PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Loonsverhoging van zes procent nog even uitgesteld De Zeeuwse manifestatie wordt in 1956 herhaald BILT Vandaag... NEGEN MOGENDHEDEN NAAR L0NDENSE CONFERENTIE EEUWENOUDE BOERDERIJ WERD EEN PROOI DER VLAMMEN 197e Jaargang-No. 220 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.j fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 18 Sept. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie t3.—. Ing. mededelingen dricmlal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f i.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven oi adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304): Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. I Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16: Terneuzen, BrouweriJstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr C 100. telef. 26. BEDRIJFSTAKSGEWIJZE OVERLEG NODIG Stichting van de Arbeid ivaarscliuivt tegen prijsstijging Van officiële zijde verzoekt men ons mede te delen, dat berichten, vol gens welke de Stichting van de Arbeid Vrjjdag aan de regering zou hebben voorgesteld vergunning te verlenen tot een loonsverhoging met maximaal zes procent met ingang van Maandag a.s., onjuist zijn wat de datum van ingang betreft. De Stichting van de Arbeid is tot de conclusie gekomen, zo deelt men ons van officiële zijde verder mede, dat het wenselijk zou zijn op korte termijn de geldende richtlijnen vobr de loonpolitiek te verhogen. Het is vanzelfsprekend dat de regering zich over dit advies moet beraden. Reeds op deze grond moet uitgesloten worden geacht, dat een loonsverhoging op 20 September zou kunnen ingaan. Bovendien zal na de beslissing van de regering nog bedryfstaksgewyze moeten worden overlegd. Door de Stichting van de Arbeid werd Vrijdag medegedeeld, dat het bestuur van deze stichting aan de re gering heeft voorgesteld, een vergun ning uit te vaardigen om na bedrijfs- taksgewijs overleg de rechtensgelden- de lonen te verhogen met maximaal zes procent. Het bestuur zal nog nader een ad vies uitbrengen over de consequen ties van deze loonsverhoging voor de sociale verzekering. De Stichting van de Arbeid is van oordeel, dat bij loons. verhogingen op grond van deze ver gunning er naar zal moeten worden f gestreefd het euvel van de niet-toe- aatbare lonen te beteugelen. De Stichting van de Arbeid merkt op. dat de voorgenomen loonmaatre gel beoogt de werknemers te doen de len in de toegenomen welvaart van ons land. Toeneming van de welvaart is in het algemeen slechts te verkrij gen door een stijging van de produc tiviteit en het bestuur van de Stich ting van de Arbeid is dan ook van oordeel dat een voortgezet, gezamen lijk krachtig streven van werkgevers en werknemers naar een zo efficiënt mogelijke productie de weg is. waar langs de huidige welvaart in de toe komst ook Dy een gestegen loon niveau een een groeiende bevolking kan worden gehandhaafd en vergroot. Het bestuur vestigt er met nadruk de aandacht op, dat een stijging van de prezen als gevolg van een verho ging der lonen enerzijds aan het be- oogde doel: het "doen delen in de toe genomen welvaart, afbreuk doet en anderzijds voor hen, die niet meer in Paratyphus in Katwijk en Noordwijk Het aantal officieel aangegeven lij ders aan paratyphus in de omgeving van Katwijk aan de Rijn is gestegen tot 153. