PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Lagerhuis stemde voor beleid van regering inzake Egypte Visserijdagen 1954 in Breskens in voorbereiding BILT NOG NIETS BEKEND OVER HET VERBLIJF VAN DR. JOHN AMERIKAANSE PROTESTEN DOOR PEKING GEWEIGERD 197e Jaargang-No. 177 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant, Directie: F, van de Velde en F. B den Boer.: Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G. Ballintijn: PL-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 Juli 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f LIedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v d. Blad' 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g, 2861 of 2160; Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. tel'ef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef 16; Terneuzen. Brouwerijstr 2: Zierikzee, N Bogerdstr C 160. telef. 26. PIJNLIJK DEBAT VOOR CHURCHILL Van vele kanten critiek op de „miserabele voorwaarden" Het Engelse Lagerhuis heeft zich gisteravond met 257 stemmen tegen 26 achter het regeringsbeleid inzake de basis van het Suez-kanaal ge steld. Vijf Labourafgevaardigden stemden voor de regering ondanks par tij-instructies om zich van stemming te onthouden. Slechts 283 van de in totaal 625 Lagerhuisafgevaardigden brachten hun stem uit. Aan de stemming ging een dramatisch debat vooraf, waarin ook Churchill zich mengde. De Labourafgevaardigde Paget verklaarde, dat men onder miserabele voorwaarden moest terugtrekken als gevolg van een kabinetsintrige in de conservatieve party, die door de premier onder tafel is aangemoedigd. Churchill sprong op en riep: „Dat is absoluut niet waar". Paget vroeg hem daarop: „Wilt u zeggen, dat u geen obstructie in het kabinet hebt gevoerd tegen de wen sen van het ministerie van buiten landse zaken en dit hebt laten weten aan de conservatieve partijleden, die zich tegen de ontruiming van de zone verzetten Churchill antwoordde, dat hij ge heel correct tegenover zijn collega's was opgetreden. Hij had in openbare redevoeringen niet in het minst ver huld, hoezeer hij de loop der gebeur tenissen in Egypte betreurde. Hij was zich evenwel bewust van de recente wijzigingen in de strategische positie. Het debat werd geopend door mi nister Head, die de overeenkomst in Cairo ondertekende. „Wij kunnen niet anders verwachten", aldus de minis ter, „dat in een toekomstige oorlog atoomwapens tegen Groot-Brittannië zullen worden gebruikt, waardoor de mogelijkheid om in Engeland troepen in grote getale te mobiliseren, uit te rusten en naar overzeese gebieden te zenden, beperkt zal zijn. Deze over wegingen gelden ook voor Rusland". Met een kleiner basis kan men vol staan en men moet streven naar be tere samenwerking met Egypte en het vormen van strategische reser ves. Critiek van Attleé De oppositieleider, Attlee, bracht in herinnering, dat in 1946 reeds de toenmalige Labour-regering bereid was de troepen uit de kanaalbasis te rug te trekken en dat Churchill toen Pier in Scheveningen Over de financiering wordt nog gesproken De kwestie van de financiering van de nieuwe pier in Scheveningen is nog steeds niet opgelost. De Exploita tie Maatschappij Scheveningen heeft verschillende ontwerpén ingediend, welke voorlopig door de officiële in stanties zijn goed gekeurd. Men tracht thans een evenwicht te vinden tussen de grote bouwkosten van een nieuwe pier en de mogelijk heden van een exploitatie. Er is in dit opzicht nog geen overeenstemming bereikt en alhoewel de kans daarop niet is uitgesloten, verwacht men niet, dat de pier vóór 1956 er zal zijn. Amerikaanse voedselhulp voor Oost-Europa De Amerikaanse president heeft een verklaring doen uitgeven, waar