PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Fransen geven groot gebied in Noord Indo-China prijs Zeeland en het vraagstuk der "chelde-Rijn-verbinding BESPREKING MET INDONESIË TOT DINSDAG VERDAAGD SPAAK HOOPT NOG OP FRANSE GOEDKEURING VAN E.V.G. 197e Jaargang-No. 153 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; £r. p. p. f 6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 2 Juli 1954 ADVERTENTIEPRIJS Zt cent per mm Minimum p advertentie f 3.—. Ing mededelingen driemaal [ariet- Kleine advertentie» (max 8 regel»I van 1—5 regel» I 1.— tedere regel meer 20 cent ..Brieven ol adre» Bureau v. d. Blad' 25 cent meer Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg Bur. Vlissingen, Walste. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160; Middelburg. Markt 51. telel 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg. Finiandstr 2. telel 16; Terneuzen. Brou werjjstr l. Zierikzee. N Bogerdstr C 160 telel VREES VOOR ONLUSTEN IN HANOI Twee millioen mensen komen onder communistisch bewind In de delta van de Rode Rivier voltrekt zich thans de grootste evacuatie die tot nog toe in de Indochinese oorlog werd uitgevoerd. De Franse Unie troepen geven ongeveer 4000 vierkante kilometer gebied prijs, dat £elegen is tussen Hanoi en de Chinese grens. In dat gebied wonen ruim twee mil lioen mensen onder wie zich vele duizenden Christenen bevinden. Zij zul len thans onder communistisch bewind geraken. Het doelvan de Franse terugtocht is a lie troepen in Noord-Indo-China te concentreren op 'n smalle strook gron d, welke zich uitstrekt van de haven Haiphong tot de stad Hanoi. Daardoor hoopt men dit gebied te kunnen ver dedigen tegen circa 60.000 man Vietminh-rebellen. De Amerikaanse rege ring was niet tevoren ingelicht over deze grote evacuatie, waartoe overi gens reeds door het vorige Franse kabinet onder Leiding van premier La- niel was besloten. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken noemde de toestand in Indo-China zorgelyk. In militaire rapporten wordt ge zegd, dat de terugtrekkende Franse troepen alle militaire installaties hebben vernietigd, maar geen andere vernielingen hebben aangericht. Spoorwegen, bruggen, fabrieken enz. zijn in tact gelaten. Van Franse militaire zijde werd verklaard, dat volgens de jongste in Parijs beschikbare inlichtingen, toch nog een aantal eenheden van het Vietnamese leger in de ontruim de Zuidelijke zóne van de delta is achtergebleven. Zij krijgen steun van de Franse luchtmacht en artillerie. Er zijn Franse verbindingsofficieren aan de eenheden toegevoegd. Aan de terugtrekking van de Franse troepen is een massa-eva cuatie voorafgegaan van Vietname- zen, die vergeldingsmaatregelen van de communisten vrezen. Van ambte lijke zyde in Parijs heeft men niet willen zeggen, hoe veel Vietnamese burgers uit het betrokken gebied zijn geëvacueerd. Sommige berich ten gewagen echter van een aantal van 50.000. Kantlijn Het is merkwaardig, Gat als de za ken in een normaal bedrijf niet goed gaan, er altijd een ogenblik aanbreekt, waarop geen middel meer helpt om de feiten te verdoezelen. Lang gaat het goed, lang kan men met cijfers goochelen, maar op een gege ven moment barst de bom en dan is er geen redden meer aan. Precies zo gaat bet in organisaties en verenigingen. Wanbeleid maakt een catastrofe onvermijdelijk. Men ziet het in deze dagen aan de Kon. Ned. Voetbal Bond. Het bestuur van deze wel zeer matige organisa tie heeft verzuimd tijdig de bakens te verzetten. Het is niet met de ont wikkeling in de gehele wereld mede- gegaan. Het heeft toegelaten, zonder tijdig de vereiste maatregelen te ne men, dat het peil van het Nederland se voetbal zienderogen daalde- Op dit ogenblik kan Nederland zelfs een wedstrijd tegen de allerzwakste voet balnaties niet zonder ernstige zorg tegemoet zien. De Nederlandse Beroeps Voetbal Bond schijnt erin geslaagd te zijn voldoendekapitaal bijeen te brengen Er schijnen voldoende spe lers beschikbaar te komen om goede elftallen samen te stellen en behoor lijke salarissen uit te betalen. De beste spelers van verscheidene clubs geven aan spelen in de N.B.V-B. de voorkeur boven spelen in K.N. V.B.