PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Opstand in Guatemala nog een kalm stadium i Tentoonstellingen van beeldende kunst te Groede en IJzendijke BILT Kantliji n ENGELS VERKEERSTOESTEL GING OP DE KOP VLIEGEN LATEMALA" SALVADOR NICARAGll NEDERLANDSE SCHEPEN MOGEN NIET WORDEN AANGEHOUDEN 197e Jaargang-No. 143 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 22 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 16 regels f 1/—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brou werljstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. telef. 26 111 PRESIDENT ARBENZ HANDHAAFT ZICH NOG Geen gevechten tussen het leger en de opstandelingen De Veiligheidsraad heeft een Franse resolutie aangenomen, waarin de strijdende partijen in Guatemala worden uitgenodigd het vuren te staken, terwijl aan alle leden van de Ver. Naties werd gevraagd geen steun aan een der strijdende partijen te geven. De vertegenwoordiger van Guatemala, dr. Arriolo, sprak de hoop uit, dat door deze resolutie de betrokken staten (Nicaragua en Honduras) er toe zouden komen hun grenzen te sluiten. Daarna werd de zitting van de Veiligheidsraad gesloten. De legerleiding van Guatemala deelde mede, dat de opstandelingen tot nog toe geen militaire actie van enige betekenis hebben ondernomen. De staat van beleg is in het land af gekondigd. Volgens de radio van het „bevrijdingsleger" zouden de troepen van generaal Armas in drie colonnes oprukken naar bepaalde knooppun ten in het Zuiden van Guatemala. Een correspondent van Reuter meldt, dat de oprukkende troepen tot nog toe alleen contact hadden met politiemannen en gewapende vakver enigingsleden, maar niet met het le ger. Het eerste grote treffen met het le ger wordt verwacht bij de legerbasis Zacapa, die halfweg Porte Barrios en de stad Guatemala ligt. Het leger is tot dusver trouw ge bleven aan president Arbenz. De Amerikaanse ambassade in Gu atemala werkt aan een plan om zo nodig 1200 Amerikanen te evacueren, die in deze staat woonachtig zijn. De regering van Guatemala heeft een telegram aan de voorzitter van de Veiligheidsraad gezonden, waarin zij zegt het plan te hebben om „de vreemde agressie" gewapenderhand terug te drijven. Guatemala zou ge bruik maken van zijn recht om zich De Algemene Rekenkamer is niet alleen een nuttige instelling, doordat zij de enige instantie is, welke in staat wordt gesteld de overheid financieel te controleren, z\i is ook een weldaad voor het hart, doordat zij de staatsburger ieder jaar weer opnieuw enkele gelukkige uren bezorgt. Of mag het geen weldaad heten, dat, terwijl de goede burger zelve ge noodzaakt is en genoodzaakt blijft, omdat kapitaalvorming nu eenmaal voor de particulier practisch onmo gelijk is, iedere cent twee, drie maal om te draaien, er tenminste iemand is, die de overheid op het verknoeien van vele tienduizenden betrapt? En haar dan bovendien nog deswegen publiekelijk aan de kaak stelt! Men behoeft bijvoorbeeld geen me delijden te hebben met onze ministers van buitenlandse ga- ken. Terwijl hun voorganger het nog met 20.000 representatiekosten moest stellen, hebben zij thans met hun beiden de lieve som van 80.000 voor dit doel beschikbaar. Toch dien den zy voor een diner, dat zij de Ne derlandse diplomatieke vertegen woordigers in het buitenland in 1953 aanboden, een rekening van 2400 in bij 's lands schatkist. Fout! riep de Rekenkamer en vol gens de gewone man terecht. Uitein delijk is de Rekenkamer bezweken en het geld is gvoteerd, maar de corres pondentie is nog altijd aan de gang. Wij, normale Nederlanders, ple gen mterlockjes te dragen met een zeer goed zichtbare zoom. Niemand onzer