PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT m Mendès-France wil eerst regeling van de Saar-kwestie Nederlandse werkgevers waren in vele Zeeuwse bedrijven WEST-DUITSLAND TOT DE NAVO TOEGELATEN NIEUWE BESPREKINGEN OVER DE ONTWAPENING DE VERWACHT... 197e Jaargang-No. 250 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 23 Oct. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 12 -ent por mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max 8 regels» van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No 355)300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstr. 2, telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstr 2: Zierik2ee. N Bogerdstr telef. 28. TEGENSTANDERS NOG NIET VERZOEND Meningsverschil over toekomstige status van dit gebied Mendès-France heeft gisteren opnieuw voor een verrassing gezorgd door in Parijs te verklaren, dat hij de nieuwe verdragen niet zal tekenen als er geen oplossing voor het Saarprobleem gevonden wordt. De Franse premier wordt hierin gesteund door zijn ministers. Adenauer zeide, dat dit besluit het niet gemakkelijk maakt het Saarvraagstuk op te lossen. Gisteravond hebben Adenauer, Mendès-France en Eden een bespreking gehad op de Britse ambassade. Naar verluidt doen Dulles en Eden wat zy kunnen om Frankrijk en Duitsland tot elkaar te krijgen. Vanochtend komt het Franse kabinet byeen om over de Saarkwestie te spreken. Aan de journalisten verklaarde de Franse premier nog, dat de onder handelingen met Adenauer Dinsdag vlot waren begonnen. Sindsdien was echter de houding van de Westduit- sers stugger geworden, waarbij zij „zelfs nieuwe problemen opwierpen, die nog niet eerder besproken waren". Reeds had Mendès-France, naar hij zeide, „belangrijke concessies" ge daan, waarop critiek werd uitge oefend door de leden van zijn kabinet. Franse functionarissen klaagden er over, dat de Duitse onderhandelaars eindeloos discussiëren over ieder klein onderdeel van de kwestie. De Fran sen hebben het gevoel, dat de Duit sers het als een uitgemaakte zaak beschouwen, dat de Saar weer eens onder Duitse souvereiniteit zal ko men. Duits standpunt Volgens de Duitse zienswijze staat Frankrijk er op dat het pro-Duitse partyen in de Saar verboden wordt te ageren tegen een te Parijs bereikte regeling. Frankrijk zou ook de eco nomische conventie met het Saarge- bied, die o.m. voorziet in Franse eigendom van de steenkolenmijnen al daar, volledig willen handhaven. De Duitsers daarentegen staan op volledige vrijheid van meningsuiting voor de pro-Duitse partijen in de Saar en zij willen ook, dat de eigendom van de steenkolenmynen bij de bevol king van de Saar berust. Onaanvaardbaar Behalve het verschil van mening tussen Frankrijk en West-Duitsland over de Saar is er ook onenigheid Spoortarieven omhoog Op verzoek van N.S. Er gaan geruchten als zouden de reizigers- en vrachttarieven der N.S. worden verhoogd. De ministerraad heeft volgens „De Maasbode", in zijn vergadering van Maandag j.l. een verzoek van de di rectie van de N.S. om deze mogelijk heid te overwegen, in behandeling ge nomen. De spoorwegen voeren als argument aan, dat de bedrijfslasten zijn ver meerderd zonder dat hier een verho ging van de inkomsten tegenover staat. Uit het feit. dat de spoorwegdirectie van de regering nog geen uitsluitsel heeft ontvangen, kan worden afgeleid, dat de regering alsnog weinig voor een verhoging van de spoortarieven voelt. De Britse havenstaking Sir Walter Monckton, de Britse mi nister van arbeid, heeft de 52.000 sta kende Britse havenarbeiders gisteren gewaarschuwd, dat de regering des noods militairen zal gebruiken om de stagnatie in de havens op te heffen. In het Lagerhuis verklaarde Monck ton geen reden aanwezig te achten, dat de staking ook maar een dag lan ger voortduurt. De minister