PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verhoging der Ionen dient gevolgd te worden door huurverhoging Tegemoetkoming grondkosten aan huiseigenaren in rampgebieden D£ BILT TWEE GROTE ONGEORGANISEERDE STAKINGEN IN VELSEN Vandaag REGELING NIEUWE SPELLING OP 14 SEPTEMBER IN WERKING 197e Jaargang-No. 202 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B.' den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 28 Aug. 1954 ADVEKTENTIEPR1JS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—8 regels f 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2. tclef. 16; Terneuzen. Brouwerljstr 2; Zierikzee. N Bogerdstr C 160. teief 26 ONTWERP-NOTA VAN S.E.R. Compensatie door belastingverlaging aandacht voor „vergeten groepen De Sociaal Economische Raad kwam gisteren in Den Haag in vergade ring bijeen ter behandeling van het rapport van zijn commissie „lonen en prijzen". De Raad was unaniem van oordeel, dat er geen aanleiding is om aan de regering een ongevraagd advies uit te brengen over het al dan niet verhogen van het loon in de huidige omstandigheden. De Raad besloot het rapport van zyn commissie verder te bespreken en het resultaat daarvan in een nota vast te leggen, welke algemeen ver krijgbaar zal worden gesteld. De besprekingen worden hetgeen gister middag al geschiedde thans in het openbaar gehouden. Op het ontwerp van deze nota zijn enige amendementen ingediend, waarover gediscussieerd werd. Blijkens deze ontwerp-nota is de S.E.R. van mening, dat de huidige eco nomische situatie de regering geen aanleiding behoeft te geven zich te verzetten tegen een loonsverhoging, welke zich zou bewegen binnen het kader van de in de nota gegeven beschouwingen. Zulks, indien loonsverho ging door het georganiseerde bedrijfsleven wenselijk zou worden geacht. Met het eventueel overgaan tot een loonsverhoging dient een beginsel besluit te worden genomen ten Belastingverlaging De gevolgen van een dergelijke huurverhoging zouden volgens de S. E.R. zoveel mogelijk moeten worden gecompenseerd door een verlaging van bepaalde indirecte en eventueel ook directe belastingverlaging. Voor het geval een dergelijke compensatie niet mogelijk is, kan een additionele loonsverhoging worden toegekend. Aanbeveling verdient bijzondere aandacht te schenken aan dè positie van de z.g. „vergeten groepen". U itgangspunten De S.E.R. heeft zich bij het beraad over de nieuwe loonmaatregelen niet gebaseerd op de ontwikkeling van de kosten van het levensonderhoud. Men baseerde zich op een vergelijking van de verandering in de reëele inkomens positie van de handenarbeiders met de ontwikkeling van het reëele natio nale inkomen per hoofd van de actie ve beroepsbevolking. Hierbij is uitge gaan van een vergelijking der nomi nale inkomens en van het nationale inkomen berekend tegen factorkos- ten. De gegevens werden verstrekt door het Centraal Planbureau. Overi gens merkt de S.E.R. hierover op, dat deze niet met de exactheid kun nen worden gemaakt zoals de S.E.R. dit wenst en dat het mogelijk is, dat in een later stadium meer recente ge gevens beschikbaar zijn. De Raad zou het op prys stellen in dien op het moment van de beslis sing kennis genomen zou kunnen worden van de meer recente gege vens. Ongeacht de keuze van het basis jaar heeft de Raad een divergentie geconstateerd tussen de ontwikkeling van de inkomenspositie der handen arbeiders en die van het nationale in komen per hoofd van de beroepsbe volking. Op basis van 19491Ü0, is deze divergentie 3 a 43/2. Gaat men uit van 1951=100, dan