteld maar was bepaald, dat daarvan f 2 door de fondsen zou worden gereser veerd. Later hebben door partijen aangewezen economisch-deskundigen verklaard, dat uit te hunner beschik king gekomen enquête-materiaal voor lopig kan worden geconcludeerd, dat de degressie der kosten van niet- apotheekhoudende huisartsenpraktij ken zodanig is, dat zij kan worden ge acht te zijn gedekt door de bestaande vermindering van het honorarium van f 7 voor de eerste 3000 zielen tot f 5 daarboven. Daarom verklaarden de deskundigen, dat geen aanleiding be stond, de blokkering van f 2 per ziel boven 4000 zielen te handhaven. Als gevolg hiervan hebben de or ganisaties van algemene ziekenfond sen en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Ge neeskunst gezamenlijk besloten, dat de reservering ongedaan wordt ge maakt en het hoofdelijk per arts ge reserveerde bedrag wordt uitbetaald. De ziekenfondsraad heeft dit besluit goedgekeurd. De voorzitter van de ziekenfonds raad heeft aan de algemene zieken fondsen verzocht, de sedert 1 Juli 1953 gereserveerde bedragen zo spoe dig mogelijk aan de desbetreffende artsen over te maken en tot 1 Januari 1955 de huisartsen te honoreren over eenkomstig de regeling, zoals deze thans gewijzigd is. De Zweedse gezant, de heer S. V. Dahlman, opende Woensdag in Oos- terland de door Zweden aan deze ge meente geschonken kleuterschool met een bijzonder hartelijke toespraak. Deze gebeurtenis werd door vele au toriteiten en genodigden bijgewoond. Links van de gezant ziet men o.a. het lid van Ged. Saten, de heer A. Schout, en rechts (met ambtsketenl de burgemeester van Oosterland, de heer S. W. A. Laurense. (Voor verslag zie pag 2). (Foto P.Z.C.) Kon. N.Z.H.R.M. bestaat 130 jaar Financiële moeilijkheden De Koninklijke Noord- en Zuid-Hol landse Reddingmaatschappij bestaat Donderdag 130 jaar. Maar in plaats van de nationale driekleur In top te kunnen hijsen heeft de directeur, de heer H. Th. de Booy, zich genood zaakt gezien de seinvlaggen „N" en „C" aan de mast te doen wapperen, die beduiden, dat de reddingboot in nood verkeert en onmiddellijk hulpe verlangt. De lettercombinatie „NC" moet geïnterpreteerd worden als: nieuwe contribuanten. Thans heeft de reddingmaatschap pij 25.000 redders aan de wal, die jaarlijks een gemiddelde contributie van 4 gulden bijdragen (het minimum is drie gulden) en zo het werk van de 200 redders op zee steunen. Het aantal contribuanten moet verdubbeld worden, zo deelde de heer De Booy mede, wil de maatschappij niet in de financiële branding dreigen te gera ken. Want wordt geen hulp geboden en dus het kapitaal ingeteerd, dan betekent dit onherroepelijk: stran ding. Van Scheveningen tot Rottumeroog heeft de Kon. N.Z.H.R.M. 17 red dingsstations langs de Noordzeekust en vijf stations langs het IJsselmeer. De vloot bestaat uit elf motorredding boten, die in de havens liggen en 14 motorstrandreddingboten in botenhui zen. SITUATIE NIET DUIDELIJK Commentaar op vliegtuigincident President Eisenhower heeft Woensdag verklaard, d3t de situatie met be trekking tot het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig bij Japan niet duidelijk is. Hij weigerde het Sowjet-optreden in deze ronduit te veroor delen. Men kan niet met zekerheid zeggen, hoe het gebeurde zich heeft toe gedragen. Het incident vond plaats in een gebied, dat door enerzijds de Sowjet-Unie en anderzijds de Verenigde Staten en Japan wordt omstreden. De Sowjets maken aanspraak op een kleine groep eilanden vlak ten Zuiden van de Koeriilen, doch dit standpunt is nooit door de Verenigde Staten of Japan aanvaard, aldns Eisenhower. De Sowjet-TJnie heeft een aanzien lijk andere houding aangenomen dan bij dergelijke voorvallen in het verle den. De Russische houding scheen, volgens Eisenhower, meer verzoe ningsgezind. Op de vraag waarom de Verenigde Staten na de oorlog er mee hadden ingestemd de Koeriilen. die vroeger Italiaanse arbeiders naar West-Duitsland De „Hamburger Echo" verneemt uit Genève, dat de West-Duitse minister van economische zaken, prof. L. Er- hard, te Genève met de Italiaanse mi nister van buitenlandse zaken heeft gesproken over de mogelijkheid 200.000 Italiaanse arbeiders in de bondsrepu bliek, hoofdzakelijk in de landbouw, te werk te stellen om de leemte te vullen, die straks door de vorming van een leger van 500.000 man zal ont staan. K.N.M.B.