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog enkele gevallen bijkomen. In Noordwijk zijn 4 geval len. Voor ruim 14 millioen militaire orders De aanschaffingsdiensten van de ministeries van Oorlog en Marine hebben contracten gesloten met Ne derlandse en buitenlandse oifderne- mingen voor 14.547.170,33. Hierbij is o.m. een order van 3.873.929,32 voor de N.V. Polynorm aanhangwagens van een en een kwart ton, 1.161.050,40 voor de Naamloz. Ven. van der Bos te Den Haag terreinkettingen), 900.000 voor R.S. Stokvis en Zn., Rotter dam (uitrusting en gereedschappen) 118.162 en 56.764 voor de Mij. Aviolanda te Papendrecht, voor on derhoud van resp. Catalina's F-217 en Firefly's Pt31, 260.000, voor de fa. H. van Heeswijk te Best voor de bouw van legeringsruimten voor of ficieren op het vliegveld SoesterbergT is het 10 jaar geleden, dat de Nederlandse staatsman dr H. Colijn te Hmenau (Duits land) overleed; viert Chili zijn onafhanke lijkheidsdag. Ontmoeting tussen Duïïes links) en Eden op het vliegveld te Londen. De gebruikelijke diplomat ieke glimlach ontbrak ditmaal volkomen. het arbeidsproces zijn ingeschakeld, een daling van het reële inkomen te weeg zou brengen. Het bestuur meent dan ook de bo venstaande overweging met betrek king tot de verdere opvoering van de productiviteit en de gevolgen van een doorberekening van een loonsverho ging in de prijzen nogmaals onder de aandacht van werkgevers en werkne mers te mogen brengen. Thee duurder Met Ingang van heden, Zaterdag 18 September zijn de theepryzen met 4 tot 6 cent per pakje van 100 gram verhoogd. Dit zou een gevolg zijn van de voortdurende stijging op de we reldmarkten. In verhouding tot deze stijging is de verhoging der detailprij zen zeer matig te noemen, aldus de mening van vakkringen. H.M de Koningin in 1955 naar West-Indië Een redacteur van het A.N.P. had Vrijdagochtend een onderhoud met de gouverneur der Ned. Antillen, mr A. A. M. Struycken, die na een in Eu ropa doorgebrachte vacantie, op 28 September weer naar zijn post zal te rugkeren. Mr Struycken deelde o.a. mede, dat hij en zijn echtgenote enige tijd gele den zijn ontvangen door de koningin. H.M. gaf bij die gelegenheid uiting aan haar verheugenis over de aan vaarding van het statuut voor het koninkrijk door de staten der beide rijksdelen. De koningin sprak tevens de hoop uit, dat in 1955 haar reis naar Suriname en de Ned. Antillen werkelijkheid zal worden. Wel is dit bezoek thans in principe vastgesteld, doch de datum er van kon nog niet worden bepaald. De staking bij de tunnelbouw te Velsen Spoedig einde verwacht Nog steeds zijn ca. 400 arbeiders bij de tunnelbouw te Velsen in sta king. Ongeveer 160 daarvan zijn lid van één der drie erkende vakbonden. De overigen zijn of ongeorganiseerd öf aangesloten by de E.V.C. Bij de besturen der bonafide bon den leeft de hoop. dat de staking spoedig tot een einde zal komen. Groenten, fruit en conserven naar Oost-Duitsland Naar het A.N.P. verne' it zal bin nenkort een vrij grote hoeveelheid groenten, fruit en conserven naar ost-Duitsland worden geëxporteerd. De export geschiedt op basis van het thans lopende handelsverdrag tussen Nederland en Oost-Duitsland. BINNEN TIEN DAGEN Franse besivaren tegen de Duitse herbewapening De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, en zijn Britse ambtgenoot Eden hebben Vrijdag overeenstemming bereikt over een spoedig bijeen te roepen voorbereidende conferentie, waarop besproken zal worden hoe West Duitsland het best op basis van volledige gelijkheid met het Westen kan samengaan, aldus is Vrijdagavond na de besprekingen van Eden en Dulles in Londen bekendgemaakt. Op het Airborne kerkhof te Ooster beek werd Vrijdagochtend een plech tige herdenkingsdienst gehouden voor de gevallenen tijdens de bevrijding in September 191,!,. Foto„The Last Post" klinkt voor de tiende maal over de graven, waarop de schoolkinderen uit Oosterbeek en omgeving bloemen hebben gelegd. Bij zijn aankomst te Londen