bedraagt deze divergentie 2 3%. Een deel van de Raad is van oor deel, dat in dit verband rekening moet worden gehouden met de invoering van de wachtgeld- en werkloosheids verzekering, waardoor genoemd per centage met 1 dan wel 1,7 zal worden vermeerderd. In een Westberlijns postkantoor wor den op het ogenblik proeven genomen met het boven afgebeelde toestel, dat de brieven frankeertterwijl se wor den gepost. Nadat men de brief in de automaat heeft gestopt moet men in een ingebouwd muntenapparaat geld stukken stoppen, die er voor zorgen, dat de brieven juist worden gefran keerd en dat zy in een eveneens in- gebouivde postzak terecht komen. van een nieuwe huurverhoging. Wel verantwoord Indien het georganiseerde bedrijfs leven dit wenst is een loonsverho ging wel verantwoord. De S.E.R. wijst in dit verband op de grote ma te van bedrijvigheid in het bedrijfsle ven alsmede op de gunstige ontwik keling van de arbeidsproductiviteit. Het is redelijk, dat ook de werkne mers in de stijging van het nationale inkomen een voldoende aandeel heb ben. Een zekere voorzichtigheid (Vervolg op pag. 3) Het wil maar geen zomer blijven (Van onze weerkundige j| medewerker) Wij hebben een paar mooie g droge zomerdagen gehad met gistermiddag een temperatuur van 22 graden Celcius. Van. daag komt er echter alweer verandering, wanneer een H zwak kou front met enige be- wolking, een plaatselijke bui H en een naar Z.W. draaiende wind onze omgeving passeert. s Regen van betekenis verwach. s ten wij de eerste twee a drie dagen niet, want van de Oce- aan nadert een tweede hoge drukgebied. Toch blijft er een overwegend Z.W. stroming aanwezig, zodat in de eerste plaats de temperatuur aan de lage kant blijft, terwijl in de II tweede plaats de verbeterin. gen van korte duur blyven. lm Franse politiek betreffende Noord-Afrika goedgekeurd De Franse Nationale Vergadering heeft Vlijdagavond de politiek der re gering ten aanzien van Noord-Afrika met 451 tegen 122 stemmen goedge- WERK VAN DE E.V.C. Bij tunnelbouw en bij Van Gelder en Zn In Velsen zijn gisteren twee grote niet-georganiseerde stakingen uitge broken. By de tunnelbouw te Velsen hebben 328 arbeiders in dienst van de Amsterdamse Ballast Mij., het werk neergelegd. Zij wensen een loonsver hoging van tien procent. Bij de N.V. Koninklijke papierfabrieken Van Gelder Zonen te Velsen is gisterenmiddag een arbeidsconflict uitgebroken, tengevogle waar. van in het gehele bedrijf gistermiddag de productie moest worden gestaakt omdat er een tekort aan grondstoffen ontstond. Bij het opkomen van de middagploegen voerden verscheidene werknemers naar later bleek niet- georganiseerden obstructie. Men besloot het werk neer te leggen. De eis was een directe loonverhoging van 15 procent. In andere afdelingen van deze fa briek werd niet over staken gespro ken. Maar men werd gedwongen het werk neer te leggen, daar er een te kort aan grondstoffen ontstond door het uitvallen van de houtkappery en de cellulosefabriek. Vandaag zou er een conferentie zijn tussen hoofddirectie en vakorganisa ties. De arbeiders circa 120 ge schoolde arbeiders hebben het re sultaat niet afgewacht. Later werd gemeld, dat van de nachtploegen een dermate groot aan tal arbeiders aan het werk zyn ge togen, dat de afdeling houtkapperij gedeeltelyk in bedrijf kon worden ~enomen. Hierdoor is de productie in iet gehele bedrijf voorlopig normaal hervat. De cellulosefabriek ligt nog stil. Het bedrijf werkt nu nog met oude voorraad. In een communiqué over het con flict bij de tunnelbouw