PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voorstellen van Franse regering in handen van bondgenoten Betje Wolff en Aagje Deken in Vlissingen herdacht BILT BRITS-BELGISCHE „BOTSING" IN RAAD VAN EVR0PA WEDEROM 2 MANNEN UIT HAAGSE HUIS VAN BEWARING ONTSNAPT 197e Jaargang-No. 221 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 pdr kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bur. Vlissingen. Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228j; Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Temeuzen. Brouwerijstr. 2; Zierlkzee. N. Maandag 20 Sept. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 72 cent per mm. Minimum p. advertentie 12-—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P Z.C.. Middelburg. •rdstr. C 180. telef. 28. DUITSLAND EN DE WESTELIJKE VERDEDIGING. „Aansluiting van Engeland is noodzakelijk", aldus Mendes France De Franse eerste minister, Pierre Mendès-France, heeft Zondag in een rede te Nevers verklaard, dat de voorstellen der Franse regering om Duits land te betrekken in de Westelijke verdediging, thans „in handen van onze bondgenoten zijn". Engelands aansluiting bij het plan was noodzakelijk. Mendès-France zeide, dat zijn besprekingen met de Engelse minister van buitenlandse zaken, Eden, hadden aangetoond, dat er niets onverzoenlijks was tussen zijn zienswijze en die van Eden en dat Engelands verbondenheid in een stelsel van scherpe en doelmatige controle van de bewapening in Europa mogelijk was. De Franse premier zeide volledige bijzonderheden van de Franse voor steilen te zullen bekendmaken wanneer hij Maandag (vandaag) het woord voert in de raadgevende vergadering van de Raad van Europa te Straats burg. Mendès-France werd toegejuicht door een menigte van 6000 personen toen hg verklaarde, dat voortduring van het bondgenootschap van Frank rijk met Engeland onder alle omstan digheden nodiger was dan ooit. De opbouw van Europa noemde Mendès-France een van Frankrijks belangrijkste zorgen en een van zijn voornaamste verantwoordelijkheden. West-Europa zou niet zonder Frank rijk tot stand gebracht kunnen wor den. Frankrijk wilde niet er om sme ken, of er toe aangespoord worden, zijn taak te vervullen in Europa. Frankrijk maakte ook geen aan spraak hier op grond van zijn verle den. De noodzaak van Franse samen werking was geografisch bepaald. „Er kan geen deugdelijk plan zijn zonder ons". Tegenover ieder recht stond een plicht. „Onze vrijheid van besluitvorming geeft ons niet het recht onze toevlucht te nemen tot een negatieve houding. Wij moeten rekening houden met onze bondgeno ten en hun overwegingen". Het Duitse vraagstuk was thans in concrete termen gesteld. Het Franse antwoord hierop was, dat Frankrijk zijn ernstig verlangen Negen-Iandenconferentie begint 28 September. Foster Dufles terug in V.S. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft medegedeeld, dat Zaterdag de officiële uitnodigingen voor de ne- gen-mogendhedenconferentie zijn ver zonden. De conferentie zal 28 Sep tember beginnen. Amerika, Canada, West-Duitsland, Italië, Engeland, Frankrijk en de lan den van de Benelux zullen deelne men. Op de conferentie zal de toe stand besproken worden, zoals die ontstaan is door de Franse verwer ping van het E.V.G.-verdrag. De conferentie zal ongeveer vijf dagen duren. Dulles en Eden werden het er te Londen over eens, dat deze vergade ring van negen landen moest worden gehouden om te spreken over de wijze, waarop West-Duitsland bij de verdediging van het Westen kan wor den ingeschakeld. Dulles intussen in zijn land te ruggekeerd na het bezoek aan Lon den verklaarde te vertrouwen, dat West-Duitsland een politiek van wijs beleid en gematigdheid zal volgen. Hij gelooft, dat het Amerikaanse volk het over het algemeen met bondskan selier Adenauer eens is, dat de Duit se souvereiniteit moet worden her steld. Te Vlissingen is Zaterdagmiddag de Nationale Herdenking begonnen van de schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken. In het Stedelijk Museum werd door