PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mendès-France wil Moskou nieuwe kansen bieden inzake Duitsland Axel begon bevrijdingsdagen met een sobere dodenherdenking BILT EVATT BESCHULDIGT MENZIES IN DE ZAAK-PETR0W Vandaag IN WEST-DUITSLAND VERLOOPT DE STAKINGSACTIE 197e Jaargang-No. 189 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W de Pagter. Hoofdred.: G Ballintijn: Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 Aug. 1954 ADVERTENTIEPKUS 22 cent per mm Minimum p advertentie 13. Ing mededelingen driemaal Uriel Kleine advertentie! imax B regels) van 1—5 regel» 1.— Iedere regel meer 20 cent .Brieven ot adres Bureau v d Blad' 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.O Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5 I, telet. 2355 4 lijnen 'b.g.g 2861 of 2160; Middelburg. Markt 51. telef 3841; Goes. Lange Vorststr 63. telef 2475 (b.g.g Oostburg Flnlandstr 2. telel 16. Terneuzen, Brou weriistr 2; Zierlkzee N Bogerdsli 160 iele! 26 EINDE VAN KOUDE OORLOG? Herbewapening als inzet voor de onderhandelingen Blijkens een mededeling van Mendès-France aan Engeland en de Ver enigde Staten is Frankrijk voorstander van een meer verzoeningsgezinde houding ten aanzien van het jongste Russische voorstel voor een nieuwe viermogendheden-conferentie. Franse deskundigen zullen nieuwe voorstel len indienen. De Franse premier wil Moskou een nieuwe kans geven om te tonen, of de Sowjets werkelijk bereid zijn waarlijk vrije verkiezingen in Duitsland te doen houden en om in te stemmen met hereniging van Duitsland op die basis. Mendès-France zou van mening zijn, dat dit een werkelijke beëin diging van de koude oorlog tot gevolg kan hebben. Overigens wil hij deze campagne zó leiden, dat het Westen eerst een of ficieel besluit moet nemen om West- Duitsland te bewapenen. Alleen dan kunnen de Russen er, volgens deze re denering, toe gebracht worden be langrijke concessies te doen. Om die reden heeft de premier de Nationale Vergadering aanbevolen het verdrag inzake de É.V.G., met be langrijke wijzigingen, te ratificeren. De amendementen zijn bedoeld om de oppositie t.egen de E.V.G. in haar hui dige vorm weg te nemen. De opposi tie verklaart evenwel, dat de Franse regering door het verdrag beroofd wordt van zeggenschap over haar ei gen strijdkrachten. Tegelijkertijd laat Mendès-France het beginsel van her bewapening van Duitsland, dat in het E.V.G.-verdrag vervat is, volledig in tact. De Franse premier zou er zeker van zijn, dat er alleen kans op ernstige onderhandelingen met de Russen is, wanneer deze voor de keus staan tus sen een herbewapend Duitsland en een Europese regeling, die voor het Westen bevredigend is, Het Franse kabinet kwam gisteren bijeen om het compromis-plan van de premier voor de E.V.G. te bespreken. De commissie voor overzeese gebie den van de Franse Nationale Verga dering besloot met 24 tegen 13 stem men bij twee onthoudingen een rap port ten gunste van bekrachtiging niet in behandeling te nemen. Een af gevaardigde kreeg opdracht een rap port tegen toestemming voor te leg gen. De financiële commissie ver klaarde zich eveneens tegen en dc Gaullistische afgevaardigde Max Bus set moet een rapport in die geest uit brengen. Montgomery opperbevel? In geval van ratificatie door Frankrrjk en Italië van het E.V.G.- verdrag zou volgens geruchten uit Pa rijs Montgomery tot opperbevelheb ber benoemd worden. Zijn taak zou in gróte lijnen te ver gelijken zijn met een soort minister van oorlog en een overkoepelende, representatieve functie betekenen. Rumoer in Brazilië. Betogingen in Rio de Janeiro De politie van Rio de Janeiro heeft Woensdag van vuurwapens en traan gas gebruik gemaakt om ccn menigte te verspreiden, die was samenge stroomd om een rede aan te horen van de Braziliaanse journalist Lacer- da, op wie verleden week een aanslag is gepleegd. Verscheidene personen werden gewond. Vier betogers wer den aangehouden. Bij de aanslag van verleden week werd een majoor van de