Amsterdam begroette Keizer Haile Selassie van Ethiopië Nederlandse arrestanten in Indonesië mishandeld OPTREKKEN LOONGRENS TOT 6000 ONAANVAARDBAAR DONDERDAG 4 NOVEMBER 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 SALUUTSCHOTEN DAVERDEN Koningin Juliana en prins Bernhard verwelkomden hun gast Precies op tgd 10 urn* rolde Woensdagmorgen de door een smette loos blauwe locomotief getrokken internationale trein uit Parys het Cen traal Station te Amsterdam binnen. Op het zelfde moment stapten Konin- ging Juliana en Prins Bernhard uit de koninklijke wachtkamer op het eer ste perrron Oostzijde naar buiten. De erewacht mariniers presenteerde, stram in de houding, het geweer en bracht een vaandelsaluut, terwyl de marinierskapel het Ethiopische volkslied inzette. Nauwelijks was de trein tot stilstand gekomen, of als eerste stapte Kei zer Haile Selassie van Ethiopië op het met een kleurig tapyt gedekte per ron. Een tenger figuurtje, deze keizer van Ethiopië, in z'n nauwsluitend en rijk met goud gegalonneerd uniform van opperbevelhebber van het Ethi opische leger. Een kleine, bescheiden persoonlijkheid, die haast verlegen koningin Juliana en prins Bernhard tegemoet trad, direct gevolgd door zijn zoon, de Hertog van Harrar, en zijn schoondochter, Prinses Sarah, alsmede enkele leden van zijn gevolg en vertegenwoordigers van de Koningin, die de Keizer tot Roosendaal tegemoet gereden waren. Bij de eerste toon van het Ethiopi sche volkslied dekte de keizer zich het hoofd met de leeuwenmanen ge sierde steek, die zijn waardigheid van overwinnende leeuw van de stam van Juda accentueert, en salueerde. Al leen met koningin Juliana, die ge kleed was in een kort bontjasje over een champagne-kleurige japon, in specteerde de keizer vervolgens de erewacht der mariniers waarna het hoge gezelschap zich terugtrok in de fraai gemeubileerde koninklijke wachtkamer achter het versvergulde, prachtige smeedijzeren hekwerk, waar de kennismaking plaatsvond, o.a, met Amsterdams burgemeester, de gouverneur van de hoofdstad, de commandant Zeemacht Nederland, leden van de ministerraad en vele an dere hooggeplaatste persoonlijkheden. Voorafgegaan door de eerste stal meester van H. M., majoor W. F. K. Bischoff van Heemskerck en de Am sterdamse kamerheer, jhr. E. W. Roell, begaf het vorstelijk gezelschap zich vervolgens naar buiten. Een bat terij van de toevallig op het LJ lig gende torpedojager „Evertsen" liet op dat moment ae voorgeschreven 21 saluutschoten over de stad klinken. Om kwart over tien nam de eerste staatsierit van het Centraal Stati on naar het Koninklijk paleis een aanvang. Het weer werkte plotseling mee. De tocht langs het versierde Damrak tus sen de juichende mensen door verliep zonder een enkele regendruppel. Nau welijks was het gezelschap echter tien minuten later binnen de muren van het Koninklijk paleis of een zwa re regenbui ontlastte zich boven de stad. Kleurig geheel. Voor het paleis stond de ere wacht der grenadiers met de Ko ninklijke militaire kapel aangetre den, toen de stoet de Dam opdraai de. Opnieuw weerklonk het Etliio- pisch volkslied, nadat de vorstelij ke personen waren uitgestapt. Zij vormden een kleurvol geheel: de Keizer met de gepluimde steek op het hoofd droeg over zijn donker blauwe uniform het brede ®rdelint, Nassaublauw met twee gele banen, van het Grootkruis Nederlandse Leeuw, dat hem reeds in 1930 is verleend, onze vorstin in een japon van abrikooskleurige organza, ZIJSPOOR. Olga Textoris uit Cleve land in Amerika stapte naar de rech ter om zich te laten scheiden van haar man Edward. Hg had haar geen dertig dollar willen geven voor een wintermantel, maar nog dezelfde middag 35 dollar besteed aan nieuwe rails en wagens voor zijn electrische trein. OPEN MOND. De beroemde Edin- burgher wiskunde-professor