in hij voedselhulp aan de slachtoffers van de recente overstromingen in Centraal- en Oost-Europa aanbiedt. In West-Duitsland en West-Oosten rijk, aldus de verklaring heeft Ame rika reeds hulp geboden teneinde de onmiddellijke nood te lenigen. Ame rika is bereid om deze hulp ook tot de andere getroffen gebieden in Cen traal- en Oost-Europa uit te breiden. Donderdag bezocht een aantal echt genoten van opvarenden van de Si- bajak" de Chr. lagere school te Dom burg. Deze school heeft namelijk ge ruime tijd geleden de „Sïbajak" (van de Kon. Rotterdamse Lloyd) „ge adopteerd" zodat er steeds een nauw contact bestond tussen bemanning en school. Nu de leerlingen van de hoog ste klassen de school verlieten boden de dames van de opvarenden aan de jongelui een fraaie kleine wereldatlas aan. (Foto P.Z.C.) gesproken had van eèn pijnlijke slag. Het Labour-voorstel van 1946 had de steun van de militaire deskundi gen genoten. De overeenkomst schijnt het resul taat te zijn van uiteindelijke aan vaarding van alles, wat maand na maand,bijna jaar na jaar, door de huidige regering was geweigerd. Het is volgens Attlee niet waar, dat het vei'schil tussen de waterstof- en de atoombom helemaal voor de positie-verandering van de huidige regering verantwoordelijk is. Naar de regeringsbanken kijkend zei hij, dat er een reusachtig verschil bestaat tussen de houding van Chur chill, nu hij aan het bewind is en diens houding als oppositieleider eni ge jaren geleden! Attlee hoopte, dat de huidige over eenkomst uitgevoerd zou worden, doch de voorwaarden noemde hij de slechtste die ik ooit gezien heb.' Tien maanden gepraat De leider van de groep conserva tieve rebellen, Waterhouse, vroeg, waarom tien maanden lang was ge- Ir. v. d. Toorn dir.-gen, P.T.T. Zeer binnenkort kan het K.B. af komen, waarbij als opvolger van de directeur-generaal van de P.T.T., de heer L. Nèher, die op 1 October met pensioen gaat, zal worden benoemd ir. J. D. H. van der Toorn, thans wnd. directeur-generaal en hoofddirecteur algemene zaken en radio, aldus De Telegraaf. praat over de voorwaarden waarop de Britse troepen naar de kanaalba sis mogen terugkeren, als de water stofbom de Britse positie aldaar on houdbaar maakte. Hij geloofde, dat Groot-Brittannië „zijn verantwoordelijkheden moe werd. Wij zijn bezig onze wil om te heersen te verliezen", zo meende hij. Voorts vei'klaarde hij, hoewel hij niet gewoon was critiek op de Ver enigde Staten uit te oefenen, 't Ame rikaanse optreden overal in de wereld scheen te zijn ingegeven door een af keer van het Britse rijk en een ver langen om het imperium te schaden. Tegen toelating van Rood- China tot Ver. Naties De Amerikaanse Senaat heeft zich Donderdag eenstemmig met 91 stem men uitgesproken tegen de toelating van communistisch China tot de Ver enigde Naties. De Senaat laste in een wetsont werp ter machtiging van hulp aan het buitenland ten bedrage van 3.100 millioen dollar een amendement in, waarin president Eisenhower wordt verzocht het Congres in hoofdlijnen uiteen te zetten, welke stappen zul len worden genomen na eventuele toelating van China tot de interna tionale organisatie. De president heeft geweigerd van te voren te zeggen, welke politiek Amerika zou volgen, indien 't regiem van Peking door de Verenigde Na ties zou worden erkend. Chesmann wil weer in beroep gaan De ter dood veroordeelde Caryl Chessman, die reeds zes jaar lang zijn terechtstelling door juridische manoeuvres heeft weten uit te stel len. zal thans wederom trachten aan de dood te ontkomen. Hij zou van daag terechtgesteld worden in de gas kamer doch zijn advocaat heeft mede gedeeld, dat hij een van de rechters van het Amerikaanse oppergerecht zal