zal zich daardoor ongelukkig voelen. Edoch de Marine schijnt interlockjes te moeten dragen met onzichtbare zoom! Het is al weer de Rekenka mer, die deze onthulling doet. In 1948 is men op het lumineuze idee geko men, dat de onderkleding van de ma rine gevoegelijk in de een of andere gevangenis kon wordeh gebreid. Dies werd er 'n in 199 geleverde breima chineinstallatie aangeschaft. Tot 1953 heeft zij in een der gevangenissen on uitgepakt in de kisten gelegen. Want men kon het niet eens worden over de eisen, die aan een interlockje gesteld dienen te worden. Zij schijnen onzicht bare naden te moeten hebben. En daarvoor was een speciale nieuwe machine nodig. Men besloot dit appa raat pas aan te schaffen, als er or ders kwamen. Welnu, die orders ont breken tot dusver de nieuwe machi ne is niet aangeschaft, de reeds aan geschafte, die ruim 100.000 heeft gekost, staat renteloos Dat de Bijzondere Rechtspleging 'n tekort heeft opgeleverd van 173 millioen gulden, de Rekenkamer stapt er over heen, dat Oorlog een boek liet uitgeven, waarmee niemand weg weet en waarvan dus voor 47.000 aan kostbare exemplaren naar Oud Papier moet, ach, de Re kenkamer heft slechts waarschuwend de vinger op. Men moet niet op alle slakken zout leggen. Maar wel vraagt de Rekenkamer zich terecht af, of het nu absoluut noodzakelijk is, dat ons leger, als het oefent, daarbij zoveel schade ver oorzaakt. Meer dan een millioen gul den in het korte tijdsbestek van twaalf maanden. Alleen aan schade vergoedingen! Waarbij de schade aan eigen materieel dan nog niet eens is meegerekend, noch de niet gedecla reerde schade Het is, zegt de gewone man, geen peuleschil. En daarom herhalen wjj: Hoe goed, dat er een Algemene Rekenkamer is! te verdedigen. Het telegram was 20 Juni gedateerd. De regering van Honduras heeft aan de voorzitter van de Veiligheids raad medegedeeld, dat zij dé bewape ning van de expeditionaire macht, welke een invasie van Guatemelaans grondgebied beoogde, nimmer heeft goedgekeurd. DE VREDESCOMMISSIE. Guatemala heeft de uit vjjf leden bestaande Inter-Amerikaanse vredes- commissie verzocht om de bespreking van de strijd in Guatemala uit te stel len, totdat de resolutie van de Veilig heidsraad uitgevoerd is. In genoemde commissie hebben Argentinië, Mexico, Brazilië, Cuba en de verenigde Staten zitting. De com missie mag zich niet met binnenland se aangelegenheden bemoeien. Zij heeft slechts een adviserende stem en staat los van de Inter-Amerikaan se organisatie. Man door bliksem gedood De 26-jarige landbouwersknecht J. A. Struyck te Rotterdam is Zondag morgen omstreeks half zes op de Lombardijseweg door de bliksem ge troffen. Hij was daa koeien aan het melken. Zijn stoffelijk overschot, dat dicht bij het hek van het weiland werd aangetroffen, is naar zqn wo ning vervoerd. Voormalige Duitse gevange nen agiteren tegen minister Donker De voormalige Duitse krijgsgevan genen in Bad Godesberg hebben hun vrouwen opdracht gegeven voortaan geen Nederlandse levensmiddelen meer te kopen. In een met algemene stemmen ge nomen besluit heet het, dat deze boy cot zal moeten voortduren „tot de Nederlandse minister van Justitie ge nade zal laten gelden". Ter geruststel ling van het Nederlandse volk wordt gezegd, dat de boycot zich niet wil richten tegen de Nederlanders in het algemeen, doch uitsluitend tegen mi nister Donker. De verlangde genade moet volgens de voorzitter van de Godesbergse krijgsgevangenen, Albrecht Hankamer, de nog in Breda opgesloten oorlogs misdadigers gelden. Zij worden, aldus Hankamer, op „gruwzame wijze" be handeld Hankamer vond, dat de ge vangenen van Breda zonder het be wijs voor een