prof. P. Minderaa uit Leiden een tentoonstelling geopend betrek king hebbend op de beide schrijfsters. Van links naar rechts burgemeester mr. B. Kol ff van Vlissingen, mej. dr. H. C. M. Ghyssen en prof. Minderaa. (Foto P.Z.CJ naar een definitieve verzoening tussen Frankrijk en Duitsland be vestigde. Ondanks vele wrede her inneringen kon de toekomst, en vooral de toekomst van de vrede, niet gegrond worden op wrok. Een verzoening tussen Frankrijk en Duitsland was nodig voor de be vordering van de vrede. Voor op rechte samenwerking tussen Frankrjjk en Duitsland waren evenwel meer landen dan deze twee nodig. „Zn vereist de aanwe zigheid van andere landen, die ons van ouds nader aan het hart lig gen. Vooral Engeland moet er bij zijn. Een van de ernstigste bezwa ren tegen de E.V.G. was, dat van ons meer toenadering tot Duits land gevraagd werd, wat we wil len, doch ook verwijdering van Engeland, wat we niet willen". Sociale en industriële vernieuwing van Frankrijk achtte Mendès-France onontbeerlijk, als Frankrijk zrjn rechtmatige rol in Europa zou moe ten vervullen. Zondagmiddag is Mendès-France per trein naar Straatsburg vertrok ken. V.S. beschuldigen Rood China De pernamente Amerikaanse verte genwoordiger bjj de Ver. Naties, Cabot Lodge, heeft Zondagavond, twee da gen voor de opening van de Alg. Ver gadering der Ver. Naties, een lijst ge publiceerd met „tenminste 39 oorlogs zuchtige daden van de Chinese com munisten" in de periode van 20 Juli 1950 tot 4 Juni 1954. Bij 27 incidenten was Groot-Brittan- nië betrokken, bij vijf de Ver. Staten, bij twee Denemarken, bij twee Panama en bij de rest Noorwegen. Frankrijk en Portugal. Men verwacht, dat de Sowjet-Unie op de komende alg. vergadering de toelating van communistisch-China tot de Ver. Naties zal eisen. Lodge ver klaarde Zondag, dat dat de reden van de publicatie van zijn lijst was. De lijst toonde aan, zo zei hij, dat het neerschieten van een Brits verkeers vliegtuig bij Hainan op 22 Juli j.l. „de jongste van tenminste 39 oorlogszuch tige handelingen van de Chinese com munisten" was en „geen op zichzelf staand incident doch een onderdeel van aanhoudende agressieve druk op de vrije wereld". Prins Bernhard Dinsdag naar Zuid-Afrika. Prins Bernhard zal waarschijnlijk Dinsdagmiddag zijn reis naar Zuid- Afrika beginnen. Hg reist per rege- ringsdakota. Dinsdagmiddag zal de prins tevo ren, zoals bekend, aanwezig zijn bij de opening van de zitting der Staten- Generaal en daarna met de Koningin en de oudste twee prinsessen een rij toer door 's-Gravenhage maken. Spaak „Met Duitsers" Callaghan„Zonder" Het hoogtepunt van Zaterdag in het politieke debat van de Raad van Europa was een steekspel tussen twee socialisten: de Belgische minis ter Spaak en de Engelse Labour-af- gevaardigde Callaghan, die het hon derd procent oneens met 3lkaar wa ren. Callaghan zeide dat, na het échec van de E.V.G., Duitsland alleen zou kunnen worden bewapend door de Fransen „overboord te werpen". Callaghan verdedigde het stand punt, dat het Westen thans sterk ge noeg is om het zonder de twaalf Duitse divisies te stellen, dat het daarom niet nodig is de kans op on derhandelingen met de Russen te be derven door militaire regelingen en dat thans het ogenblik gekomen is voor een nieuw diplomatiek offensief, om de bedoelingen der Russen te pei len. Spaak ging hier tefen in met een donderend: „Neen, jullie hebt de meerderheid in Europa nog niet. Jul lie vergeet, dat belangrijke meerder, heden in vgf E.V.G.