werd bij gevallen door Alfred Robens, minister van arbeid in het vorige Labour-ka- binet, die de stakers aanspoorde, Maandag het werk te 'hervatten. Z.K.H. Prins Bernhard heeft Vrijdag middag op het paleis te Soestdijk een persconferentie gehouden over zijn reis naar Zuid-Afrika. Een zeer groot aantal journalisten was bij deze pers conferentie tegenwoordig. (Voor verslag zie pag. S) over deze kwestie in de Westduitse coalitieregering. De vrije democrati sche partij, te Parijs vertegenwoor digd door haar voorzitter dr. Thomas Dehler, wil schriftelijk vastgelegd zien, dat de Saar Duits gebied is. Deze eis wordt gesteund door de lei der der sociaal-demoeratische opposi tie Ollenhauer. De eis is onaanvaard baar voor de Fransen en ook Aden auer wil hem niet onderschrijven. Dodelijk ongeval op onbewaakte overweg Twee slachtoffers Gistermiddag om half vier is op de onbewaakte spoorwegovergang Zand- vaart te Breezand (N.-H.) een luxe auto met twee inzittenden, door een trein uit Den Helder gegrepen. De wagen werd een dertigtal meters mee gesleurd en de beide inzittenden wa ren op slag dood. De slachtoffers zijn de heren T. Vlaar, 38 jaar, gehuwd en vader van een kind en de 30-jarige C. van Oor schot, ongehuwd. Beiden zijn afkom stig uit Anna Paulowna. De trein heeft een uur vertraging gehad. De overweg is niet door een z.g. knipperlicht-installatie beveiligd. P.I.R.-mmisters afgetreden „Om sfeer te zuiveren" De drie ministers van de P.I.R. (Per- satuan Indonesia Raya) in het Indo nesische kabinet zijn Vrijdag afgetre den. Het zijn de tweede vice-premier, Wongsonegoro, de ministers van bin nenlandse zaken, prof. Harairïn, en van verbindingen, prof. Rooseno. Het Indonesische kabinet besloot aan Ali Sastroamidjojo de taak van de eerste vice-premier en van de mi nister van verbindingen op te dragen. De functi.es van de minister van staatswelzijn en van' binnenlandse za ken zullen voorlopig worden waarge nomen door de tweede vice-premier, Zainul Arifin. Wongsonegoro verklaarde, dat hij en Rooseno zich terugtrokken om de sfeer te zuiveren. Naar verluidt, zou het aftreden van Hazairin zijn gemotiveerd onder ver wijzing naar het besluit van 17 Oc tober. Vrijdagavond kwamen de regerings fracties en de partijbesturen bijeen, teneinde overleg te plegen over de jongste ontwikkeling. Concertgebouworkest helpt stormrampfonds in Canada Geen ongerustheid over Nederlanders in Hdlland-March De voorzitter van de Vereniging van Leden van het Concertgebouw orkest heeft aan unze ambassadeur in Canada een cheque van 200 dollar ter hand gesteld als bijdrage van de leden persoonlyk voor het hulpfonds, dat gevormd is om de slachtoffers van de stormramp te helpen. De Nederlandse consul te Toronto heeft inmiddels medegedeeld, dat de stemming in Holland Marsh uitste kend is. Enkele zijn reeds terugge keerd naar het Oostelijke deel van de polder, die over enige dagen reeds di-oog zal zijn. Terugkeer der bewo ners van het Westelijke deel is voor de winter niet mogelyk. Zij genieten voorlopig gastvrijheid bij inwoners van Bradford en omgeving. Adenauer in de vergadering Van de conferentiezijde wordt vernomen, dat de Navo-raad toetreding van West-Duitsland tot de Noordatlantische verdragsorganisatie heeft goedgekeurd. Aan het begin van de vergadering stelde de voorzitter, de Griekse mi nister van buitenlandse zaken Stephanopoelos, voor dr. Adenauer als waarnemer toe te laten tot de vergadering. De kanselier werd daarop door de secretaris-generaal van de Navo, lord Ismay, de vergaderzaal bin nengeleid. Dr. Adenauer nam plaats op een voor hem tussen de vertegenwoordi gers van Nederland en Luxemburg opengelaten zetel. De raad keurde een protocol bij het Navo-verdrag goed, waarbij West- Duitsland wordt uitgenodigd tot de Navo toe te treden. Het protocol zal