te Velsen deelt de directie van de Amsterdamse Bal last Mij., mede, dat de eis tot loons verhoging van tien procent, natuur lijk niet ter beoordeling stond van de directie maar dat deze materie be hoort tot de bevoegdheid van het col lege van Rijksbemiddelaars. Stakers ontslagen In verband met de steeds groeien de agitatie en onzekerheid ten aan zien van een geregelde voortgang der werkzaamheden, tengevolge van de reeds herhaaldelijk plaatsgevonden proteststakingen, heeft de Amster- damsche Ballast Mij., thans ge meend, in overleg met haar werkge versorganisatie, alle stakende werk nemers te moeten ontslaan. „Wij weten zeker, dat deze agitatie en de daaraan gekoppelde bedreiging Met man en macht is men bezig de on beschermde delen van de dijkdie het Dykwater zou moeten afsluiten, maar Donderdagavond weer doorbrak, met stortsteen te versterken. (Foto P.Z.C). heeft te Groningen de tra ditionele viering plaats van Groningens ontzet (1672), ter wijl tevens het 80-jarig bestaan van de Groninger vereniging voor volksvermaken zal worden gevierd, ondermeer met een door de stadsarchivaris, dr A. T. Schuitema Meyer, opgestelde historische maskerade over het beleg en ontzet van Groningen; is het 300 jaar geleden, dat de Zweedse staatsman Axel graaf Oxenstierna. die ten tij de van Gustaaf Adolf II én diens opvolgster Christina, de Zweedse staat leidde tijdens de roemvolle, doch kritieke perio de van de strijd tegen Rusland, Polen, de keizer van Denemar ken, te Stockholm overleed: is het 40 jaar geleden, dat door Duitsland de onderzee bootoorlog werd ingezet. met molestatie van onze werkwillige werknemers, van de zijde van de E. V.C. uit wordt geleid. De bona fide werknemersorganisaties staan niet achter deze staking. By dit alles speelt naar de mening van de Am- 3terdamsche Ballast Mij., een belang- ryke rol de speculatie van de E.V.C. op de publieke opinie, welke zo sterk voor een versnelling van de tunnel bouw is geporteerd. De E.V.C. meent wellicht de Amsterdamsche Ballast Mij in een dwangpositie te kunnen dryven om daardoor des te gemakke lijker concessies te kunnen afdwin gen", aldus de directie. Toch eenvormige toepassing bij het onderwijs In verband met de verschijning van de woordenlijst van de Nederlandse taal en net desbetreffende Koninklijk Besluit uitgegeven op 25 Au. 1.1. deelt de persdienst van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschap pen het volgende mede: 1. De nieuwe spellingregeling treedt op de twintigste dag na de uitgave van bovenbedoelde Koninklijk Besluit in werking, derhalve op 14 September a.s. 2. De regering zal op korte termijn maatregelen treffen ter verkrijging van eenvormige toepassing der spel lingregeling in amtelijke stukken. 3. Zeer spoedig gaat ter perse een kleine brochure in goedkope uitvoe ring waarin, op voor iedereen bevatte lijke wijze, de nodige aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot de toepassing der nieuwe spellingre geling. De Vlaamse bladen hebben tot toe niet gereageerd op de verschijning van de woordenlijst van de Neder landse taal. Ze hebben zich beperkt tot het weergeven van commentaar in de Nederlandse pers.w Het ligt in de bedoeling van minis ter Cals aan het onderwijs een aan beveling te doen uitgaan over het ge bruik van de nieuwe woordenlijst. Men zal mogen aannemen, dat deze aanbeveling zal zijn gebaseerd op het behoudende standpunt van de com missie. De schooljeugd zal dus geen keuze mogen doen tussen douane en doeane, en tussen apotheker en apo- teker. Voor de schooljeugd zal het wel blijven: douane en apotheker. Nog geen resultaat bij zoeken naar „Willem Bontekoe" Negen schepen en een Dakota van de K.L.M. namen gisteren deel aan het opsporingswerk naar de „Willem Bontekoe". De schepen zoeken het gebied af, waar het wrak van 't ver. ongelukte toestel zich moet bevin den, en voorts de plaatsen, die door de K.L.M. Dakota zyn gemarkeerd. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VAN DR. IR. VAN DER MEER Uitgifteprijs bepaald op f 1200 tot maximum van 300 m2 oppervlak De minister van wederopbouw en volkshuisvesting heeft een regeling ge troffen ter oplossing van de moeilijkheden, die vele eigenaren van door de ramp verwoeste huizen bij herbouw ondervinden. Een categorie gedupeer den is namelijk verplicht elders in de gemeentelijke uitbreidingsplannen te herbouwen, doch de uitgifteprijs voor de nieuwe grond is aanzienlijk hoger dan de waarde van de oude thans agrarische grond. De mi nister heeft nu bepaald, dat de gronduitgifteprijs voor eigenaren van ver woeste woningen in alle rampgebieden 1200 zal bedragen, onder voor waarde, dat bij individuële herbouw door getroffenen of bij overname van woningwetwoningen de oppervlakte van het betrokken perceel niet meer dan 300 m2 beslaat. Dit betekent een belangrijke tegemoetkoming. Van deze nieuwe regeling werd mededeling gedaan door dr ir Z. Y. van der Meer, directeur-generaal van de wederopbouw, tijdens een vergadering met de gemeentebesturen van Schouwen-Duiveland, die Vrijdagmorgen onder leiding van de commissaris der Koningin, jhr mr A. F. C. de Casembroot, in het Zierikzeese stadhuis werd gehouden. Deze tegemoetkoming wordt de getroffenen verleend door 't lichaam, dat de vervangende bouwgrond ter beschikking stelt, i.e. in de regel het gemeentebestuur. De gemeenten ma ken op hun beurt aanspraak op een tegemoetkoming in de surplusgrond- kosten van rijkswege. Een en ander geschiedt op grond van de wet Fi nanciering Wederopbouw Publiek rechtelijke Lichamen. Het was de minister gebleken, dat voor dit onredelijke prijsverschil geen oplossing kon worden gevonden krachtens art. 58 van de Wet Wa tersnood 1953 (rampschadewet). De zg. „hardheidsclausule", die dit arti kel bevat is namelijk slechts van toe passing op bijzondere gevallen. Het was derhalve niet mogelijk deze clau sule een meer algemene strekking te geven. Bovendien is de schade, die deze grondeigenaren lijden veeleer een gevolg van wettelijke maatrege len dan van de ramp. Besloten werd daarom deze mate rie naar de publiekrechtelijke schade- sector over te brengen. Ook geschenkwoningen. Belangrijk is voorts, dat de rege ling ook geldt voor de 8 typen ge- schenkwoningen, die men kent. De woningen vragen over het algemeen een grotere oppervlakte dan 300 m2. Voor elk type is thans een maxi mumoppervlakte vastgesteld, waarop het bedrag van 1200 van toepas sing is. Deze maxima luiden; 1 Fins type (7 personen), 500 m2; 2 Noors type (7 pers.), 450 m2; 3 Noors type bun galow (5 pers.), 500 m2; 4' Zweeds type (5 pers.), 430 m2; 5 Zweeds ty pe (dubbel, 5 pers.) 300 m2; 6 Zweeds type (dubb. 9 p.) 315 m2; 7 Deens type bungalow (5 pers.), 500 m2; 8 type „Friesland", 320 m2. Er kunnen zich gevallen voordoen, waarin de bouw van een traditionele woning een grotere oppervlakte dan 300 m2 vereist. Ook hierin voorziet de regeling. De te betalen prijs voor elke m2 boven de 300 is bepaald op 1.50, tot een maximum van 300. Indien de kostprijs van de uit te geven grond voor de gedupeerde la ger is'dan 1200, dan dient slechts deze prijs te