persoonlijke misdaad achter slot en grendel zaten. Hun von nissen dienden door een internatio nale rechtbank te worden onderzocht. De Godesbergse kameraden hebben met tweehonderd man nog vijftig mark bijeen gebracht om pakjes naar Breda te sturen. Stijgende werkloosheid in België De Belgische eerste minister heeft bekend gemaakt dat hij, evenals vroe ger bij zijn campagne ter opvoering van de steenkolenproductie, een bij zonder kabinet zal vormen ter bestrij ding van de werkloosheid. Hij deelde mede, dat het dagelijkse gemiddelde der werklozen in België, dat in 1953 246.964 bedroeg, in de eerste vijf maanden van dit jaar steeg tot 279.301, waarvan 202.608 volledige en 76.692 gedeeltelijke werklozen. Bij de bestrijding van de werkloos heid zal de regering in de eerste plaats streven naar een verlaging van de kostprijzen en een uitbreiding der openbare particuliere investeringen. ONDERDEEL VERKEERD GEMONTEERD Marconist werd gewond Het prototype van de Bristol „Bri tannia", een verkeersvliegtuig met vier turbine-propeller motoren en be stemd voor hét vervoer van honderd passagiers, heeft op de kop in de lucht gevlogen. Toen dit prototype, het eerste van de twee die gereed zijn, ongeveer drie weken geleden een proefvlucht maakte, draaide het zich plotseling ondersteboven. De chef-invlieger van de Bristol vliegtuigenfabriek, „Wing commander" W. F. Gibb, slaagde er in het toestel uit de rugvlucht te doen komen en een gewone landing te doen uitvoeren. Van de zijde van de vliegtuigenfa briek is meegedeeld dat bij het aan brengen van veranderingen in het vliegtuig een onderdeel van te gerin ge sterkte ten onrechte is gemonteerd m het mechanisme dat een van de landingsklappen in beweging moet brengen. Dit onderdeel heeft het tij dens de vlucht begeven. Toen Gibb het mechanisme voor het naar buiten brengen van de lan dingsklappen in werking stelde, draaide de machine zich ineens op de rug. Gibb heeft de „Britannia/' in haar normale vliegtoestand kunnen Gistermiddag zijn de twee Engelse torpedojagersH.M.S. „Corunna" en H.M.S. „Barrosa" in de haven van Vlissingen gearriveerd. De schepen, die een ivaterverplaatsing hebben van 2325 ton elk, zullen tijdens de her denkingen van de landing te West- kapelle en de herdenking van de we- terugbrengen; later bleek dat slechts een der twee landingsklappen naar buiten was gekomen. Alleen de mar conist aan boord werd gewond. In een der motorgondels ontstond brand. Een leger van omstreeks 5000 op standelingen is Vrijdag de republiek Guatemala in Midden-Amerika bin nengevallen. Zij hebben de havenstad Porte Barrios (1) bezet. Opstande lingen bevinden zich op weg naar de steden Zapaca (2) en Quetzaltenan- go (3). Boven rechts de opstandelin gen leider Carlos Castillio Armos en links de Guatemalaanse minister van buitenlandse zaken dr. G. Toriéllo. Terechtstellingen in communistisch China Twintig „contra-revolutionnairen" zijn in communistisch China terecht gesteld en dertig worden gevangen gehouden na drie processen in de provincie Hopei. aldus het officiële Communistische Pekinese Volksdag blad. De twintig terechtgestelden vorm den een „zwarte moordenaarsbende", die tijdens het nationalistische regiem in China negentien communistische partijleiders levend zou hebben be graven. Volgens het blad was de ben de in 1950 heimelijk weer onder lei ding van een zekere Han Jon Sjoe bijeengebracht. De groep opei^erde in het gebied van Peking en Tient- Inbrekers hadden oech Bij poging ontdekt en ingerekend Een Hilversumse nachtwaker, die te rugkeerde omdat hij iets vergeten had, constateerde in de nacht van Zaterdag op Zondag onraad op het dak van een