vandaag worden getekend, aldus het communiqué, en wordt van kracht als alle Navo-leden het hebben goedgekeurd, alle ratifica tie-oorkonden van het protocol, waar bij het verdrag van Brussel wordt ge wijzigd, bij de Belgische regering zijn Johan Bodegraven had auto-ongeluk De radio-verslaggever van de N.C. R.V., Johan Bodegraven, heeft Vrij dagmorgen een auto-ongeluk gehad op de Rijksweg van Amersfoort naar Apeldoorn onder Voorthuizen. De heer Bodegraven wilde een an dere auto passeren, maar op het lagt- ste moment zag hij, dat nog een ande re auto juist langs hem heen wilde. Hij gooide het stuur om en kwam te gen een bergje betonblokken. De au to sloeg over de kop. Alle inzittenden kwamen er evenwel zonder verwon dingen af. gedeponeerd en de conventie inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in West-Duitsland is goedgekeurd. De volgende ministers bijeenkomst van de raad zal op of omstreeks 15 December worden gehouden. Een overzicht, van de Dam te Am sterdam ,tijdens de plechtigheid ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Marine Vrouwenafdeling. H.M. de Koningin inspecteerde bij deze gelegenheid een afdeling Marva's, die na de inspectie voor de Koningin defileerden. Door de vijf mogendheden Van gewoonlijk betrouwbare, met de Verenigde Naties in verbinding staande zijde, wordt vernomen dat de Westerse mogendheden en de Sow- jet-Unie „volledige overeenstemming" hebben bereikt over een resolutie welke beoogt tot een hervatting der geheime vijf-mogendhedenbesprekin- gen over ontwapening te komen. De betrokken staten zyn: de Sowjet-Unie, de Verenigde Staten, Groot- Brittannië, Frankrijk en Canada. De Sówjet-Unie stemde er mee in, dat Groot-Brittannië, Frankrijk, de V.S. en Canada de resolutie indienen. In de aanvankelijke resolutie zijn reeds drie wijzigingen aangebracht. De Westelijke mogendheden stemden er mee in het woord evenwichtige te schrappen uit een zin, waarin o.m. werd gevraagd om „regeling, beper king en belangrijke evenwichtige ver- Australischs vrouw was spionne Voor de Australische koninklijke commissie van onderzoek naar spion- nage heeft een jonge Australische huisvrouw, die getuigde onder haar meisjesnaam France Bernie, ver klaard, dat zij de communistische par tij inlichtingen heeft verstrekt toen zij in 1944 als stenografe verbonden was aan de staf van dr Herbert Evatt, de leider van de socialistische op positie. Zij was destijds lid van de communistische partij en dr Evatt was minister van buitenlandse zaken Getuige Bernie was in brieven uit Moskou aangeduid onder de code naam „Francisca". Deze brieven wa ren gericht aan Vladimir Petrow, het voormalige hoofd van de Russische geheime politie in Canberra, die met geheime documenten zich aan de Australiërs heeft overgegeven. De West-Berlijnse politie heeft me degedeeld, dat een aantal personen, die spionnen zouden zijn, in Bonn, Neurenberg en Berlijn zijn gearres teerd. Zij hadden voor Oost-Duitsland ge werkt, aldus de politie. mindering van alle strijdkrachten en alle bewapening". Tevens was reeds besloten het woord „conventionele" in deze zin in te voe gen voor het woord „bewapening". In het gedeelte dat handelde over instelling van doelmatige internatio- nationale controle is een zinsgedeelte, luidend: „overeengekomen regelin gen, beperkingen en verminderingen en verbod van atoom- en andere wa pensgewijzigd in „overeenge komen beperking van alle bewape ning en strijdkrachten en verbod van atoom- en andere wapens Weekeinde met wisselvallig weer (Van onze weerkundige (medewerker). In deze maand is in Zeeland tussen de 40 en 50 millimeter regen gevallen, hetgeen nog niet de normale hoeveelheid is voor October. Het natte weer is echter niet voorbij, want na een gebied met opklaringen en enkele bui en, zal later weer een nieuwe