-landen zich heb ben uitgesproken ten gunste van de formule, die w\j hebben verdedigd". Hg noemde de rede van Callaghan „schrikwekkend" en beschuldigde de Engelsman van demagogie. Spaak zeide er absoluut van over tuigd te zijn dat. als Duitsland niet bewapend werd, de Verenigde Staten hun troepen uit Europa zouden te- -igtrekken, en vroeg: „Zijn we er, als it gebeurt, zeker, dat de Engelsen dan zullen blijven? De Amerikanen zijn heel lang geduldig geweest, maar er schijnt nu een einde aan hun ge duld te komen, omdat zij het spelle tje, dat Europa speelt, niet langer kunnen verdragen. Als zij ons de Na- vo aanbieden, willen wij de E.V.G. hebben, en als zy ons de E.V.G. aan bieden, roepen we om de Navo. Dat kan zo niet eeuwig doorgaan". Spaak zeide te geloven, dat alle landen van de Navo zich accoord zul len verklaren met de Duitse herbe wapening, omdat deze onder dë te genwoordige omstandigheden nu een. maal nodig is. „Dit is tevens de laatste kans voor Europa, dat Duits- land op het ogenblik bereid is zichzelf vrijwillig beperkingen op te leggen als een bydrage tot de Europese po litiek", maar als we deze kans laten voorbijgaan, zal ze nooit terugkeren". Storm teisterde Tokio. Een wervelstorm, met een wind snelheid van 150 kilometer per uur. Is Zaterdagavond over bet gebied van Tokio getrokken, waarbij dertien per sonen het leven verlogen. 36 gewond werden en tien als ve zijn opge geven. 26.000 uit hout r* papier op getrokken hulzen zijn o'.der het ge weld van stormwind en slagregen be zweken, of zwaar beschadigd. Ruim tii inluizend personen zyn dakloos ge worden. Baby Goldsmith bij Dapa Jimmy Goldsmith heeft Zondag middag'zijn vier maanden oud? doch tertje Isabellc teruggekregen, zo wordt uit Parys gemeld. Hoewel de babv nu terecht is. zal „Jimmy" naar hg tegenover de pers heeft verklaard, zijn beschuldiging, dat zjjn schoonouders de baby hebben ontvoerd, handhaven en gerechtelijk laten behandelen. De grootmoeder mevrouw Patino. heeft inmiddels laten weten, dat zij zich bij de rechterlijke uitspraak neerlegt. Op de Joodse begraafplaats aan het Seisplein te Middelburg onthulde op perrabbijn A. Schuster van het syna gogale ressort Noord-Brabant Zon dagmiddag het monument ter nage dachtenis aan de in de laatste we reldoorlog uit Zeeland omgekomen Joden. (Foto P.Z.CJ Groen bandieten vermoordde 25 slapende arbeiders. Roof of wraak het motief Zestig tot zeventig als soldaten vermomde bandieten hebben Vrijdag j.l. bij het aanbreken van de dag, 26 slapende arbeiders van de eenzame San José-boerderij, in de Columbiaan- se provincie Cundinamarca, overval len en, op één na, vermoord. De enige man, die ontkwam, lag, zwaar gewond, onder een stapel lij ken. Toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, slaagdg hij er in zich drie uur over de weg naar de naburige plaats Guaduas voort te slepen, waar hrj zijn treurige nieuws verhaalde. De moordenaars beschoten de sla pende arbeiders eerst, waarna zij ze met hun „machettes" lange mes sen afmaakten. Men meent, dat roof of wraak het motief voor de verraderlijke overval is geweest. Politieke beweegredenen zijn onwaarschijnlijk, omdat de ver moorde arbeiders tot verschillende politieke partijen behóórden. Minister vermoord in Laos. De minister van landsverdediging an Laos. Kou Voravong, is Zater dagavond door terroristen te Vien tiane vermoord. Voravong maakte deel uit van het in Maart j.l. door premier Prins Soe- vanna Phoema gevormde kabinet. Naar later gemeld werd hadden opstandelingen twee bommen door een openstaand raam van het huis van de vice-premier en minister van buitenlandse zaken. Phoei Sanani- kone, geworpen. Bovendien hadden zij van de tuin uit geschoten. In het huis werd een par tij gehouden. Sananikone werd licht gewond. De vrouw van een hoge ambtenaar van buitenlandse zaken werd zwaar gewond. De aanvallers zijn ontkomen. TRALIE DOORGEZAAGD. Ontvlucht tijdens kerkdienst Zondagmiddag zijn opnieuw twee gedetineerden uit bet Haagse Huis van Bewaring in de Casuaricstraat ontsnapt. Het zijn de 24-jarige L. J. B. en de 28-jarige H. J. H.. beiden zonder beroep. De geslaagde ontvluchtingspoging is gedaan tijdens een protestantse kerkdienst in het Huis van Bewa ring. Zoals men zich zal herinneren zijn ook medio Augustus twee gedetineer den uit het Haagse Huis van Bewa ring ontsnapt, die inmiddels weer zijn gegrepen. Gebleken is, dat de beide ontsnap ten tezamen met een derde gevange ne in de keuken een tralie van het raam hebben doorgezaagd. Door het raam kwamen zii op de binnen plaats. vanwaar zij via het dak een naast het Huis