kledingmagazijn. Kennelijk hadden in brekers gewacht tot hij gepasseerd was om daarna hun slag te slaan. De gealarmeerde politie was spoedig ter plaatse en omsingelde het pand Eén der inbrekers, die langs een regen pijp trachtte te ontsnappen, viel van grote hoogte op straat, toen de pijp af knapte. De man, de 36-jarige Hilver summer H. V, liep o.a. een gebroken enkel op en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Zijn kameraad, de 25-jarlge M. v d. S-, wist via enkele omliggende daken, o.a- van het Ca sinotheater. de gemeentewerf te be reiken en hield zich daar schuil ach ter een stapel vuilnisemmers. Het mocht hem niet baten. Hij werd ont dekt en ingerekend evenals een „uit kijk". die weggevlucht was toen de nachtwaker hem vroeg de politie te waarschuwen. Deze uitkijk, de 34rja- rige W. M„ werd later van zijn bed gelicht en is eveneens ingesloten. De bacteriënoorlog De Britse Minister van Bewapening. Duncan Sandys, heeft in het Lager huis medegedeeld, dat proeven in ver band met een bacterieënoorlog ter hoogte van de Bahama-eilanden be vredigend zijn verlopen De minister zeide, dat belangrijke gegevens zijn verkregen, doch wilde geen details mededelen. Hittegolf in Zweden In Zweden is het de laatste dagen uitzonderlijk warm. Maandagochtend wees de thermometer 28 graden in de schaduw aan. een record, voor Juni. Op straat vielen verscheidene mensen flauw. Op weg naar Guatemala. Naar wjj vernemen heeft de Neder landse regering aan de regering van de Verenigde Staten laten weten dat zij geen toestemming geeft schepen die onder Nederlandse vlag naar Guatemala varen te laten aanhouden door eenheden van de Amerikaanse marine. Zoals men weet heeft de regering van de Verenigde Staten de laatste dagen regeringen van verscheidene Europese landen benaderd over het vraagstuk van het voorkomen van wapenleveringen aan Guatemala. Bij het overleg hierover met de Neder landse regering is van de zijde der V.S. o.m. de vraag gesteld of de Ne derlandse regering zou willen toe staan dat onder Nederlandse vlag op GROTE OPVOEDENDE WAARDE deropbouw van Walcheren de Royal i tie afkomstig uit het Rijksmuseum Navy vertegenwoordigen. voor Volkenkunde te Leiden, waar- (Foto P.Z.C.. Groede: Aziatische kunst, en IJzendijke: „Nederland- Waterland" In een tweetal vooruitstrevende gemeenten in Westelijk Zeemvsch- Vlaanderen, Groede en IJzendyke, is dit jaar opnieuw het initiatief geno men, een expositie van beeldende kunst te organiseren. Te Groede, waar in de afgelopen jaren o.m. Leerdams kristal en schilderwerken van Ray mond Kimpe tentoongesteld zyn geweest, komt dit jaar een expositie van Aziatische kunst, tenvyl in het raadhuis van IJzendijke de expositie „Ne- lerland-Waterland" is ingericht. Vorige jaren waren hier te zien schilderwerk uit de Romantische School en de tentoonstelling „De jacht in dc kunst". van de conservator, de heer C. Ou wehand, zich belast heeft met de in richting van de tentoonstelling. En kele zeer fraaie stukken, zoals een complete verzameling ceramiek voor de Japanse thee-ceremonie en een Japans scherm, komen uit de parti culiere verzameling van Tikotin. Voor de affiche heeft men een zeer De burgemeester van Groede, de heer J. C. Everaars, heeft voor het zomerseizoen beslag weten te leggen op eep zeer fraaie collectie Japanse, Chinese en Koreaanse schilderijen, tekeningen, ceramiek en lakwerk. Voor een groot deel is deze collec- gelukkige keus gedaan met een hek- senfiguur van de Japanse kunsten aar Hokusai. De burgemeester van Leiden, jhr. mr. F. HT van Kinschot, zal op 15 Juli a.s. de expositie openen. Gezien het grote succes van vorige tentoon stellingen, verwacht men