ver klaarde minister Dulles dat Noordatlantische Verdedigings-orga- nisatie voor een ernstig feit geplaatst is door het mislukken van de E.V.G., die altyd beschouwd werd als een es sentieel element in de Navo. De besprekingen tussen Eden en Foster Dulles werden gedeeltelijk door premier Churchill bijgewoond. Foster Dulles heeft Eden volledige uiteenzetting gegeven van de inzich ten der Westduitse, Franse, Italiaan se, Nederlandse, Belgische en Luxem burgse regeringen met betrekking tot zijn plan, om West Duitsland, met in schakeling van het verdrag van Brus sel, en binnen de Navo, te herbewa penen. Vijf der geraadpleegde regeringen hebben zich onvoorwaardelijk achter Edens plan geschaard. De zesde, na melijk aie van Frankrijk, had bezwa ren. Ook is gesproken over de agenda van de te Londen, binnen ongeveer tien dagen, te ho~3~~ J hedcnconferentie, land de uitnodigingen en xlie gewyd zal zijn aan een bespre king van de wijze, waarop een West duitse herbewapening moet worden uitgevoerd. Nader wordt uit Londen gemeld, dat bij de beraadslagingen tussen Eden en Mendès-France grote ver schillen aan het licht traden tussen de Britse en Franse standpunten voor wat betreft de beperking van 'n Westduitse herbewapening. Groot Brittannië is van mening, dat het toezicht op de naleving door West-Duitsland van opgelegde her bewapeningsbeperkingen, in hoofd zaak moet berusten Dij de opperbe velhebber der Navo-strijdkrachten in Europa en bij de te Parijs zetelende permanente Navo-raad. Deze raad oefent toezicht op de bewapening van alle Navo-leden en bepaalt de bijdra gen aan de gemeenschappelijke wa- penvoorraad. Mendès-France wil, dat alleen de landen-ondertekenaren van het ver drag van Brussel dit toezicht zullen uitoefenen. Ook wil hij, dat de uit te breiden „Brusselse groep" binnen Navo-ver- band een gemeenschappelijke militai re organisatie in het leven zal roepen. Mendès-France wil tenslotte, dat West-Duitsland niet meer dan twaalf divisies aan de Europese verdediging zal bydragen en dat Engeland zich zal verplichten in Europa „een vol doend aantal strijdkrachten" te hou den, welke, tezamen met die van Frankrijk, de te vormen Duitse weer macht in evenwicht zouden houden. Jongeman onderzocht een drempelmijn Hij werd op slag gedood De 17-jarige bouwvakarbeider G. Brugman uit Renkum is Vrijdagmid dag bij de ontploffing van een land mijn om het leven gekomen. Hy was met een aantal anderen aan de Van Borsselenweg bezig met graafwerk zaamheden voor de bouw van een huis. Daarbij stootte men op een me talen voorwerp. Dit werrl voorzich tig terzijde gelegd. Ondanks waar schuwingen liep B. er naar toe om het te „onderzoeken". Het was een drempelmijn, en bij dit onderzoek kwam de mijn tot ontploffing. B. werd op slag gedood. AAA*VVVV\\i\VwVVVVVVVNA^ Volop herfst (Van onze weerkundige medewerker) De laatste dagen was het vol op herfst. De stormdepressies hebben zich deze week al flink geweerd en het lijkt er nog niet veel op, dat er spoedig een be langrijke verbetering zal ko men Gisterenavond trok een depressie ten Zuid-Westen van Engeland in de richting van ons land. waardoor er vandaag op nieuw enige regen zal vallen Morgen komt ons land weer in de polaire lucht te liggen, waar. in, naast opklaringen, ook en kele buien kunnen voorkomen Zo verstrijkt ook dit laatste veek-einde van September. Op een beetje nazomerwarm- ,e als compensatie voor de kou de zomer, rekenen wij al hele maal niet meer en al is het vol gens de kalender nog een kleine week te vroeg, wij durven ge rust van volop herfstweer te spreken. VIEL ER IETS UIT EEN VLIEGTUIG Rieten dak in brand Vrijdagmiddag omstreeks 12 uur is in Capelle