Braziliaanse luchtmacht gedood. Officieren van de luchtmacht beschuldigen Lutero Var gas, een zoon van de Braziliaanse president, er van de aanslag uitgelokt te hebben. Een kolonel van de luchtmacht en twee luitenant-kolonels, die Woens dagavond op een bijeenkomst van 600 officieren van leger, marine en lucht macht beschuldigingen aan het adres van Luterno Vargas uitten, zijn op be vel van de minister van luchtvaart, Moura, gearresteerd. Woensdag is het in Rio de Janeiro de gehele dag onrustig geweest- Groepjes betogers trokken door de stad en vernielden borden, waarop Luterno Vargas werd aangeprezen voor hei-verkiezing in October als af gevaardigde. De minister van oorlog, Da Costa, en de minister van marine, Guilobel, hebben Woensdagavond met hoge of ficieren van leger en vloot de toe stand besproken. Rust keert terug m Marokko. In Fez nog grote spanning. De rust begint terug te keren in Marokko na tien dagen^van wanorde lijkheden, waardoor tientallen mensen om het leven zijn gekomen en voor millioenen francs aan schade is aan gericht De duizenden Berbers, die zich ter gelegenheid van het Aid el Kebirfeest in Rabat verzameld hadden om de Sultan eer te bewijzen, gaan naar hun woonsteden terug. Alleen in de ommuurde Arabische stad Fez is de spanning nog groot, hoewel sedert Dinsdag geen ongere geldheden zijn voorgekomen. Sedert Woensdag zijn in Casablanca 130 Marokkanen gearresteerd, omdat zij stakers trachtten te verhinderen hun werk te hervatten. Vrijdag zullen nog meer militairen van de Republikeinse Garde uit Frankrijk in Casablanca aankomen. 1 Molotow heeft tijdens een diner met de Britse Labourleiders op de Britse ambassade te Moskou ernstig ge waarschuwd tegen de gevaren van 'n nieuwe oorlog, waarbij Engeland, Frankrijk en ae Sowjet-Unie niets te winnen hadden. De Labour-delegatie vatte dit op als een zijdelingse waarschuwing te- Sen de herbewapening van West- uitsland een kwestie, waarover de Labourpartij verdeeld is. Molotow zei ook, dat er grote be hoefte aan bestaat, dat communis tisch China tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties wordt toegelaten. Hij sprak de hoop uit, dat Engeland en communistisch China nauwere be trekkingen zouden aanknopen. Een Britse groep parlementsleden, die op uitnodiging van maarschalk Worosjilof eind September of begin October een bezoek aan Moskou zal brengen, zal uit ongeveer tien leden van alle partijen uit beide huizen van het parlement bestaan. Verbod communistische parti} in V.S.? Volkomen onverwachts heeft de Amerikaanse Senaat gisteren *n wets ontwerp aangenomen en naar het Huis van Afgevaardigden doorgezonden, waarbij de communistische partij wordt verboden. Het wetsontwerp bepaalt, dat perso nen. die lid worden of lid blijven van de communistische partij en hande lingen verrichten om de doelstellingen van de communistische partij te ver wezenlijken. veroordeeld kunnen wor den tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar en een geldboete van ten hoogste 10.000 dollar. Straaljager verongelukt. Tijdens oefenVlucht boven West-DuiLsland. Tijdens een oefenvluoht is gisteren een Meteor-straaljager van de vlieg basis Twente bij Münster in Duitsland neergestort. De bestuurder, de 23-ja- rige reserve-sergeant vlieger H. Groot-Huize, afkomstig uit Apeldoorn, kwam hierbij om het leven. Hij was ongehuwd, maar zou volgende week in het huwelijk treden. De familie is gewaarschuwd. RUMOER IN AUSTRALIË Rus omgekocht voor politiek voordeel Dr. Herbert Evatt, leider van Australische arbeiderspartij, die in de oppositie is, heeft Donderdag premier Robert Menzies er van beschuldigd een „transactie" te hebben aangegaan met Wladimir Petrow, een voorma lige functionaris van de Sowjetrussische ambassade, om politiek voordeel te behalen. Volgens Evatt zou de regering Petrow ongeveer 5000 Australische pon den gegeven hebben voor zekere documenten, die gekocht werden om het Australische volk op ongepaste wijze te beïnvloeden by de verkiezingen, die