ssbp DDnVIMPIAlF 7FF1IWRF COUDANT *8®® Amerikaanse jagers haalden twee Chinese vliegtuigen omlaa? D£ BILT „OVEREENKOMST WACHT NOG SLECHTS OP ONDERTEKENING" ROOD CHINA BETUIGT SPIJT REGEN BEDREIGT ZOMERSEIZOEN IN ZEELAND Een plaatjezoals dr Schulmeijer en echtgenote (uit Bad Nauheim in Duitslandstraks in hun foto-album kunnen plakken. Herinneringen aan onze vacantie in Zeeland, in Juli 195Jf (Foto P.Z.C.J /W^<\*VWVVV\VWVWVVV\A i; Nolten fin Wagtmans ij verachterden weer ij In de 17e étappe van de Ron- 4> de van Frankrijk, van Lyon naar Grenoble (182 km) kreeg de Nederlandse ploeg weer eni- ge flinke klappen te incasseren. Nolten en Wagtmans, de twee S best geplaatste Nederlanders, arriveerden 10 minuten na de j winnaar, de regionaal Lucien j Lazarides, in Grenoble. In het algemeen klassement moesten y j zij ieder twee plaatsen prijs S j geven. Bén Nederlander, t.w. de momenteel zeer sterk rij- dende Hein van Breenen klas- seerde zich als zesde, nog geen 4 anderhalve minuut na de win- i naar. In het algemeen klasse- ment bezet de Amsterdammer S nu de 18e plaats. In het ploe- S genklassement staat Nederland vierde op ruim 30 minuten van J de Zwitserse ploeg. J VWWMWVWVWVWWtW Onderhandelingen over de Suez-kanaalzone wyvvYvvvvvmvvvyyvvvv1 Echte krokodil Zondagavond sprong tijdens een circusvoorstelling te Inns bruck een vrouw uit het pu bliek in de piste, toen een hyp notiseur bezig was een kroko dil in „trancete brengen. Zij werd juist bij tijds weg getrokken. Het beest was nog niet geheel en al onder hypno se. „Ik wilde mijzelf er alleen van overtuigen of het een ech te krokodil was", zei de vrouw later. AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaj Directie: F. van de Velde en F. B. WW BW W H |lgng H M HBVWIMB BB BB B B |C B Ing. mededelingen driemaal tarief, den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. W H R 1 BJI IV Ikn Bgm k H kv V V U BB W W IB Bil BB 1 B Kleine advertenties (max. rcgelsi Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: van 1—5 regels f i._. iedere regel W. Leertouwer. meec 20 cent. „Brieven of adres ABONNEMOTTSPBIJS cent per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. X S celit? Giro No. P.Z.C. Mtdaelbutg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef, 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brou werijstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr. C 160i. telef- Verpleegster deed een Gratificatie van de gemeente Den Haag Het gemeentebestuur van Den Haag heeft aan zuster E. M. D. Schildt van de gemeenteziekenhuizen een gratifi catie van f 200 toegekend voor een uitvinding op medisch gebied, aldus wordt medegedeeld in „Den Haag en wij", het personeelsorgaan van de ge meente 's-Gravenhage. De vinding van zuster Schildt heeft betrekking op de z.g. „ijzeren long". Door haar vinding wordt het lijden van de patiënt verlicht, die vaalt j medische uitvinding maandenlang in dit toestel moet ver blijven Zuster Schildt heeft namelijk een nieuwe wijze van afsluiting bedacht, waardoor de gehele hals en een deel van de borst van de patiënt vrij ko men. Als gevolg hiervan krijgt hij een grotere bewegingsvrijheid en is hij bevrijd van de druk op de bovenkant van zijn hals. die bestond bij het oude systeem. Bovendien kan door deze nieuwe vinding de arts in voorkomen de gevallen, bijvoorbeeld bij verstik kingsgevaar, chirurgisch ingrijpen, wat tot dusverre niet mogelijk was. Terras op Vlissingse boulevard anno Juli 195 Jf (Foto P.Z.C.J Regen, regen, regen Een alle vacantie-geneugten weg- -poelende regen gutst van dag tot-dag teer, verandert stranden in modder vlakten, maak van caféterrassen on herbergzame oorden en in de Zeeuwse badplaatsen begint 't spook der ver veling de kop op te steken In Zoutelande is men tegen dit spook ten