aan de IJssel de ruim drie eeuwen oude boerderij „Slots- hoeve" afgebrand. Persoonlijke on gevallen kwamen niet voor. De eigenaar bevond zich op straat toen de" brand uitbrak. Hij vertelde aan de burgemeester van Capelle, te hebben gezien, dat er iets uit een over vliegend vliegtuig was gevallen. Hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld. De boerderij was sinds 1641 5n het bezit van de familie Schenkel. De te- fenwoordige eigenaar, de heer M. G. chenkel, bewoonde haar met zijn vrouw, broer, drie zoons, een dienst bode en een inwonend echtpaar op leeftijd. Men zag, hoe opeens uit de nok aan de achterzijde van het huis vlammen sloegen. Direct daarna stond de boer derij. die met riet gedekt was, in lich ter laaie. Men begon in allerijl 't meu bilair naar buiten te dragen, doch het Meer uitvoer naar Rusland en Oost-Europa De Engelse minister van handel. P. Thorneycroft, heeft medegedeeld dat beperkingen, die gelden voor de uit voer van Engeland en Amerika naar de Sowjet-Unie en de landen van Oost-Europa, aanzienlijk zyn ver zacht. De Engelse industrie mag nu de meeste soorten locomotieven en ander rollend spoorwegmaterieel uit voeren, alsmede alle soorten land- werktuigen, dieselmotoren en ander materieel. Met inachtneming van zekere be perkingen zal een aantal koopvaar dijschepen, baggermolens, sleepboten en vissersschepen mogen worden ge bouwd voor export naar de Sowjet- Unie. grootste deel van de inboedel ging ver loren. In de boerderij was een zoge naamde jachtkamer, waarin veel oude voorwerpen waren geborgen. De eige naar was verzekerd. De brandweer slaagde er niet in het huis te redden. De boerderij zou naar schatting 80 a 90 duizend gulden waard zyn geweest. EEN VERHEUGEND BESLUIT Voortaan eenmaal per drie jaar In 1956 zal te Middelburg weer een Provinciale Zeeuwse Folkloristische Manifestatie worden gehouden. Het is de Stichting „Nieuw Walcheren", die hiertoe wederom het initiatief heeft genomen. Zij streeft cr naar van deze manifestatie een op gezette tijden terugkerende gebeurtenis te ma ken. Te beginnen met 1956 wil men het evenement eens in de drie jaar orga niseren. De plaats van handeling zal ook in de toekomst weer de Middelburg se Markt zijn. Als datum zal telkenmale een dag midden in het vacantie- seizoen worden uitgekozen. By zijn beraad omtrent deze zaak, zag'het bestuur van de stichting zich aangemoedigd door het op 25 Juni j.l. geboekte succes en door de vele verzoeken, die zowel van deelnemers als van toeschouwers werden ontvan gen. Het nemen van dit nieuwe initiatief steunt op velerlei overwegingen. Men is er zich volkomen van bewust, dat het schone Zeeuwsef'costuum bezig is te verdwijnen. Om die reden wordt gemeend, dat zo veël mogelijk steun dient te worden gegeven aan het be houden en zo lang mogelijk bewaren van hetgeen nog gedragen wordt of bij bijzondere gebeurtenissen zou kun nen worden gedragen. Door aankoop, aanvulling en ver vaardiging van ontbrekende stukken, wil de Stichting „Nieuw Walcheren" een collectie kleding en sieraden aan leggen. Deze collectie kan dan bij be langrijke gelegenheden worden ge toond. Men denkt hierbij in de eerste plaats aan het z.g. oude costuum, maar ook aan het huidige, in zo veel en zo kleurrijk mogelijke variaties. In het kader van de toekomstige manifestaties zullen folkloristische spelen worden georganiseerd. Voor deze spelen, die eveneens op gezette tijden wederkeren, worden wisselprii- zen uitgeloofd. Het bestuur van ae Stichting „Nieuw Walcheren" is van mening;, dat dit alles in het Zeeuwse land met gemist kan en mag worden, 't Rekent op de medewerking van al len die dit jaar hun krachten hiervoor reeds