PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stadspark „Toorenvliedt" is aan Zeeuwse hoofdstad overgedragen Scherpe socialistische critiek op het Sodaproject D£ BILT TEGENSTRIJDIGE BERICHTEN OVER STRIJD IN GUATEMALA DAPPERHFIDSONDERSCHEIDINGEN VOOR 107 NEDERLANDERS 197e Jaargang-No. 147 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bfureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr, 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. 26 DISCUSSIES IN TWEEDE KAMER Heren Nederhorst en Weiter gaven schorsing der beraadslagingen in overweging (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft Donderdag haar bydrage geleverd tot de ontwik keling van Delfzijl door de behandeling van een wetsontwerp dat de rege ring machtigt tot het geven van een garantie voor de betaling van rente en aflossing van 'n lening ten behoeve van een in deze plaats op te rich ten sodafabriek. Het is de bedoeling, nog dit jaar met de bouw ervan te beginnen. In 1958 hoopt men dan te kunnen produceren en wel, naar men zich voorstelt, 450 ton per dag of 150.000 ton per jaar. Een aanzienlijk deel daarvan is voor de export bestemd. De financiering van dit sodaproject eist de investering van een kapitaal van 51 millioen, terwyl de ontginning van de zoutlagen en het transport van de in oplossing verkerende zoutlagen uit de velden de oprichting van een vennootschap met een kapitaal van 80 millioen nodig maken. Een combinatie van vier Nederland se ondernemingen zal voor 15% millioen in het aandelenkapitaal par ticiperen. Deze combinatie bestaat uit de Kon. Ned. Zoutindustrie, de Staatsmijnen, de Mij. tot Exploitatie van Kooks.ovengassen en de Kon. Ned. Zwavelzuurfabrieken v.h. Ket- jen. Onmiddellijk met het sodaproject gaan nog samen de vergroting van de buitenhaven in Delfzijl, de aanleg van 'n industriehaven en 'n industrie terrein, dc bouw van een brug, spoor wegvoorzieningen enz., tezamen on geveer 10 millioen kostende. Bovendien brengt de vestiging van deze fabriek de uitvoering van een aantal andere, reeds vroeger vastge stelde werken mee, zoals verbetering van het Eemskanaal, de aanleg van een nieuw kanaal en de bouw van een zeesluis. Hiermede is nog eens een bedrag van 47 millioen ge moeid, zodat in vier jaar tijds in het Oostelijk deel van Groningen voor 100 millioen geïnvesteerd zal wor den. Het oordeel der Kamer Aangezien de Staat voor een aan zienlijk bedrag de garantie op zich neemt, wensten een aantal Kamerle den er een hartig woordje over te spreken. Vooral de heer Welter van de KNP en de socialist Nederhorst lieten zich niet onbetuigd. Wel stem den zij in met de introductie van een nieuwe industrie in Nederland, maar voor het overige stuitten zij op zo veel onzekere factoren en achtten zij de door de regering gegeven toelich ting zo onvolledig, dat zij uitstel van verdere behandeling van het ontwerp zet in de toekomst van 70.000 ton Nederlandse soda op de buitenlandse markt en de voorziening in de bin nenlandse behoefte door de Neder landse fabriek, zodat buitenlandse ondernemingen hun klanten zullen kwijtraken, tegenmaatregelen van het buitenland tot gevolg zullen heb ben, en dat dit dan beschermende maatregelen door de Nederlandse re gering nodig zal maken. Door de combinatie van de vier grote bedrij ven, die achter de oprichting van de sodafabriek staan, worden onderhan delingen gevoerd met buitenlandse kartels. Angstvallig is verzwegen, wat de onderwerpen der besprekin gen zijn en welke resultaten wellicht al bereikt zijn. De heer Weiter wilde met de verdere behandeling van het wetsontwerp wachten, totdat de on derhandelingen beëindigd zijn. Nog een stapje verder De heer Nederhorst van de PvdA pleitte op verschillende gronden staatsexploitatie van bodemschatten, ging