strijde getrokken. Ten gerieve van de badgasten ij een zaal ingericht waar men gezelschapsspelen kan be oefenen en zo wordt het zomerseizoen in Zeeland tot een ping-pong, dam- en schaakseizoen. Juli 195 If. ,JDit seizoen is een verloren zaak. Het terras heeft één keer diëtist ge daan, op Hemelvaartsdagen het heeft nog niet opgeleverd, wat er aan ten koste gelegd is". Dat beeld schetst de eigenaar van hotel Noordzeeboule- vard in Vlissingen en naar zijn me- ning valt de schade niet meer in te halen. „Tenzij het naseizoen" Maar dat is nog ver in het verschiet. Een mening, die gedeeld wordt door de heer G. Houtekamer, r retaris van de Prov. V.V.V. ,Het wordt een strop, tenzij er snel i ts verandert. Een toe rist vertrouwde my toedat hy liever thuis het hemelwater langs de ruiteni zag gutsen, dan in een zomerhuisje"... Een standpunt waar iets voor te zeggen valt, hoewel het allesbehalve een opgewekt geluid is, maar men moet wel over een bijzonder grote do sis optimisme beschikken om in de grauwe regenluchten figuurlijk een zonnestraaltje te ontdekken. Toch zijn er in Zeeland mensen, die de moed niet laten zakkenzoals de heer J. H. Borgmeijer, secretaris ar. de V.V.. V. Renesse: Mensen, lamenteer toch niet teveel over dat slechte weer; het kan immers elk ogenblik omslaan!" De heer Borgmeijer is ook helemaal niet tevreden over al die plaatsjes in de kranten van verregende boule vards en verlaten stranden, 't Spijt VERWACHT VRIJ VEEL WIND. Enkele buien, maat ook opklarin gen. Matige tot krachtige wind tussen Zuid-West en West. zelfde tempera turen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN. 28 Juli. Zon op 4.54 onder 20.38 Maan op 2-56 onder 19.45 EEN INCIDENT BIJ HAINAN MR. YAM IN IN DJAKARTA: Verslag uitgebracht aan kabinet Bij zijn aankomst in Djakarta heeft mr. Moh. Yamin verklaard, dat hü goed nieuws bracht over de Haagse besprekingen. „De ontwerp-overeen- komst wacht nog slechts op de ondertekening door minister Sunarjo en minister Luns namens de resp. staatshoofden, president Soekarno en ko ningin Juliana. Het is om deze reden, dat ik persoonlijk volledig verslag kom uitbrengen aan de Indonesische regering over de bereikte resultaten". Naar Pi-Aneta uit Djakarta verneemt, is minister Yamin terug gekomen op verzoek van de Indonesische delegatie en niet op verzoek van de Indo nesische regering. Waarschynlijk acht de delegatie een mondelinge toelich ting aan het kabinet noodzakelijk. Moh. Yamin zeide voorts, dat de besprekingen in Den Haag, evenals die in Colombo en Genève tot doel hadden te streven naar wereldvrede en het ••erminderen van de spannin gen tussen Oost en West. Op de vraag of hij goede hoop had, dat de ondertekening spoedig zou kunnen geschieden, antwoordde de minister: „Indien ik pessimistisch gestemd was, zou ik geen besprekingen vod- ren". Mr. Yamin gaf in een kabinetszit ting ten huize van de minister-presi dent Ali Sastroamidjojo verslag van de besprekingen in Den Haag. Hij legde tevens de ontwerpovereen komst over, zoals die door de Neder landse en de Indonesische delegaties is opgesteld. Er werden nog geen mededelingen gedaan over het rap port en de beoordeling van de resul taten. Het kabinet zou vanmorgen opnieuw bijeen komen. Aan de kabi netszitting ging een bespreking voor af van twee uur van het hoofdbe stuur van de Partai Nasional Indone sia en haar ministers over de ont wikkeling van de besprekingen in Den Haag. De P.N.I, nam in afwach ting van net rapport van Yamin, nog geen besluiten. Ook in de Indonesische pers wordt een nog afwachtende houding nomen. „Bintang Timur" schrijft, dat de Indonesische delegatie zeker drin gende redenen moet gehad hebben om de formele zitting van Zaterdag niet te laten doorgaan. Het blad dringt aan op inlichtingen over het verloop van de