Mac Laurin had het ongeluk, dat bij het geeuwen steeds zijn onderkaak uit et lid schoot, zodat hg zijn mond niet meer dicht kon doen. Hiervan werd druk misbruik gemaakt. Wan neer de toehoorders het college xnoe waren, begonnen zij zo demonstratief te gapen, dat de professor wel mee móest doen. Dan stond de hoogge leerde met open mond voor zijn Toe hoorders en kon niet verder spreken, totdat een inderhaast te hulp geroe pen amanuensis de kaak weer in zijn oorspronkelijke positie bracht. De toehoorders waren intussen al lang verdwenen BOOS. Henry Schroeder uit Wiscon sin (Amerika) had panne met zijn centrale verwarming en maakte zich zo boos, dat hij met een hamer de hele boel in elkaar, sloeg en vier ruiten versplinterde. Toen zijn vrouw de po litie belde, vloerde hij de dienders en kwam na een veldslag van een uur in de gevangenis terecht. TE LAAT VOOR HET ETEN. Feli- cien Lander belde op zekere avond in 1943 zijn vrouw op met de mede deling, dat hij moest overwerken en dus iets later kwam. Toen hij vorige week nóg niet thuis was, ging zijn vrouw naar een advocaat en vroeg echtscheiding aan. Het duurde haar iets tè lang! GOOCHELAAR. Bij een galavoorstel ling aan boord van een oceaanstomer had een gedresseerde papegaai zijn nummer afgewerkt en keek nu nieuwsgierig naar de toeren van een goochelaar. Eerst liet deze een goud vis verdwijnen, daarna zijn lieflijke blonde assistente en tenslotte een he le hutkoffer met drie matrozen. Op dat ogenblik liep het schip op een mgn. De papegaai vond zichzelf plot seling midden in de oceaan op een stuk drijfhout terug. „Schitterend", mompelde hij. „Wat zal hij nu weer laten verdwijnen?" waarover zij een jasje had van de zelfde kleur en stof. Prins Bern hard in het gala-uniform van lui tenant-generaal van de lucht macht, Prins Makonner Hertog van Harar eveneens in uniform en diens echtgenote Prinses Sarah in het warme bruin van een nerts mantel. Voor de kranslegging brak zowaar de zon even door. Met zijn zoon en gevolg begaf de Keizer zich langs de erewacht der studentenweerbaarheidscorpsen mid den over de Dam tussen het zich ach ter de erewacht verdringende publiek naar het nationaal.monument, waar premier Drees hem ontving en verder begeleidde over het frisse grastapijt. Voor het monument stond het ere-pe- leton van de B. S. aangetreden en terwijl de Amsterdamse politiekapel de nationale hymna van Ethiopië speelde legde de keizer zijn krans als hulde aan alle in de oorlog gevallen Nederlanders aan de voet van het mo nument. Roerloos stond de kleine figuur met de hand aan de steek tijdens de minuut stilte, die hierna in acht werd genomen. De zonnestralen gleden over de rijkelijk met goud en silver bestik- te uniformen der militaire en burger lijke autoriteiten, die zich op het ga zon hadden opgesteld. Ontvangst ten stad huize. In de middag is de keizer in gezel schap van koningin Juliana en prins Bernhard uitgereden voor een offici ële ontvangst ten stadhuize. Burge meester d'Ailly heeft de hoge gast daar als symbool van de ontwikkeling tussen Ethiopië en Nederland een zil veren model overhandigd van een 17de-eeuwse „Vliegende Hollander' een type schip, dat eeuwen geleden 's keizers lana bezocht. Kostbare geschenken. Na de rede van de burgemeester verhief de keizer zich van zijn zetel en las een korte antwoordrede voor in de taal van zijn landhet Amhaars, waarvan door een der leden van het gevolg een vertaling in het Frans werd gegeven. Vervolgens werden de kostbare ge schenken van de keizer de raadzaal binnengedragen. Allereerst twee op ebbenhout in zilver gevatte olifants tanden als kwartcirkels naar elkaar toelopend, waarboven een gouden rijksappel. Voorts twee zilveren schil den en een schild van bekleed buffel- leer, voorzien van ryk bewerkt koper- beslag, waartussen de