verzoeken om de executie te doen uitstellen, teneinde hem de gelegen heid te geven by het Amerikaanse op pergerecht in beroep te gaan. Chess man heeft in zijn cel een boek ge schreven dat een „best seller" is ge worden en ook verfilmd zal worden, te weten „Uell 2455, death row". Chessman is o.m. veroordeeld we gens moord. Een van de rechters van het hoog gerechtshof van Californië heeft be sloten Chessman opnieuw uitstel van executie te verlenen. Beelden xiit de Vierdaagse te Nijme- gen. Foto boven: Na urenlang tippe len, is het goed rusten in een militair aanhangwagentje. Foto onder: J groepje Zwitserse Alpenjagers in de omgeving van Mook. Metropoliet Arsenije veroordeeld De 71-jarige orthodoxe metropo liet van Montenegro, Arsenije, is gis teren veroordeeld tot 11 jaar en zes maanden dwangarbeid. Hij werd be schuldigd van het smeden van een samenzwering ter omverwerping van de Joegoslavische regering. Aanklacht tegen dr. Wohlgemut Een week na liet bekend worden van de verdwijning van dr. Otto John weet het Duitse publiek over het mysterie nog altyd niets, wat als defini tief geldt. Zeker is slechts, dat de chef van de geheime dienst niet alleen de bonds regering, doch ook zijn vrienden uit het verzet tegen Hitier een slechte dienst heeft bewezen. John heeft zichzelf tweemaal per radio gemeld en wel met thesen, die lijnrecht uit het propagandistische woordenboek der Oostduitse regering stammen. Over zyn verblijfplaats is verder, naar de Berlynse politie Donderdag mededeelde, niets meer bekend geworden. nende boulevardblad „Bild" is dr. Ot to John Dinsdagochtend j.l. met een speciaal Russisch militair vliegtuig uit Oost-Berlyn naar Moskou ver- trokken. Zolang de Oostduitse echter John niet in eigen persoon aan de pers voorstelt blijft echter de twijfel voortbestaan over de vraag of hij geheel en al uit vrije beweging is heengegaan. Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak geopend tegen John's vriend, dokter Wohlgemut, met wie hij over de grens gegaan is. De aanklacht luidt vrijheidsbero ving met staatsgevaarlijke bedoelin gen, en zij richt zich niet alleen te gen de dokter, doch ook tegen ande ren. Wie die anderen kunnen zijn is een nieuw raadsel. De enige derde, die tot dusver heette mede naar het Oosten verdwenen te zijn, is een as sistente van de dokter, maar tot dus ver scheen niets er op te wijzen, dat deze mede in een eventueel complot zou zijn. Volgens het te Hamburg verschij- TOUR DE FRANCE Wout Wagtmans staakte de strijd In de 20 e étappe van de Torn de France heeft onze landge noot Wout Wagtmans de strijd gestaakt. Drie kilometer voor de top van de Faucille, 105 km van Aix-les-Bains, gaf Wagt mans zonder opgave van rede- aeiüop en stapte hij in de be zemwagen. De overige Nederlanders heb ben in de 20e étappe behoorlij ke resultaten bereikt. Hein van Breenen wist wederom beslag te kiggen op een fraaie tweede plaats, terwijl Van Est en Voorting resp. de negende en de twaalfde plaats voor zich opeisten. In het ploegenklasse- ment handhaafde Nederland zich op de vierde plaats. Vliegtuig stortte op menigte Dertien doden en vijf en twintig gewonden Donderdag zijn in de Israëlische nederzetting Maagen, 13 personen om het Teven gekomen en 25 gewond, toen een burgervliegtuig neerstortte op een gebouw waarin een gedenkteken voor parachutisten in de tweede wereldoorlog zou wor den onthuld. Het vliegtuig, oen Pipercub, stort te neer korte tijd voordat de Israë lische premier. Mosje Sjaret, de her- denkings-bijeenkomst zou openen. Directeur-generaal wederopbouw Ir. H. M. Buskens benoemd Ir H. M. Buskens te Vught is bij Kon. besluit benoemd tot directeur- generaal van de wederopbouw en de