-verband. En nu zitten de clubs in zak en as. Want dit is wel duidelijk: Als in derdaad deze Ned. Beroeps Voetbal Bond erin slaagt een goede competi tie samen te stellen en als in deze competitie beter spel wordt vertoond dan in de K.N-V-B., dan zal de be langstelling voor het van zijn beste spelers beroofde amateurvoetbal snel dalen. En waar willen de amateurclubs dan hun kostbare velden en de reis kosten van hun talrijke elftallen van betalen? De K.N.V-B. dreigt met de ban te gen ieder, die in contact treedt met de Beroepsmensen, hij dreigt de ge meenten, die terreinen afstaan Hij troont nog altijd hóóg en verkon digt, dat de Beroepsmensen geen enkele internationaal contact hebben. Zal het nog helpen? Een veelbetekenend verschijnsel is, dat de clubs, die hun spelers weg zien lopen, ontevreden wor den en er kennelijk de voorkeur aan geven om hun spelers zélf te betalen in plaats van dat door anderen te la ten doen. Dit maakt de positie van het Bonds- bestuui van de K.N.V.B. moeilijk, Omdat het immers het begin kan zijn van een rebellie tegen het tegen woordige bestuur. Reeds thans is de situatie zó, dat als de N.BVB. vaste voet aan de grond krijgt, de K.N.V.B. moeite zal hebben om de baas te blij ven. Er is maar één mogelijkheid om dit gevaar uit de wereld te helpen: volledig omzwaaien naar een geor dend premiestelsel. Doet de K.N.V.B. dit niet, dan kan niemand voorspellen wat de gevolgen zullen zijn. Intussen: voetbal is een zo belang rijke sport, dat hier zo langzamer hand niet meer van een .sportaffaire" gesproken kan worden. Het gaat hier inderdaad om een nationaal sportbe- langl In Parijs zijn berichten ontvangen, dat de Vietminh-rebellen zonder strijd Phat Diem bezet heb ben, in het Zuidelijke deel van de tonkinese delta, ongeveer 110 km ten Zuiden van Hanoi. Ooggetuigen In verhalen van ooggetuigen uit Hanoi wordt gezegd, dat de laatste dagen Franse Dakota's vol Vietna mese vrouwen en kinderen om de tien minuten op de vliegvelden van Hanoi neerstreken. Tezelfder tijd kwamen lange colonnes legervoer tuigen met wapens en uitrusting aan uit de prijsgegeven Franse bolwer ken in de Zuidelijke delta. Het Franse garnizoen in Hanoi zou opdracht gekregen hebben, zich paraat te houden ingeval van anti- Franse onlusten. Op een aantal strategische punten in ae stad waren troepen en tanks samengetrokken. In Hanoi wonen ongeveer 1500 Franse burgers. Het door de Vietminh bezette stadje Phat Diem is de zetel van de Rooms-katholieke bisschop Le Huu Tu. Hij zou enkele dagen geleden naar Saigon vertrokken zijn om te elfder ure een beroep te doen op de Franse autoriteiten, de evacuatie te staken. In Vietnamese kringen te Parijs maakt men zich bezorgd over de mogelijkheid, dat de evacuatie een voorbereiding is voor een verdeling van Vietnam, waarin, naar men vreest. Frankrijk te Genève zou kun nen toestemmen. In Franse militaire kringen te Pa rijs is echter nadrukkelijk verklaard, dat het hoofddoel van de ontruiming de bescherming van het Franse ex- peditieleger is. Oppenheimer zet zijn onderzoekingen voort Dr. Robert Oppenheimer, de voor aanstaande Amerikaanse natuurkun dige aan ivie de toegang tot atoom geheimen door de commissie voor atoomenergie is ontzegd, is van plan zyn functie van directeur van het, instituut voor uitgebreid onderzoek, te Princeton (New Jersey) te blijven bekleden en zyn onderzoek op het ge bied van de fundamentele natuurkun de voort te zetten. „Ik mag me dan weliswaar niet vry in laboratoria bewegen, maar dat heeft niets