PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Komend jaar lopen er weer Duitse militairen in uniform BILT „Miniatuur-W alcheren" bracht Zeeland enorme goodwill TSJ0E EN LAI EIST FORMOSA OP VOOR CHINA HELICOPTER LIET IJZEREN LONG NEER OP SCHIP Vandaag... 197e Jaargang-No. 231 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; t 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 October 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C, Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Voretstr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, lelef. 16; Terr.euzen. Brouwerijstr 2. Zlenkzee. N Bogerdstr C t60. n-.ef. 26. DE NEGEN MOGENDHEDEN-BESPREKINGEN Plan Spaak voor Duitse herbewapening werd aanvaard Van gezaghebbende zijde te Londen werd. medegedeeld, dat de negen ministers van buitenlandse zaken Donderdagmiddag in beginsel algehele overeenstemming hebben bereikt over een Westdullse bydrage aan de verdediging der vrye Europese landen. „Alle hinderpalen op de tveg naar een volledige, officiële overeenstemming, zijn uit de weg geruimd", aldus deze gezaghebbende zegsman. Hij voegde hieraan toe, dat Mendès-France had ingestemd met Spaak's voorstel voor toezicht op de bewapening der verschillende staten, hetgeen hy een „zeer belangrijke concessie" van de Franse premier noemde. De ministers zijn overeengekomen de samenvoeging der strydkrachten bij de kleinst mogelijke eenheid te doen beginnen. De Fransen zouden gaarne zien, dat bij de divisie zou worden begonnen. Indien dit technisch uitvoerbaar was, zou dit voorstel worden aanvaard. Alle te Londen bereikte beslissingen zullen aan de Navo-raad worden voorgelegd. Men verwacht, dat de raad volgende maand bijeen zal komen. De gezaghebbende zegsman zeide nog: „U kunt verwachten kort na één Januari a.s. weer Duitse militairen in uniform te zien". Daar er geen „Europese" weermacht doch samen werkende nationale legers worden gevormd, zullen de militairen van elk land hun eigen uniformen (blijven) dragen. Het Franse plan Volgens Duitse zegslieden had Men dès-France voorgesteld West-Europa in drie zones in te delen. In de eerste daarvan, heel West-Duitsland ten Oosten van de Rijn omvattend, zou den geen atoomwapens, geen bacte riologische en chemische wapens, en geen „zware" wapens zoals tanks en kanonnen mogen worden gemaakt. De vervaardiging daarvan zou be perkt moeten blijven tot de derde, meest Westelijke zone. Daar tussen in, in de tweede zóne, die ten Westen van de Rijn tot een nog niet nader aangeduide lijn zou lopen, zouden al leen wapens van een middelbare ca tegorie mogen worden gemaakt. Voorts zouden alle nieuw op te richten wapenfabrieken collectief eigendom van de leden-staten der groep van zeven moeten worden, het- feen, volgens de Duitse zegslieden us voornamelijk betrekking zou heb ben op West-Duitsland, het enige land van de groep dat thans geen oor logsindustrieën bezit. Wel zou Frank rijk bij w(jze van compensatie bereid zijn. Duitsland niet alleen financieel te laten participeren in nieuwe wa penfabrieken die in Frankrijk zouden worden gebouwd, maar daarin ook Duitse werkkrachten aan te stellen. Het plan-Spaak Het plan Spaak voorziet er in. dat de maxima aan nationale strijdkrach ten zullen worden bepaald door de Brusselse groep. Volgens het plan- Spaak zal de omvang der strijdkrach ten de maatstaf zijn voor de toewij zing van wapens en uitrusting. Ook heeft men Donderdag besloten gro tere bevoegdheid te geven aan de be velhebber van het Atlantisch Pact in Het autobusongeluk in Valkenburg Rem en versnelling weigerden Naar wij vernemen heeft de chauf feur van de in Valkenburg veronge lukte autobus, de jongeman Roger Mus, die niet, zoals aanvankelijk ge meld, zwaar