volkshuisvesting. Ir Buskens is geboren in Rotter dam, in 1909 Hij studeerde bouw kunde aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij het diploma van bouwkundig ingenieur in 1937 be haalde. Per 1 Januari 1938 werd de heer Buskens benoemd tot ingenieur bij de streekplannendienst in Noord-Bra bant. waar hij vrijwel aanstonds met de dagelijkse leiding van de dienst werd belast. Naast zijn min of meer ambtelijke bezigheden was hij geruime tijd lid van het bestuur van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging en vervulde daar achtereenvolgens de functie van voorzitter van de groep bouwkunst en onder-voorzitter van het hoofdbestuur. Washington wil het er niet bij laten Peking heeft geweigerd <le Amerikaanse protestnota's in ontvangst te nemen. Volgens de Amerikaanse lezing heeft de Britse zaakgelastigde het protest voorgelezen adn onderminister Tsjan Han Foe en het daarna over handigd. Later op de avond gaf een Ud van de Chinese staf de aide-iné- moire het protest terug onder de opmerking, dat de zaakgelastigde vergat deze mede te nemen. Washington wil het hierbij niet laten doch men weigerde te zeggen, wat mogelijk een verdere Amerikaanse actie zou zyn. Waarnemers zien in een en ander een opzettelijke belediging. itse protesten werden wel aanvaard. Het neerschieten van de Skymaster is volgens de Chinese opvatting alleen een kwestie tussen de Chinese en de Britse regering en de V.S. staan er buiten. Peking heeft voorts aan het secre tariaat-generaal van de V.N. een krachtig protest gezonden tegen het neerschieten van twee vliegtuigen door de Amerikanen bij Hainan. Verzocht werd afschriften te zen den van het protest aan alle V.N.- leden, met uitzondering van nationa listisch China. De Amerikaanse vlieg, delcschepen „Hornet" en „Philippines Sea", die naar het gebied van Hainan waren gezonden, hebben het zoeken naar overlevenden van de Skymaster opgegeven. Zij zullen in de Zuidchi- nese zee blijven voor oefeningen en er wordt bovendien nog een vlieg- dekschip aan het eskader toegevoegd. De schepen zullen gereed zijn voor alle eventualiteiten, aldus de offici ële mededeling. Een vaartuig van de politie te Hongkong met tien man aan boord wordt vermist. De boot, die ten tijde van de verdwijning niet in dienst JAARLIJKSE ZEEUWSE TRADITIE Basis voor de vissersvloot nu 75 jaar geleden gelegd Velen zullen zich nog het succes herinneren, dat in Breskens vorig jaar is geboekt met de Visserydagen, waarbij tevens het 35-jarig bestaan van de Breskense visserijvereniging „Ons Belang" werd gevierd. Onmiddellijk groeide daarna het streven om deze Visserydagen tot een jaarlykse Zeeuw se traditie te maken. Ondanks vele moeilijkheden, welke het comité Visserydagen dit. jaar heeft ondervonden, zyn de plannen reeds weer vergevorderd en het staat thans vrywel vast, dat Breskens op Zaterdag 14 en Zondag 15 Augüstus a.s. de Visserydagen zal vieren. De Visserydagen 1954, precies 75 jaar nadat vanuit Breskens de eerste hoogaars uitvoer! Want het was in 1879, dat Daniël Hoogstad uit Breskeus als eerste op de gamalenvangst ging. Nadien be stond de „vloot" geruime tijd uit de „Breskens I" en de „Breskens 2", tot dat er omstreeks 1918 een twintigtal hoogaarzen in dit Zeeuwsch-Vlaam- se havendorp thuishoorden. De hoog aarzen werden geleidelijk vervangen door kotters en botters, waaruit de vloot in 1925 bijna geheel bestond, en in de loop der jaren werden vrij wel alle schepen gemotoriseerd. Kort voor de laatste wereldoorlog bestond de vloot uit een dertigtal schepen en thans telt 2ij nog rond 25 vaartuigen. Maar in het „seizoen" kan men vanuit Breskens een zeventigtal vis sersboten ter haringvangst zien uit varen! Want ook uit