initialen van Hpile Selassie. Slechts kort toefde het hoge gezelschap in de raadzaal. Na het bezoek aan het stadhuis brachten de Ethiopische bezoekers geruime tgd door in de sfeer van het Oosten, zoals men die in het Konink lijk Instituut voor de Tropen vinden kan. De voorzitter van het Kon. Insti tuut voor de Tropen, prof. V. J. Ko ningsberger, bood zijn keizerlijke be zoeker een luxe-uitgave van het on- lands onder auspiciën van het insti tuut verschenen boekwerk „Tropical Soils" aan. Bij aankomst boden twee dochter tjes van leden van het personeel aan Hare Majesteit de Koningin en H.K. H. Prinses Sarah bloemenruikers aan. Galadiner. Aan het galadiner in Amsterdam hield Koningin Juliana een toespraak. „Mijn man heeft een onvergete lijke herinnering behouden aan de zo hartelijke ontvangst, hem door uwe keizerlijke majesteit en de keizerin bereid bij zijn bezoek aan Ethiopië. Wij hebben dit gezien als een betekenisvolle uiting van de vriendschap, die onze landen kan verbinden. Wij gevoelen, dat deze vriendschap op al onze stof felijke en geestelijke aanrakings punten zal blijken". Nadat H. M. haar toespraak had beëindigd, speelde de Kon. Militaire Kapel het Ethiopische volkslied. Onmiddellijk daarna sprak de Kei zer, die zeide, dat het recente bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan Ethi opië zeer veel heeft bijgedragen om de banden van vriendschap met Ne derland te verdiepen. NEDERLANDSE ARTSEN: Merendeel achter het comité van actie. Het „medisch comité van actie" doet ons het volgende communiqué toekomen: In de Zaterdag j.l. te Utrecht gehouden algemene vergade ring van de Kon. Mij. tot Bevorde ring van de Geneeskunst is gebleken, dat de grote meerderheid van de Ne derlandse artsen zich gesteld heeft achter de richtlijnen van het medisch comité van actie ter verkrijging van gezondere verhoudingen in de gezond heidszorg van het Nèderlandse volk. Slechts door twee bestuursleden en een oud-bestuurslid werd het optre den van het comité betreurd. Geen der overige afgevaardigden heeft een woord van misnoegen doen horen over deze actie. Integendeel: dank zg de medewerking van zo goed als alle afgevaardigden die aan het woord kwamen werd het resultaat behaald, dat de regeringsplannen om de loon grens op te trekken tot 6000 on aanvaardbaar is verklaard, tenzij eerst een aantal wensen die in de Nederlandse artsenstand leven, en die in overeenstemming zijn met de door het comité van actie aanbevo len reorganisaties, zal zijn gereali seerd. Gezien dit resultaat moet het com muniqué dat door het hoofdbestuur omtrent het verloop van de bespre kingen aan de pers is verstrekt, en waarin gezegd wordt dat de vergade ring het optreden van het comité zou hebben betreurd, als feitelijk on juist worden gequalificeerd. Op de vergadering is een notariële acte gedeponeerd, waarin 872 Ne derlandse artsen hun instemming be tuigden met de strekking van de bro chure van mr. Kunneman. Het uit dit medisch comité van aanbeveling voortgekomen comité van actie heeft de uit deze brochure getrokken con clusies met nadruk ter vergadering naar voren gebracht. Sindsdien is het aantal handtekeningen bij nota ris Coebergh en Schaftenaar te Am sterdam tot over de duizend geste gen, zo zegt het comité. pilllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!llllllllllllll!ll!lllllllll!ll!lll!lllllllll|l 1 Keizer van Ethiopië 1 I benoemd tot Ridder 1 I Grootkruis M.W.O. H. M. de Koningin heeft de j| ee keizer van Ethiopië benoemd H tot Ridder Grootkruis in de Mi- H litaire Willemsorde. H Na de heldhaftige strijd om j§ de vrijheid van zijn land. waar- H bij Z. M. persoonlijk op bezie- lende wijze zijn volk leidde, s moest hij uiteindelijk capitule- - ren en zich in ballingschap be- geven. Ook toen bleef hij door- ee strijden voor vrijheid en voor H recht en persoonlijk organiseer- de hij het verzet, zodat hij in =e 1941 aan het hoofd van zijn troepen zijn rijk weder kon bin- M nentrekken. Na de bevrijding heeft hij bovendien de economi- ee sche hulpbronnen in Ethiopië - ingeschakeld ten behoeve van de gemeenschappelijke vrij- heidsstrijd. Ook hierdoor heeft de keizer op krachtige wijze H medegewerkt aan de uiteinde- §j lijke algehele overwinning der geallieerden. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillI Vergiftigde vloeistof gedronken. Tengevolge van het bij vergissing drinken van een vergiftigde vloeistof is de 23-jarige tuindersknecht G. Weel uit Nibbixwoud om het leven geko men. Hij was op het land werkzaam en ging even naar een in de nabijheid staande schuur om uit te rusten. Blijk baar in de mening verkerende dat het water was, dronk hij enige teugen uit een geopende, met een heldere -vloeistof gevulde fles. De inhoud van "de fles bevatte echter een zeer zwaar vergif met een hoog arsenicumgehalte, dat gebruikt wordt voor het doodspui ten van onkruid. De man is ter plaatse overleden. Aardverschuivingen in Columbia. Door aardverschuivingen zijn tus sen de steden Ibague en Villareal in Columbia ongeveer twaalf personen om het leven gekomen en verscheide ne huizen verwoest. In de afgelopen dagen hadden zich ook elders in het land, als gevolg van zware regenval, aardverschuivingen voorgedaan, waardoor tientallen per sonen het leven verloren. De aankomst op het Centraal station te Amsterdam. Koningin Juliana en Prins Bernhard verwelkomen hun keizerlijke gast. Nederlandse Taal Minister wacht advies commissie al. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft geantwoord op vragen van het lid der Tweede Ka mer, mevr. FortanierDe Wit betref fende de toekomstige spelling van de Nederlandse taal. De minister wijst er op, dat aan de vaste commissie de vraag is voorgelegd of en zo ja, welke richtlijnen wenselijk zijn voor de toepassing van de woordenlijst van de Nederlandse taal bij het onderwijs. Na ontvangst van het advies der com missie zullen zo spoedig mogelijk ter zake aanwijzingen worden gege ven. Voor de schelen is inderdaad een zo groot mogelijke eenheid van spelling geboden. De minister vestigt er de aandacht op, dat een verkeerde indruk zou kunnen worden gewekt door in dit verband te spreken „nieuwe spelling". Het gaat hier om een regeling van enkele onderdelen van de spellingswijziging, die in 1934 bij het onderwijs is ingevoerd en in 1947 in een ook voor de overheids diensten geldende wettelijke regeling is vastgelegd. Veroordelingen in Tsjecho-Slowakije. Radio-Praag heeft Woensdag be kend gemaakt, dat de Tsjechoslo- waakse veiligheidsdienst een einde heeft gemaakt aan het bestaan van een grote „sabotage- en spionna- ge-bende, die voornamelijk bestand uit voormalige sociaal-democraten." Het opperste gerechtshof in Praag heeft reeds drie mannen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en twee tot 25 jaar. Een onbekend aan tal verdachten kreeg lange gevange nisstraffen. De veroordeelden hadden getracht Tsjecho-Slowakije te brengen in een Europese Unie onder Amerikaans leiderschap. Zg wilden „de nationali satie van de Tsjecho-Slowaakse indu strie ongedaan maken, collectieve boerderijen teruggeven aan de oor spronkelijke eigenaars en het vroe gere burgerlijk regiem herstellen." De verdachten bekenden, dat zij hadden gehoopt hun doel te bereiken met behulp van de Westelijke mili taire inmenging, aldus dit bericht BEKENTENISSEN AFGEDWONGEN Nieuw protest van Den Haag gestaafd met aanklacht Het ministerie van buitenlandse zaken maakt bekend, dat op 21 October 1954 door de Indonesische regering aan de Hoge Commissaris der Neder landen te Djakarta een nota werd overhandigd waarbij de door de Hoge Commissaris twee dagen te voren ingediende protestnota inzake de mishan deling van een aantal Nederlandse arrestanten werd afgewezen. In deze nota ontkent de Indonesische regering dat Nederlandse arrestan ten op ernstige wijze door de Indonesische politie zijn mishandeld. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken vestigt er de aan dacht op, dat de Indonesische regering blijkbaar geen ernst maakt met de niet lichtvaardig door de Nederlandse regering gesignaleerde misbruiken. Een en dertig Nederlanders, ver dacht van lidmaatschap van een ge heime organisatie tot steunverlening aan het bendewezen op West-Java, verblijven thans reeds langer dan acht maanden in voorarrest, aldus Den Haag. In tegenstelling tot wegens crimi nele delicten voorlopig aangehoude nen werd hun practisch geen bewe gingsvrijheid toegestaan. Langdurig verblijf in slecht geventileerde cellen is oorzaak, dat reeds drie arrestanten in ziekenhuizen moesten worden op genomen, twee hunner in een psychia trische inrichting verblijven en een zesde nog jeugdige arrestant tenge volge van de ondergane behandeling na zijn arrestatie zodanig is verzwakt, dat bij niet spoedig ingrgpen in deze In Luxemburg is een internationaal Hof bijeengeweest om een Franse klacht te behandelen over de vaststel ling van de prijzen van staal door de Kolen, en Staalgemeenschap. Het was voor de eerste maal in de geschie denis, dat een internationaal gerechts, hof bijeenkomt, dat dezelfde bevoegd heden bezit als een nationaal Hof. situatie voor zijn leven moet worden gevreesd. Juridische bijstand is tot dusverre beperkt gebleven tot de arrestant Schmidt. Ook geestelijke bijstand had slechts in weinige gevallen plaats. Op her haald verzoek der Katholieken onder de arrestanten tenminste de gelegen heid tot biechten te verschaffen, is voortdurend afwijzend beschikt. De regeringen hebben berichten be reikt omtrent ernstige mishandelin gen, waaraan de arrestanten, die wei gerden de hen door de Indonesische politie voorgehouden verklaringen te ondertekenen, zijn blootgesteld ge weest. Uit volledig betrouwbare bronnen is gebleken, dat met name een te Bandoeng geplaatst Indonesisch in specteur van politie, daarin o.m. bij gestaan door de uit 't proces-Schmidt Bekend geworden Tomasoa, tenmin ste 22 Nederlandse arrestanten licha melijk letsel heeft toegebracht casu quo doen toebrengen. BEKENTENIS AFDWINGEN. In tegenstelling tot de herhaalde officiële ontkenning van de Indonesi sche regering is met zekerheid komen vast te staan, dat een aantal van de Nederlandse arrestanten, sommigen zelfs in geboeide toestand, met vuist slagen en stukken hout tot bloedens toe is bewerkt, waarvan in enkele gevallen bewusteloosheid het gevolg is geweest. Andere arrestanten werden in het gelaat gespuwd, in de geslachtsorga nen geknepen, met een bajonet gesto ken, geslagen en met brandende siga retten bewerkt. Nog twee andere ar restanten heeft men bovendien onder gedompeld in een vijver, teneinde al dus bekentenissen af te dwingen. Legio is het aantal gevallen van bedreiging met represailles tegen fa milieleden van de aangehoudenen. Ook verbanning zonder vorm van pro ces naar het gevangeneneiland Nusa- kembangan, neerschieten ,,op de vlucht" en toediening van injecties waren veel gebezigde dreigementen om arrestanten tot bekentenissen te brenger Het Wereldgebeuren Croquetspel Avercll Harriman, die over een paar dagen drie en zestig Jaar wordt, is een verwoed croquet- speler. Het croquetspel wordt in Ne derland weinig beoefend, maar in de Verenigde Staten bestaat zelfs een croquetkampioenschap, dat wordt uit gevochten rondom de Brooks Cup. Yvelnu, Averell Harriman is in het be zit van die cup geweest en dat zegt voldoende voor wat betreft de „klas se" van zijn croquetspel. Dinsdag bewees Averell Harriman