-VOORLICHTINGSDAG op Vruchtbare gedachtenwisseling het eerste congres op Dat in de middenstandswereld ook in Zeeland nog; tal van pro blemen leven, is Woensdag gebleken op het eerste Zeeuwse middenstands congres, dat de Kon. Ned. Middenstandsbond voor haar leden in hotel „de Korenbeurs" te Goes organiseerde. Talrijke autoriteiten gaven door hun aanwezigheid en in toespraken van hun belangstelling voor de middenstandsvraagstukken blijk, terwijl zich na inleidingen van hoofdbestuursleden een vruchtbare gedachtenwisseling met de helaas niet in grote getale aanwezige leden ontspon. Voor de aanvang van de vergade ring werden de besturen des morgens eerst officieel ten stadhuize door B. en W. van Goes ontvangen. De bur gemeester, mr. W. C. ten Kate liet in zijn welkomstwoorden het grote belang van een krachtige midden stand uitkomen. Deze middenstand, ruggegraat van onze samenleving, zal er door organisatie voor dienen te waken, dat de vooraanstaande plaats behouden wordt. De algemeen penningmeester van de K.NIM.B., de heer H. Harmeijer uit Den Haag bracht met enkele toepasselijke woorden dank voor deze ontvangst. Het Zeeuwse hoofdbestuurslid, de heer C. A. Kammeraad uit Middel burg, opende daarop in de beurszaal van hotel „de Korenbeurs" deze voor lichtingsdag. Hij kon daarbij o.m. het lid van Ged. Staten, de heer A. L. S. Lockefèer, verschillende burgem'ees- ters en wethouders, en vertegenwoor digers van overheidsinstellingen ver welkomen. Na er op gewezen te heb ben, dat de Zeeuwse middenstand ge toond heeft organisatorisch zijn taak te gaan verslaan, deelde de heer Kammeraad mede, dat in Zeeland thans ook één van de vijf voorlich tingsdagen wordt gehouden, die de landelijke najaarsvergadering van de K.N.M.B. vervangen. Nu Zeeland met het Deltaplan op de drempel staat van een ommekeer in de geschiede nis, zal de middenstand zijn kracht in organisatie moeten zoeken. De morgenvergadering werd ver der gevuld met een inleiding van de algemeen secretaris, de heer D. Swa- german, die een uiteenzetting gaf over de werkzaamheden van de K.N. M.B. Hoofdlijn van het beleid is het bevorderen van de bestaansmogelijk heden voor het klein en middenbe drijf. Met het instandhouden van een gezonde, welvarende middenstand wordt echter niet alleen het eigen belang gediend, doch ons gehele volksbestaan wordt hiermee een gro te dienst bewezen. Op een viertal groepen van vraag stukken ging de heer Swagerman iets nader in. Opbouwen van inter nationale contacten is noodzakelijk. Met de middenstandsorganisaties van de Benelux-partners is reeds een overeenkomst getroffen om elke drie maanden een werkvergadering te houden. Daarnaast neemt men deel aan de internationale unie, waarin de 19 West-Europese landen zyn ver enigd. Met de bedoeling om de K.N.M.B. meer gedecentraliceerd te gaan uit bouwen en door het geven van voor lichting de leden in moeilijkheden by te staan, werd in Zeeland als eerste gebied een gedelegeerde te werk ge steld. N.O. Nederland zal nu op de zelfde wyze worden bewerkt. Ten aanzien van de komende P.B.O. gaf spreker de mening van het hoofdbe stuur weer, dat er tenminste be drijfschappen voor de detailhandel en ambachten dienen te komen. In het verdere verloop van zijn inleiding wees de heer Swagerman o.m. op net belang van contacten met consumen ten en overheid. Over het vraagstuk van de oude dagsvoorziening heeft men zich ach ter het advies van de S-E.R. ge schaard. Een wettelijke voorziening is wenselijk en voor het overgrote deel van de kleine zelfstandigen (he laas) noodzakelijk. De kinderby slag .(Vervolg op pag. 8). aan Japan behoorden, aan de Sowjet- Unie over te dragen, antwoordde Eisenhower, dat hij dit werkelijk niet wist. Hij had n.l. gedurende de oor log geen van de conferenties met de Russen over het Verre Oosten bijge woond. De president sprak berichten tegen als zou de Amerikaanse regering de Chinese nationalisten op Formosa op dracht hebben gegeven hun aanvallen op het Chinese vasteland stop te zet ten. De Verenigde Staten trachten met hun partners te onderhandelen en zij geven hun geen bevelen, aldus Eisenhower. Besprekingen afgebroken over Rijnscheepvaart De besprekingen van Westduitse en Nederlandse Rijnrederijen, welke met deelneming van vertegenwoordigers der beide regering in Düsseldorf zijn gevoerd hebben geen resultaten opgeleverd. Het is gebleken, dat de opvattingen over de omvang van het deelnemen der Nederlandse vlag aan het binnen landse Duitse Rijnverkeer nog ver uiteenlopen. Of nieuwe besprekingen zullen plaatsvinden, hangt naar van JVestduitse zijde wordt vastgesteld, vér van ai of door een van beide par tijen voorstellen zullen worden ge daan, welke een basis voor onderhan delingen bieden. Indien dit mocht ge schieden zullen deze besprekingen mogelijk in de tweede helft van deze maand in Den Haag worden voortge zet. ...bestaat de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse Red- dingmaatschappij 130 jaar; ...is het 200 jaar geleden, dat het tuchthuis te Leeuwarden door een hevige brand met de grond gelijk werd gemaakt. Enkele gevangenen kwamen daarbij om; ...viert de Zweedse koning zijn 72ste verjaardag. OPNIEUW REGEN. Uit het Westen toenemende bewol king met regen. Aanvankelijk krach tige Westelijke later krachtige tot harde Zuid-Westelijke wind. Onge veer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZON EN MAAN. 12 November Zon op 7.53 onder 16.54 Maan op 18.09 onder 10.32

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1