gewond, maar slechts lichte verwondingen aan het gelaat heeft opgelopen, in een voorlopig ver hoor medegedeeld, dat de oorzaak van het ongehifc zijns inziens blijkbaar te wijten is aan een niet, of niet voldoen de, functionneren van rem en ver snelling. Toen hij met zijn bus van de dierentuin wegreed, bleken de rem en de versnelling niet goed te function neren. Hij was pas sedert kort in dienst bij de busonderneming „La Wallonië" uit Luik en bestuurde de ze autobus voor de eerste maal. Hij poogde, toen hem bleek dat de rem niet functionneerde, de voor hem rij dende autobussen te passeren en Icon daarbij een botsing met de gemeen- tegids Vyghen niet vermijden. Hij heeft in een laatste wanhopige poging om weer meester over de autobus te worden getracht op de motor te rem men. Hij wilde daartoe de versnel- lingshandle overschakelen, doch deze bleef op het dode punt steken. Toen werd de bus practisch onbestuurbaar. Slingerend heeft de zware bus het laatste gedeelte van de helling afge legd en is tenslotte tegen het monu ment op het Grendelplein gebotst. In de toestand van de ernstig ge wonde inzittenden van de Woensdag middag in Valkenburg verongelukte Belgische autobus was Donderdag middag geen verandering gekomen. De toestand van enige van de zes vrouwen, die in het ziekenhuis te Heerlen verpleegd worden blijft on veranderd zorgelijk. De toestand van de 53-jarige gids van de Valkenburgse gemeentegrot, de heer A. Vijghen, is uiterst zorg wekkend. Ook twee van de vier Bel gische vrouwen, die in het Annadal- ziekenhuis te Maastricht worden ver- Europa, die het commando zal voe ren over alle aan West-Europa toe gewezen troepen. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bewapening, zo wordt van conferentiezijde vernomen, zal worden opgedragen aan een uitvoe rend lichaam, dat zal worden opge richt door de Brusselse groep. Dit zal handelen bij meerderheid van stem men. Dulles voelt er niet voor, dat de Brusselse groep de Amerikaanse mi litaire hulp onder haar leden ver deelt. In deze wil Amerika de eind beslissing voor zich houden. Verdrag van Brussel Donderdag werd ook in beginsel overeenstemming bereikt over de in het verdrag van Brussel aan te bren gen wijzigingen, die noodzakelijk zijn voor een toetreden yan West-Duits land en Italië. Verschillende proble men van practische aard zijn ter be studering naar deskundigen verwe- De wijzigingen omvatten onder meer het schrappen van die artikelen, waarin wordt gesproken over hande lend optreden in geval van een Duit se aanval of een dreiging daarvan. In antwoord op een vraag zeide n woordvoerder, het mogelijk te achten, dat de Westduitse regering een ver klaring zal uitgeven, waarin zij op nieuw bevestigt geen geweld te zul len gebruiken ter verwezenlijking van de hereniging van Duitsland, of ter herkrijging van de verloren vroegere Oostduitse gebieden. De negen-mogendheden besprekin- zullen heden Vrijdag te 12 uur Nederlandse tijd, worden voort gezet. Van gezaghebbende zijde wordt nog vernomen, aat de in te stellen nieuwe Europese verdedigingsorganisatie vermoedelyk als volgt zal worden op gebouwd, uit drie delen; 1. Een orgaan, dat toezicht zal hou den op de toewyzing van militaire uitrusting aan de betrokken nationa le strydkrachten; 2. Een raad van ministers en 3. Een raadgevende ver gadering. Twee doden en twee gewonden bij autobotsing In volle vaart op tegenligger Omstreeks half twee Donderdag middag is op de ryksweg Boxtel-'s- Hertogenbosch, onder de gemeente Boxtel, een auto-ongeluk gebeurd, waarbij twee personen, een van Ne derlandse en een van Duitse nationa liteit, werden gedood en twee werden gewond, van wie één ernstig. Een Duitse personenauto, waarin behalve de bestuurder, de heer