depressie zich aankondigen. Ook de storing, die ten Westen van Schotland in Oostelyke richting beweegt, kan later de buiigheid nog verder doen toe nemen. Hierdoor blijven wij ge durende het week-einde.wissel vallig weer verwachten. Een belangrijke verbetering zit er helaas nog steeds niet in. VVW**/WWVS*VW**AA/W ENTHOUSIAST OVER ONTVANGST Ruim f2000 - spontaan bijeen gebracht voor boomplantactie De 400 leden van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, dat Don derdag in Middelburg zijn jaarlijkse algemene vergadering hield, hebben Vrijdag excursies gemaakt naar een aantal Zeeuwse bedrijven, op Walche ren zowel als op Schouwen en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Daartoe werden verschillende groepen gevormd. Na afloop van deze excursies vertrok men gisteravond uit Goes, waar de" leden zich verzamelden om de thuisreis te aanvaarden. Een spontaan gehouden collecte leverde een bedrag op van 2041,69, dat bestemd is voor het planten van bomen in Zeeland. Vele deelnemers verklaarden enthousiast te zyn over de ontvangst, welke het Verbond in Zeeland was bereid en noemden de kennismaking met onze provincie bijzonder prettig. Des morgens om tien uur werden de dames en heren door de directie van de N.V. Koninklyke Maatschap pij „De Schelde" ontvangen en begroet in de fabriekscantine, het „Sehelde- kwartier." De directeur, de heer J. W. Hupkes, heette in een korie toespraak het ge zelschap welkom en sprak er zijn vreugde over uit, dat de maatschappij de eer te beurt viel het Verbond bin nen zijn poorten te mogen ontvangen. Hij gaf vervolgens een overzicht van de geschiedenis van Vlissingen en de lotsverbondenheid van ^eze stad met de z-ee. Tot diep in de achttiende eeuw heerste er een bloeiende welvaart en het is bekend, dat reeds aan het eind van de elfde eeuw ia Vlissingen ge- Kon. Mij. „De Schelde". Ongeveer 140 leden en genodigden van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers brachten gisteren 'n be- zoek aan de werf en de machinefa briek van de N.V. Koninklyke Maat schappij „De Schelde" te Vlissingen. Het gezelschap bestond o.m. uit het dagelyks bestuur van het Verbond en de speciale genodigden, generaal-ma joor vlieger J. A. Bach, directeur ma terieel Luchtmacht, luitenant-gene. raai J. D. Backer va -> dezelfde direc tie, luitenant-generaal P. L. G. Door man van de Generale Staf en de heer L. A. J. M. van Heyst, voorzitter van het Katholiek Verbond van Werkge versverenigingen, bouwde schepen de Europese zeeen bevoeren. Het was Napoleon, die de eerste stap deed voor de wederople ving van Vlissingen door er een gro te marine-eenheid te stationneren. De stoot voor de oprichting van de maatschappij was het vertrek van deze vloot in 1869. De hoofdingenieur van de marine, Tideman, nam het ini tiatief en het was in 1875 dat de heer Arie Smit in samenwerking met de heer Tideman de maatschappij op richtte. Koning Willem in wilde gaarne financiële steun vérlenen, maar de beide oprichters waren van mening, dat zrj wel hun eigen geld, doch niet dat van hun souverein aan de onderneming mochten wagen. Wel aanvaardden zij gaarne het predicaat „Koninklijke". Dit was dan volgens de heer Hupkes de oorzaak, dat „De Schelde" vermoedelijk de enige maat schappij is, welke van d- oprichting af dit predicaat heeft mogen voeren. De heer Hupkes wees er op, dat het karakter van de werf enigszins ver schilt van dat der overige Nederland se werven, vooral die in het Westen van het land. Deze kunnen namelijk voor een groot deel haar onderdelen van andere fabrikanten betrekken. De enigszins geïsoleerde ligging van „De Schelde" maakte de onderneming meer „Self-supporting". Door de uitgebreidheid van het be drijf was het niet mogelijk dit in zyn geheel te tonen en men had een keus j moeten maken. Na deze