ook hier voor grote belangstelling. Te IJzendijke Voornamelijk de Haagse School is vertegenwoordigd op de tentoonstel ling „Nederland-Waterland" in het raadhuis van IJzendijke, die Maan dagmiddag werd geopend. Zoals de naam al aanduidt: werk in eigen land vervaardigd door Nederlandse schil ders. Zeegezichten, polders en rivie ren, havens en kanalen: overal is het water, dat de verbindende schakel vormt tassen de meest verschillende doeken van deze expositie. Wij vin den hier klinkende namen als Salo mon, Van Ruysdael, Maris en Mes dag. De heer O. Meyer, conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam en hoofd van het Museum Willet Holthuyzen aldaar, heeft de tentoon stelling ingericht. De doeken komen uit verschillende musea en verzame lingen in ons land. waarbij de inzen ding van de heer B. de Geus van den Heuvel uit Rupelmonde wel een zeer belangrijke plaats inneemt. De catalogus is voor het eerst geheel verzorgd door een Zeeuwsch- vlaamse drukkerij en bevat naast veel fraai fotomateriaal, de „Ballade van het water" van Bertus Aaf jes. Cultureel werk Men beoogt met deze tentoonstel lingen in de eerste plaats het toe ristenbezoek te stimuleren, vooral in IJzendijke, dat de laatste jaren door allerlei oorzaken, zoals o,m. de slech te toestand van de toegangswegen wat achteraf is komen te liggen. Een (Vervolg op pag. 2) weg naar Guatemala zijnde schepen op zee mochten worden aangehouden door eentóeden van de marine der V.S. Van welingelichte zijde heeft men ons nog de verzekering gegeven, dat zich overigens in de practijk geen gevallen voordoen van vervoer van wapen en naar Guatemala ip Neder landse Bchepen. Uitwisseling gedetineerden tussen Amerika en China Amerika en communistisch China zijn overeengekomen verbindingsoffi cieren te benoemen voor de uitwisse ling van gegevens over gedetineerde burgers. Dit is door een Chinese woordvoerder te Genève meegedeeld. Amerika zegt dat 93 Amerikaanse burgers in China worden vastgehou den, van wie 32 in een gevangenis. Bovendien zouden zich in China 29 Amerikaanse militairen in arrest be vinden. China beweert, dat 4000 Chinese studenten in Amerika vastgehouden worden. Vraag naar Nederlandse specialisten in de Antillen Er is in de Nederlandse Antillen nog altijd vraag naar specialisten, zo als onderwijzers, onderwijzeressen, medici met ervaring op het gebied der sociale geneeskunde, inspecteurs van politie enz- Was in de jaren kort na de oorlog een simpele advertentie in Nederlandse kranten voldoende om een stroom van sollicitanten te krij gen, thans is er een geheel andere situatie ontstaan. Het kost de groot ste moeite de krachteD die men nodig heeft, in enigszins voldoende getale aan te trekken. Dit heeft de gezagheb ber van Curasao, de heer M. P Gor- sira, toen hij als adviseur van de An tilliaanse delegatie ter R.T.C. in Ne derland verbleef, medegedeeld. Jeugdige zwemmer verdronken De 14-jarige Jacques de Geer Boers uit Rotterdam is Zondagmiddag bij het zwemmen in de Rotterdamse Schie verdronken. Toen de jongen vier meter uit de .kant was riep hjj plotseling om hulp en verdween in de diepte. Een man, die zat te vissen, sprong hem na en wist de jongen na vier maal duiken op het droge te brengen. Een toevallig aanwezige dokter en de G.G. en G.D. verleende eerste hulp, die echter niet heeft mo gen baten. By aankomst in het zie kenhuis bleek de jongen te zijn over leden. DE VERWACHT. TAMELIJK KOEL Toenemende bewolking, met plaat selijk enige regen of motregen. Zwak ke tot matige Westelijke wind. Tame- 23 Juni: Zon Maan ZON EN JAAN Op: 4.20 Onder: 21.04 Op: Onder: 12.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1