nog een stapje verder. Hij be- De staat stelt zich garant voor 21 millioen gulden. Zij loopt alle risico's en de voordelen komen uitsluitend de ondernemers ten goede. In alle op- De burgemeester va/u Middelburg, mr. dr. N. Bolkestein, sloeg met een forse houten liamer het bordje „Verboden Toegang" in het park „Toorenvliedt" radicaal omver en daarmede was het Middelburgs stadspark officieel ge opend. (Foto P.Z.C.J zichten, zo redeneerde de heer Neder horst, wordt de fabriek bevoordeeld, zonder dat daar iets tegenover staat. Hy verweet de minister, dat deze op onverantwoorde wyze het geld van de staat rondstrooide. Deze mi nister, zo riep hij onder hilariteit van de vergadering uit, zal in de politieke geschiedenis van ons land bekend blijven staan als de minister van het cadeaustelsel. De onderhandelingen, die thans lo pende zijn, worden vooral gevoerd met het Belgisch Solvay-concern. Het tempo van deze onderhandelingen, zo zeide de heer Nederhorst. is zodanig geweest, dat geen behoorlijk overleg mogelijk was. De regering moet ver der de lakken der geheimhouding ver. breken en opening van zaken geven in openbare vergadering over de on derhandelingen met 't Solvay-concern Doet de minister dit niet, dan zal, zo verklaarde de heer Nederhorst, hij zich het recht voorbehouden, een ver gadering met gesloten deuren te ei sen. Schorsing gevraagd De socialistische afgevaardigde liet het hier niet. by. Hy verzocht de be windsman achter de regeringstafel, de minister van economische zaken, prof. Zijlstra, of hy bereid was, schor sing van de beraadslagingen te vra gen, teneinde in onderling overleg alsnog enige wijzigingen aan te, bren gen. De PvdA zou anders in een on mogelijke positie gebracht worden. De anti-revolutionnaire fractie voorzitter, dr Schouten, gooide olie op de golven. Hy voelde zich kennelijk geroepen, zyn partijgenoot-minister steun te verlenen. Hij verzette zich tegen uitstel der behandeling en noemde het van belang, dat de fa briek er komt. Hij bestreed het be toog van de heer Nederhorst .als zou de regering alleen maar risico's en nadelen nemen. Ook de heren Koersen en Wijffels van de KVP, Ankersmit van de VVD, Kikkert van de CHU en Haken van de CPN voerden deze middag over deze materie het woord. Al hadden zij op bepaalde punten bezwaren en verlangens, de vestiging van een Ne derlandse sodafabriek in Delfzijl had toch hun instemming. Alleen de heer Haken oefende een scherpe critiek. (Vervolg op pag. 3) Anderhalf jaar voor dronken autobestuurder De rechtbank te 's Hertogenbosch heeft de 22-jarige M. H. uit Tilburg wegens dood door schuld tot een ge vangenisstraf van IVz jaar met af trek veroordeeld. H. veroorzaakte te 's Hertogenbosch een dodelijke aan rijding. omdat hij onder invloed van drank verkeerde. De officier had te gen hem de maximale straf van drie jaar geëist. VIER STEDEN GEBOMBARDEERD Vandaag nieuwe bijeenkom st van de Veiligheidsraad Volgens berichten uit Honduras hebben onbekende vliegtuigen vier Hondurese steden, die vlak bij de Gu- atemalaanse grens zyn gelegen, ge bombardeerd. De regering van Guate mala heeft intussen ontkend dat Gua- temalaanse vliegtuigen de aanval zouden hebben uitgevoerd. Honduras heeft echter bij de Verenigde Naties een protest ingediend, waarin gezegd worat dat een Guatemalaans vlieg tuig een vliegveld heeft aangevallen nabij de stad San Pedro. De bevrijdingsomroep der rebellen heeft bekendgemaakt dat de opstan delingen op alle fronten een offensief hebben ingezet, en dat zij uit drie richtingen naar de hoofdstad opruk ken. Kolonel Carlos Diaz en achttien andere officieren van de regenngs- strydkrachten zouden daarbij in han den van de rebellen zyn gevallen. De frontberichten zyn overigens zeer te genstrijdig. Want