toen naderden. Evatt stelde dit „sinistere feit" genover het beeld, dat Menzies had fegeven van een man (Petrow), die e vrijheid zocht in een democrati sche staat, toen hij in April bekend maakte, dat Petrow politiek asyl had gezocht en gekregen. Hij vroeg zich af, waarom het „belangrijke feit", dat Petrow 5000 Australische ponden had ontvangen, achtergehouden was tot na de verkiezingen op 29 Mei. Premier Menzies heeft in het par lement de verklaring van Evatt „hysterisch" genoemd. Zij bevatte „een mengelmoes van gedachten, die merendeels de communistische lyn volgen". De Australische eerste minister verklaarde, dat hij het Huis van Af gevaardigden op 13 April niet van de betaling aan Petrow mededeling had gedaan omdat hij toen nog niet wist lat dit gebeurd was. Volgens Menzies zou Evatt „wel licht thans niet in het parlement zit ten" als hij bijzonderheden van de Kolonel Szydloxvski, de uit Canada overgekomen oud-r..t, mand ant van de Poo'vo troepen, dit Axel bevrijd den, tijde is zijn bij de officiële ont vangst in liet Axelse raadhuis gehou den toespraak. Foto P.Z.C. Petrow-documenten in de verkie zingscampagne van Mei had onthuld. Het Australische Huis van Afge vaardigden heeft Donderdag een door premier Menzies ingediend wetsont werp. waarin de bevoegdheden van de koninklijke commissie voor spion- nage buiten twijfel gesteld worden, De statiefoto van de hoge Noorse gast, Koning Haakon VII, H. M. Ko ningin Juliana en Z. K. H. Prins Bern- hard, gemaakt direct na aankomst in het paleis op de Dam te Amsterdam. (Voor verslag van het bezoek van Koning Haakon aan ons land verwij zen wij naar pag. 3). Voedselhulp uit V. S. aangeboden. President Eisenhower heeft Donder dag machtiging verleend voor het ver strekken van overtollig voedsel ter waarde van vier mlilioen dollar aan de slachtoffers van de overstromingen van de Donau in Midden- en Oost- Europa. Geen dronkenschap aan boord van „Spanker"? Kapitein Jim Cleugh van de „Span ker" moet ten stelligste ontkend heb ben. dat hij of iemand van de beman ning. die bij de navigatie betrokken is, beschonken zou zijn geweest op het ogenblik dat de ramp gebeurde. Pas toen men aan boord zich bewust werd, dat er onverwacht van een schipbreuk sprake was en er door de storm geen onmiddellijke hulp te verwachten zou zijn, zou er sterke drank zijn ver strekt om de angst wat te beteuge len. Het is mogelijk dat enkelen zich toen te buiten zijn gegaan, maar dit zou geheel buiten de oorzaak van de ramp liggen. ...hoopt de bekende Neder landse roman- en toneelschrijf ster Jo van Ammers-Küller te Bussum haar zeventigste ver jaardag te vieren; is het 250 jaar geleden, dat de Fransen tijdens de Spaanse successieoorlog door de Engel sen onder Marlborough werden verslagen, waarbij de Franse veldheer Tallard werd gevan gen genomen, hetgeen merk waardigerwijs tot gevolg had, dat de Engelsen daarbij voor het eerst kennis maakten met selderij. Trein in ravijn gestort Na aanslag door bende op spoorbaan. Tussen Leles en Nagreg ten Oosten van Bandoeng is een trein in het ra vijn gestort na een aanslag door een bende op de spoorbaan. De passagiers hadden de wagens toen reeds verla ten. De bende had de rails op de spoorbrug opgebroken. De trein werd voorafgegaan door twee railjeeps met militair geleide. Toen de railjeeps de brug naderden, werden zij onder vuur genomen. Het vuur werd beantwoord, maar de eer ste jeep stortte onmiddellijk in het ravijn en de tweede werd door de lo comotief, die niet op tijd tot staan gebracht kon worden, even daarna van de brug geschoven. De trein bleef gedeeltelijk op de brug staan en gedeeltelijk boven het ravijn hangen, maar stortte 's nachts waarschijnlijk tengevolge van het ge wicht, alsnog in de 15 meter diepe kloof. De aanslag heeft minstens vier goedgekeurd en naar de Senaat ge- slachtoffers geëist, van wie drie mi- zonden. litairen. ALLEEN BIJ NEURENBERG INCIDENT Hamburgse arbeiders weer aan de slag By een botsing tussen ongeveer 1000 stakers