Urk, Schevenin gen en IJmuiden trekt men er via Breskens op uit. Naast de haringvangst speelt zoals bekend de garnalenvisserij een grote rol en zo is de visserij sinds dat bescheiden begin met die eerste hoogaars uitgegroeid tot een voor Breskens wel bijzonder belangryke bestaansbron. Waarvoor men door het jaarlijks houden van Visserijda gen gerust eens de trom mag roeren! De plannen De plannen moesten helaas een wijziging ondergaan tengevolge van moeilijkheden, welke het comité on dervond bij het bezetten van het se cretaris-ambt. Een der gevolgen was, dat het openluchtspel moest worden uitgesteld tot volgend jaar, daar de repetities, welke reeds waren aange vangen, gestaakt moesten worden. Thans is besloten het door de heer Wesselink uit Oosterbeek geschreven spel „Zee en Schelde" het volgend jaar op te voeren. Indien de financiële moeilijkheden, waarmede het comité-Visserijdageri helaas nog worstelt, tijdig worden overwonnen, zal niettemin een alles zins aantrekkelijk programma kun nen worden uitgevoerd. Zo heeft men zich de medewerking verzekerd van het radio-ensemble „De Bietenbou wers", onder leiding van Ger de Roos, van de Kon. Harmonie „De Unie" uit Breda, van de muziekvereniging „Ons Genoegen" uit Vlissingen en van en kele muziekkorpsen uit West Z. Vlaanderen. Het programma omvat voorts zeil- 'wedstrijden. waterskiën, turndemon- straties, een optocht met praalwa gens, concerten, een taptoe en vuur werk, zodat ook de Visserijdagen 1954 ongetwijfeld voor Breskens fees- tclijke hoogtijdagen kunnen worden. Mits op medewerking, zowel van particuliere zyde als van overheids wege, gerekend kan worden. was, wordt gebruikt voor patrouille vaarten in de territoriale wateren van Hongkong. Vliegtuigen van de R.A.F., die een onderzoek instelden, zijn onverrichterzake weer terug ge keerd. Men veronderstelt, dat de tien Chinese politiemannen naar de Bom- munisten zyn overgelopen. Rotterdam op de bres voor herbouw molen Meisje kwam een gulden brengen Geheel Rotterdam is in de weer voor de herbouw van de dezer dagen ver brande molen „De Noord" aan het Oostplein. Er heeft zich een comité gevormd, waarin vele vooraanstaan de Rotterdammers zitting hebben, dat zich in een oproep tot de burgerij heeft gericht, waarin het o.m. verklaart: „De molen is het enige dat ons nog aan Oud-Rotterdam herinnert. Hij is voor ons het symbool var verzet en wederopstanding". Het comité doet een beroep op de bevolking, een ton bijeen te brengen voor het behoud van de molen. Ook het college van B. en W. heeft zich uitgesproken voor herbouw van dit typisch Rotterdamse monument. Een van de eerste «rifteu van de bur gerij was die van een klein meisje, dat van Hillegersberg naar Kralingen was komen wandelen om de burgemeester een envelop, inhoudende een gulden, te geven... Aardschokken in Zwitserland en Frankrijk Een ernstige aardschok, waarvan de haard zich in de buurt van de plaats Sien in het kanton Valais be vindt, is gistermorgen door de seis mograaf van het observatorium van Neuchètel geregistreerd. De beving hield ongeveer 12 minuten aan, al dus een lid van de staf van het ob servatorium. De schokken zijn in ge heel Zwitserland gevoeld. Op vele glaatsen schudden de huizen en werd et meubilair verplaatst. A.F.P. meldt uit Lycn. dat te Mo- rez in de Jura en omgeving eveneens een krachtige aardbeving is waarge- DE "FR WACHT: ZELFDE WEERTYPE. Veranderlijke bewolking met zon nige perioden maar ook nog enkele verspreid optredende buitjes. Matige, nu en dan vrij krachtige Westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN MAAN 31 Juli- Zon op 4 59 onder 20 33 Maaji op 6.53 onder 20.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1