te maken met het vrij ontwikkelen van gedachten", zo ver klaarde de geleerde, die hieraan toe voegde, dat zijn belangstelling vooral uitgaat naar de theoretische kant van de physica. Woensdag zeide president Eisen hower, dat hy zou luisteren naar een eventueel beroep van Oppenheimer tegen de uitspraak van de commissie voor atoomenergie. Een groep van 27 vaste medewer kers van het genoemde instituut, on der wie Albert Einstein, heef' laten weten, dat haar vertrouwen in de lo yaliteit en vaderlandsliefde van Op penheimer ongeschokt is. Ambonese demonstratie op het Binnenhof Donderdagmorgen werd de tweede vergadering van de Nederlands-Indo nesische unie-besprekingen gehou den. Na afloop werd een communi- Jae verstrekt, waarin gezegd wordt at de besprekingen op verzoek van de heer Soenar,jo tot Dinsdag zijn verdaagd. De Indonesische delegatie wenst de beide, door mr. Luns uitgesproken, redevoeringen namelijk in hun geheel te bestuderen, voordat op 6 Juli van Indonesische zijde een antwoord zal worden gegeven. Op de Donderdagmorgen gehouden vergadering heeft de heer Luns het Nederlandse standpunt bekendge maakt op hetgeen in de eerste zit ting door mr. Soenarjo ls medege ld. Enkele minuten na aanvang van de bespreking verzamelden zich op het Binnenhof een 200-tal Ambonese mannen en vrouwen die in groepjes voor de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer bleven staan. Om half twaalf stelden de Ambone zen, wier aantal intussen was aange groeid tot 3 a 400, zich met militaire Gevechten in Jeruzalem 6 doden en 42 gewonden In Jeruzalem ontstonden Woens dag vuurgevechten tussen Israëlische en Jordaanse militairen, die ook Don derdag voortduurden. Er vielen 6 do den en 42 gewonden. Beide partijen zeggen, dat de ander met het schie ten begon. De israëlisch-Jordaanse wapenstil standscommissie is Donderdag bijeen gekomen om te trachten de moei lijkheden op te lossen. Voor het eerst sinds lange trjd namen de Is raëliërs aan een zitting van deze commissie deel. commando's, in een lange colonn. op. Een aantal spandoeken werd getoond met slagzinnen als: „Wij zrjn geen Indonesiërs, maar Zuid-Molukkers" en „Unie-besprekingen zonder ons zijn voor ons ongeldig". Een Ambonnees Huisorkest speelde Zuidmolukse liederen. Op verzoek van de politie werden na enkeie mi nuten de spandoeken weer opgebor gen. Het doel van deze demonstratie bleek te zijn het aanbieden van een petitie door de vertegenwoordigende raad van de Zuid-Molukken aan mi nister Luns. In deze petitie wordt o.a. gezegd, dat een bespreking dooi' Nederlandse en Indonesische delegaties over een terugkeer der Zuid-Molukkers naar Indonesië voor hen geen waarde heeft. Voorts wordt medegedeeld, dat de Indonesische souvereiniteit over üe. Zuid-Molukken niet wordt erkend. De petitie werd door een delegatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden. Naar het dak van de rjraansilo in Brqskeus rumi SU meter hoog. is een flinke klimpartij, maar zeer vele ge nodigden, aanwezig hij de Donderdag verrichte officiële opening, hadden deze moeite er gaarne voor over om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht over het Zeeuwsch-Vlaamse landschap en over de Wester schelde! (Foto P.Z.C.) (Voor verslag zie pag. 5) Blijvend invaliden vrij van premiebetaling Bij verzekeringsmaatschappijen Een groot aantal Nederlandse ver- zekeringsmaatschappijen heeft met ingang van 1 Juli een nieuwe rege ling ingevoerd waarbij verzekerden, die algeheel blijvende invalide wor den. vrijgesteld zullen worden van premiebetalingen. Dit werd bekendgemaakt in een toespraak van mr. J Bierens-De Haan, directeur van de Olveh. tijdens de herdenking van het 75-jarige be staan van deze levensverzekerings maatschappij. Volgens spreker geldt deze nieuwe bepaling zowel kapitaal- als rente- verzekeringen. collectieve als indivi- duële