en 60 politiemannen te Am- berg, by Neurenberg, zijn aan beide zyden verscheidene personen gewond. De stakers, die behoorden tot de ongeveer 100.000 stakende metaalbewer kers in Beieren, hadden enige werkwilligen bij de electrische apparaten- fabriek van Siemens-Schuckart afgeranseld. Hierop kwam de politie in actie, gesteund door niet-stakers. Dit was overigens het enige inci dent, dat zich Donderdag by de sta kingen in West-Duitsland voordeed. In de meeste gebit den van het land verloopt dc stakingsactie. Te Ham burg gingen de 14.000 arbeiders bij de openbare vervoers- en nutsbedrij ven na een staking van acht dagen, die de stad ongeveer drie millioen Mark gekost heeft, weer aan het werk. Vakbondsleiders en het stads bestuur gingen accoord met een be- McCarthy in belasting- moeilijkheden? Persbericht ontkend. Volgens de ..Washington Evening Star" zijn belastingambtenaren na een onderzoek van anderhalf jaar tot de slotsom gekomen, dat Senator Mc Carthy de staat wegens niet betaalde inkomstenbelasting en interest nog 'n bedrag van ongeveer 25.000 dollar schuldig is. Binnenkort zouden de be wijzen hiervoor worden overgelegd, waarbij de Senator de gelegenheid zal krijgen over bepaalde punten ophel dering te geven. Van opzettelijke be lastingontduiking zou niets zijn ge bleken, aldus dit bericht. Het onder zoek liep over de jaren 1946 tot 1952. McCarthy verklaarde desgevraagd, dat het bericht volkomen onwaar was. Het bureau van de inkomstenbelasting weigerde commentaar te geven. MENGELING VAN VREUGDE EN WEEMOED Wit-rood, de Poolse kleuren, domineren in het stadsbeeld (Van onze speciale verslaggever) De merkwaardige mengeling van vreugde en weemoed, welke men tel kenmale ondervindt bij viering en herdenking van dc bevrijding van ons land na de tweede wereldoorlog, heeft zich Donderdagmiddag weer duide lijk gemanifesteerd in het aloude stadje Axel. Axel, dat zich dezer dagen heeft opgemaakt om te vieren en te herden ken hoe men tien jaar geleden bevrijd werd van het Duitse juk; opgemaakt met welhaast uitbundige middelen. Axel heeft in de eerste plaats zyn dank tot uiting willen brengen aan de Polen, die het stadje voor vernieling vry- waarden en het toch de vryheid brachten Wit-rood, de Poolse kleuren, domineren in deze dagen in het Axelse straatbeeld; in bloemmotieven, in straat- en gevelversieringen. Maar .Donderdag overheerste, ondanks de uitbundige versiering van het stadje, de weemoed...... Deze dag immers stond in het te ken van de herdenking. Onder een grauwe wolkenlucht, aie zich regen- zwanger koepelde over het in feest tooi gestoken stadje, bewoog zich in de middaguren een sobere stoet, sa mengesteld uit Poolse oud-strijders en burgers van Axel, die zich teza men hadden opgemaakt om op deze dag de doden te eren. Axel was in feesttooi, maar de vlaggen, Poolse en Nederlandse, hingen allerwegen half stok en de in wit-rode tinten gehou den straatversiering scheen deze re genmiddag eer een passende omlijs ting voor de plechtigheden, dan een feesttooi. De mengeling van vreugde en weemoedVan droefheid en geluk „Maar het geluk, zo betoogde Axels burgemeester, de heer P. L. D. J. van Oeveren tijdens een in het raadhuis gehouden officiële ont vangst, „het geluk om de herwonnen vryheid is het grootst". Met deze woorden besloot hij een toespraak, waarin hij zich met name had gericht tot de uit Canada overgekomen kolo nel dr. Z. M. Szydlowski, destijds commandant van de Bevrijdingstroe- pen, en tot de Poolse gasten, o.m. ge komen uit Vlissingen en Breda. Bur- femeester Van Oeveren getuigde van e vreugde, welke heerst bij de bevol king van Axel, nu men tezamen met de bevrijders de bevrijding kan her denken en hn bracht een eresaluut aan de Polen! Hierna voerde kolonel Szydlowski het woord. De kolonel gewaagde van de ontroering, welke hem en zijn oud- strijdmakkers had bevangen bij het aanschouwen van de wijze waarop de graven van hun gevallen kameraden in Europa worden verzorgd. Hij be sloot zijn toespraak