toespraak vertrokken de XVervolg op pag. 2) KORTE PREDICATIE Wij hebben te worstelen te gen de machten." (Efezc 6 12). De Mohammedanen voerden hun heilige oorlog met kromzwaarden van snijaend staal. Onze voorouders, die voor een gewelddadige bekering wei nig voelden, hebben zich tegen hen verzet. Maar als ze de kans schoon zagen betaalden de volgelingen van Christus die van Mohammed in gelyke munt terug. B.v. in de kruistochten, waar in de naam van de God van Israel andermaal het zwaard blonk in een heilig verklaarde oorlog. In onze dagen gaan er weer stem men op, die zulk een heilige oorlog propageren. Rome en Amerika spelen af en toe met deze gedachte als ze een eventuele krijgstocht tegen de Turken van onze tijd: de Russen, godsdienstig willen funderen. Het probleem is te groot en te angstwek kend om het in een Zaterdag-over denking met een theologisch macht woord even af te doen. Toch spreken we ons wantrouwen uit tegen het goed recht van een dergelijke oorlog. •De Schrift wijst hier, vooral in haar N.T.ische vorm, in een heel andere richting. NU. op de strijd tegen de zogenaamde „machten." Dat zyn, naar nieuwere uitleg, allerlei aardse levensverbanden en manieren van in- de-wereld-zijn, die een obstakel drei gen te worden voor ons verkeer met God. Die „machten" zitten in de lucht en zijn bedreigingen voor de zuivere menselijkheid, zoals we die bijbels-christelijk opvatten. Mag ik trachten enige van die machten aan te geven, waartegen een heilige oor log geboden isf Daar is de macht van het geld-den- ken; dat is er altijd geweest, maar neemt in onze dagen hand over hand toe. In een reportage over het Fran se platteland stond enige tijd geleden in dit blad te lezen hoe daar de men sen beoordeeld worden alleen tiaar hun bezit en. niet b.v. naar hun naas tenliefde. Deze macht van een geheel mate rialistische levens- en denkwijze be sluipt ook ons platteland en ons volksleven. Komt ook de sport met hoe langer hoe meer in de greep van het geld, zowel by spelers als bij „poolende" kijkers f „De mens zal bij brood alleen niet leven", zegt Chris tus. Van de kennis van dit Woord uit zal een heilige oorlog gevoerd moe ten worden tegen deze brood-en-spe- len-mentaliteit. Een andere macht is die der geves tigde of zich vestigende gewoonten. In onze dagen neemt de drinkgewoon te weer toe; een ministerie brengt journalisten in de gewenste stem ming met flessen cherry. En pubers, die juist van de H.B.S. komen, nodi gen elkaar uit op een „borreluur". Als de mens z'n vrijheid niet waard blijkt te zijn, zal, terusille van a zui vere menselijkheid, tegen deze macht weer strijd gevoerd moeten worden, alle bleke grimlachjes van wereldwij ze lieden ten spyt. Daar is als derde macht die van de erotiek, de liefde in haar lichamelijk aspect. Een goed ding op deze aarde. Maar niet de hoogste norm voor ons handelen, zoals menig boek of film ons wil vjijs maken. ,Jiann die Liebe Suil de sein?" -Ja, natuurlijk, als ze zich n.l. stelt tussen de mens en God. De strijd tegen deze oude goden als Mammon, Bacchus en Venus is niet gemakkelijk. Want ze krijgen weer grote macht in een cultuur, ate de God van Israël buiten de deur zet om dat hij niet voldoet aan natuurweten- sc/iappelijke maatstaven en die van ons heidens hart. Omdat die „mach ten" ook in ons eigen hart zitten is de strijd dubbel moeilijk. Maar het is de enige vorm van heilige oorlog, die ons past. IJzendyke. c. Blomaard. WISSELEND BEWOLKT. Wisselende bewolking met enkele erspreide buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid-West en West. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN MAAN. 24 October: Zon op 7.19 Maan op 5.00 25 October: Zon op 7.21 Maan op 6.09 onder 17.29 onder 16.10 onder 17.27 onder 16.26

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1