aan de andere kant meldt radio Guatemala dat de rebel len overal worden teruggedreven. Volgens de geruchten zou in Gua temala thans ook een inflatie heer sen. De levensmiddelenpryzen zou den met honderd procent zijn geste- De demonstraties in de Zuidameri- kaanse landen ten gunste van Guate mala vinden inmiddels nog steeds voortgang. Hondurese studenten hebben Woensdag een grote betoging gehouden, die echter door de politie werd verspreid. Een verslaggever van de New York Times die een bezoek heeft gebracht aan het hoofdkwartier van de rebel- lengeneraal Armas zeide niet te gelo ven dat het rebellenleger een aanval door een goed uitgeruste eenheid ge regelde troepen zou kunnen weer staan. Kolonel Armas heeft met ver ontwaardiging de bewering verwor pen als zou hy met huurtroepen wer ken. Volgens hem zijn de bevrijdings- strrjdkrachten uitsluitend uit Guate- malanen samengesteld. De opstande lingenleider beschuldigde de Guatema- laanse regering ervan Sowjetrussische terreurmethoden toe te passen. Hij verklaarde verder dat wanneer hij de overwinning zou behalen, een land- hervormingswet zou afkondigen. De Veiligheidsraad zal vandaag wederom over de kwestie Guatemala bijeenkomen. Hoewel de voorzitter van de Veiligheidsraad, Lodge, zich al tegen een hernieuwd bijeenkomen van de raad had uitgesproken, zal dit op herhaald aandringen van Guatemala, nu toch gebeuren. Guatemala had als reden voor zijn verzoek opgegeven de „intensieve luchtaanvallen op open steden in Guatemala, waar de burger bevolking is gebombardeerd en met machinegeweren beschoten". Franse socialisten uit parlementsfractie gezet Hadden Legen E.V.G.-verdrag gestemd De voormalige Franse socialistische minister van defensie Jules Moch en vier andere socialistische afgevaardig den zijn door het bestuur van hun partij uit de parlementsfractie gezet, omdat zij tegen het E-V.G.-verdrag hebben gestemd. Zij zullen voor de tijd van twee jaar niet mogen optre den als woordvoerder van de partij in de Nationale Vergadering of el ders. niet in de partijbladen mogen schrijven, geen partijvergaderingen mogen toespreken of partijcongressen bijwonen. Men verwacht, dat dezelfde sanctie zal werden getroffen ten aanzien van Daniël Mayer, de socialistische voor zitter van de commissie, die ook tegen ratificatie stemde. Het partijbestuur heeft geen stappen genomen om de afgevaardigden uit de partij te sto ten. Donderdagmorgen zyn de deelnemers aan het P.E.N.-congres, dat te Am sterdam wordt gehouden ontvangen door II.M Koningin Juliana, in Pa leis Boestdijk. Een gezellig praatje in de tuin, v.l.n.r. Dr Victor E. van Vriesland ;de Oud-Minister, Mr. Dr. J. in 't Veld; Prof. Dr. F. E. J. Mal- herbe (Z.-Afrika); H.M. de Koningin en Prof Dr. N. A. Donkersloot. Werk bij DRAKA weer hervat De ruim 700 arbeiders van de Hol- landse draad- en kabelfabriek te Am sterdam, die Woensdag in staking waren gegaan hebben Dondehdag het werk weer heiwat. Alvorens echter toegelaten te wor den, heeft de president-directeur sa men met de technische leiding de ar beiderskern bij zich ontboden om deze het volgende mede te delen: le. de werkzaamheden moeten worden her vat op de bestaande loonvoorwaarden. 2e De gestaakte uren worden niet uit betaald. 