met een dank woord tot de burgers van Axel voor de bereide ontvangst en met het uit spreken van de wens, dat hij zijn le ven in een vry Polen zou mogen ein digen. Namens het herdenkingscomité sprak tenslotte de heer A. H. van der Lee een welkomst- en een dank woord. Kransleggingen. De ontvangst in de raadszaal van Axels stadhuis, waarbij o.a. tegen woordig waren de heer C. Hamelink, lid van Gedep. Staten van Zeeland, H. A. A. Baron Collot d'Escury, lid van het ere-comité, ir. C. F. M. J. Wats, consul van België te Sluiskil, en vele Poolse oud-stry'ders met hun echtgenoten en andere genodigden, vormde als het ware een prelude tot de kransleggingen welke daarna volgden. Allereerst begaf men zich naar de R K. begraafplaats, waar nadat de pater der Capucijners Gardiaan een gebed had uitgesproken kransen werden gelegd op het graf van me vrouw Szydlowski en op de graven van de burgerslachtoffers. Op de Algemene Begraafplaats werden namens het Ned. Oorlogsgra ven-comité nieuwe, kunstgranieten grafkruisen aangeboden, welke wer den ingewijd door pater Gardiaan. Namens de Poolse generaal Maczek, die eerst Zaterdag naar Axel zal kun nen komen, werden de nieuwe graf- kruisen in ontvangst genomen door kolonel Szydlowski. De kolonel ver klaarde, dat de Poolse oud-strijders op hun tocht door Frankrijk, België en Nederland, in ons land de best ver- (Vervolg op pag. 7) middelingsvoorstel om het uurloon met zeven pfennig te verhogen. De stedelijke autoriteiten maakten bekend, dat nu de vervoerstarieven en de ga3- en waternrijzen zullen moeten worden verhoogd. Vakverenigingsleiders hebben de stakers opnieuw gewaarschuwd tegen Oostduitse communistische agitators, die Woensdag rachtten geld en pam fletten uit te 'elen. Vice-kanselier Bliicher is naar het Zwarte Woud vertrokken om met dr. Adenauer, die daar zijn vacantie door brengt, de toestand te bespreken, wel ke door de staking ls ontstaan. Negen Nederlanders in Duitsland gewond. Negen Nederlanders, inzittenden van een Volkswagen-autobusje, zijn ge wond. Op de autoweg tussen Mün- chen en Augsburg raakte hun voer tuig door onbekende oorzaak van de weg. Alle gewonden, waarvan enigen zwaar, komen uit Geleen. miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiM Slecht weer ook op Mars M Niet alleen m Europa en Azië heerst een ongekende natte zo- mer, ook op Mars is het zeer ongewoon weer. Dr Wilkins voti het Britse as- tronomisclie genootschap heeft H verklaard, dat in de dampkring van Mars dikke wolkenvelden hangen. De kanalen van Mars, ee die anders alleen in het voor- H jaar kunnen worden waarge- ee nomen, tekenen zich ditmaal ook in de zomermaanden dui- s ielijk af, hetgeen zou kunnen duiden op een overxdoed van water, aldus dr Wilkins. Nederlandse geleerden naar de Sowjet-Unie. Op uitnodiging van Moskou. Op uitnodiging van het ministerie voor hoger onderwijs van de Sowjet- Unie vertrekt een "dezer dagen een aantal Nederlandse geleerden voor een excursie van enige weken naar de U.S.S.R. ter kennismaking met het hogeronderwijs en het wetenschappe lijke leven aldaar. Het gezelschap bestaat uit de heren prof. dr. A. J. P. Oort. directeur van het laboratorium voor phytopatholo- fie. prof. dr. T. H Thung, hoofd van e afd. virologie, behorende bij het laboratorium voor phytopathologie, prof. dr. ir. J. C. Dorst, directeur van het instituut voor veredeling van landbouwgewassen allen bij de land bouwhogeschool te Wagen ingen, dr. W. H. van Dobben, wetenschappelijk hoofdambtenaar op het centraal insti tuut voor landbouwkundig onderzoek te Wageningen. benevens prof. dr. W. F Wertheim, hoogleraar tn de socio logie en prof. dr. J. Presser, hoog leraar in de geschiedenis, beiden aan de universiteit van Amsterdam. DE VERWACHT IETS WARMER. Enkele buien, maar ook enkele op klaringen. Matige tot vrij krachtige Zuid-Westelijke wind. Iets warmer. ZON EN MAAN. 14 Augustus Zon Op: 5.21 Onder: 20.07 Maan On: 19.48 Onder: 5.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1