verzekeringen. NA GESPREK MET FRANSE PREMIER Eerst komt debat in Nationale Vergadering „Ik verwacht, dat de conferentie over de Europese verdedigingsge- nieenschap te Brussel niet eerder dan begin Augustus a.s. gehouden kan worden", zo verklaarde de Bel gische minister van buitenlandse za ken Paul Henri Spaak Donderdag middag na zijn terugkeer uit Parys op een persconferentie te Brussel. In Breda heeft ploegleider Pellenaars Woensdag met de volledige Neder landse Tour de France-ploeg een pers conferentie gehouden over het komen de unelersportevenement. De ren ners, bij de uitoefening van hun sport zo zeer afhankelijk van de weersge steldheidtoonden levendige belang stelling voor de zonsverduistering en sloegen de eclips door beroete glaas jes gade. Achterste rij v.l.n.r.: G. Voorting, A. SuikerbuykNico van Est, Jan Nol ten, Thijs Roks, Henk Faanhof, Jules Maenen en Hein van Breenen. Voorste rij v.l.n.r.: Wim van Est en Wout je Wagtmans, die jeugdig Breda van hun „glaasje?' laten meeprofiteren Wapenstilstand in Guatemala werd verlengd Nog geen overeenstemming De.Amerikaanse ambassadeur John Peurifoy is tegenwoordig bij de be sprekingen, die in San Salvador ge voerd worden tussen de rebellenlei der kolonel Armas en het hoofd van de nieuwe Guatemaiaanse regering, kolonel Monzon. Er werd geen over eenstemming bereikt, maar de wapen stilstand werd met een dag verlengd. Kolonel Armas stelde de eis, dat hij president van Guatemala zou worden. Armas zou Donderdag San Salvador weer hebben verlaten- Wel liet hij een vertegenwoordiger achter voor verder contact met Monzon- Men was in San Salvador nogal pessimistisch gestemd en achtte de kans op hervat ting dei gevechten groot. Premier Siroky van Tsjechoslowakije ziek? Volgens te Wenen ontvangei be richten uit Praag lydt premier Siro ky van Tsjecho-Slowakye ernstig aan tuberculose Woensdag zou hij Praag hebben verlaten, mogelijk om herstel in het buitenland te zoeken. Kanaal door Zuid-Beveland blijft belangrijk Ook voor Zeelands toekomstige ontwikkeling Indertyd is door Gedeputeerde Staten van Zeeland ingesteld een com missie ter bestudering van het vraagstuk de Schelde-Rijnverbinding. Deze commissie heeft thans haar rapport gepubliceerd, waarin voornamelijk de Zeeuwse belangen in verband met een nieuwe Schelde-Rynverbinding onder ogen worden gezien. De conclusie van dit rapport opgesteld in Maart van dit jaar en dos vóór het rapport van de Belgisch-Nederlandse Commissie Waterwegen, luidt als volgt: „De Commissie is van mening, dat zolang officieel niets naders bekend is omtrent de plannen tot de aanleg van een nieuwe Schelde-Merwede-Rijn- verbinding, geen oordeel hieromtrent kan worden uitgesproken. Zij acht het evenwel haar plicht in deze nota te wyzen op het grote belang van de huidige vaarroute voor Zeeland en op de hoge eisen, waaraan deze route zal moeten blyven voldoen. Dit geldt niet alleen nu, maar ook by totstand koming van een nieuwe Schelde-Merwede-Rynverbinding. Gedeputeerde Staten verwachten, dat binnenkort een nadere not? der Zeeuwse Commissie zal verschijnen, als het rapport Van Steenberghe Cauwelaert inmiddels gepubliceerd is. Het rapport bespreekt eerst de huidige Schelde-Rijnverbinding en wyst op de zeer grote betekenis van het Kanaal door Zuid33eveland als schakel tussen Noord en Zuiden Schelde en Rijn in het West Europe se verkeer. Tussen 1938 en 1Ö52 schommelde het vervoer steeds tus sen de 27.954.000 ton draagvermo gen en de 28.120.000 ton. In 1938 be droeg het aantal schepen via Terneu zen 60 De verkeershaven van en naar Antwerpen rond 34 procent. Na de oorlog werd dit 50 en 40 Van de vervoez-de hoeveelheid goede ren was 63 van of voor Antwer pen, de resterende 37 werd ver voerd over het Westelijk deel van de Schelde. Daarna stelt het rapport de vraag in hoeverre Zeeland geprofiteerd