gaven en tevens van degenen, die in Juni j.l. verhinderd waren. Het bestuur heeft zich terzake reeds gewend tot Gedeputeerde Sta ten van Zeeland. Dit college verklaar de moreel geheel achter deze plannen te staan. G.S. juichten de plannon toe, mits het geheel breed provinciaal zal worden opgezet. Zulks ligt in het voornemen van „Nieuw Walcheren". Het gemeentebestuur van Middelburg zegde in deze eveneens reeds alle mo gelijke steun toe. Vorig jaar emigreerden ruim 38.000 Nederlanders Door bemiddeling van de emigratie-organen In 1953 zijn 38.049 Nederlanders geëmigreerd door bemiddeling van de emigratie-organen. Naar Australië vertrokken 7813 personen (in 1952 15.828); naar Brazilië 615 (281); naar Canada 20.095 (20.653); naar Nieuw Zeeland 2575 (4575)naar de Verenigde Staten 2843 (2634); naar Zuid-Afrika 3432 (4177) en naar ove rige landen 676. (542) Het aantal van' 38.049 is ruim 10.000 minder dan het totaal van 1952, dat 48.690 bedroeg. Het aantal vertrokkenen was 62 procent (1952: 68 procent) van het aantal, dat zich voor emigratie aanmeldde. KORTE PREDICATIE DE HEILIGE SCHRIFT. Wat hebben we gedurende de oor logsjaren met spanning geluisterd naar de uitzendingen van de B.B.C. Ook al kwamen er telkens weer de zelfde berichten, we moesten ze ho ren en we werden er toch altijd weer door bemoedigd. Wij leefden toen in bezet gebied. We leefden als in een gevangenis, ook al had deze dan ook de afmetingen van het grootste deel van Europa. Daar buiten was er een andere wereld. En nu hoorden we door de radio een stem uit die andere wereld. Zo moeten we, de Bijbel HOREN. Het is een stem uit een andere we reld die tot ons spreken wil; die ons de weg icil wijzen die ons wil verma nen en vertroosten. Het is Zijn stem. Het is Gods stem. Daarom gaat het in de Heilige Schrift, daarom alleen, zo gij Zijn stem hoort. We kunnen de Bijbel op allerlei wij ze bezien. De een zegt: het is een boek van schoonheid. Dat is ook zo. Wannéér een voordrachtskunstenaar dit woord hanteert, zeggen we dat de taal toch zo mooi is. zo beeldend, zelfs in de oude Statenvertaling; veel mooier dan wij het ooit hadden ge dacht. ijlaar de Schrift is meer. Een ander denkt aan de Bijbel als een icaardevol historisch document, dat. uit de grijze oudheid tot ons ge komen is. Ook dat is zo. Een schat van gegevens, die voor de geschiede nis van belang zijn, kunnen we hier in vinden. Maar de Schrift is meer. Een derde zegt van de Bijbel dat ze een wetboek is, waardoor eenmaal aan een samenleving van mensen een bepaalde vorm is gegeven. Ook dat is waar. De Bijbel begint zelfs met een aantal wetboeken, waaruit ook voor deze tjjd nog wel richtlijnen te halen zijn, vooral nu wij een volk weer meer als een samenhangend geheel zijn gaan zien. Maar de Schrift is meer. Een vierde en vijfde zegt xceer wat anders van de Bijbel. Doch met al de ze dingen raken we niet de kern waarom het. gaat. Dat is dat we ho ren een stem uit een andere wereld; dat we horen de stem van de Here onze God. die tot ons persoonlijk wat te zeggen heeftmaar eveneens tot Zijn Gemeente en Kerk; en eveneens tot de samenleving van dorp en stad; ja zelfs tot een heel volk en tot alle volken van de aarde. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. H. DE VERWACHT... VEEL BEWOLKING Half tot zwaar bewolkt met voor namelijk in de Zuidelijke helft van het land enige regen. Overwegend matige wind tussen West en Zuid. Ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren. ZON EN MAAN. 19 September: Zon op 6.20 Maan op 22.37 onder 18.48 onder 15.01 20 September: Zon op 6.21 Maan op 23.50 onder 18.45 onder 15.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1