besprekingen, omdat „het volk geen geheime diplomatie wenst. „Suluh Indonesia" is van me ning, dat de Indonesische delegatie een sterke positie inneemt, omdat zij niet bevreesd is een mislukking onder het oog te zien, indien deze net re sultaat is van het Haagse overleg. „Indonesië voert geen besprekingen met Nederland om zich te binden maar om zich te bevrijden van de banden, die zijn keel snoeren". van de bende van de Kwo-Min- Tang (de Chinese nationalisten) r,;e op weg was voor een aanval op de militaire basis te Port Joelin, die op het eiland Hainan ligt". De Britse minister van buitenlandse zaken, Anthony Eden, heeft in het La gerhuis verklaard, dat Groot-Brittan- nië het snelle aanbieden van veront schuldigingen wegens het neerschie ten van het Britse passagiersvliegtuig door de Chinese autoriteiten ten zeer ste waardeert. Hij noemde het gebeurde overigens een „woeste en onvergeeflijke aanval op een ongewapend vliegtuig- De Britse regering, zo vervolgde hij, is van mening, dat disciplinaire maat regelen getroffen dienen te worden teneinde een herhaling van dergelij ke incidenten te voorkomen. De 25.000 uitgeloot. In de eerste klasse van de 524-ste staatsloterij is Maandagochtend de prijs van 25.000 gulden uitgeloot. Zij viel op lot 4124. De Britse minister van oorlog, Head, heeft Maandag voor de eerste maal sedert zijn aankomst in Egypte besprekingen over de kwestie van het Suezkanaal gevoerd met een Egyp tische delegatie, die onder leiding stond van premier Nasser. By zijn aankomst in Cairo verklaar de minister Head Zondag, dat hy was gekomen om de onderhandelingen „te bevorderen". De Britse regering is hoopvol gestemd ten aanzien van het bereiken van overeenstemming zo zei hy. India wil Portugese „factorijen' terug Gevecht te Dadra In een ambtelijk communiqué, ge publiceerd in de Portugese pers, be vestigt de Portugese regering de aanval op Dadra, een kleine Portu- fese enclave in India met een onbe- uidend aantal inwoners. Het Portu gese staatsgezag werd daar slechts door enkele politiebeambten gehand haafd, die niettemin tegenstand ge boden hebben. Er zijn doden en ge wonden. Verder zijn op 4it ogenblik nog geen bijzonderheden bekend. Het doipje werd door de aanvallers be zet De Portugese overheden van Da- mao (tot welk district Dadra be hoort) hebben geen contact meer met het gebied. Balkanconferentie te Bied in Joego-Slavië De conferentie van ministers van buitenlandse zaken van Griekenland, Turkije en Joego-Slavië zal waar schijnlijk op vier of vijf Augustus worden gehouden in Bied (Joego- Slavië). De technische voorbereidin gen voor de conferentie zijn reeds be gonnen en een aantal Joegoslavische hoge functionarissen is reeds in Bied aangekomen. ons, meneer Borgmeijer Optimistisch bleef ook de heer J. A. de Vos, administrateur van de V.V.V. Burgh-Haamstede. „Als de zon even doorbreekt en volhoudt, kunnen we de duinen al weer in. Die zijn z< oog!" Tja, als die zon nou maar komen toil. de! Van Noord naa~ Zuid: in Cadzand vonden we tot besluit nog een opti mist. De eigenaavan hotel Noordzee, uit unens stemgeluid een grote mate van berusting sprak. „Er zijn weinig dagjesmensen, maar de gasten amu seren zich wel. Mooi weer Nee. maar dat komt straks", sprak hij vól ver trouwen. Een prettige uitspraar ten besluite! Moge het velen tot ti st strekken. De Amerikanen hadden opdracht snel te schieten Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft Maandag bekend gemaakt, dat twee vliegtuigen van een Amerikaans vliegdekschip twee vliegtuigen van communistisch China hebben neergeschoten. De Amerikaanse vliegtuigen waren op zoek naar overlevenden van het Britsp passagiersvliegtuig, dat nabij het Chinese eiland Hainan Vrijdag j.I. werd neergeschoten. Volgens het State Department werden de Amerikaanse