3e. Eerst thans wordt vast gesteld. dat er bij de tijdloners prin cipiële bezwaren bestaan tegen de tijdloonregeling, zoals die thans an derhalf jaar in werking is, dit in te genstelling to* beweringen als zou den deze bezwaren reeds lang aan di rectie en vakorganisaties bekend zijn. 4e. De directie heeft zich bereid ver klaard om thans met de erkende vak organisaties, in overleg te treden over het onderwerp in kwestie, waarbij \frordt vastgesteld, dat over het resul taat van een dergelijk overleg geen enkele toezegging kan worden ge daan, mede gezien het feit. dat elke loonregeling of' wijziging daarvan de goedkeuring van het college van rijks- bemiddelaars behoeft Nadat de kernleden een voor een bevestigd hadden op deze voorwaar den het werk te hervatten, werden de ze mededelingen vervolgens door hen aan de wachtenden buiten overge bracht. Onmiddellijk daarna ering het hele personeel op normale wijze aan het werk. Geneviève de Galard naar V.S. De Franse verpleegster. Geneviève de Galard, de „engel van Dien Bien Phoe" wordt midden Juli voor een bezoek van drie weken in de Verenig de Staten verwacht- Zij is hiertoe uit genodigd door het Congres. Plechtigheid in paleis op de Dam te Amsterdam In de burgerzaal van het Konink lijk Paleis op de Dam te Amsterdam zijn Donderdagmorgen dapperheids onderscheidingen uitgereikt aan 10" Nederlanders. De plechtigheid werd bijgewoond door ZK.H. Prins Bern- hard., minister Kernkamp en vele mi litaire autoriteiten. Tijdens zijn openingswoord zei de Prins, diep getroffen te zijn voor wat de Nederlanders in de moeilijkste tij den kunnen verrichten. Ik ben er van overtuigd, aldus de Prins, dat de Commissie van Onderscheiding haar werk met de grootste toewijding heeft gedaan. Toch zijn er nog vele Neder landers. die, evenals gij, die vandaag wordt onderscheiden, ook voor een onderscheiding in aanmerking zou den komen, maar die er tegen mijn en anaerer verwachting er geen ont vangen Enerzijds is dit toe ie schrij ven aan hun grote bescheidenheid, die door mij in dit geval kan worden betreurd, anderzijds aan een verschil van mening met de Commissie van Onderscheiding en aan de verwarring, die er na de bevrijding heeft geheerst. Met nadruk sprak de Prins echter niettemin zijn hulde en eerbied uit jegens deze niet onderscheiden Ne derlanders. Nadat de namen van de gedecoreer den waren voorgelezen, werd in de Industriële Club de gebruikelijke rid dermaaltijd gehouden. Onbekende dood in hotelkamer In een kamer van een hotel te Rot terdam vond men Woensdagmorgen het stoffelijk overschot van een jon geman. Deze had zich >n het hotel- register laten inschrijven als Peter Kramm, geboren 6 Augustus 1932. Hij zou de Engelse nationaliteit bezitten, in Londen wonen en van Amsterdam gekomen zijn. De jongen sprak Engels en Duits. Dinsdagmorgen om zes uur kwam hij bij het hotel aan. Des mid dags verliet hij het even en kwam terug met een fles rode zoete Spaanse wijn- De man had geen enkel iden titeitsbewijs by zich. De politie heeft het stoffelijk overschot in beslag ge nomen. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht dat de man Maan dag in Rotterdam gezien is. Op het lijk zijn geen sporen van geweld aange troffen WALCHERSE HERDENKINGSDAGEN BEGONNEN „Groene aanwinst voor Middelburg" Burgemeester Bolkestein sloeg laatste beletselen weg De herdenkingsdagen van „Nieuw Walcheren", waarop Walcheren zijn vreugde en dank over herstel en wederopbouw zal uiten, zich op het verle den zal bezinnen en de buitenwereld zal tonen wat door veler medewerking en in harde arbeid kon worden bereikt, zijn gisteravond begonnen met de officiële overdracht van het Stadspark „Toorenvliedt" aan de gemeente Middelburg. Deze plechtigheid voltrok zich in aanwezigheid van o.a. me vrouw d'Hemptinne, secretaresse van het Belgische Hoste-comité, B. en W. en leden van de gemeenteraad van Middelburg, het bestuur van de Stich ting „Nieuw Walcheren", de beplantingscommissie van „Nieuw Walche ren" en de landschapsarchitect, de heer C. P. Broerse, bijna allen van hun echtgenoten vergezeld. Onder de vele verdere genodigden bemerkten wij de burgemeester van Folkestone, commander Neate R.N. en echtgenote, door zijn aanwezigheid getuigend van de vriendschapsbanden, die Middelburg met deze Engelse stad