Paul Gregory uit Plettenberg in Duitsland, de heer J. Reuvers uit Bilthoen zat, reed in de richting 's-Hertogenbosch. Aan de rechterzijde van de weg stond een vrachtwagen van een melk inrichting uit 's-Hertogenbosch stil. Toen de Duitse personenauto, die zich in een file wagens bevond, op korte afstand van de melkwagen was geko men. naderden uit de richting van 's- Hertogenbosch enige auto's. De be stuurder van de Duitse wagen tracht te door geheel naar links uit te wij ken, een aanrijding met de melkwa gen en met een der tegenliggers te voorkomen De manoeuvre mislukte, waarop de auto met grote snelheid op de tegenligger botste. Beide inzit tenden van de Duitse auto werden op slag gedood. In de uit de richting 's-Hertogen bosch komende auto zaten de be stuurder, de heer J. Kooyman uit Sliedrecht en als passagier de heer C. Bakker uit Maartensdijk. De heer Bakker werd zwaargewond overge bracht naar het ziekenhuis te 's-Her togenbosch. De heer Kooyman, die licht werd gewond, werd overge bracht naar 't Sint Liduinazieken- huis te Boxtel. Beide wagens werden Lolaal vernield. Neutralisering De Chinese premier Tsjoe En Laï heeft een radiorede gehouden ter ge legenheid van het feit, dat de Chi nese communistische republiek vijf jaren bestond. Hij eiste Formosa op voor China en verzekerde, dat het Chinese volk dit eiland zal bevrijden. Overigens meende Tsjoe En Lai, dat staten met verschillende maatschap pelijke stelsels in vrede naast elkaar kunnen leven en dat alle internatio nale geschillen door onderhandelingen opgelost kunnen worden. Tsjoe beweerde, dat het Tsjang Kai Sjek-bewind op Formosa de vrede en de veiligheid van China bedreigt. In aansluiting op het bovenstaande is een mededeling van belang, die Ro bert Allen, de Washingtonse corres pondent in de „New York Post" deed. Hij schreef dat de regenng-Eisenho- De lieer J. L. Verhagen, voorzitter pleegd. verkeren nog steeds in levens- van de Stichting „Nieuw Walcheren" gevaar. tijdens het uilsprrlcen van zijn rede. 0 Bij Manilla is een Amerikaanse mili taire vliegboot kort na het opstijgen ont ploft. De twaalf inzittenden vonden de dood. waarmede Miniatuur Walcheren Donderdagavond in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal werd besloten. (Fotoi P.Z.C.) wer een „herneutralisering" van For mosa overweegt. Volgens deze politiek zou aan de nationalisten de mogelijk heid ontnomen worden om het Chi nese vasteland aan te vallen. Daar tegenover zou Amerika Formosa de garantie geven, dat het tegen een aan val van communistisch China bevei ligd zou worden. In feite zou dit neer komen op een terugkeer naar de po litiek van president Truman en diens minister van buitenlandse zaken. Acheson. De Belgische autobus na de dodenrit vanaf de Cauberg naar het centrum van Valkenburg. Nautilus aan Amerikaanse marine overgedragen Donderdag is de „Nautilus" de eerste onderzeeboot ter wereld, die door atoomkracht wordt voortbewo gen officieel door de scheepsbou wers overgedragen aan de Amerikaan se marine. Aan het hoofd der „Nautilus", die naar verwachting pas op zijn vroegst over een maand de eerste proefvaart zal maken, zal commandant Eugène Wilkinsen staan. Schoenreparaties duurder Met tien procent. In overleg met dc werknemers organisaties, heeft de federatie van schoenmakerspatroons besloten, naar zij ons mededeelt, om aan de werkne mers in hel maatschoenmakers- en schoenherstellersbedryf 6% loonsver hoging uit te betalen op de rechtens geldende lonen, zulks in overeen stemming met de afgekondigde facul tatieve vergunning tot verhoging van de lonen. Dit besluit is voor de federatie me de aanleiding geweest het prijsbeleid in de schoenmakerij te herzien. Ge constateerd werd, zo deelt de fede ratie ons