vliegtuigen aangevallen boven volle zee. De Verenigde Staten nemen zich voor zeer krachtig te protesteren tegen dit nieuwe bewijs van onmenselijkheid der communisten en hun inmenging in humanitair reddingswerk. De Amerikaanse vliegdekschepen hadden Zaterdag bevel gekregen zich naar het gebied te begeven, waar het Britse passagiersvliegtuig was neer geschoten en daar eventuele versto- ringen van het reddingswerk te voor komen. De Amerikaanse mededeling over het neerschieten van de twee Chinese jagers volgde slechts enkele uren op de uitzending van radio Peking, waarin werd medegedeeld, dat de Chinese republiek verontschuldigin gen zou aanbieden voor het incident met het Britse passagiersvliegtuig en schadevergoeding zou betalen. De verklaring van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Foster Dulles, over het neerschieten van de twee Chinese vliegtuigen ver wekte opwinding in Washington. Er werden allerlei speculaties geuit over de gevolgen van het incident. De Amerikaanse minister van oor log Wilson verklaarde, dat het ge vecht werd geleverd „buiten het ge bied van twaalf mijl rondom Hainan". De Chinese toestellen waren eenper soons jagers met schroefaandrrjving van het type L.A. 7. De Amerikaanse toestellen waren Skyraiders. De vliegers van de Amerikaanse toestellen verklaarden, dat zij tijdens, het gevecht ook werden beschoten door een Chinese kanonneerboot, maar dit vuur hebben zij niet beant woord. De bevelhebber van de Amerikaan se vloot in de Stille Oceaan, admiraal Stump, die op het ogenblik in Wash ington verblijft, heeft Maandag op een persconferentie verklaard, dat de Amerikaanse vliegers opdracht heb ben „snel te schieten". Hij zeide voorts: „Als een Ameri kaans toestel wordt aangevallen of kennelijk met vijandelijke oogmerken wordt benaderd, zal geschoten wor den". Op de vraag of de communisten na de incidenten voorzichtiger zullen worden, antwoordde hij„Ik hoop het, maar ik weet niet hoeveel moeilijk heden zij zoeken". Functionarissen van het Ameri kaanse departement van buitenlandse zaken hebben verklaard, dat de Ver enigde Staten een krachtig protest tegen het neerschieten van net Britse passagiersvliegtuig waarbij drie Amerikanen werden gedood aan de communistische regering in Pe king zullen overhandigen, via de Britse diplomatieke vertegenwoordi- ger. Nieuwe strategie Functionarissen in Washington ver wachten, dat president Eisenhower binnenkort een nieuwe Amerikaanse strategie voor het Verre Oosten zal goedkeuren, waarbij plannen voor te rugtrekking van bijna alle Ameri kaanse legerdivisies uit dat gebied in de loop van de komende drie jaar los gelaten worden. De grondslag van het Amerikaanse militaire denken voor het Verre Oos ten zou zijn, dat de Verenigde Staten zich niet terug dienen te trekken uit posities, die in geval van nood niet snel opnieuw kunnen worden bezet. Deze week zullen in Washington op hoog niveau besprekingen over de ze kwestie tussen Amerikaanse mi litaire leiders gehouden worden. Oefening „Haul" thans geëindigd De N.A.VO.-vlcotoefening „Haul" is thans geëindigd. In een bericht van de strijdkrach ten, die aan „Haul" hebben meegedaan wezen de opperbevelhebbers op de in spanning die alle medewerkers op zee, in de lucht en aan land zich hebben getroost en die, ondanks het slechte weer, een geslaagde oefening tot ge volg had. Een hoge graad van samen werking was bereikt tussen zee- en luchtstrijdkrachten van de hierbij be trokken landen en het is gebleken dat men in de laatste twaalf maanden met de doeltreffendheid op het gebied van operaties vorderingen heeft gemaakt. De opperbevelhebbers menen, dat na analyse van de oefening zal blijken, dat vele lessen zijn geleerd voor de gezamenlijke verdediging van ver schillende naties en strijdkrachten. Patriarch