onderhoudt en voorts vertegenwoordigers van vele instanties, die by de totstandkoming van „de long van de Zeeuwse hoofdstad" een belangrijke rol hebben gespeeld. De overdrachtsceremonie speelde zich af bij het begin van het park, waar zich de monumentale poort van het oude landgoed verheft. De voor zitter van „Nieuw Walcheren", de heer J. L. Verhagen, die als eerste het woord voerde, zei, dat men hier in een bijzondere situatie verkeerde, omdat „Nieuw Walcheren" het ge meentebestuur van de Zeeuwse hoofd stad op Middelburgse bodem welkom moest neten. Een bijzonder welkomst- te-comité, dat voor de beplanting van „Toorenvliedt" het geld beschikbaar stelde. Hy zei te betreuren, dat. de voorzitter van het comité, de senator en oud-minister van onderwijs, die als een groot vriend van Nederland be kend stond, onlangs is overleden, De heer Verhagen sprak woorden van hartelijke dank aan het adres van het Belgische comité voor de spontane wijze, waarop dit „Nieuw Walcheren" de voor het beplan ten benodigde fondsen beschikbaar stelde. Hij wees er op,' dat het Hoste- comité aanvankelijk nuttig werk deed, door met name na de bevrijding vele Nederlandse kinderen in België onderdak te verlenen. De daarna nog aanwezige gelden werden voor andere waardevolle doeleinden in Nederland bestemd; de beplanting van dit stads park was er een van. Cultureel aspect Zich tot burgemeester Bolkestein van Middelburg richtend, herinnerde de heer Verhagen aan de sombere dag nu reeds ongeveer drie jaar gele den waarop deze, te midden van een troosteloze woestenij van braak liggende grond en grimmige bunkers de eerste spade voor de beplantings werkzaamheden in de grond had ge stoken. Hy vestigde vervolgens de aan dacht op het culturele aspect, dat „Toorenvliedt", door middel van zijn openluchttheater het eerste op het eiland Walcheren biedt, Spr. hul digde de beplantingscommissïe, die onder voorzitterschap van de heer P. Blaauw, in nauwe samenwerking met de landschapsarchitect, de heer C. P. Broerse, en met steun van nog zo ve len meer, dit fraaie geheel tot stand wist te brengen. Tenslotte wenste de heer Verhagen het gemeentebestuur van Middelburg namens het bestuur van „Nieuw Wal cheren" geluk met dit mooie park, dat een nieuw en trots bezit van de herrezen stad zal worden. (Vervolg op pag. 2) Uniebesprekingen met De Uniebésprekingen tussen de Ner derlandse en Indonesische delegaties zullen op Dinsdag 29 Juni des och tends om 11 uur aanvangen. De bijeenkomsten zullen worden ge houden in de grafelijke zaken aan het Binnenhof. De Nederlandse delegatie zal wor den geleid door de minister zonder portefeuille, mr. J. M- A. H. Luns. Z.K.H. Prins Bernhard slaat de heer C. Navis uit Delft tot Ridder. Kindje gedood door val van de moeder Kwam onder auto Doordat een moeder gisteren bjj 't verlaten van de pont over het IJ op de Valkenweg te Amsterdam met haar fiets kwam te vallen, is haar elf maanden oude dochtertje, dat in een stoeltje achter op het rijwiel werd vervoerd, met haar hoofdje onder het achterwiel van een juist passerende jeep met aanhangwagen terecht ge komen. Het kindje is tijdens het ver voer naar het Wilhelminagasthuis aan de bekomen verwondingen over leden. De moeder, de 26-jarige wedu we J. S. liep een hersenschudding en een armfractuur op. Ze is ter ver pleging opgenomen. VERWACHT: VRIJ VEEL BEWOLKING. Vrjj veel bewolking met in de Noor delijke helft van hef land plaatselijk enige lichte regen of motregen, maar in ae Zuidelijke provincies opklarin gen. In het Noorden van het land krachtige, elders overwegend matige Westelijke wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Juni; Zon Maan ZON EN MAAN Op: Op: 4.21 0.49 Onder: 21.04 Onder: 16.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1