verder mede, dat met de loons- en huurverhoging per 1 Janu ari 1954 geen gelyk tred gehouden was ten aanzien van de prijzen. De nieuwe loonsverhoging, plus de factor van het optrekken van de lonen van i C.A.O en het uitbetalen van va- cantietoeslag, maakt het noodzake lijk, na afweging van alle in het ge ding zijnde aspecten, de prijzen van schoenreparaties en van maatschoen- werk met 10% te verhogen, op basis van de geldende prijzen per 1 Januari 1954. IN STORM EN REGEN Ernstig zieke jongen in storm veilig aan wal gebracht Een vierjarige Amerikaanse jongen, David Lee Oliver, die ernstig ziek werd aan kinderverlamming aan boord van een Amerikaanse troepenschip met bestemming Duitsland, is door grote inspanning van allerlei perso nen veilig overgebracht naar een ziekenhuis te Southampton. Op het S.O. S.-sein van het schip bracht een hef schroef vliegtuig van de Britse marine een ijzeren draagbare long, die werd neergelaten op het schip, toen het vliegtuig door de storm niet kon landen. Een sleepboot uit Southampton nam de jongen aan boord. De jjzeren long. die op de stroomvoorziening van de sleepboot werkte, raakte echter de fect. De jongen lag langer dan een uur op de draagbaar, voordat de tech- Geen verklaring over Haarlems misdrijf. Thans is de Haarlemse politie voor het eerst in de gelegenheid ge weest de bewoonster van de villa aan de Anna van Burenlaan te horen, die verleden week Vrijdagmorgen in haar woning met enige schotwonden aan getroffen werd. Het slachtoffer heeft de veronder stelling van de politie bevestigd, dat de medebewoner van de villa op haar heeft geschoten en daarna zelfmoord heeft gepleegd, doch wenste niets te verklaren omtrent de aanleiding van het misdryf. De vrouw wordt nog in de Maria- stichting verpleegd. Direct levens gevaar schynt te zijn geweken. POORTEN GINGEN WEER OPEN In drie maanden kwamen er ruim 206.000 bezoekers! Ook de laatste dag van „Miniatuur Walcheren" heeft de Stichting „Nieuw Walcheren" het weer niet op haar hand gehad. Het oorspronke lijke programma voor de sluitingsavond kon daardoor niet ongewijzigd worden gehandhaafd. De regen maakte het niet mogelijk het gala-concert van de Rijkspolitie Muziekvereniging in de muziekkiosk van het minia tuur te geven. Maar het concert ging door. Een geheel gevulde Concert en Gehoorzaal was er getuige van. Ook de taptoe vond doorgang, op de Middelburgse Markt, waar helaas slechts weinig belangstellenden zich verzameld hadden. Niettemin. „Miniatuur Walcheren" is thans gesloten. Het eindresultaat: ruim 206.000 bezoekers in drie maanden. Een getal, dat er zijn mag! Achter dit cijfer verschuilt zich de goodwill, die Zeeland en Walcheren door het miniatuur in binnen- en buitenland heeft verkregen. Een good will, die zeker niet te onderschatten is. De verwachting is dan ook vol komen gerechtvaardigd, dat in 1955 het bezoekcijfer van dit jaar ruim schoots overtroffen zal worden! Gezien het ongunstige weer was te vens besloten het miniatuur reeds om 19 uur tc sluiten. Dat geschiedde ook. Het hek ging dicht en het Molenwa ter werd stil. De verlichting was uit en de prachtige maquettes waren „voor het weghalen". Dat dacht men tenminste. Maar het publiek wilde het andersOndanks de telkenmale neerplenzende buien, stroomden de belangstellenden in 'n dergelijk groot getal naar het Molenwater, dat men besloot de poorten maar weer te ope nen! Tot ongeveer 23 uur hebben ve len sommigen voor de eerste keer het miniatuur nog in al zijn glorie kunnen bewonderen. „Miniatuur Walcheren" is op waar dige wijze besloten. De velen, die uit Middelburg en daarbuiten naar de Concert- en Gehoorzaal waren geko men, zullen daarvan geen spijt hebben gehad. De Rijkspolitie Muziekvereni ging zette