Koptische kerk in Egypte ontvoerd. Een groep van 200 gewapende man nen heeft Zondagochtend vroeg de pa triarch van de Orthodox Koptische kerk in Egpyte, de 85-jarige Anba Joesef, uit zijn woning ontvoerd en naar het klooster van St. George in oud-Cairo overgebracht. De politie gebruikte traangasbommen om 30 aanvallers, die zich in de woning ver schanst hadden, te verdrijven. Mo menteel zijn reeds drie Koptische bis schoppen ontvoerd. De Koptische (Christelijke) kerk in Egypte telt on geveer 700.000 aanhangers. Schadevergoeding zal betaald worden. Communistisch China heeft aan En geland zijn verontschuldigingen aan geboden voor het neerschieten van een Brits lijnvliegtuig by Hainan en het beloofde het betalen van scha devergoeding voor 't verlies aan men senlevens en eigendommen te zullen overwegen. In een brief van de Chinese onder minister van buitenlandse zaken, Tsjan Tsjang-Foe, aan de Britse zaakgelastigde te Peking, Humphrey Trevalyan, betuigt de Chinese rege ring haar leedwezen over dit „toe vallige en ongelukkige incident" en zij verklaart, dat zij passende maat regelen" treft om deze kwestie te be handelen. Zoals bekend, had de Britse rege ring te Peking geprotesteerd tegen het neerschieten van een Brits passa giersvliegtuig op Vrijdag j.I. door 2 jachtvliegtuigen, die van het commu- nistisch-Chinese eiland Hainan af komstig waren. Van de achttien in zittenden kwamen er tien, onder wie drie Amerikanen, om het leven. Ter verklaring - an het grbeurde zegt de Chinese regering, dat „de ben de van Tsjang Kai-Sjek" die over Formosa regeert boven het Chinese vasteland geheime a-enten heeft neergelaten en dat er gevochten wordt boven de kustgebieden en eilanden van China. Communistische verken ningstoestellen hadden het Britse vliegtuig rangezien voor „een toestel Dr Hans Jess, de nieuwe chef van de West-Duitse contra-spionnap e- dienst. Hij is de opvolger van de verdwenen dr Otto John. Engels schip voer pijler van Velserspoorbrug aan. Het 7.012 brt. metende Engelse vrachtschip s.s. „Levenpool" is Maan dagmorgen omstreeks zes uur in aan varing gekomen met de Noordpijler van de spoorbrug te Velsen. Aan bak boordzijde van de voorplecht is voorbij het kluisgat de huid over een lengte van 7 meter ingedrukt. Door de aanvaring van de pijler, die licht beschadigd werd, geraakte de electrische lichtinstallatie op de brug onklaar. D"e „Levenpool" liep voor de brug plotseling bakboord uit zijn roer en kon niet meer in zijn koers worden teruggebracht. Een aanvaring was hierdoor onvermijdelijk. Warmwaterbron bij Turnhout aangeboord Bij boringen in het Turnhoutse (België) heeft men op 2183 meter diepte een warmwaterbron aange boord. Uit eigen kracht stuwt zich dit water op tot 78 meter onder op pervlakte. De temperatuur, in de diepte 80 tot 90 graden celsius, is dan nog 60 tot 70 graden. De bron le vert ongeveer 50 kubieke meter per uur op. Men zal thans nagaan of dit water gebruikt kan worden voor de verwar ming van enige openbare gebouwen in de stad. Daar het zoutgehalte driemaal zo groot is als dat van zeewater, wil men ook een mogelyk gebruik van het zout voor industriële of genees kundige doeleinden bestuderen. Men is overigens niet op zoek naar zout water, maar naar petroleum of steenkool. Schout-bij-nacht Schaper neemt afscheid van M.L.D. Op het marinevliegkamp Valken burg zal op 30 Juli des ochtends om 11 uur schout by nacht-vlieger H, Schaper zijn functie van vlagofficier marineluchtvaartdienst overdragen aan kapitein ter zee vlieger J. M. van Olm en hiermede tevens afscheid nemen van de Koninklijke Marine omdat hij met ingang van 1 Augus tus in de rang van generaal-majoor vlieger zal worden belast met de fu'ctie van plaatsvervangend chef van de luchtmachtstaf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1