heeft van de aanwezigheid van deze druk bevaren scheepvaartroute. De gebieden, die hiervoor recht streeks in aanmerking komen zijn de zóne langs het Kanaal van Ter- neuzen naar Gent en die langs het Kanaal van Zuid-Beveland. Het eerstgenoemde gebied heeft gedurende de laatste decennia een sterke groei van de industriële be drijvigheid te zien gegeven en daar bij een dankbaar gebruik gemaakt van het aanwezige grootscheepsvaar- water (bevaarbaar voor zeeschepen tot 10.000 B.R.T.) De N.V. Compagnie Neerlandaise de 1'Azote te Sluiskil (fabriek van stikstofmeststoffen, synthetische ammoniak en derivaten) en de Asso ciation Cooperative Zélandaise de Carbonisation (gas, cokes en bij] ducten) te Terneuzen, alsmede N.V. Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij hebben zich uitsluitend aan de kanaalzone gevestigd op grond van de ligging aan het vaar water, terwijl ook andere grote fa brieken. zoals N.V. Nieuwe Neder landse Maatschappij tot vervaardi ging van Spiegelglas, Glazen Voor werpen en Chemische Producten te Sas van Gent, de beide beetwortel- suikerfabrieken te Sas van Gent, de N.V. Handel-, Industrie- en Scheep vaartmaatschappij „De Hoop" te Terneuzen, zowel als tal van klei nere fabrieken (cementwaren, tex tiel. machines, timmerwerken enz.) eveneens hebben geprofiteerd van de foede scheepvaartverbindingen, dlè et Kanaal biedt. Hetzelfde geldt ook voor een coöperatieve aan- en verkoopvereniging, namelijk de Cen trale Handelsvereniging van N.C.B. ZUID-BEVELAND. Op Zuid-Beveland is de situatie geheel anders. Van industrialisatie van enige omvang kan hier niet wor den gesproken. Als verkeersbedrijven zijn slechts te vermelden de N.V. werf „Zeeland" (nieuwbouw en re paratie van schepen), en voorts het motorenrevisiebedrijfje van de wed. Knolle. Een paar bedrijfjes, die ten dele profiteren van de aanwezigheid can het Kanaal zijn dan nog 2 ce- mentwarenfabriekjes, respectievelijk bij de Vlakebrug en te Hansweert, dc N.V. „Alginac" (bewerking van (Vervolg op pag. 2) Volgens minister Spaak is bij zijn onderhoud met de Franse premier Mendès France niet gesproken over een vervangingsoplossing voor de E. V. G. „Indien net verdrag niet door het Franse parlement wordt aange nomen", zo zeide hij. „dan heeft net geen zin een vervangingsformule voor de E.V.G. te vinden doch zul len wij een geheel andere Dolitiek voor Europa moeten zoeken.'1 De Franse premier wenste uitstel van de conferentie, in de eerste plaats om voorrang te verlenen aan het Indochinese vraagstuk en ten tweede omdat er nog een grondige gedachtenwisseling moet komen tus sen voor- en tegenstanders der E.V. G. in het Franse parlement. Mendès France wil trachten op deze wijze tot een compromis te geraken. „Persoonlijk ben ik van oordeel", zo besloot Spaak, „dat Frankrijk het E.V.G.-verdrag alsnog zal goedkeu ren. Wij staan thans echter voor een ontwikkeling, waarvan wij het verloop moeten afwachten." NIEUW PLAN VOOR EUROPEES LEGER. Generaal Billotte heeft Donderdag m naam van 42 dissidente Gaullisten in de Franse Nationale Vergadering de Franse regering een nieuw plan ter vervanging van dat voor het Europese leger doen toekomen. In de voorstellen van generaal Billotte wordt de volkomen eenma- kelijk verworpen, maar aangedron gen op een coalitieleger, dat tech nisch onder het opperbevel van de NAVO staat. De politieke verplich tingen van de NAVO-landen dienen ook bindend te zijn voor de landen van de EVG. zelfs indien die landen, zoals West-Duitsland, geen lid zijn van de NAVO. DE VERWACHT WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking met plaat selijk enige lichte regen of motregen. Zwakke tot matige wind uit westelij ke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 3 Juli Zon op 4.25 onder 21.02 Maan op 7.58 onder 22.29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1