van Bewaring gelegen Minister Beel sloot zitting <- der Staten-GeneraaL Minister Beel heeft Zaterdagmiddag om drie uur, daartoe gemachtigd door de Koningin, de zitting der Staten- Generaal gesloten. De beide Kamers van de Staten-Generaal waren een kwartier voor de sluiting in verenigde vergadering in de vergaderzaal van de Eerste Kamer bijeengekomen. In zijn sluitingsrede wees de mi nister op de talrijke vraagstukken, die ook dit jaar de bijzondere aandacht van de Kamerleden vroegen. Hij wees o.m. op de nieuwe rechts orde binnen het koninkrijk, de her ziening van het burgerlijk wetboek en de ontwikkeling der P.B.O. De sfeer van het gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal geeft alleszins reden tot verheugenis, aldus minister Beel. die aan het slot van zijn rede in naam van de Koningin de zitting van de Staten-Generaal voor gesloten verklaarde. „DEZE DOCHTER VAN VLISSINGEN Terïtoonstelling in het Stedelijk Museum en lezingen in het Concertgebouw In het Stedelijk Museum te Vlissingen begon Zaterdagmiddag de natio nale herdenking van de 150e sterfdag van Betje Wolff en Aagje Deken. Professor P. Minderaa uit Leiden opende in het Museum een tentoonstelling over deze beide schrijfsters en herinnerde er daarbij aan, dat in Vlissingen het initiatief werd genomen voor de Nationale herdenking. „Het is dan ook begrijpelijk, dat Vlissingen als eerste voor deze expositie, die ook in andere plaatsen te zien zal zijn, aan de beurt kwam", zo zeide professor Minderaa. Hij noemde de beide auteurs de grondlegsters van de moderne Nederlandse roman en beschouwde Betje Wolff, „deze dochter van Vlissingen", een van de belangrijkste vrouwen van Nederland in de 18e en 19e eeuw. Professor Minderaa wees er ver volgens op. dat het Vlissings comité deze herdenking had aangegrepen om tevens een beeld te geven van het Vlissingse en Zeeuwse culturele leven in de tijd van Betje Wolff. Zo zijn o.a. met zorg en smaak twee kamers ingericht met meubelen uit het midden van de achttiende eeuw, een voorbeeld, dat in Den Haag, waar de tentoonstelling eveneens wordt gehouden, zal worden overgenomen. Namens het Nationaal Comité bracht prof. Minderaa dank aan de organisatoren voor de liefde en de toewijding, waarmede deze expositie tot stand kwam. „Dat dit gebeurde met daadwerkelijke steun van het gemeentebestuur getuigt van een waardevol cui- Professor Minderaa betoogde, dat vele Nederlanders Wolff en Deken bijna uitsluitend kennen als „ver plichte schoollectuur". „Doch zg zijn er zich niet van bewust, hoeveel ook hier te genieten valt." Hij hoopte, dat deze herdenking er toe zou bijdra- fen, dat velen de werken van bei- e schrijfsters met nieuwe ogen zou den gaan lezen. W elkomstwoord. De burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, had tevoren een wel komstwoord gesproken en er daarbij op gewezen, dat de tentoonstelling in elke plaats, waar zij zal worden opgesteld, wijzigingen zal ondergaan. Er wordt daarbij vooral aandacht geschonken aan die dingen, die in het bijzonder van belang zijn voor de be trokken plaats. In Vlissingen bijvoor beeld is veel bijeengebracht over Wolff met betrekking tot Vlissingen en Zeeland. De burgemeester dank te allen, die aan de totstandkoming hadden medegewerkt en noemde hier bij in het bijzonder mej. dr. Ghijsen, Domburg en de gemeente-archivaris van Vlissingen, mr. W. de Bruine. De inrichting. Mej. dr. Ghijsen vertelde hierna iets over de inrichting van de ten toonstelling, waarvan de rijke collec tie VAn der Os uit het Vlissingse oud-archief de grondslag vormde. In diverse rubrieken is het geëxposeer de grotendeels chronologisch ge rangschikt, op enkele uitzonderingen na. Zo zgn in een rubriek de Vlis singse en Zeeuwse vrienden van vroe ger en later tijd bijeengebracht, ter wijl in een andere rubriek alles is gerangschikt, wat bijeengebracht kon worden over Betje's betrekkin gen tot het toneel. Ook mej. Ghijsen dankte allen, die aan de totstandko ming hadden medegewerkt en ver meldde tenslotte als aardige bijzon derheid, dat