haar concert in met de „Nieijw Walcheren"mars en besloot het met het Zeeuws Volkslied. Een goed gekozen begin en einde van een voortreffelijk concert, dat in deze reeds vele malen om zijn acoustiek geroemde ruimte uitstekend tot zijn recht kwam. Het publiek, waaronder zich de burgemeester van Middelburg, mr dr N. Bolkestein, bevond, was er zeer erkentelijk voor. Notaris J. L. Verhagen uit Vlissin- gen, stichtingsvoorzitter, dankte de Rijkspolitie Muziekvereniging daarna voor haar medewerking aan deze slui tingsplechtigheid. Weerklank In zijn uitvoerige slottoespraak ge tuigde de heer Verhagen van de grote erkentelijkheid van het bestuur jegens de talloos velen, die geholpen hebben het miniatuur op te bouwen en in stand te houden. Hij gewaagde van de grote weerklank, die deze mani festatie in en buiten Zeeland heeft ge vonden en van de aandrang, die op de stichting werd uitgeoefend om dit om zijn sociaal aspect zo uiter mate nuttige werk voort te zetten. Een aandrang, die er toe zal leiden, dat „Miniatuur Walcheren" volgend jaar uitgebreider en aantrekkelijker zal terugkeren. De voorzitter vertelde, dat zulks thans vast staat. Het grootste deel van de bouwers naar wij nog vernamen ongeveer 80 procent heeft zich reeds bereid verklaard hun „geestes kinderen" voor de volgende jaren weer in bruikleen af te staan. Tenslotte deelde hij mede, dat deze maand met de bouwers en alle andere medewerkenden van „Miniatuur Wal cheren" een tweetal avonden zal wor den belegd, waarop een Zeeuws pro gramma zal worden afgewerkt. De eerste avond is in Vlissingen op Dins dag 12 October in het Concertgebouw, de tweede in Middelburg op Donder dag 14 October in de Schouwburg. (Vervolg op pag. 7) nicus van de sleepboot uit een radio apparaat een stel batterijen aan de long kon monteren. Intussen had de sleepboot een zware strijd met de ho ge golven te voeren op weg naar Southampton, dat na twee uren werd bereikt. De jongen werd tenslotte tussen een haag van havenarbeiders en mili tairen. die een menselijke wal tegen de storm en de regen vormden, naar de wachtende ziekenauto gedragen. De Britse dokters, die de zorg voor de patiënt op zich hebben genomen, ver klaarden Donderdagavond, dat er „kans was op herstel". is het 30 jaar geleden, dat de K.L.M.-piloten Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van C den Broeke met een Fokker C van Schiphol vertrokken voor de eerste vlucht naar Batavia. Vroege sneeuw m Europa Ook vroege vorst In de centrale Pyreneeën, in het Ju- ragebergte en in de Vogezen is sneeuw gevallen en ook uit Noord- Italië wordt sneeuwval gemeld. Op sommige plaatsen vroor het daar in de nacht'van Woensdag op Donder dag bijna zeven graden. Autorijders hebben de waarschuwing gekregen, dat zy kettingen nodig hebben voor de hoge Zwitserse passen naar het Zuiden. In Midden Zweden zyn ver scheidene dorpen door zware sneeuw val geïsoleerd. Door een sneeuwstorm werden bomen ontworteld en tele graafpalen omgerukt. Ook de Beierse Alpen hadden sneeuw. In het Zwarte Woud, het Taunusge- bergte en het Sauerland is de eerste sneeuw gevallen. In West-Oostenrijk woedde een sneeuwstorm. Het vee moest eerdér dan in andere jaren van de zomer weiden gehaald worden. Langs de Oostenrijks-Duitse grens zyn tempe raturen van 14 graden vorst waarge nomen. 9 De Italiaanse Kamer van Afgevaar digden heeft een motie van vertrouwen in de regering-Scelba aanvaard na een debat over de schandaalzaak Wilma Mon- tesi. DE VERWACHT... MINDER KOUD. Veel bewolking met af en toe wat regen of motregen. Krachtige tot ma tige wind tussen Zuidwest en West. Minder koud. 2 October; Zon Maan ZON EN MAAN. op 6.41 op 12.45 onder 18.17 onder 20.14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1