ook in ander opzicht van „goede klas se" te zUn. Hjj won de verkiezing voor het gouverneurschap van de staat New York en hjj maakte daarmee een einde aan een twintigjarige republi keinse heerschappij óver deze staat. Averell Harriman. de democraat, is één van Roosevelt's „salon-newdea- lers". Hg heeft de verkiezingsstrijd gevoerd zonder ook maar een enkele maal tot de goedkope grapjes en de holle phrasen te vervallen, welke bij verkiezingscampagnes in de Verenig de Staten gebruikelijk zjjn. Als zoon van een millionnair kreeg Averell een weelderige opvoe ding. Eigcnlfyk behoefde hij he lemaal niet te werken, want er was geld genoeg „in de familie". Maar Averell was bezeten van een grote arbeidsdrang. Men vertelt van hem, dat hjj jaren achtereen zeventien uur per etmaal werkte onder het motto, dat zowel rijken als armen verplicht zijn dagelgks hun portie arbeid te le veren. Aanvankelhk was Averell republi kein. Onder invloed van een zgner zusters, op wie hij bijzonder gesteld was, ging hij in 1928 over naar de de mocraten en nadat hij in 1933 actief politicus was geworden, klom hij op tot minister. Van 1943 tot 1946 viel hem de zware taak toe als Ameri kaans ambassadeur in Moskou de goede verstandhouding met Stalin te bewaren. Er zgn Amerikanen, die hem dat eigenlijk nog steeds te kwade duiden. Zij hebben niet kunnen verhinderen, dat hij thans gouverneur van de staat New York is geworden. Grote steun heeft Averell Harri man bij de gouverneursverkie zing ontvangen van de Ameri kaanse vakbonden, die zich trouwens in alle staten waar Dinsdag ook voor het parlement werd gestemd, zich vrg sterk achter de democratische candi- daten hebben geplaatst. Het resultaat van deze tussentijd se parlementsverkiezing was een klin kende overwinning van de democra ten, die in het Huis van Afgevaardig den en in de Senaat thans de meer derheid hebben. Betekent deze nederlaag van de re publikeinen een vonnis over de poli tiek van Eisenhower? Men is in de Verenigde Staten ge neigd deze vraag bevestigend te be antwoorden, en men verwijst daar voor naar het grote aantal stemmen verlies van de republikeinen in de ge bieden waar de president zelf aan de verkiezingscampagne deelnam. Met name de landbouwers zfln slecht te spreken over de agrarische prijspolitiek van het kabinet Eisenho wer. Bovendien wordt aan Eisenhower verweten, dat hij met een kabi net van groot-zakenlieden en mil- lionnairs regeert, die soms weinig res pect hebben voor de „gewone man". De minister van defensie Wilson heeft een behoorlijke portie bijgedragen tot de republikeinse nederlaag door zich erg critisch uit te laten over werklo zen en over werkverschaffing. Duidelijk hebben deze verkiezingen aangetoond, dat het Amerikaanse volk in meerderheid democratisch is en dat het thans in meerderheid is te ruggekomen op z'n tijdelijke voorkeur voor Eisenhower. Als generaal was Eisenhower een symbool van de onoverwinnelijke Amerikaanse natieals politicus heeft hij de hoogte van dat symbool niet kunnen bereiken. De wereld zal er zich op moeten voorbereiden, dat de Verenigde Sta ten straks weer door politici uit de school van Roosevelt geregeerd zal worden. AVERELL HARRIMAN... ....liefhebber van croquetspeL China wil Engeland schadevergoeding betalen. Communistisch China heeft er in toegestemd 367.000 pond sterling scha devergoeding te betalen voor het ver lies van de Britse skymaster, die op 23 Juli door Chinese jagers bij het eiland Hainan werd neergeschoten. Dit is Woensdag in het Lagerhuis mede gedeeld. Bij het incident zijn 10 mensen om het leven gekomen. Het bedrag van de schadevergoe ding, dat de Chinese regering thans geheel wil voldoen, is vastgesteld in overleg tussen Engeland, de Ver. Sta ten, Australië en Portugal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 5