op deze expositie de vrienden van Betje Wolff, dr. David Henri Gallandat en zijn vrouw Marie Joly weer verenigd zijn na misschien meer dan een eeuw gescheiden te zijn geweest, in effigie althans. Lezingen. poort bereikten, die in de Casuarie- straat uitkomt. Een derde gevangene, die aanvankelijk was meegegaan, keerde halverwege terug daar hij achteraf toch niet veel heil scheen te zien in een ontsnaDping. De ontsnapten bevonden zich bei den in voorlopige hechtenis, B. we gens inbraak en H. wegens oplich ting en verduistering. Minister treedt af om zoon te verdedigen. De Italiaanse premier. Scelba, heeft Zaterdag een verzoek tot ontslag van zt|n minister van buitenlandse za ken, Piceionl, aanvaard. Naar verluidt, heeft Piccioni de premier medegedeeld, dat h\j besloten had zijn functie od te geven' om als gewoon burger zijn zoon Piero te kunnen verdedigen, die een rol zou hebben gespeeld in het Italiaanse verdovende-middclenschandaal. Piccioni. een 62-jarlge advocaat, is een van de leiders van de christen democratische party. In vroegere ka binetten van De Gasoeri beheerde hij de portefeuille van justitie. De 54-iarige liberaal Gaetano Mar- tlno. minister van onderwijs In de re- gering-Scelba. is tot minister van buitenlandse zaken van' Italië be noemd. Bij slag om Arnhem verloren sigarettenkoker teruggekregen. De Britse majoor Llewddlyn Weddy, die tien jaar geleden y deelnam aan de slag om Arn- y hem, heeft in de Gelderse y hoofdstad zgn zilveren sigaret tenkoker in ontvangst kunnen nemen. Dit familiestuk was hg ver loren in de slag om Arnhem in September 1944. Het werd des tijds teruggevonden bij oprui mingswerkzaamheden in de Oranjestraat aldaar door een lid van het Rode Kruis, die de koker heeft bewaard. Naspo ringen om de eigenaar te vin den, hadden aanvankelijk geen resultaat. Via de Airborne For ces slaagde men er uiteindelijk in en zo heeft men deze aan de Britse majoor ter hand kunnen stellen. Nadat de genodigden de tentoon stelling en de fontein in het Bella- mypark hadden bezichtigd, die in de vorige eeuw ter ere van Wolff en Deken in Vlissingen was opgericht, ging men naar het Concertgebouw, waar een aantal lezingen werden ge houden. Na een welkomstwoord van burge meester mr. B. Kolff, sprak mr. w. de Bruine uit Vlissingen'over de eco nomische toestand van Vlissingen in de achttiende eeuw. Het was geen rooskleurig beeld, dat deze spreker schetste. In die dagen verslante in Missingen de handelsactiviteit, de bloei van de kaapvaart was verdwe nen en het verval bleek niet te stui ten. Mr. de Bruine las enkele gedeelten voor uit een kroniek van een Vlissin- ger uit die dagen, waaruit Vlissin gen oprees ais een klein plaatsje, waar jalouzie, haat en nijd de bo ventoon voerden en waar de intel lectueel niet werd geacht. Mej. dr. Ghijsen, die over de cul turele omgeving van Betje Wolff in haar jeugd sprak, kon opgewektere Zon VWWWWWVWWWWvWV Oorlogsmonument in Eindhoven onthuld. Prins Bernhard hgde een krans. Tijdens een indrukwekkende bijeen komst op het Stadhuisplein heeft de burgemeester van Eindhoven, mr. H. A. M. T Kolfschoten. Zaterdag het Emdhovense oorlogsmonument ont huld. Het monument is een schepping van de beeldhouwer Paul Gregoire te Teteringen die het offer symboliseert van ruim 900 Eindhovenaren. die tij dens de bezetting door oorlogshande lingen en in concentratiekampen het leven verloren. Prins Bernhard legde een krans aan de voet van het monument Met bruisend enthousiasme heeft Eindhoven Zaterdagavono het bevrij dingsvuur uit Bayeux begroet en in gehaald. Op het monument dat de brandende fakkel aan óe burgemeester werd overhandigd, daverden kanonschoten door het P.S.V.stadion. DE VERWACHT... Vervolg op pag. f) MEER WIND. Wisselende bewolking met plaat selijk enkele buien. Tot vrij krachtig of krachtig toenemende wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig verande ring in temperatuur. ZON EN MAAN 21 September Zon op 6.23 onder 18.43 Maan op onder 16.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1