worden betaald. Tenslotte geldt de regeling nog voor eigenaren-bewoners van krot woningen, die door een gemeente worden aangekocht voor de sloop en voor eigenaren van huizen, die om stedebouwkundige of waterstaatkun dige belangen opgeruimd moeten worden. Afscheid. Voorts werd gesproken over de aanbesteding van woningen. Hierbij werd opgemerkt, dat het de voorkeur verdient grote blokken huizen tege lijk aan te besteden, daar de kosten voor kleine complexen onevenredig hoog zijn. Medegedeeld werd voorts, dat de uitvoering van het recht van naschade krachtens de rampschade wet nog in studie is. Andere onderwerpen, die werden besproken waren o.a. de wederop bouw van boerderijen en het inscha kelen van plaatselijke aannemers by de wederopbouw. Tydens deze bespreking werd af scheid genomen van dr Van der Meer, die met ingang van 1 October een an dere functie zal aanvaarden. Na af loop maakte de directeur-generaal met zijn staf een rit over het eiland, waarbij verschillende plaatsen wer den bezocht. KORTE PREDICATIE RUST EEN WEINIG. Markus 6 vers 31 m. In de verzen 7 tot Ik van hetzelfde hoofdstuk lezen wij, dat de Heer Je zus zijn twaalf apostelen heeft uitge zonden. Zij hebben een heeflyk werk te doen, maar zijn ook met een zwa re taak Belast. Zij mogen de blijde boodschap van Gods liefde in Chris tus gaan verkondigen. Zij ontvingen van hun Heer het vermogen om die boodschap kracht bij te zetten door de genezing van vele zieken. Hun op dracht is lang niet Licht. Zij moeten op reis gaan zonder leeftocht, met on voldoende kleding en zonder geld. Welk een risico.' Toch gaan zij in het geloof. En dit geloof wordt niet be schaamd. Als sy terug gekomen zijn vraagt Jezus hun„Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan niets gebrek ge hadf" Zij zeiden: srAan niets'' (Luk. 22 v. 35). Nu mogen zij met dank baarheid op hun werk terugzien. Zy zyn voldaan, maar ook vermoeid. Dat weet Jezus en daarom zegt Hij: ,J£omt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig". Velen van ons hebben in deze tijd van het jaar een weinig vacantie-rust mogen genieten. Onze krachten raak ten verbruikt en daarom gunt God ons in zijn goedheid een weinig rust. Hij weet, wat wij nodig hebben en geeft het ons ook. Vele vacantiegan- gers beschouwen de rust, die zij ge nieten, niet als een gunstbewijs van God, Doen wij het welf Verblind of snood ondankbaar is hij, die geen dankgebed opzendt naar omhoog voor het goede, ook in de vacantierust ons geschonken. Vacantie is voor vele Christenen helaas ook kerkvacantie. Zij denken zeker, dat Hebreeën 10 vers 25 voor hen niet. geldt: „Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zyn, maar elk ander aansporen". Het geldt ook voor de vacantietijd! Zijn we elders, dan kunnbn we met wat goede wil heus wel een dienst van onze eigen of van een verwante kerk bezoeken. Zijn we thuis, dan weten we, waar de Heer, die ons rust biedt, ons roept en ver wacht. Hij wil ons een nog betere dan vacantierust geven. Die rust is te vin den in Jezus ''hristus. in Zijn verzoe nend lijden en sterven. Moge onze vacantierust een voor smaak zyn van die, welke er voor Gods volk overblijft.' J. VAN LEEUWEN. Krabbendijke. VERWACHT: LAGERE MIDDAG- TEMPERATUREN Tijdelijk toenemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige verander lijke wind. Lagere middagtempera- turen. ZON EN MAAN. 29 Augustus Zon Op 0.46 Onuer: 19.35 Maan Op: 7.02 Onder; 19.26 30 Augustus Zon Op: Maan Op; Onder: 19.33 Onder: 19.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1